Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Mateusz Zawadzki

dr Mateusz Zawadzki
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GEOMATYKI I KARTOGRAFII
Telefon
(81) 537-68-26
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-2126-2822
https://www.researchgate.net/profile/Mateusz-Zawadzki-2
Konsultacje

Pok. 108 B


Konsultacje w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 odbywają się za pośrednictwem platformy MS Teams (zdalnie):
poniedziałek w godzinach 10:00-11:00 
piątek w godzinach 10:00-11:00


Proszę o wcześniejsze poinformowanie o chęci udziału w konsultacjach za pomocą e-maila

Adres

Pokój 108 B Al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin

O sobie

WYKSZTAŁCENIE
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, 2019 r. 
Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JP II
Instytut Historii, 2011 r. 
Magister historii

ZATRUDNIENIE

od 2017 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gosp. Przestrzennej, Pracownia Geoinformacji, następnie Katedra Geomatyki i Kartografii, asystent 
2012-2017 - GIS-Expert Sp. z.o.o. , specjalista ds. GIS
2013 - 2014 - Wschodni Klaster Doradczo-Usługowy, kierownik zespołu badawczego w projekcie "GIS across the border"

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • sieć komunikacyjna w epoce staropolskiej
 • HGIS (Historical GIS)
 • Spatial Humanities
 • wykorzystanie rozwiązań Web-GIS w promocji wyników badań

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Podstawy GIS (Geoinformatyka, I rok, I stopień)
 • Web-GIS (Geoinformatyka, III rok, I stopień)
 • Mapy dawne jako źródło wiedzy o środowisku (Geoinformatyka, I rok, II stopień)
 • Geoinformatyka / GIS w ramach modułu Technologie informatyczne (Gospodarka przestrzenna, II rok, I stopień)
 • Web-GIS (Studia podyplomowe GIS w praktyce)
 • Przygotowanie pracy licencjackiej (Geoinformatyka, III rok, I stopień)
 • Aspekty prawne i organizacyjne GIS (Geoinformatyka, II rok, I stopień)
 • Geograficzne systemy informacji (Gospodarka przestrzenna, II rok, I stopień)

PEŁNIONE FUNKCJE NA UMCS

 • członek Międzywydziałowego Zespołu Programowego ds. kierunku Geoinformatyka
 • członek zespołu programowego ds. kierunku geografia wojskowa
 • opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków GeoIT
 • opiekun praktyk zawodowych na kierunku Geoinformatyka (II rok, I stopień).
 • opiekun kierunku Geoinformatyka (II rok, I stopień)

UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA

 • ArcGIS 3D Analyst, certyfikowany przez Esri Polska (Certyfikat)
 • Professional Scrum Master I, (Certyfikat)
 • PRINCE2® Foundation, (Certyfikat)
 • CHAMP - Certyfikowany Menadżer Zarządzający Sprzętem (IAITAM), (Certyfikat)
 • Autoryzowane szkolenie "Tworzenie profesjonalnych stron www"
 • Szkolenie "Manager systemu informacji przestrzennej"
 • Szkolenie: Język SQL w bazie PostgreSQL
 • Szkolenie: Modelowanie wymagań i przypadków użycia przy wykorzystaniu UML

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDTAKTYCZNA (poza UMCS)

Członek redakcji "Studia Geohistorica. Rocznik Historyczno-Geograficzny"

Przeprowadzenie kursu "GIS w badaniach historycznych" w ramach doktorskiej szkoły letniej ŚRODOWISKO - CZŁOWIEK - GOSPODARKA (Białystok, 2.09 - 6.09 2019 r.). Organizatorzy: Uniwersytet Białostocki, Max Planck Institute for the Science of Human History, Uniwersytet Pedagogiczny, Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej, Palaeo-Science and History.

Prowadzenie wykładu Geoportale i usługi danych przestrzennych (Geoinformatyka; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej)


Działalność naukowa

ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACH 

Adamek K., Lupa M., Zawadzki M., 2020. Remote sensing techniques for tracking changes caused by illegal gold mining in Madre de Dios, Peru, „Miscellanea Geographica - Regional Studies on Development”, Vol. 24, No. 4. czyt. PDF
Zawadzki M., 
2019. Methodology of reconstruction of the Old-Polish road network as exemplified by the historic Lublin Voivodship, „Polish Cartographical Review”, t. 51, nr. 3, s. 129–141. czyt. PDF
Zawadzki M., 2018. Source and methods of reconstruction of postal roads in the second half of the 18th century on the example of the former Lublin province, „Polish Cartographical Review”, t. 50, nr. 4, s. 197–206. czyt. PDF
Zawadzki M., 2016. „Tabella miast, wsi i osad Królestwa Polskiego” jako źródło do badań nad strukturą parafialną województwa lubelskiego, „Studia Geohistorica”, t. 4, s. 142–152. czyt. PDF
Zawadzki M., Zawadzka A., 2013. Metoda projektów w edukacji historycznej dzieci i młodzieży, „Roczniki Pedagogiczne”, t. 5, s. 233–251. czyt. PDF

Rozdziały w monografiach naukowych

Miszczuk P., Wajs D., Zawadzki M., 2017. „Wirtualny szlak śladami Bronisława Piłsudskiego” jako przykład wykorzystania narzędzi GIS w turystyce, [w:] Współczesne oblicza turystyki, ed. K. Borodako, Kraków: Wydawnictwo PROKSENIA,  s. 75-82.
Zawadzki M., Sabat A., Wiśniewski T., 2015. Digitalization of the data from the archaeological research conducted at the Magdalenian site in Klementowice in 1981–1982, 2007– 2011, [in:] Klementowice. A Magdalenian site in eastern Poland, ed. T. Wiśniewski, Wydawnictwo UMCS: Lublin, s. 180-183.

UDZIAŁ W PROJEKTACH NAUKOWO-BADAWCZYCH

2021-2024 -  wykonawca w projekcie "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauki o sztuce DARIAH-PL", Fundusze Europejskie, POIR.04.02.00-00-D006/20, podmiot realizujący: UMCS w Lublinie
2020 - (2021) – kierownik zadania badawczego dofinansowanego w ramach grantu MINIATURA NCN pt. Opracowanie profilu metadanych dla źródeł historycznych (2020/04/X/HS3/00298); UMCS w Lublinie
2020 - 2021 – wykonawca w projekcie Atlas historyczny miast polskich. T. 1. Prusy Królewskie i Warmia, t. 3 Mazury,  t. 4 Śląsk, T. 5 Małopolska, (11H 16020984); Towarzystwo Naukowe w Toruniu
2019 - (2022)  – wykonawca w projekcie naukowo-badawczym Kształtowanie granic niepodległej Polski w świetle dokumentów kartograficznych (01SPN17003218); Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
2019 - (2020) – konsultant w projekcie naukowo-badawczym "GIS w historii. Możliwości wykorzystania i popularyzacji współczesnych narzędzi geoinformatycznych w naukach humanistycznych na przykładzie czynu zbrojnego cichociemnych" (Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" w latach 2018 – 2020); Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
2017 - 2019 – Stypendysta w projekcie badawczym Mikroregion Skarpy Dobużańskiej jako część fizjograficznego i biokulturowego pogranicza między strefą bałtycką i pontyjską (od VI do II tysiąclecia przed Chrystusem) (2015/18/E/HS3/00754); Uniwersytet Gdański
2015 – Wykonawca zadania w projekcie Klementowice – obozowisko na wschodnich peryferiach magdaleńskiego kręgu kulturowego (2498/13/FPK/NID); Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
2014 - 2016 – Współautor i wykonawca w projekcie HISTORYCZNY GIS dla Lubelszczyzny. Projekt rekonstrukcji granic administracji państwowej i kościelnej województwa lubelskiego z 1827 r.; Pracownia Geoinformacji Historycznej KUL Link
2014 - 2016 - Wykonawca zadania w projekcie badawczym Atlas Historii Polski. Wielkopolska w II połowie XVI wieku; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
2013 - 2014 - Kierownik zespołu badawczego ds. GIS w Projekcie GIS across the border - wspólna platforma zarządzania przestrzenią w Euroregionie BUG; Wschodni Klaster Doradczo - Usługowy; Euroregion BUG Link

OPRACOWANE APLIKACJE WEB-GIS

Projekt polegli1939.pl
HISTORYCZNY GIS dla Lubelszczyzny
Źródła do dziejów dawnego Mazowsza
Mapa województwa mazowieckiego Karola Perthéesa z 1791 roku
Synagogi w Brześciu
Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956
System Informacji Przestrzennej KUL

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

Zawadzki M., Perzyna R., Kuźma M., 2021. Polegli1939.pl – GIS w badaniach losów żołnierzy poległych w działaniach wojennych, „Bezpieczeństwo”, Esri Polska, s. 12-15.
Zawadzki M., Perzyna R., 2020. polegli1939.pl – baza danych przestrzennych dotycząca żołnierzy polskich poległych w działaniach wojennych, ArcanaGIS. Link
Bober A., Borowska-Pakuła J., Chabudziński Ł., Hołub B., Owczarek P., Zawadzki M., 2018. II Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge 2018, „Polish Cartographical Review”, t. 50, nr 1, s. 121-122.
Zawadzki M., 2017. Palcem po interaktywnej mapie – wirtualny szlak „Śladami Bronisława Piłsduskiego”, „Edukacja”, Esri Polska: Warszawa, s. 12-15. Link
Borowska-Pakuła J., Chabudziński Ł., Dąbrowska A., Hołub B., Konopska B., Owczarek P., Zawadzki M., 2017. Akademickie Mistrzostawa Geoinformatyczne – GIS Challenge 2017, „Edukacja”, Esri Polska: Warszawa.
Zawadzki M., Różycki S., 2013. Zapomniane fortyfikacje Twierdzy Przemyśl, "Odkrywca", z. 11, s. 20-22.