Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne dylematy pedagogiki. Teoria i praktyka”

W dniach 19-20 listopada 2013 roku z okazji 40-lecia Jubileuszu Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne dylematy pedagogiki. Teoria i praktyka”.

Celem konferencji było podjęcie dyskursu naukowego nad współczesnymi problemami pedagogiki w wymiarze teoretycznym i praktycznym przez przedstawicieli akademickich ośrodków pedagogicznych z całej Polski.Patronat nad konferencją objął Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, reprezentowany przez przewodniczącego prof. dr hab. Bogusława Śliwerskiego oraz prof. dr hab. Marię Dudzikową, prof. dr hab. Stefana Kwiatkowskiego oraz prof. dr hab. Jerzego Nikitorowicza. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego konferencji był prof. dr hab. Ryszard Bera, dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS, zaś vice przewodniczącym – prof. dr hab. Janusz Kirenko, dyrektor Instytutu Pedagogiki UMCS. Funkcję sekretarzy konferencji pełniły: dr hab. Anna Kanios oraz dr Anna Dudak.

W konferencji wzięło udział aż 250 uczestników, w tym 70 profesorów reprezentujących około 50 ośrodków naukowych z całej Polski.

W pierwszym dniu konferencji uczestnicy wysłuchali czterech referatów plenarnych głoszonych przez: prof. dr. hab. Tadeusza Lewowickiego („Edukacja – odwieczne źródło wiedzy, władzy i nadziei”), prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego („Hybrydowe podejście do pedagogiki jako nauki społecznej”), prof. dr hab. Marię Dudzikową („Wykrywanie i blokowanie działań pozornych w edukacji jako zobowiązanie pedagogów”) oraz prof. dr. hab. Stefana Kwiatkowskiego („Przywództwo edukacyjne jako problem pedagogiczny”). Tego samego dnia w auli Instytutu Pedagogiki odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona Profesorowi Tadeuszowi W. Nowackiemu w 100-tną rocznicę urodzin.

Obrady konferencyjne dotyczyły kilku obszarów tematycznych, co pozwoliło na możliwie wieloprofilowe ujęcie problematyki. Równolegle na Wydziale Pedagogiki i Psychologii obradowało dziesięć zespołów problemowych, których debaty koncentrowały się wokół następujących zagadnień: „Nowe tendencje w badaniach pedentologicznych i kształceniu nauczycieli”, „W trosce o wychowanie”, „W trosce o dziecko – współczesne wyzwania pedagogiki przedszkolnej’, „Wychowanie i samowychowanie w resocjalizacji”, „Problemy edukacji wczesnoszkolnej – perspektywa teoretyczna i rozwiązania praktyczne”, „Pedagogika i edukacja wobec dylematów kultury współczesnej”, „Opieka i wychowanie dzieci i młodzieży w polskim czasopiśmiennictwie – przeszłość i teraźniejszość”, „Współczesne przemiany na krajowym i europejskim rynku pracy – perspektywa edukacyjna i socjalna”, „Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych”, „Wychowanie i samowychowanie w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością”.

Cieszyć może fakt, że uczestnicy konferencji wyrażali swoje zadowolenie tak dla poziomu merytorycznego spotkania, jak i całej organizacji konferencji.

 

Galeria

    Aktualności

    Data dodania
    1 stycznia 2014