MAMY KOLEJNEGO PROFESORA W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI!

Mamy zaszczyt poinformować, iż postanowieniem z dnia 1 października 2019 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora nauk społecznych naszemu pracownikowi dr hab. ANNIE KANIOS.

 

Prof. dr hab. Anna Kanios – Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wiceprzewodnicząca Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Wiceprezes Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Recenzent w kilku czasopismach naukowych, takich jak m.in. „Praca Socjalna”; „Społeczeństwo i Rodzina”, „Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne”. Autor i kierownik kilku ministerialnych grantów badawczych i dydaktycznych MNiSW oraz MRPiPS finansowanych ze środków Unii Europejskiej (krajowych i  zagranicznych), m.in. projektu polsko-duńskiego Window of Opportunities (Continuation). Developing institutional and community support for day care centres for the poorest children. Członek Senatu UMCS na kadencję 2016-2020. Ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kwestii pracy socjalnej, funkcjonowania społeczno-zawodowego pracowników służb społecznych, gerontologii społecznej, współpracy wielopodmiotowej w obszarze pomocy społecznej, ewaluacji w pomocy społecznej. Autorka i redaktorka dziewiętnastu monografii naukowych oraz ponad pięćdziesięciu artykułów, m.in. Kanios A., Czechowska-Bieluga M., Sarzyńska E., (2009)Profile kompetencji społeczne osób pracujących i bezrobotnych, Lublin: Wyd. UMCS; Kanios A., (2010) Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie, Lublin: Wyd. UMCS; Bera R., Czechowska-Bieluga M., Kanios A., Sarzyńska- Mazurek E., Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe; Kanios A., (2012), Przemiany społeczno-edukacyjne środowisk lokalnych Lubelszczyzny zaangażowanych w polsko-duńską współpracę partnerską, Lublin, Wyd. UMCS; Kanios A., (2014) Praca socjalna – zagadnienia teoretyczne i metodyczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS; Kanios A., (2016) Praca socjalna z rodzina problemową- perspektywa metodyczna, Kraków: Wyd. Impuls; Bera R., Kanios A., Kuśpit M., (2016) Supporting the development of children and young people at risk of social exclusion.Developing international cooperation in local communities, Lublin, Wyd. UMCS; Kanios A.,(2017) Postawy wobec pracy pracowników socjalnych a ich sytuacja zawodowa. Studium teoretyczno-diagnostyczne, Lublin: Wyd. UMCS; Kanios A., (2018) Postawy pracowników zawodów pomocowych wobec osób starszych a ich podmiotowe uwarunkowania, Lublin: Wyd. UMCS.

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    23 października 2019