Sprawozdanie do Wiadomości Uniwersyteckich

Sprawozdanie

z udziału w intensywnym szkoleniu, pt.: Pedagogika Rudolfa Steinera w norweskim modelu kształcenia nauczycieli akademickich Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie, w ramach Programu Edukacja, Komponent I – Profesjonalny rozwój kadry. Numer projektu: EOG/21/K1/D2/W/0001

 

W dniach 27-28.10.2022 roku, ośmiu nauczycieli akademickich Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wzięło udział w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym pedagogiki waldorfskiej. Projekt Pedagogika Rudolfa Steinera w norweskim modelu kształcenia, korzysta z dofinansowania o wartości 5 460 Euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Szkolenie – w formule stacjonarnej - poprowadzili trenerzy, pracownicy Rudolf Steiner University College in Oslo: prof. Marius Wahl Gran oraz prof. Frode Barkved. Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji kadry badawczo-dydaktycznej oraz intensyfikację jej dalszego rozwoju zawodowego. Zajęcia były realizowane w języku angielskim, w czterech obszarach tematycznych: (1) Waldorf Schools – the historical background and intentions of Rudolf Steiner; (2) Anthroposophy. Rudolf Steiner, spiritual learning as inspiration for education; (3) Going into the Waldorf Curriculum through paining-exercises. Examples of educational goals, tasks and content. Methodology and didactics of teaching in Waldorf schools; (4) The spatial dimension of Waldorf Education, Rudolf Steiner’s impulse in art and architecture. W trakcie dwóch dni szkolenia odbyło się 16 godzin zajęć.

Profesjonalizm trenerów, interesujące sesje wykładowe, dyskusje, warsztaty, i tzw. „spacery wirtualne” w placówkach oświatowych na różnych kontynentach, pozwoliły na pełną realizację zakładanych w projekcie celów. Uczestnicy szkolenia, poszerzyli swój warsztat pracy, wzbogacili wiedzę z zakresu pedagogiki Rudolfa Steinera, nabyli kompetencje merytoryczne, metodyczne i organizacyjne do prowadzenia zajęć w modelu waldorfskim. Ponadto, zostały nawiązane, a w niektórych przypadkach wzmocnione kontakty polsko-norweskie, zarówno na polu zawodowym, jak i osobistym.  

 

Kierownik merytoryczny projektu:

Teresa Parczewska  

  

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.