Jednostki i pracownicy - książka adresowa

PhD Anna Orłowska

Address

Kraśnicka 2d/108A
20-718 Lublin

Scientific Activity

Dr Anna Orłowska (Godlewska)

Education:
2007 - Master of Sciences in Geography
2013 - PhD in Earth Sciences

Specialization and scientific interests:
glacial geomorphology
sedimentology
palaeogeography
Pleistocene stratigraphy
geotouristics

Scientific papers:
Godlewska A., 2008. Mechanizm kształtowania strefy marginalnej lobu Tocznej lądolodu warciańskiego (Nizina Południowopodlaska). Annales UMCS, sec. B, 63, 7; 131-146.
Godlewska A., 2008. Geneza kemów lobu Tocznej lądolodu warciańskiego (Nizina Podlaska). Landform Analysis, 9; 143-145.
Rodzik J., Terpiłowski S., Godlewska A., 2011. Influence of field and road pattern changes on gully development in the Bug river valley side (E Poland). Landform Analysis, 17; 241-245.
Godlewska A., Terpiłowski S., 2012. Transverse, supraglacially derived crevasse infillings in a Pleistocene ice-sheet margin zone (eastern Poland): genesis and sedimentary record. Geomorphology, 161-162; 73-81.
Terpiłowski S., Zieliński T., Kusiak J., Pidek I.A., Czubla P., Hrynowiecka A., Godlewska A., Zieliński P., Małek M., 2014. How to resolve Pleistocene stratigraphic problems by different methods? A case study from eastern Poland. Geological Quarterly, 58 (2): 235-250.
Kasprzak M., Kocińska K., Janicki G., Pietruczuk M., Godlewska A., Łanczont M., 2014. Społeczno-kulturowe uwarunkowania rewaloryzacji wsi Bazar-Pilaszkowice w województwie lubelskim. Problemy Ekologii Krajobrazu, 37; 87-95.
Rodzik J., Terpiłowski S., Godlewska A., Mroczek P., 2015. Contemporary development of an atypical bank gully in the Szwajcaria Podlaska Nature Reserve resulting from human activity. Zeitschrift für Geomorphologie, 59, Suppl. 2; 7-22.
Godlewska A., 2015. Nowe spojrzenie na dynamikę lądolodu warty w strefie marginalnej na międzyrzeczu Krzny i Bugu (wschodnia Polska). Acta Geographica Lodziensia 103, 45-56.
Godlewska A., 2015. Z jaką dynamiką lodu należy wiązać formy szczelinowe? - przegląd badań. Annales UMCS, sec. B, 70, 2; 27-43.
Zieliński T., Terpiłowski S., Zieliński P., Pidek I.A., Godlewska A., Czubla P., 2016. What was an interglacial river like? Sedimentological investigation of Holsteinian fluvial deposits in eastern Poland. Geological Quarterly, 60 (1); 149-166.
Sławiński K., Trojanowska J., Wolińska D., Godlewska A., Janicki G., 2016. Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zagospodarowania terenów przyległych do węzłów komunikacyjnych na przykładzie obwodnicy miasta Lublin. Barometr Regionalny, 14 (2); 107-115.
Włodarski W., Godlewska A., 2016. Sedimentary and structural evolution of a Pleistocene small-scale push moraine in eastern Poland: new insight into palaeoenvironmental conditions at the margin of an advancing ice lobe. Quaternary Science Reviews, 146; 300-321.
Pietruczuk M., Janicki G., Godlewska A., Łanczont M., 2016. Rewitalizacja krajobrazu doliny Giełczwi w obszarze wsi Wygnanowice (Wyżyna Lubelska). [W:] P. Nocuń, A. Przybyła-Dudin, K. Fokt (red.), Wieś zaginiona. Stan i perspektywy badań. Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Chorzów; 323-338.
Orłowska A., Pidek I.A., 2017. Górski szlak dla alergików jako nowy produkt turystyczny Tatr. Annales UMCS, sec. B, 72; 91-102.
Pidek I.A., Orłowska A., 2017. Conception of the „Unique Ferdynandovian flora” geosite in the Łuków Plain. Polish Journal of Natural Sciences, 32 (3), 573-585.
Orłowska A., 2017. Evaluation of geotourism potential of selected geological sites in the eastern part of the borderland between Siedlce Upland and Łuków Plain. Geotourism/Geoturystyka, 46-47(1-2), 17-30.
Czubla P., Terpiłowski S., Orłowska A., Zieliński P., Zieliński T., Pidek I.A., 2019. Petrographic features of tills as a tool in solving stratigraphical and palaeogeographical problems – a case study from Central-Eastern Poland. Quaternary International, 501, A; 45-58.
Włodarski W., Orłowska A., 2019. Topography and melting dynamics of ice-cored ridges: evidence for geometry, kinematics and sedimentary evolution of collapse structures within kame deposits (eastern Poland). Boreas,  48(4), 891-912.
Łanczont M., Bogucki A., Yatsyshyn A., Terpiłowski S., Mroczek P., Orłowska A., Hołub B., Zieliński P., Komar M., Woronko B., Kulesza P., Dmytruk R., Tomeniuk O., 2019. Stratigraphy and chronology of the periphery of the Scandinavian ice sheet at the foot of the Ukrainian Carpathians. Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology, 530; 59-77.
Rychel J., Orłowska A., Zbucki Ł., Nowacki Ł., Zalesski I., 2020. Revised palaeogeography and stratigraphy of the Rostan hills in north-western Ukraine. Studia Quaternaria, in press.
Marks, L., Woronko, B., Majecka, A., Rylova, T., Orłowska, A., Hrachanik, M.,Rychel, J., Zbucki, Ł., Bahdasarau, M., Hradunova, A., Nitychoruk, J., Nowacki, Ł., Pochocka-Szwarc,K., Middle Pleistocene deposits at Rechitsa, western Belarus, and their input to MIS 12-6 stratigraphy incentral Europe, Quaternary International, 553, 34-52.

Books:
Godlewska A., 2014. Dynamika lądolodu warty w strefie marginalnej na międzyrzeczu Krzny i Bugu w świetle analizy litofacjalnej. Wyd. UMCS, Lublin; 154. /Dynamics of the younger Saalian ice-sheet in the marginal zone in the Krzna and Bug interfluve in the light of lithofacies analysis. Maria Curie-Sklodowska University Press, Lublin; 154 pp. [in Polish with English summary]

Research projects:
MNiSW no. 306198739 "Climatic cycles of the Middle Pleistocene recorded in sedimentary sequence of the Łuków vicinity (E Poland)" – contributor (2010-2013)
National Centre for Science - MINIATURA - no. 2017/01/X/ST10/00247 "Środowiska sedymentacyjne plejstoceńskich glacigenicznych osadów akumulacji szczelinowej we wschodniej Polsce - badania pilotażowe" - leader (2017-2018)
NCN - OPUS - no. 2017/27/B/ST10/00165 "Rewizja podziału stratygraficznego i zasięgów zlodowaceń plejstocenu środkowego na zachodnim Polesiu (pogranicze polsko-białorusko-ukraińskie) - conributor (2018-2021)

Conference Funds:
2007 – International Association of Geomorphologists for British Society for Geomorphology Post-Graduate Research Training Workshop - Windsor (Great Britain)
2011 – Quaternary Research Association (Great Britain) for XVIIIth INQUA Congress - Bern (Switzerland)
2013 – Quaternary Research Association (Great Britain) for 8th International Conference on Geomorphology - Paris (France)
2014 – Erasmus Teaching Staff Programme - Riga (Latvia)
2015 – Quaternary Research Association (Great Britain) for 31st IAS Meeting on Sedimentology - Cracow (Poland)
2019 – Quaternary Research Association (Great Britain) for XXth INQUA Congress - Dublin (Ireland)

Functions:
2017-2020 - General Secretary of Association of Polish Geomorphologists
since 2019 - Thematic Editor of Annales UMCS sec. B magazine