Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jerzy Garbiński

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA TEORII I METODOLOGII NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Rok akademicki 2022/2023


 


Semestr zimowy


Dyżury i konsultacje:


-      dyżury - Wt.: godz. 08:30-10:30 w formie tradycyjnej/zdalnej (na platformie MS Teams UMCS);


-      konsultacje - Śr.: godz. 13:00–15:00( w formie tradycyjnej w pokoju A.4.07. po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą elektroniczną (jgarbi7@gmail.com) z zachowaniem bezpieczeństwa epidemicznego).


 


 

O sobie

Uzyskane wykształcenie: 

•   2011, czerwiec – dr hab.

Specjalność: nauki historyczne,

Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn, Polska)

Temat:Białoruski druk religijny na Zachodzie: prasa wydawnictwa graficzne (1945-2005) = Belarusian Religious Publishing in the West: Periodicals and Graphic Prints(1945-2005) = Беларускі рэлігійны друк на Захадзе: пэрыёдыка і графічныя друкі (1945-2005), Nowy Jork – Warszawa 2009.

 •  1997, grudzień – dr (Ph.D.)

Specjalność: nauki filologiczne,

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodnioslowiańskich, Uniwersytet Warszawski (Warszawa, Polska)

Temat: Творчасць Алеся Гаруна (Аляксандра Прушынскага) ў кантэксце развіцця беларускай літаратуры пачатку ХХ ст. = Twórczość Alesia Haruna (Aleksandra Pruszyńskiego) w kontekście rozwoju  literatury bialoruskiej początku XX wieku.

Uprawnienia naukowe:

dyscypliny naukowe: nauki historyczne i filologiczne;

specjalizacje naukowe: historia Europy Wschodniej XX wieku; historia literatury białoruskiej.

Doświadczenie zawodowe:

2012, październik –

prof. nadzw.,  Wydział Politologii UMCS (Lublin, Polska). 

2006, październik – 2011, wrzesień,

Katedra Białorutenistyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Uniwersytet Warszawski, pracownik dydaktyczno-naukowy, adiunkt.

1997 – 2008

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Warszawa, Polska),

pracownik naukowy, adiunkt.

1994 – 1997

Studia doktoranckie na WSP (Kraków, Polska).

1993 – 1994

Studia polonistyczne przy Instytucie Slawistyki PAN (Warszawa, Polska).

1988-1993

Katedra Literatury Białoruskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Mińsku (Białoruś),

wykładowca literatury białoruskiej XX wieku, asystent.

1980-1984      

Studia na Wydziale Filologii  Białoruskiej, Instytut Pedagogiczny w Mińsku (Białoruś).

 

Zainteresowania badawcze:

polityka historyczna (polityka pamięci, wojny pamięci) w państwach Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej;

historia i  kultura narodów Europy Wschodniej i Centralnej;

problemy etniczne i polityka narodowościowa w Europie Wschodniej;

polsko-białoruskie związki kulturalne i literackie w XIX i XX stst.

dzieje emigracji białoruskiej na Zachodzie po Drugiej wojnie światowej;

białoruski ruch chrześcijański w XX wieku;

mniejszości narodowe na Białorusi (polacy, rosjanie, tatarzy, żydzi);

śpuścizna żydowska w krajobrazie kulturowym współczesnej Białorusi;

historia i kultura Rosji i narodów Kaukazu.

 

Aktywność dydaktyczna:

Antropologia kulturowa  Europy Wschodniej

Kultura symboliczna i duchowa Białorusi

Myśl polityczna i ruchi społeczne na Ukrainie i Białorusi

Podstawy wiedzy o chrześcijaństwie wschodnim i cywilizacji bizantyjsko-słowiańskiej 

Polityzacja kultury duchowej i symbolicznej na współczesnej Białorusi i Ukrainie

Religia i związki wyznaniowe w Europie Wschodniej

Systemy medialne i media w Europie Wschodniej

Wiedza o literaturze ukraińskojęzycznej

Wielokulturowość w Europie Wschodniej

Współczesna kultura ukraińska i białoruska

Współczesna kultura i sztuka Białorusi

Żydowska kultura duchowa na Białorusi.

 


Działalność naukowa

Rezultaty badań:

- 70 publikacji naukowych i naukowo-popularnych, w tym 9 opracowań zwartych (monografii autorskie - 2, współautorskie - 2 i redagowanych - 9);

- uczestnictwo w 40 konferencjach krajowych i międzynarodowych (referaty);

-uczestnictwo w 8 audycjach radiowych: Polskie Radio (Program-5, Polonia, Warszawa) – 3, Radio „Svaboda” (redakcja białoruska, Minsk - Praha) – 5. 

Projekty zewnętrzne (granty):

3 granty międzynarodowe zrealizowane w ramach współpracy Instytutu Slawistyki PAN (Warszawa, Polska) i Belarusian Institute of  Arts and Sciences (New York, USA) realizowane w latach 2003 -2009.

Współpraca naukowa:

Centrum badań nad diasporą żydowską, Uniwersytet w Tel Avivie (Izrael) – od 2014 roku;

Polska Akademia Umiejętności w Krakowie (Polska) – od 2006 roku;

Instytut Literatury NAN Białorusi w Mińsku (Białoruś) – od 1998 roku;

Lietuvos Mokslu Akademia (Vilniaus, Lietuva) – od 1999 roku;

Belarusian Institute of Arts and Sciences in New York (USA) – od 1997 roku;

Mariański Instytut Historyczny (Warszawa-Rzym) – od 1997 roku.

Wybrane publikacje:

-Białoruski druk religijny na Zachodzie: prasa wydawnictwa graficzne (1945-2005) = Belarusian Religious Publishing in the West: Periodicals and Graphic Prints(1945-2005) = Беларускі рэлігійны друк на Захадзе: пэрыёдыка і графічныя друкі (1945-2005), Nowy Jork – Warszawa 2009, ss.896;

-V. Kipel, Z. Kipel, Belarusian Publishing in the West: A Bibliography, Edited by Y. Garbinski and L. Yurevich, New York – Warsaw 2006, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy IS PAN,  pp. 841;

-Nicholas Lapitzki,In the Service of God and Belarus, Edited by Y. Garbinski, Belarusian Institute of Art and Sciences, New York – Warsaw 2005, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy IS PAN,  pp.  672;

-Adam M-ski (Zofia Mańkowska). Dzisiaj i nawieki: Poezje. Wybór i opracowanie J. Garbiński, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy IS PAN, Instytut Literatury NAN Białorusi, Warszawa – Mińsk 2004,  ss.  531;

-Białoruski ruch chrześcijański XX wieku. Słownik biograficzno-bibliograficzny, Warszawa 2003, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy IS PAN, ss.  519, (współautor J.Turonek);

 -Беларускія рэлігійныя дзеячы ХХ стагоддзя: жыццярысы, мартыралогія, успаміны = Białoruscy działacze religijni XX wieku: życiorysy, martyrologium, wspomnienia,   Навукова-асветны Цэнтр імя Францыска Скарыны,  Мінск – Мюнхен 1999, ss. 752;

-Myśl Białoruska XX wieku: filozofia, religia, kultura (Antologia). Wybór tekstów, wstęp i opracowanie [biogramy autorów, komentarze, bibliografia] J. Garbiński, Warszawa 1998, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy IS PAN,ss. 741;

-Вяртання маўклівая споведзь. Творцы беларускай гісторыі ў кантэксце часу = Cicha powrotów spowiedź. Twórcy białoruskiej historii w kontekście swojej epoki, Мінск 1994, ss. 350, (współautorzy A. Bialacki i in.);