Bony na innowacje dla MŚP - nabór wniosków

Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 "Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" poddziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP".

W konkursie mogą brać udział mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP, a dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w ramach 12 Wydziałów może być wykonawcą usług na rzecz przedsiębiorców w konkursie, ponieważ spełnia kryteria konkursu i jest jednostką naukową rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, oraz  posiada kategorię naukową A lub B na wszystkich Wydziałach.

Wybór jednostki naukowej realizującej usługi w projekcie musi zostać przeprowadzony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zgodnie z zasadami przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania na podstawie wytycznych kwalifikowalności oraz wytycznych POIR.

Zapytania ofertowe należy składać do Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS.

ZAPRASZAMY!

Szczegóły dotyczące konkursu

    Aktualności

    Data dodania
    21 lipca 2016