Wybór fakultetów Instytut Psychologii

INFORMACJE WAŻNE PRZY WYBORZE FAKULTETU NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA

 1. Student może dokonać wyboru fakultetu z puli propozycji zatwierdzonej przez Z-cę Dyrektora Instytutu, zamieszczonej na tablicy ogłoszeń oraz na platformie Kampusu. 
 2. Zapisy na moduły/przedmioty fakultatywne odbywają się droga internetową.
 3. Dolna granica liczebności każdego fakultetu wynosi 20 osób. Dane zajęcia fakultatywne nie zostaną uruchomione jeżeli nie zostanie ona osiągnięta.
 4. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyjęcia studenta na zajęcia fakultatywne spoza listy:
 • gdy student nie zapisał się w ustalonym terminie na żaden fakultet – wymagana jest wówczas pisemna zgoda Z-cy Dyrektora Instytutu;
 • gdy chce zmienić tematykę fakultetu – wymagana jest wówczas pisemna zgoda Prowadzącego fakultet, na który uprzednio student się zapisał oraz zgoda Nauczyciela akademickiego przyjmującego studenta na swój fakultet.
 1. Zmiany tematyki fakultetu, student może dokonać po uzyskaniu zgody obu osób prowadzących, zanim listy osób przyjętych na dany fakultet zostaną przekazane do Dziekanatu tj. do końca lutego i do końca czerwca w przypadku fakultetów intra- i interdyscyplinarnych oraz do końca października i końca lutego w przypadku fakultetów psychoedukacyjnych.

PRZY DOKONYWANIU WYBORU PROSZĘ UWZGLĘDNIĆ ROK STUDIÓW,

NA KTÓRYM BĘDĄ PAŃSTWO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018.

 ZAPISY NA FAKULTETY INTRA- I INTERDYSCYPLINARNE - STUDIA STACJONARNE odbędą się w dniach 20.06.2017 r. od godz. 8.00 do 21.06.2016 r. do godz. 0.05 

ZAPISY NA FAKULTETY PSYCHOEDUKACYJNE (dla I roku) odbędą się w 10.10.2017 w godz. 8.00 - 23.55

  Aktualności

  Data dodania
  16 października 2017