XVI KONGRES MONTESSORI EUROPE

MONTESSORI EDUCATION: THE CHILD`S DEVELOPMENT IN THE SOCIAL ENVIRONMENT

XVI KONGRES MONTESSORI EUROPE

 MONTESSORI EDUCATION: THE CHILD`S DEVELOPMENT IN THE SOCIAL ENVIRONMENT

16-18 PAŹDZIERNIK 2015, LUBLIN/POLSKA

 

Organizatorzy: Montessori Europe, Polskie Stowarzyszenie Montessori oraz

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMS w Lublinie

 

 

W imieniu Zarządu stowarzyszenia Montessori Europe, a także Polskiego Stowarzyszenia Montessori oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie pragnę  serdecznie zaprosić na cykliczny, szesnasty już kongres poświęcony pedagogice Marii Montessori, który odbędzie się w dniach 16-18 października 2015 r. w LUBLINIE. Temat szesnastego spotkania brzmi: Montessori Education: The Child`s Development In The Social Environment.

Montessori Europe jest organizacją założoną w 2000 r w celu propagowania pedagogiki Montessori w życiu politycznym, społecznym i edukacyjnym całej Europy. Pedagogika Marii Montessori utożsamiana jest z systemem  zindywidualizowanego kształcenia, wyrosłym z troski o człowieka, o żyjącą i rozwijającą się osobę. Dlatego, jak określa statut stowarzyszenia (https://www.montessori-europe.com/sites/default/files/me/files/me/ME_Statutes-English), pedagogika Marii Montessori oferuje edukację dla życia poprzez zapewnianie wolnego wyboru w specjalnie zaprojektowanym środowisku edukacyjnym, umożliwiającym  integrację  dzieci w różnym wieku, o różnych zdolnościach i doświadczeniach.  

Zachęcam do zgłoszenia propozycji zajęć warsztatowych, związanych z tematem kongresu. Ubogacą one ofertę programową, będą stanowić o sile ducha montessoriańskiego w naszym kraju. Sugestie dotyczące zajęć, proszę kierować na mój adres mailowy: beata-bednarczuk@wp.pl, do dnia 26.01.2015 w językach: polskim,  angielskimi lub niemieckim.

Ponieważ kongres odbędzie się w Polsce, to obrady plenarne, a zatem takie stałe punkty programu jak, m.in.: wykłady, dyskusja panelowa, ogłoszenie deklaracji uczestników kongresu, tym razem „deklaracji lubelskiej”, tłumaczone będą na język polski.

Mobilizując do udziału w kongresie, przypominam indywidualnym członkom Montessori Europe o aktualizacji swojej przynależności do organizacji (https://www.montessori-europe.com/membership-registration), co łączy się z mniejszą opłatą konferencyjną. Wysokość opłaty konferencyjnej zostanie podana na początku lutego 2015r.  Mobilizuję także wszystkich zainteresowanych pedagogiką M. Montessori o wstąpienie w poczet członków organizacji. W rozumieniu statutu członkami organizacji mogą być osoby indywidualne, szkoły, instytucje, organizacje, stowarzyszenia i wszystkie inne zainteresowane strony, które akceptują i wspierają cele stowarzyszenia oraz stwierdzenia zawarte w preambule statutu tegoż stowarzyszenia (https://www.montessori-europe.com/membership-status-fees).

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące  rejestracji,  zakwaterowania oraz programu znajdą się już wkrótce na stronie Montessori Europe (https://www.montessori-europe.com). Aktualne wiadomości zamieszczane będą także na stronach współorganizatorów XVI kongresu: Polskiego Stowarzyszenia Montessori, Lubelskiego Oddziału PSM oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.

Bardzo proszę już teraz o zarezerwowanie terminu 16-18 października 2015 r. na przyjazd do Lublina. Niech to będzie święto pedagogiki montessoriańskiej w Polsce!

Dr Beata Bednarczuk

                                                                                                                      V-ce Prezydent

Montessori Europe

 

Obszary tematyczne kongresu:

MONTESSORI EDUCATION: THE CHILD`S DEVELOPMENT IN THE SOCIAL ENVIRONMENT

KSZTAŁCENIE W SYSTEMIE MONTESSORI: ROZWÓJ DZIECKA W ŚRODOWISKU SPOŁECZNYM

 

W pedagogice Marii Montessori traktuje się kształcenie jako pomoc w rozwijaniu jednostkowego, indywidualnego potencjału  człowieka w kierunku zdobywania przez niego życiowej niezależności. Cel ten realizowany jest na drodze podmiotowego działania, które uwalniane jest oraz ukierunkowywane przez przygotowane środowisko uczenia się. „Zorganizowane środowisko (...) każdemu dziecku daje możliwość podążania własnym rytmem, regulowania własnych możliwości, ich odkrywania i właściwej oceny. Wszystko odbywa się na zasadzie wolnego wyboru i poprzez indywidualną pracę” (Trabalzini 2009, s. 170). Niemniej pogląd, że w klasach Montessori uczniowie powinni cały swój czas pracować w pojedynkę, działając oddzielnie jest jednym z nieporozumień narosłych wokół systemu (zob. M.H. Loeffler 1992). Dla pracy dziecka w klasie Montessori charakterystyczna jest wielokierunkowa aktywność, realizowana samodzielnie lub w kooperacji, prowadząca do zdobywania nowej wiedzy i nowych doświadczeń, a tym samym do budowania kolejnych -  życiowych kompetencji.

Wyniki badań dowodzą, że „działalność (aktywność zadaniowa) początkowo podzielana przez uczestników wyłania się jako pierwotna i fundamentalna podstawa rozwoju indywidualnego” (Rubcow, za Tudge, Rogoff 1994). Funkcją szkoły współczesnej staje się zatem tworzenie warunków umożliwiających zarówno jednostkowy rozwój, jak i wchodzenie w relacje z otoczeniem społecznym. W jaki sposób ów cel realizowany jest w klasie Montessori? Jakie są osiągnięcia uczniów/absolwentów grup montessoriańskich w zakresie rozwoju społecznego? Czy istnieją specyficzne/typowe wymiary społecznego funkcjonowania uczniów i absolwentów klas Montessori? Pytania te stanowią inspirację do podjęcia dyskusji i refleksji wokół następujących obszarów tematycznych:

Obszary zainteresowań

 • warunki i wartości montessoriańskiego środowiska szkolnego;
 • sposoby zaspokajania i kształtowania uczniowskich potrzeb;
 • relacje społeczne w grupach zróżnicowanych wiekowo i ich konsekwencje; umiejętności warunkujące radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych i wymagających asertywności.
 • znajomość reguł społecznych i umiejętność odpowiedniego zachowania się w sytuacjach społecznych; 
 • proces kształcenia we wzajemnych interakcjach w klasie szkolnej:

ü działania indywidualne – zespołowe;

ü tutoring - praca grupowa;

ü kierowanie - współpraca - dążenia samowychowawcze ucznia;

 • szacunek jako podstawa relacji w grupie Montessori;
 • rozwój dziecka/człowieka w aspekcie budowania jego tożsamości i niezależności;
 • możliwości rozwijania kompetencji  społecznych, kooperacyjnych, emancypacyjnych i komunikacyjnych w klasie Montessori

 

  Aktualności

  Data dodania
  19 stycznia 2015