Jednostki i pracownicy - książka adresowa

Master Magdalena Panasiuk-Kwiatek

E-mail address
Show
Webpage
https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e709342878c28a0473a5e22/current
https://orcid.org/0000-0001-8092-4454
https://www.researchgate.net/profile/Magdalena-Panasiuk
https://scholar.google.com/citations?user=Fgro_zkAAAAJ&hl=pl&oi=ao
Consultation
Consultations in the winter semester 2021/2022
-11.30-13.00 Tuesday
-09.30-11.00 Wednesday

Name of the Microsoft Teams team: KONSULTACJE mgr Magdalena Panasiuk
Access code: qg6yb9y

Address

UMCS Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin Lublin

Personal information

Web pages
 
RG icon 
 
 ORCID logo 
 
 
 

Education
Postgraduate studies - Higher School of Management and Administration in Zamość; Education
Postgraduate studies - Maria Curie-Skłodowska University in Lublin; Mechanisms of the functioning of the euro area
Master's studies - Maria Curie-Skłodowska University in Lublin; Finance and Accounting, specialization: Financial Manager
BA studies - Maria Curie-Skłodowska University in Lublin; Economics, specialization: Enterprise in the Market Economy

Courses I Teach
ICT for Economists, Macroeconomic Modelling, Fundamentals of Statistics and Econometrics, Statistics and Econometrics, Statistics in Logistics, Econometrics, Statistics, Marketplace Business Simulations, Revas Business Simulations - Accounting Office, Business Simulations Revas - Transport Company, Logistics Management

Additional Skills
MS Office, Corel Draw, Symfonia FK, NetMailer, Gretl, IBM SPSS Statistics, The R Project for Statistical Computing, Statistica, Tabelau


Scientific Activity

Selected Publications

  1. M. Panasiuk, Bariery realizacji zadań publicznych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze telekomunikacyjnym, Zarządzanie Finansami. Analiza finansowa, bankowość, finanse samorządowe. Uniwersytet Szczeciński, 2020.
  2. M. Panasiuk, Public-Private Partnership as a Response to Public Procurement in Economic Sectors, DOI: 10.29119/1641-3466.2019.139.35, Scientific Papers of Silesian University of Technology, 2019 Organization And Management Series No. 139
  3. M. Panasiuk, W. Starzyńska, M. Hałka, Tools Conductive to the Innovative Public Procurement and Developing Public-Private Partnership, Subsydiarność - aspekty ekonomiczne i społeczne. Studia i Monografie nr 100, Społeczna Akademia Nauk
  4. M. Panasiuk, K. Budzyńska, Zastosowanie metody Z. Hellwiga w badaniu innowacyjności regionów państw Grupy Wyszehradzkiej, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, ISSN: 0860-6846, 2018, nr 05 (818), s.70-81.
  5. M. Panasiuk, Career aspirations of economics students on the example of UMCS Faculty of Economics, [w:] „Przedsiębiorstwo i Region”, nr 9/2017, Katedra Ekonomiki i Zarządzania Uniwersytet Rzeszowski, 2017, s.164-172.
  6. M. Panasiuk, Zasoby niematerialne i ich znaczenie w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa, [w:] „Logistyka i jakość. Jakość jako determinanta sukcesu współczesnej organizacji.” red. E. Skrzypek, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2017, ISBN 978-83-62785-19-3, s. 98-105.
  7. M. Panasiuk, Jakość polskiej energetyki w świetle Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego i Środowiska, [w:] „Zarządzanie jakością w nowoczesnej organizacji – uwarunkowania i konsekwencje.”, red. E. Skrzypek, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą Wydział Ekonomiczny UMCS, 2017, ISBN 978-83-62785-20-9, s. 66-74.
  8. M. Panasiuk, Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich w Polsce, [w:] Pedagogika, Zbiór dzieł naukowych, Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej i Praktycznej dla naukowców, absolwentów i studentów „Rzeczywiste problemy pedagogiki i pracy socjalnej”, Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Lesia Ukrainka, Wydział Pedagogiczny, 05.2017 r., s. 222-227.
  9. M. Panasiuk, Struktura bezrobocia a poziom wykształcenia na przykładzie województwa lubelskiego, [w:] Notatki Naukowe Seria: Pedagogika i psychologia No 46/2016; Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy; Winnicki Państwowy Uniwersytet im. Mychajło Kotsubinskogo Ukraina, 06.2016, ISSN: 2415-7872, s. 131-137.
  10. M. Panasiuk, Wpływ nakładów inwestycyjnych w sektorze edukacji na rozwój społeczno-gospodarczy Polski, Zamojskie Studia i Materiały – Seria Pedagogika, Tom XVI Zeszyt 1, 2014, ISSN 2084-5405, s. 91-100