Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Wojciech Dziedziak

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA TEORII I FILOZOFII PRAWA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

poniedziałek 14-15.30

O sobie

W 1991 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Będąc studentem V roku został laureatem ogólnopolskiego konkursu Primus Inter Pares im. Mikołaja Kopernika jako jeden z kilkunastu najlepszych studentów polskich uczelni pośród wszystkich kierunków studiów. Wcześniej ukończył też Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie fortepianu.

Od 1 października 1991 r. zatrudniony w Zakładzie Teorii Państwa i Prawa (obecnie Katedra Teorii i Filozofii Prawa).

Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1999 r. Obrona rozprawy doktorskiej z wyróżnieniem.

Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych uzyskał w 2016 r.

Nominowany do prestiżowej Nagrody im. Jana Długosza w 2016 r. za autorstwo książki: O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego).

W 1995 r. ukończył aplikację radcowską i zdał egzamin radcowski; wpisany na listę radców prawnych.

Od października 2000 r. pełni funkcję Koordynatora Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej przy WPiA UMCS (aktualnie Pełnomocnika Dziekana d/s USPP na WPiA UMCS).

Brał udział w wielu konferencjach naukowych, na niektórych z nich wygłaszał referaty. Jest autorem wielu prac naukowych z zakresu teorii i filozofii prawa, w tym aksjologii prawa. 

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Wstęp do nauk prawnych, Zarys teorii prawa, Zarys teorii i filozofii prawa, Nauka o państwie i polityce, Teoria państwa, Uniwersytecka studencka poradnia prawna, Filozofia prawa natury, Etyka urzędnicza.


Działalność naukowa

Główna praca naukowa:

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, ss. 309.

Redakcja naukowa monografii:

Zagadnienia stosowania prawa. Perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, red. naukowa W. Dziedziak, B. Liżewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, ss. 276.

Inne ważniejsze publikacje:

Próba charakterystyki sankcji prawnych i moralnych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio G, Ius, vol. XXXIX, Lublin 1992, s. 33-53.

Sankcje prawne i moralne w okresie transformacji ustrojowej państw postsocjalistycznych, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, No 1707, Prawo CCXLI, Wrocław 1995, s. 67-76.

Akt normatywny, s. 15, Derogacja, s. 53, Klauzule generalne, s. 113-114, Kodeks, s. 116-117, Norma prawna, s. 179, Prawo, s. 234-235, Preambuła, s. 236-237, Przepis prawny, s. 247-248, Ustawa, s. 332-333, Vacatio legis, s. 335, Wykładnia prawa, s. 353-354, [w:] Mała encyklopedia wiedzy politycznej, pod red. M. Chmaja i W. Sokoła, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 1996.

Pojmowanie sankcji prawnych i moralnych (Zarys problemu), [w:] Filozoficzno-teoretyczne problemy sądowego stosowania prawa, pod red. M. Zirk-Sadowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 170-175.

O działaniu sankcji moralnych (szkic problematyki), [w:] Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997, s. 539-549.

Rola sankcji prawnych i moralnych w kształtowaniu wartości, „Zamojskie Studia i Materiały”, rok wydania II, z. 2, Zamość 2000, s. 27-41.

Sankcje prawne, s. 357-359, Ustawa, s. 411-412, Vacatio legis, s. 414, [w:] Encyklopedia Politologii, t. 2, Ustroje państwowe, pod red. W. Skrzydły i M. Chmaja, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2000.

Techniki informatyczne a nauki prawne. Zagadnienia wybrane, [w:] Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa, red. naukowy Z. Tobor, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, s. 49-65 (współautor J. Polanowski).

Działanie motywacyjne sankcji prawnych i moralnych, „Studia Iuridica Lublinensia”, t. V, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 11-31.

Sankcje prawne a przymus prawny, [w:] W kręgu historii i współczesności polskiego prawa. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Arturowi Korobowiczowi, pod red. W. Witkowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 518-530.

Z zagadnień sprawiedliwości, miłosierdzia i prawa, „Studia Iuridica Lublinensia”, t. XII, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 101-119 (współautor G. Maroń).

Prof. dr hab. Henryk Groszyk (1926-2009), „Studia Iuridica Lublinensia”, t. XIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 11-20 (współautor M. Grochowski).

Słuszność jako wartość prawa, „Studia Iuridica Lublinensia”, t. XV, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 71-81.

Słuszność w prawie i prawa człowieka, [w:] Praktyka ochrony praw człowieka, t. I, red. K. Machowicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 13-48.

Z zagadnień słuszności w prawie, [w:] Państwo-Prawo-Polityka. Księga poświęcona pamięci Profesora Henryka Groszyka, pod red. M. Chrzanowskiego, J. Kostrubca, I. Nowikowskiego, Lublin 2012, s. 90-101.

Symulacja rozprawy sądowej jako nowoczesna metoda edukacyjna na studiach prawniczych i jej przydatność dla nauczania klinicznego, „Klinika” 2012, nr 12, s. 7-10 (współautor T. Mikociak).

Sprawozdanie z Konferencji Nauczanie kliniczne w systemie edukacji prawniczej. XVI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Lublin 25-27 listopada 2011, „Studia Iuridica Lublinensia”, t. XVII, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 255-263 (współautor T. Mikociak).

On equity in law, [w:] Legal Studies, (ed.) J. Stelmasiak, L. Bielecki, P. Ruczkowski, Hieronymus Verlag, München 2013, s. 131-155.

O pojmowaniu prawa – zarys problemu, „Studenckie Zeszyty Naukowe”, z. 23, Lublin 2013, s. 17-35.

Czy prawo Polski Ludowej było prawem słusznym?, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio G, Ius, vol. LXI, Lublin 2014, s. 53-73.

Metaaksjologia Konstytucji RP a nonkognitywizm (zarys zagadnień podstawowych), [w:] Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych, cz. 2, red. M. Król, A. Bartczak, M. Zalewska, Łódź 2014, s. 199-212.

Szkic o normach prawnych i moralnych, [w:] Pro Scientia Iuridica, red. M. Chrzanowski, A. Przyborowska-Klimczak, P. Sendecki, Lublin 2014, s. 89-104.

Wpływ sankcji prawnych i moralnych na skuteczność prawa, „Studia Iuridica Lublinensia”, vol. XXIV, 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 67-88.

Axiological Basis for the Application of Law – a Perspective of the Equitable Law, [in:] Application of Law. Selected Theoretical Problems in Decision Making Perspective, ed. A. Korybski, B. Liżewski, „Studia Iuridica Lublinensia”, vol. XXIV, 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 49-71.

Aksjologiczny model stosowania prawa – perspektywa decyzji słusznej, [w:] Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, red. naukowa M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2015, s. 217-226.

O aksjologicznych podstawach procesów stosowania prawa z perspektywy prawa słusznego, [w:] Zagadnienia stosowania prawa. Perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, red. naukowa W. Dziedziak, B. Liżewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 77-99.

Kilka uwag o prawie słusznym, [w:] Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu, "Studia Iuridica Lublinensia", vol. XXV, 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, s. 277-285.

Some Remarks on Good Law and Good Administration, [in:] Discretionary Power of Public Administration. Its Scope and Control, eds. L. Leszczyński, A. Szot, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2017, s. 213-234.

Z problematyki roli słuszności w praktycznej wykładni prawa, [w:] Wykładnia operatywna prawa - perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, red. naukowa L. Leszczyński, A. Szot, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 85-96.

O dyskrecjonalności administracji publicznej w procesach stosowania prawa, "Studia Iuridica Lublinensia", vol. XXVI, 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, s. 25-45.

Rozważania o dobrej administracji, [w:] Prawo i polityka w sferze publicznej. Perspektywa wewnętrzna, red. P. Jabłoński, J. Kaczor, M. Pichlak, Wrocław 2017, s. 171-179.

A Few Remarks on Equitable Law (from the Perspective of the System of Statutory Law), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio G, Ius, vol. LXV, 1, Lublin 2018, s. 41-52.

Mediation and Fairness of the Decision to Resolve the Dispute, [in:] Mediation in the Polish Legal Order, ed. A. Korybski, M. Myślińska, P. Kłos, „Studia Iuridica Lublinensia”, vol. XXVII, 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018, s. 49-60.

O dobrym prawie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio G, Ius, vol. LXV, 2, Lublin 2018, s. 69-82.

Wartość słuszności w wykładni prawa, [w:] Wykładnia prawa. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. J. Potrzeszcz, B. Liżewski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, s. 37-48.

Godność człowieka jako podstawa sprawiedliwości, [w:] Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio G, Ius, vol. LXVI, 1, Lublin 2019, s. 87-99.

Szkic o sprawiedliwości naturalnej i rozdzielczej, "Studia Iuridica Lublinensia", vol. XXIX, 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020, s. 71-83.

Thoughts on the Notion of Justice, "Studia Iuridica Lublinensia", vol. XXX, 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021, s. 139-148.

Przyrodzona godność człowieka podstawą sprawiedliwości. Znaczenie oraz kilka racji uzasadniających, "Prawo i Więź", nr 1/2023, s. 13-31.

Kilka uwag o dyskrecjonalności sędziowskiej nakierowanej na sprawiedliwość, [w:] Omnia sunt interpretanda. Teoria i dogmatyka prawnicza, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Leszczyńskiemu, red. naukowa A. Korybski, B. Liżewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2023, s. 85-95.

Justice as Relations in Social Life, "Studia Iuridica Lublinensia", vol. 32, 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2023, s. 103-115.


Ogłoszenia