UPOWSZECHNIANIE EFEKTÓW SZKOLENIA
PRZEPROWADZONEGO W DNIACH: 27.-28.10.2022R. DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
INSTYTUTU PEDAGOGIKI UMCS W LUBLINIE,
PT.: PEDAGOGIKA RUDOLFA STEINERA W NORWESKIM MODELU KSZTAŁCENIA
W RAMACH PROGRAMU EDUKACJA, KOMPONENT I – PROFESJONALNY ROZWÓJ KADRY.

NUMER PROJEKTU: EOG/21/K1/D2/W/0001

1. Rozmowy z władzami  Instytutu Pedagogiki UMCS na temat możliwości długoterminowej współpracy akademickiej między uczelniami: UMCS w Lublinie oraz Rudolf Steiner University College w Oslo

W dniach 27-28.10.2022 odbyło się spotkanie z udziałem:

a) kierownika projektu, dr hab. Teresy Parczewskiej, prof. uczelni

b) dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS, dr hab.  Andrzeja Różańskiego, prof. uczelni

c) zastępcy dyrektora Instytutu Pedagogiki UMCS, dr hab. Barbary Bilewicz, prof. uczelni

d) trenerów z Rudolf Steiner University College w Oslo: prof. Mariusa Wahl Gran, rektora uczelni oraz prof. Frode Barkved, nauczyciela akademickiego.  

Dyskutowano możliwe kierunki współpracy między obiema uczelniami w zakresie wymiany studentów i mobilności akademickiej pracowników dydaktycznych oraz dydaktyczno-badawczych, a także realizacji wspólnych badań naukowych. Rozmowy zakończyły się wstępną deklaracją o podpisaniu umowy dwustronnej między uczelniami. Obecnie tekst umowy jest konsultowany z radcą prawnym UMCS.

________________________________________________________________________________

2. Raport z upowszechniania wiedzy i umiejętności uzyskanych przez pracowników UMCS w ramach szkolenia prowdzonego gości z Rudolf Steiner University College w Oslo w Instytucie Pedagogiki UMCS w Lublinie w dniach 27-28.10.2022.

Wiedza uzyskana na szkoleniu jest na bieżąco przekazywana studentom kierunków pedagogicznych na Wydziale Peddagogiki i Psychologii UMCS w ramach następujących zajęć prowadzonych przez uczestników warsztatów:

a) Wymiary profesjonalizmu pedagogicznego (Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, IIr, II st, CA) - dr M. Samujło

b) Praca korekcyjno-kompensacyjna (Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, IIr, WY i CA) - dr hab. B. Kalinowska-Witek

c) Dydaktyka (PPiW, Ir, WY i CA) - dr K. Kusiak

d) Teoria i praktyka zabawy (PPiW, IIr, WY i CA) - dr hab. B. Bilewicz

e) Metodyka edukacji wczesnoszkolnej (Pedagogika Specjalna, IIr, WY) - dr E. Sosnowska-Bielicz

f) Edukacja w środowisku (PPiW, IIr, IIst, WY i CA) - dr hab. T. Parczewska

g) Wprowadzenie do edukacji społeczno-przyrodniczej (PPiW, IVr, WY i CA) - dr hab. T. Parczewska

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.