Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Anna Dunin-Dudkowska

dr hab. Anna Dunin-Dudkowska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
CENTRUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ DLA POLONII I CUDZOZIEMCÓW
Funkcje
Dyrektor Centrum
Telefon
081-537-54-25, 602-605-352
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek 13.30 - 14.30


środa 11.45 - 12.45


ul. Weteranów 18, p. 16

Działalność naukowa

Prace autorskie

 1. Dunin-Dudkowska A., 2004, Po wieży Babel – przegląd teorii tłumaczenia, [w:] W kręgu wiernej mowy, tom dedykowany Profesorowi Janowi Mazurowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. M. Wojtak, M. Rzeszutko, Lublin, s. 477-485.
 2. Dunin-Dudkowska A., 2004, Kurs Intensywny, „Wiadomości Uniwersyteckie. Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej”, nr 8, s. 13.
 3. Dunin-Dudkowska A., 2006, Akt notarialny a zróżnicowanie komunikacji w sferze administracyjno-prawnej, [w:] Notariat na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Ustawodawstwo – Edukacja – Piśmiennictwo, red. S. Piątkowski, K. Skupieński, Radom, s. 163-184.
 4. Dunin-Dudkowska A., 2006, Komparycja aktu notarialnego, [w:] Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, t. 2, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin, s. 107-115.
 5. Dunin-Dudkowska A., 2006, Tłumaczenie prawnicze jako akt komunikacji, [w:] Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, t. 1, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin, s. 151-160.
 6. Dunin-Dudkowska A., 2007, Akt notarialny w służbie określonych wartości społecznych, [w:] Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość?, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin, s. 173-181.
 7. Dunin-Dudkowska A., 2008, Intertekstualność w akcie notarialnym, [w:] Intertekstualność we współczesnej komunikacji językowej, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin, s. 261-274.
 8. Dunin-Dudkowska A., 2009, Struktura i stylistyka aktu notarialnego, „Poradnik Językowy”, z. 9, s. 64-78.
 9. Dunin-Dudkowska A., 2009, Intensywny Kurs Języka Polskiego (EILC) dla studentów Erasmusa, „Wiadomości Uniwersyteckie. Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej”, nr 11, s. 46-47.
 10. Dunin-Dudkowska A., 2010, Akt notarialny jako gatunek wypowiedzi, Lublin.
 11. Dunin-Dudkowska A., 2010, Istota atrakcji turystycznych w turystyce polonijnej na przykładzie Lubelszczyzny, [w:] Turystyka polonijna. Zarys problemu, red. W. Rybczyński, Warszawa, s.125-135.
 12. Dunin-Dudkowska A., 2010, Spotkanie opłatkowe w CJKP, „Wiadomości Uniwersyteckie. Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej”, nr 1, s. 23-24.
 13. Dunin-Dudkowska A., (w druku), Akt notarialny na tle zmian kulturowych w Polsce, [w:] Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej, red. A. Burzyńska-Kamieniecka, Wrocław.
 14. Dunin-Dudkowska A., (w druku), Testament amerykański jako gatunek wypowiedzi, [w:] Tekst – gatunek – dyskurs na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Gryboś, Lublin.
 15. Dunin-Dudkowska A., (w druku), Tłumaczenie dydaktyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego, t. 3, red. B. Grochala, Łódź.
 16. Dunin-Dudkowska A., (w druku), Jak radzić sobie z „fałszywymi przyjaciółmi” na lektoracie języka polskiego jako obcego, [w:] Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, t. 2, red. K. Taczyńska, Toruń.
 17. Dunin-Dudkowska A., 2011, Tłumaczenie dydaktyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego - 3, t. 18 "Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców", red. B. Grochala,  M. Wojenka-Karasek,Łódź, s. 387-392.
 18. Dunin-Dudkowska A., 2013, Internacjonalizmy w nauczaniu jpjo na poziomie A1 i A2, [w:] Glottodydaktyka polonistyczna w obliczy dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin, s. 27-37.
 19. Dunin-Dudkowska A., 2013, Gatunki testamentowe jako zwierciadło kultur. Rozważania polsko-amerykańskie, [w:] „Glottodydaktyka – media – komunikacja”, red. I. Dembowska-Wosik, E. Pałuszyńska, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 20/2013, Łódź, s. 131-140.
 20. Dunin-Dudkowska A., 2013, Intertekstualność kolekcji gatunków testamentowych, [w:] Tekst – Kontekst – Intertekst na przełomie XX i XXI wieku, red. O. Kielak. A. Kowalska, J. Szadura, Lublin, s. 307-324.
 21.  Dunin-Dudkowska A., 2013, Konferencja „70 lat współczesnej polszczyzny. Zjawiska, procesy, tendencje”, [w:] „Postscriptum Polonistyczne” 2013, 1(11), s. 283-289.
 22.   Dunin-Dudkowska A., 2013, Zapożyczenia angielskie w polszczyźnie 70-lecia, [w:] 70 lat polszczyzny. Zjawiska, procesy, tendencje, red. A. Dunin-Dudkowska, A. Małyska, Lublin, s. 191-204.
 23. Dunin-Dudkowska A., 2014, Specyfika nauczania języka polskiego anglofonów, [w:] Materiały z konferencji naukowej: Nauczanie kultury i języka polskiego jako obcego w Polsce i na świecie. Sukcesy, problemy, wyzwania, pod red. A. Mielczarek, A. Roter-Bourkane, M. Zduniak-Wiktorowicz, Poznań, 101-111.
 24. Recenzja monografii A. Wojciechowskiej „Protokół jako świadectwo komunikacji wspólnotowej w drugiej połowie XIX wieku. Studium genologiczne”, 2014, [w:] „Poradnik Językowy” 10/2014.
 25. Dunin-Dudkowska A., 2014, Transfer kulturowy a rola nauczyciela na podyplomowych studiach translatorycznych, [w:] red. I. Dembowska-Wosik, E. Pałuszyńska, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 21/2014, Łódź, s. 375-38
 26. Dunin-Dudkowska A., Gatunki administracyjno-prawne w aspekcie glottodydaktycznym (w druku).
 27. Dunin-Dudkowska A., Tłumaczenie profesjonalne i dydaktyczne a glottodydaktyka (w druku).
 28. Dunin-Dudkowska A., Anglosaskie i polskie badania genologiczne a nauczanie gatunków na lektoracie jpjo (w druku).
 29. Dunin-Dudkowska A., Testamentowe oswajanie tabu (w druku)
 30. Dunin-Dudkowska A., Podejście zadaniowe a nauczanie terminologii specjalistycznej na studiach podyplomowych w zakresie translatoryki (w druku)                                               Prace współautorskie
 1. Dunin-Dudkowska A., Ziendalska D., 1993, Język polski dla biznesmenów (Zarys programu), [w:] Metodyka kształcenia językowego Polaków ze Wschodu, red. J. Mazur, Lublin, s. 127-132.
 2. Butcher A., Dunin-Dudkowska A., 1998, Polski język biznesu dla cudzoziemców, Lublin.
 3. Dunin-Dudkowska A., Trębska-Kerntopf A., 1998, Polski język ekonomiczny dla cudzoziemców – koncepcja podręcznika, [w:] Socjolingwistyczne i kulturoznawcze elementy w nauczaniu języków obcych w aspekcie jednoczącej się Europy. Materiały IX międzynarodowej konferencji naukowo-dydaktycznej, 8-11 października 1998, red. R. Kuźmińska, Wrocław, s. 60-67.
 4. Dunin-Dudkowska A., Trębska-Kerntopf A., 1998, Teksty prymarne, adaptowane i sekundarne w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie średnim – problemy i postulaty, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 10, s. 35-41.
 5. Dunin-Dudkowska A., Trębska-Kerntopf A., 2004, Kolorowo o niekolorowych kolorach, czyli jak uczyć się bawiąc, a bawić ucząc na zajęciach JPJO, [w:] Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z międzynarodowej konferencji Stowarzyszenia „Bristol”, red. A. Dąbrowska, Wrocław, s. 395-403.
 6. Dunin-Dudkowska A., Trębska-Kerntopf A., 2004, Kulturowe zróżnicowanie symboliki barw niekolorowych – konwencje dla glottodydaktyki, [w:] Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z międzynarodowej konferencji Stowarzyszenia „Bristol”, red. A. Dąbrowska, Wrocław, s. 385-393.
 7. Dunin-Dudkowska A., Trębska-Kerntopf A., 2004, Rytualizacja aktu notarialnego a dydaktyka języka polskiego jako obcego, [w:] Rytualizacja w komunikacji społecznej i interkulturowej, red. J. Mazur, Lublin, s. 139-143.
 8. Dunin-Dudkowska A., Trębska-Kerntopf A., 2006, Ekonomia – to nie boli. Polski język ekonomiczny dla cudzoziemców, Lublin.
 9. Dunin-Dudkowska A., Trębska-Kerntopf A., 2008, Propozycje ćwiczeń na rozumienie ze słuchu do podręcznika „Ekonomia – to nie boli. Polski język ekonomiczny dla cudzoziemców”, [w:] Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym, red. A. Seretny, E. Lipińska, Kraków, s. 49-71.

Tłumaczenia na język angielski tekstów w podręcznikach

 1. Metera H., 1990, Czytam po polsku, Lublin.
 2. Metera H., 1992, Pokochaj polską mowę, Lublin.