NCBiR: Konkurs na projekty aplikacyjne w ramach 1/4.1.4/2017/POIR

Konkurs ukierunkowany jest na wspieranie projektów polegających na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, realizowanych przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe, a jego głównym celem jest znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej.

Projekty aplikacyjne powinny charakteryzować się nowością przewidywanych rezultatów w stosunku do  aktualnego stanu wiedzy i techniki na poziomie światowym, mają przyczynić się do rozwoju współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorców w związku z realizacją projektów, których celem jest praktyczne zastosowanie ich rezultatów.

Nabór wniosków trwa od 18 września do 18 grudnia 2017 i jest podzielony na trzy etapy, które obejmują nabór wniosków o dofinansowanie, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania:

  • od 18 września do 17 października,
  • od 18 października do 16 listopada,
  • od 17 listopada do 18 grudnia.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln zł, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 10 mln zł.

Projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum składającego się z nie więcej niż 5 podmiotów, którymi mogą być: co najmniej jedna  jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Liczba przedsiębiorstw musi stanowić co najmniej 50% liczby wszystkich członków konsorcjum.

Źródło finansowania konkursu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”

Strona internetowa konkursu

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii ws. szczegółów konkursu:
tel. 81 537 55 41, 81 537 55 40
e-mail: biznes@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    12 lipca 2017