Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu: „Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy"
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Okres realizacji Projektu: 01.09.2019 r. – 30.09.2021 r.

Wartość projektu: 3 161 262,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 664 312,12 zł

Celem projektu jest podniesienie kompetencji:
  ● zawodowych i analitycznych u co najmniej 312 studentów ostatnich 2 semestrów studiów I stopnia na kierunku logistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz ostatnich 4 semestrów jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo poprzez udział w szkoleniach/warsztatach, stażach, spotkaniach z pracodawcami i wizytach studyjnych do 30.09.2021 r.;
  ● zarządczych u co najmniej 60 pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej Uczelni poprzez udział w kursach językowych, szkoleniach z zakresu zarządzania oraz obsługi narzędzi do analizy do 30.09.2021 r.

Rezultatem projektu będzie:
  ●
lepsze przygotowane studentów do wejścia na rynek pracy, podniesienie ich kompetencji zawodowych i analitycznych poprzez szkolenia/kursy oraz nabycie umiejętności praktycznych w toku realizacji zadań stażowych;
  ●
wprowadzenie usprawnienia w zakresie zarządzania poprzez udział pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej w oferowanych szkoleniach/kursach podnoszących kompetencje zarządcze (m.in. zarządzanie zespołem, projektami, komunikacja w językach obcych, analiza danych).

Projekt skierowany jest do:
390 studentów/ek studiów stacjonarnych następujących kierunków:
      ●
Logistyka – studenci/tki III roku (V-VI semestru) studiów stacjonarnych I stopnia,

      ●
Bezpieczeństwo wewnętrzne – studenci/tki III roku (V-VI semestr) studiów  stacjonarnych I stopnia,
      ●
Prawo studenci/tki IV roku (VII-VIII semestr) stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich:
oraz

66 pracowników Uczelni stanowiących kadrę kierowniczą i administracyjną.


Zadania przewidziane w Projekcie:

Zadanie 1 dla studentów/ek kierunku Logistyka. Wsparcie zawiera:

      ● certyfikowane szkolenie IATA Air Transport Fundamentals (45 godz.);
      ●
wizytę studyjną w Porcie Lotniczym (dla studentów/ek z najwyższą liczbą punktów zdobytych podczas rekrutacji do Projektu);
      ●
spotkania z pracodawcami (16 godz.);
      ●
staże studenckie (120 godz.).

Zadanie 2 dla studentów/ek kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Do wyboru są dwie ścieżki wsparcia:

     ŚCIEŻKA I (dla 120 studentów/ek):
      ●
kurs kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego (60 godz.);
      ●
staż studencki (180 godz.).

    ŚCIEŻKA II (dla 50 studentów/-ek):
      ●
szkolenie inspektora ochrony przeciwpożarowej (86 godz.).

Zadanie 3 dla studentów/ek kierunku Prawo. Wsparcie zawiera:
      ●
staże studenckie (120 godz.)

Zadanie 4 dla pracownikom kadry zarządzającej i administracyjnej UMCS. Wsparcie zawiera, do wyboru:

  • Kurs z zakresu obsługi MS Excel, poziom zaawansowany (dla 8 os.) – 16 godz.
  • Szkolenie z zakresu zarządzania zespołem (dla 12 os.) – 16 godz.
  • Certyfikowane szkolenie AgilePM Foundation (dla 8 os.) – 16 godz.
  • Kurs języka angielskiego na poziomie A2 lub B1 (dla 16 os.) – 120 godz.
  • Konwersacje z języka angielskiego z native speakerem (dla 6 os.) – 60 godz.
  • Kurs z języka rosyjskiego na poziomie A2 (dla 8 os.) – 120 godz.