Badania nad edukacją według zasad pedagogiki Marii Montessori

BADANIA NAD EDUKACJĄ WEDŁUG ZASAD PEDAGOGIKI MARII MONTESSORI

 O nas:

  1. dr hab. Beata Bednarczuk, prof. UMCS (lider zespołu)
  2. dr hab. Małgorzata Kuśpit
  3. dr Małgorzata Kostka-Szymańska

Rok powstania:

2019

Cel i zakres działania:

Praca zespołu ogniskuje się wokół  eksperymentu pedagogicznego prowadzonego od 1 września 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie. Tytuł eksperymentu zatwierdzonego przez MEN: Edukacja dzieci według systemu Marii Montessori. Ze względu na zmianę struktury systemu kształcenia, sześcioletnia szkoła podstawowa stała się ośmioletnią, a  w konsekwencji uczniowie klas Montessori stanęli przed szansą kontynuowania nauki wg zasad systemu zindywidualizowanego kształcenia do 15 roku życia. Nauczyciele podjęli wyzwanie  opracowania założeń pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasach VI, VII i VIII z zachowaniem wskazań pedagogiki Montessori dla adolescentów. Projekt jest inicjatywą oddolną, w pełni autorską i nowatorską. Wymaga wsparcia w postaci studiów empirycznych, stąd idea opracowania projektu badań.

Przedmiotem badań są osiągnięcia rozwojowe uczniów klas Montessori w SP 27 oraz środowiskowe uwarunkowania tych osiągnięć. Celem badań jest określenie dynamiki zmian rozwojowych w sferze poznawczej, społeczno-emocjonalnej określonej wyżej grupy uczniów, z uwzględnieniem uwarunkowań środowiska rodzinnego i szkolnego. Określenie dynamiki zmian rozwojowych oparte jest na kryterium czasu. Zasadniczym zadaniem badawczym jest  odkrycie nieobecnych dotąd w polskiej pedagogice wymiarów rzeczywistości edukacyjnej. Pozyskane informacje umożliwią precyzyjną i pełną analizę zmian zachodzących w zakresie uczniowskich zdolności poznawczych, umiejętności psychomotorycznych, kompetencji społeczno-emocjonalnych, kompetencji szkolnych.

Zespół charakteryzuje podejście interdyscyplinarne, wynikające z dążenia do ujmowania badanej rzeczywistości z wielu aspektów. Jest zespołem otwartym, stąd zapraszamy zainteresowane osoby do współpracy. Tym bardziej, że pandemia COVID-19 zasadniczo wpłynęła na realizację projektu, stąd potrzeba weryfikacji procedury badawczej, reagowania na nowe realia społeczne i edukacyjne.

Aktualności:

Skład zespołu:

dr hab. Beata Bednarczuk, profesor uczelni, pracownik Katedry Dydaktyki, Instytut Pedagogiki UMCS w Lublinie; dydaktyka ogólna, pedagogika wczesnoszkolna, organizacja kształcenia zintegrowanego, pedagogika Marii Montessori

dr hab. Małgorzata Kuśpit, pracownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki,  Instytut Pedagogiki UMCS w Lublinie;  psychologia osobowości i twórczości, zdolności i uzdolnienia, psychopedagogika twórczości, twórczość, kreatywność  i innowacyjność  w organizacji, psychologia różnic indywidualnych, stres i radzenie sobie ze stresem młodzieży uzdolnionej artystycznie, zachowania agresywne i konflikty w szkole

dr Małgorzata Kostaka-Szymańska; pracownik Katedry Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej, Instytut Psychologii w Lublinie; psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, psychologia edukacyjna ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości oraz zaburzeń w rozwoju funkcji poznawczych u dzieci i młodzieży, diagnoza psychologiczna poziomu rozwoju, w tym diagnoza inteligencji dzieci, młodzieży i dorosłych

Publikacje związane z realizacją projektu:

Bednarczuk B., Rubisntein M., (2019). Montessori education benefits. Building a Montessori school in Lublin for children and adolescents. W: K. Wrońska (red.) Dobra edukacji i ich pedagogiczna eksploracja. Wyd. UJ,  ss. 303-316,  ISBN 978-83-233-4807-8

Kontakt: beata.bednarczuk@poczta.umcs.lublin.pl, malgorzata.kuspit@poczta.umcs.lublin.pl, malgorzata.kostka-szymanska@poczta.umcs.lublin.pl