Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Magdalena Panasiuk

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH I LOGISTYKI

Adres

UMCS Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin Lublin

O sobie

Wykształcenie 
 
Studia podyplomowe – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; Pedagogika
Studia podyplomowe – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Mechanizmy funkcjonowania strefy euro
Studia magisterskie – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Finanse i Rachunkowość, specjalność: Menadżer Finansowy
Studia licencjackie – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Ekonomia, specjalność: Przedsiębiorstwo w Gospodarce Rynkowej 

Dydaktyka – prowadzone przedmioty
 
Ekonometria I, Ekonometria II, Informatyka dla ekonomistów, Modelowanie makroekonomiczne, Podstawy statystyki i ekonometrii, Statystyka I, Statystyka i ekonometria I, Statystyka w logistyce, Symulacje biznesowe Marketplace, Symulacje biznesowe Revas - biuro rachunkowe, Symulacje biznesowe Revas - firma transportowa, Zarządzanie logistyczne.

Doświadczenie zawodowe

Asystent04.2020-obecnie, Katedra Systemów Informacyjnych i Logistyki, Wydział Ekonomiczny UMCS
Asystent10.2016-04.2020, Zakład Statystyki i Ekonometrii, Wydział Ekonomiczny UMCS
Analityk03.2016-10.2016, ZOMAR S.A
Analiza danych Towarowej Giełdy Energii (energia elektryczna, gaz ziemny), Sporządzanie prognoz kształtowania się ceny/wolumenu na TGE; Przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby Spółki
Specjalista ds. Administracyjno - Księgowych03.2015-03.2016, ZOMAR S.A
Analiza danych Towarowej Giełdy Energii; Sporządzanie prognoz kształtowania się ceny/wolumenu na TGE; Administracja; Zarządzanie i nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów; Przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby Spółki; Księgowanie i dekretacja dokumentów księgowych; Ścisła współpraca z Działem Księgowości
Asystent ds. kampanii marketingowych08-11.2014, INB Marketing sp. z o. o.
Pozycjonowanie stron internetowych; NetMailer; Tworzenie kampanii reklamowych


Realizowane raporty, ekspertyzy, scenariusze:

Współautor ekspertyz:
pt. Bework, Analiza rynku, 01.2021;
pt. Easy OZE, Analiza rynku, 12.2020;
pt. Waste Lab, Analiza rynku, 11.2020;
pt. EduGrowth, Analiza rynku, 08.2019;
Przeprowadzenie analizy rynku krajowego i międzynarodowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań przedstawianych przez zleceniodawców; badanie ilościowe w zakresie marketingu, finansów i perspektyw rozwoju.

Autor scenariuszy interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne z informatyki na II etapie edukacyjnym, 03-08.2021.

Autor narzędzi pomiaru dydaktycznego i ewaluacji kompetencji kluczowych dla nauczycieli informatyki na II etapie edukacyjnym, 05-10.2021


Pełnione funkcje

Opiekun roku - Analityka gospodarcza 2016-2019
Opiekun roku - Finanse i rachunkowość 2019-2022
Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, 2016, 2017, 2019, 2020


Dodatkowe kwalifikacje

Narzędzia ogólne: MS Office, Corel Draw, Symfonia FK, NetMailer. 
Narzędzia analityczne: Gretl, IBM SPSS Statistics, The R Project for Statistical Computing, Statistica, Tabelau.


Certyfikaty

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Informatycznego - "European Computer Driving License” – 2006
Certyfikowany trener międzynarodowej symulacji biznesowej Marketplace - 2019
Certyfikowany trener symulacji biznesowej REVAS - 2020


Działalność naukowa

Strony WWW:
 
RG icon 
ORCID logo 
 
 
Biblioteka Główna UPH w Siedlcach - ORCID a dane w PBN
 
  
Wybrane publikacje naukowe:
 1. E. Berlińska, M. Panasiuk, Aplikacje mobilne w chmurze usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstw w zakresie zarządzania projektami i komunikacją [w:] Modele organizacyjne w warunkach rewolucji 4.0 pod red. prof. E. Skrzypek, Lublin 2021, 978-83-65046-17-8, s. 142-148.
 2. M. Panasiuk, E. Berlińska, Sytuacja spółek technologicznych w gospodarce 4.0 w dobie pandemii COVID-19, [w:] Modele organizacyjne w warunkach rewolucji 4.0 pod red. prof. E. Skrzypek, Lublin 2021, 978-83-65046-17-8, s. 251-262.
 3. M. Panasiuk, P. Kowalczyk, Barriers and Benefits Resulting From the Implementation of IT Systems in Healthcare Entities in South-Eastern Poland, Information Systems in Management XIX, Warsaw University od Life Science - SGGW, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8237-018-8, s. 48-59.
 4. M. Panasiuk, Bariery realizacji zadań publicznych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze telekomunikacyjnym, Zarządzanie Finansami. Analiza finansowa, bankowość, finanse samorządowe. Uniwersytet Szczeciński, 2020, s. 273-283.
 5. M. Panasiuk, Public-Private Partnership as a Response to Public Procurement in Economic Sectors, DOI: 10.29119/1641-3466.2019.139.35, Scientific Papers of Silesian University of Technology, 2019 Organization And Management Series No. 139
 6. M. Panasiuk, W. Starzyńska, M. Hałka, Tools Conductive to the Innovative Public Procurement and Developing Public-Private Partnership, Subsydiarność - aspekty ekonomiczne i społeczne. Studia i Monografie nr 100, Społeczna Akademia Nauk
 7. M. Panasiuk, K. Budzyńska, Zastosowanie metody Z. Hellwiga w badaniu innowacyjności regionów państw Grupy Wyszehradzkiej, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, ISSN: 0860-6846, 2018, nr 05 (818), s.70-81.
 8. M. Panasiuk, Career aspirations of economics students on the example of UMCS Faculty of Economics, [w:] „Przedsiębiorstwo i Region”, nr 9/2017, Katedra Ekonomiki i Zarządzania Uniwersytet Rzeszowski, 2017, s.164-172.
 9. M. Panasiuk, Zasoby niematerialne i ich znaczenie w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa, [w:] „Logistyka i jakość. Jakość jako determinanta sukcesu współczesnej organizacji.” red. E. Skrzypek, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2017, ISBN 978-83-62785-19-3, s. 98-105.
 10. M. Panasiuk, Jakość polskiej energetyki w świetle Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego i Środowiska, [w:] „Zarządzanie jakością w nowoczesnej organizacji – uwarunkowania i konsekwencje.”, red. E. Skrzypek, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą Wydział Ekonomiczny UMCS, 2017, ISBN 978-83-62785-20-9, s. 66-74.
 11. M. Panasiuk, Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich w Polsce, [w:] Pedagogika, Zbiór dzieł naukowych, Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej i Praktycznej dla naukowców, absolwentów i studentów „Rzeczywiste problemy pedagogiki i pracy socjalnej”, Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Lesia Ukrainka, Wydział Pedagogiczny, 05.2017 r., s. 222-227.
 12. M. Panasiuk, Struktura bezrobocia a poziom wykształcenia na przykładzie województwa lubelskiego, [w:] Notatki Naukowe Seria: Pedagogika i psychologia No 46/2016; Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy; Winnicki Państwowy Uniwersytet im. Mychajło Kotsubinskogo Ukraina, 06.2016, ISSN: 2415-7872, s. 131-137.
 13. M. Panasiuk, Wpływ nakładów inwestycyjnych w sektorze edukacji na rozwój społeczno-gospodarczy Polski, Zamojskie Studia i Materiały – Seria Pedagogika, Tom XVI Zeszyt 1, 2014, ISSN 2084-5405, s. 91-100

Udział w konferencjach i seminariach
 
 1. 2021.05.14 – Modele organizacyjne w warunkach Rewolucji 4.0, UMCS w Lublinie - Dzień Jakości na Wydziale Ekonomicznym UMCS
 2. 2019.03.27-30 – XXI Międzynarodowa Naukowa Konferencja Zarządzanie Finansami- Czas na pieniądz, Kołobrzeg
 3. 2018.11.5-7 – XXXVII międzynarodowa konferencja naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2018 (The 37th International Annual Conference on Multivariate Statistical Analysis MSA 2018) Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego; Wystąpienie: „Identyfikacja i pomiar zmiennych sprzyjających innowacyjności zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego”
 4. 2018.10.09 – SPSS&More - spotkanie praktyków analizy danych „Soft Skills of Students” – Predictive Solutions.
 5. 2018.06.14-15 – Międzynarodowa Konferencja & Expo; Smart Ecosystems, LCK w Lublinie2018.09.06-08 – 4th International Conference on Business, Finance and Administrative Sciences (ICOBAS-2018), Istanbul, Turkey Wystąpienie: “Competitiveness of the knowledge-based services sector of the Lublin Voivodeship compared to the rest of Poland”
 6. 2017.11.30-12.01 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Informatyka w Zarządzaniu@Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej, IwZ’17/CMEE’17, Lublin,
 7. 2017.06.09-10 – I Forum Młodych Naukowców – Młodzi interdyscyplinarni, Centrum ECOTECH-COMPLEX w Lublinie
 8. 2017.06.08-09 – XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Jakość w teorii i praktyce zarządzania, Lublin. Wystąpienie: „Jakość polskiej energetyki w świetle Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego i Środowiska”
 9. 2017.05.17-19 – MakeLearn & TIIM 2017 – „Management Challenges in a Network Economy: Creativity and Education - Business Collaboration - Economic Activity - Information Technology; Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Wystąpienie: "Expectations of Students of Economic Studies Regarding Labour Market"
 10. 2017.03.30-31 – III Ogólnopolska Konferencja Logistyka i Jakość, Lublin. Wystąpienie: "Zasoby niematerialne i ich znaczenie w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa"

Pozostała działalność:

2018-2020 – uczestnik projektu „Współpraca nauki z interesariuszami zamówień publicznych i uczestnikami projektów PPP a innowacyjność ofert” DIALOG 0260/DLG/2018/10, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ogłoszenia

W związku z zawieszeniem zajęć w formie tradycyjnej wszelkie informacje oraz materiały dotyczące zajęć w formie online znajdują się na platformie MS Teams.

 
Jeżeli ktoś nie posiada dostępu do przedmiotu, proszę o kontakt mailowy.