„Inkubator Innowacyjności 4.0” - przedłużenie naboru do 18.10.

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii zaprasza do udziału w wewnętrznym konkursie grantowym na realizację prac przedwdrożeniowych. O granty mogą się ubiegać pracownicy naukowi Instytutów UMCS.

Wsparcie przedwdrożeniowe wyników badań naukowych i prac rozwojowych (wniosek do pobrania)

UWAGA! Nabór przedłużony do 18.10.2021 r.

Warunkiem udziału w konkursie grantowym jest złożenie Wniosku oraz poddanie go procedurze oceny. Zasady naboru, niezbędne informacje oraz wzory dokumentów są zawarte w Regulaminie Projektu.

Wsparcie przedwdrożeniowe w ramach grantu ma na celu podniesienie gotowości technologicznej zgłoszonych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, tak aby w ich wyniku powstał produkt, przygotowany do komercjalizacji i wdrożenia. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości nie wyższej niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych. Do konkursu zgłoszone mogą być rozwiązania prezentujące co najmniej III poziom TRL (poziom gotowości technologicznej).

Wydatki w ramach prac przedwdrożeniowych mogą obejmować następujące kategorie kosztów:

 • zakupu materiałów, surowców;

 • zakupu wyposażenia laboratoryjnego, oprogramowania i licencji na oprogramowanie związanych bezpośrednio z planowanym wdrożeniem;

 • zakupu środków trwałych;

 • wynagrodzenia pracowników zespołu (personel badawczo-naukowy i techniczny) w zakresie związanym z prowadzonymi pracami przedwdrożeniowymi;

 • zakupu usług badawczych, analiz, raportów oraz ekspertyz, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. Przeprowadzenie dodatkowych testów laboratoryjnych niezbędnych do dopracowania lub dostosowania wyników prac badawczych do potrzeb zainteresowanego nabywcy. Obligatoryjny dla każdego wniosku jest zakup (łącznie): przygotowania analizy rynku, wyceny praw własności przemysłowej i strategii komercjalizacji zgłoszonych projektów.

Obsługę projektu i wsparcie prowadzi Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS, a odpowiedzi na pytania związane z projektem udzielają:

p. Anna Grzegorczyk – Dyrektor CTWiT, tel. 81 537 55 41, anna.grzegorczyk@umcs.pl

p. Wioletta Ostrowska – Broker Innowacji CTWiT, tel. 81 537 55 40 wioletta.ostrowska@umcs.pl

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja projektu

  Aktualności

  Data dodania
  29 września 2021