Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Kamila Kwiatkowska

Telefon
+48 81 533 27 86
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0003-2419-1983

O sobie

Absolwentka filologii polskiej ze specjalizacją nauczycielską i redaktorsko-medialną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (2008 r.), a także podyplomowych studiów w zakresie: nauczania języka polskiego jako obcego (UMCS), logopedii (UMCS) oraz nauczania „wiedzy o kulturze” i animacji kultury (Uniwersytet Warszawski). Ukończyła kurs redakcji merytorycznej i kurs dla redaktora prowadzącego książkowych publikacji naukowych organizowane przez Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. 

Związana z CJKP UMCS od 2009 roku, na stanowisku wykładowcy zatrudniona od roku 2017. W latach 2013-2017 wykładowczyni na Mołdawskim Uniwersytecie Państwowym w Kiszyniowie w Zakładzie Tłumaczeń i Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Języków Obcych i Literatury, a od roku 2021 lektorka języka polskiego w Katedrze Języka Polskiego i Literatury na Uniwersytecie w Zagrzebiu (Chorwacja), skierowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.  

Posiada doświadczenie w pracy z cudzoziemcami ze zróżnicowanych przestrzeni językowo-kulturowych na wszystkich poziomach zaawansowania. W CJKP UMCS prowadzi zajęcia na rocznych kursach przygotowujących do podjęcia studiów w Polsce, kursach dla studentów programu Erasmus, studentów ścieżek anglojęzycznych oraz słuchaczy Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej. 

Od roku 2016 posiada uprawnienia przewodniczącej komisji egzaminacyjnej na państwowych egzaminach certyfikatowym z języka polskiego jako obcego (lista MNiSW). Bierze aktywny udział w egzaminach organizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą (Rosja, Białoruś). Jest członkiem Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Prowadzi szkolenia dla polskich i zagranicznych nauczycieli języka polskiego jako obcego oraz gościnne wykłady online dla dzieci, młodzieży i dorosłych uczących się języka polskiego za granicą.  

 


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe

 • glottodydaktyka polonistyczna
 • wykorzystanie w nauczaniu JPJO teorii i praktyki wypracowanej na gruncie logopedii
 • zjawisko interkomprehensji
 • polityka językowa w krajach i regionach wielokulturowych
 • komunikacja międzykulturowa

Współautorstwo podręczników

 1. K. Kwiatkowska, R. Ciesielska-Musameh, Biało-Czerwoni, gramy razem! Język polski dla dzieci z Ameryki Południowej. Zeszyt ćwiczeń, Lublin 2020.
 2. B. Guziuk-Świca, K. Kwiatkowska, A. Roczniak, Język polski bez granic. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego dla szkół ukraińskich. Klasa IX, Lublin 2020.
 3. K. Kwiatkowska, M. Rumińska, M. Maćkowicz, Język polski bez granic. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego dla szkół ukraińskich. Klasa VIII, Lublin 2020.
 4. R. Ciesielska-Musameh, K. Kwiatkowska, G. Przechodzka, A. Roczniak, M. Zielińska, Język polski bez granic. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego dla szkół ukraińskich. Klasa VII, Lublin 2019.
 5. K. Kwiatkowska, M. Rumińska, M. Maćkowicz, Język polski bez granic. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego dla szkół ukraińskich. Klasa VI, Lublin 2019.
 6. R. Ciesielska-Musameh, K. Kwiatkowska, Maria Maćkowicz, Język polski bez granic. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego dla szkół ukraińskich. Klasa V, Lublin 2018.

Artykuły w czasopismach i monografiach

 1. Język polski bez granicseria podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego w grupach dzieci i młodzieży (w druku).
 2. Wzorzec gatunkowy skargi w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 27, Łódź 2020, s. 225-240.
 3. Nauczanie języka polskiego w Mołdawii, Czasopismo Polaków w Mołdawii „Jutrzenka”, 2017, nr 5, s. 14-19.
 4. Pozycja języka polskiego wśród mołdawskiej Polonii, Czasopismo Polaków w Mołdawii „Jutrzenka”, 2016, nr 11, s. 18-20.
 5. On the Necessity to Teach Polish as a Foreign Language in the Republic of Moldova, [w:] Noi tendințe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învățămîntului superior la cerințele pieții muncii [Nowe tendencje w dostosowanym do runku pracy nauczaniu języków specjalistycznych na poziomie szkolnictwa wyższego], tom pokonferencyjny, Kiszyniów 2016, s. 152-163.
 6. Język polski w Republice Mołdawii – stan obecny, potrzeby i perspektywy, [w:] Polac w Mołdawii. Historia i współczesność. Zbiór artykułów i dokumentów, L. Zabolotnaia, I. Czamańska (koordynacja naukowa), Chișinău-Poznań-Warszawa 2015, s. 329-345.
 7. Testowanie słuchowego różnicowania polskich dźwięków mowy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III, E. Kubicka, A. Walkiewicz (red.), Toruń 2015, s. 305-316.
 8. Czy każdy błąd jest błędem? Kilka uwag na temat względności błędów językowych, [w:] Błąd w literaturze, kulturze i językach narodów słowiańskich, M. Dziwisz i in. (red.), Lublin 2014, s. 241-251.
 9. „Zgłaszam się do Was w pytaniu o...”, czyli o tym, jak Polacy ze Wschodu realizują wybrane aspekty wzorca gatunkowego podania, „Język a Kultura”, t. 23: Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej, A. Burzyńska-Kamieniecka (red.), Wrocław 2012, s. 257-272.
 10. Miejsce życiorysu w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II, K. Pluskota, K. Taczyńska (red.), Toruń 2011, s. 266-280.
 11. Kreowanie rzeczywistości w komunikacji politycznej, „Acta Humana” nr 2, Lublin 2011, s. 123-135.
 12. Polska solidarna – Polska liberalna. Przykład sztucznego podziału rzeczywistości w działaniach propagandowych, „Acta Humana” nr 1, Lublin 2010, s. 113-124.

Redakcja książek i serii wydawniczych

 1. Redaktor serii podręczników: Język polski bez granic. Podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego dla szkół ukraińskich, klasy: V-IX, 2018-2020 – podręczniki dostępne online https://polskaszkola.cloud/index.php/biblioteka/
 2. Redakcja książki: A. Trześniewska, Antologia wierszy dla dzieci z zadaniami, Lublin 2020.
 3. Redakcja polskojęzycznej części monografii Polacy w Mołdawii. Historia i współczesność. Zbiór artykułów i dokumentów, L. Zabolotnaia, I. Czamańska (koordynacja naukowa), Chișinău-Poznań-Warszawa 2015.

 

ORCID: 0000-0003-2419-1983