Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz

prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz
Stanowisko
profesor
Jednostki
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY, KATEDRA PORTUGALISTYKI IM. LUISA LINDLEYA CINTRY
Funkcje
Dyrektor, Dziekan, Kierownik Katedry
Telefon
081 537 28 10
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze letnim (2022/2023):


wtorek: 14.15-15.15


czwartek: 11.30 -13.00 


Wydział Humanistyczny p. 032


 


 

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

Prorektor ds. Kształcenia w kadencji 2012-2016 

Barbara Hlibowicka-Węglarz jest profesorem w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jest specjalistą w zakresie językoznawstwa romańskiego, szczególnym zainteresowaniem darzy  język portugalski.

Ukończyła studia na kierunku Filologia Romańska w Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu. Wykorzystując wyniesioną ze studiów znajomość języka francuskiego i pogłębioną podczas rocznego stażu na Uniwersytecie w Lizbonie znajomość języka portugalskiego, napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Karolaka rozprawę doktorską, pt: Les équivalents français et portugais de l´instrumental polonais en fonction d´argument propositionnel, którą obroniła w 1986 roku w Krakowie.

W 1999 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa romańskiego na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt: Processos de expressão do aspecto na língua portuguesa, za którą otrzymała indywidualną Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Była to pierwsza w historii badań romanistycznych w Polsce rozprawa habilitacyjna poświęcona językowi portugalskiemu, napisana w języku portugalskim.

W swej pracy naukowej interesuje się modelami semantyczno-syntaktycznymi języków naturalnych, środkami reprezentacji kategorii aspektu w języku portugalskim. W ostatnich latach pracowała nad monografią na temat języków kreolskich uformowanych na bazie leksykalnej języka portugalskiego. Niektóre z publikacji mają charakter analizy kontrastywnej (język portugalski, francuski vs polski). Spośród licznie opracowanych prac naukowych, część ukazała się w kraju, część została opublikowana za granicą (Portugalia, Brazylia, Czechy, Niemcy, Chiny).

Brała udział w wielu konferencjach i kongresach krajowych i zagranicznych, jest członkiem kilku rad redakcyjnych czasopism krajowych i zagranicznych, członkiem pięciu towarzystw i stowarzyszeń naukowych o charakterze międzynarodowym. Odbyła liczne staże za granicą, szczególnie w uniwersytetach w Portugalii, w Brazylii oraz we Francji.

Za osiągnięcia w pracy naukowej i administracyjnej otrzymała wiele nagród i odznaczeń (m. in. Złoty Krzyż Zasługi - 1999, Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2004, Indywidualną Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej - 2000, Medal Comendador de Ordem de Mérito przyznany przez Prezydenta Republiki Portugalskiej - 2009 roku).

Pełniła różne funkcje administracyjne w UMCS: od 2004 r. - kierownik Zakładu Języka i Kultury Portugalskiej w IFR UMCS, w latach 2004-2007 - dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej UMCS, w latach 2008-2012 - prodziekan Wydziału Humanistycznego UMCS, w latach 2012-2016 - prorektor ds. Kształcenia.

Nawiązała wiele kontaktów z uniwersytetami zagranicznymi, takimi jak: Uniwersytet w Salwadorze (Brazylia) - 1995, współpraca Lublin-Viseu (Portugalia) - 1995,  Universidade Aberta w Lizbonie (Portugalia) - 2004, Uniwersytet w Faro (Portugalia) - 2007,  Uniwersytet UNIJUI (Brazylia) - 2007, Uniwersytet w Vila Real (Portugalia) - 2008, Escola Superior de Educação w Lizbonie (Portugalia) - 2009.

Od 2005 roku jest dyrektorem jedynego w Polsce Centrum Języka Portugalskiego Instytutu Camõesa przy UMCS, gdzie zorganizowała ponad sto różnego rodzaju imprez kulturalnych (wykłady, prelekcje, spotkania, wystawy, koncerty, promocje książek).

Od 2007 r. pełni funkcję Konsula Honorowego Federacyjnej Republiki Brazylii w Lublinie.


Ogłoszenia