Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Hanna Dumała

dr hab. Hanna Dumała
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Telefon
81 537 60 41
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

E-konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021: poniedziałek oraz środa, godz. 9.40-11.10. Link: https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=165688).


UWAGA! W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wykłady i seminaria prowadzone są na Wirtualnym Kampusie (zapisywanie samodzielne - bez kodu dostępu - na stronie:  https://kampus.umcs.pl/course/index.php?categoryid=34).

Adres

Głęboka 45/A5.45
20-612 Lublin

O sobie

Doktor habilitowana nauk humanistycznych; dyscyplina naukowa: nauki o polityce, specjalność naukowa: nauka o stosunkach międzynarodowych.

Zainteresowania badawcze:

regionalizm (międzynarodowy i wewnętrzny); paradyplomacja; międzynarodowe stosunki gospodarcze (dyplomacja gospodarcza, pomoc rozwojowa).

Działalność organizacyjna:

- Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP) - członek Komisji Rewizyjnej

- Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM) - skarbnik oddziału lubelskiego, sekretarz Kapituły konkursu nagród naukowych PTSM w kadencji 2018-2019 oraz 2020-2026.

- Członek Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) przy UMCS.

- Przewodnicząca Zespołu programowego kierunku Stosunki międzynarodowe w kadencji 2016-2019.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • DEP - Dyplomacja ekonomiczna Polski (II rok II stopnia, sem. letni, Stosunki międzynarodowe, spec. DE);

 • GP - Geografia polityczna (I rok I stopnia, sem. zimowy, Bezpieczeństwo narodowe);

 • GiR SM - Globalizacja i regionalizacja stosunków międzynarodowych (I rok II stopnia, sem. zimowy, Stosunki międzynarodowe);

 • MKOG - Międzynarodowa kontrola obrotu gospodarczego (III rok I stopnia, semestr letni, Bezpieczeństwo narodowe, spec. ZBM);

 • MSG - Międzynarodowe stosunki gospodarcze (II rok I stopnia, sem. zimowy, Stosunki międzynarodowe; II rok I stopnia, sem. letni, Bezpieczeństwo narodowe);

 • MSPiG - Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze (III rok, sem. zimowy, Politologia);

 • PEWT - Projekty europejskiej współpracy terytorialnej (II rok II stopnia, sem. zimowy, Stosunki międzynarodowe, spec. PM);

 • SD - Seminarium doktoranckie (Nauki o polityce i administracji);

 • SL - Seminarium licencjackie z zakresu stosunków międzynarodowych;

 • SM - Seminarium magisterskie z zakresu stosunków międzynarodowych;

 • SMA - Stosunki międzynarodowe w Afryce (I rok II stopnia, sem. letni, Stosunki międzynarodowe, spec. PSR).

Wszelkie informacje na temat realizowanych przedmiotów, w tym slajdy z wykładów i materiały dydaktyczne, udostępniane są na stronie internetowej Wirtualnego Kampusu. Zainteresowanych Studentów serdecznie zapraszam.

Działalność naukowa

Autorka monografii Transnarodowe sieci terytorialne w Europie [Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 459] oraz blisko sześćdziesięciu artykułów naukowych, w tym kilku w językach kongresowych oraz publikowanych za granicą; współredaktor i współautor monografii: Regiony w stosunkach międzynarodowych [Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, ss. 275], Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia [Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, ss. 503].

 Wybrane artykuły:

 • Afryka we współczesnej gospodarce światowej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” sec. K: Politologia, vol. II/III, 1995/1996, s. 9–24.
 • European Bank for Reconstruction and Development, [w:] Jahrbuch zur Außenwirtschaftspolitik 1997/98, Ch. Stolorz, B. Breitschuh, J. Bellers i in. (red.), Münster 1999, s. 149–164.
 • CEFTA – środkowoeuropejska przestrzeń gospodarcza, „Stosunki Międzynarodowe” 2001, nr 3–4 (t. 24), s. 91–113 [współautor A. Dumała].
 • Interregional networks in Europe, „Polish Political Science Yearbook” 2002, s. 95–107.
 • Culture as an area of transborder cooperation. The case of Polish border, [w:] Actas del VII Congreso „Cultura Europea”, Pamplona, 23–26 de octubre de 2002, E. Banús, B. Elío (eds), s. 851–861.
 • Sieci europejskich regionów innowacyjnych, [w:] Problemy rozwoju i zarządzania w gospodarce globalnej, M. Bałtowski, H. Ponikowski (red.), Lublin 2005, s. 21–33.
 • Stosunki Federacji Rosyjskiej z państwami regionu Afryki, [w:] Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, A. Czarnocki, I. Topolski (red.), Lublin 2006, s. 252–264.
 • Współpraca międzyterytorialna w prawie Wspólnot Europejskich, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” sec. K: Politologia, vol. XVI (1), 2009, s. 31–46.
 • Priorytety geograficzne współpracy zagranicznej polskich regionów, [w:] Regiony: Polska – Europa – świat, A. Stępień-Kuczyńska, K. Dośpiał-Borysiak (red.), Toruń 2009, s. 243–264.
 • Regiony międzynarodowe w teorii i w praktyce, [w:] Regiony w stosunkach międzynarodowych, I. Topolski, H. Dumała, A. Dumała (red.), Lublin 2009, s. 13–30.
 • Współpraca transgraniczna w konwencjach Rady Europy, [w:] Pogranicze polsko-niemieckie na tle granic i pograniczy europejskich, J. Jańczak, M. Musiał-Karg, L. Wojnicz (red.), Poznań 2010, s. 9–24.
 • Motywy paradyplomacji, [w:] Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych, A. Pawłowska (red.), Lublin 2010, s. 65–76.
 • Pomoc rozwojowa w polityce zagranicznej RP, [w:] Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie, t. 2: Stosunki polityczne i gospodarcze, L. Czechowska, M. Bierowiec (red.), Toruń 2011, s. 355–375.
 • Dyplomacja ekonomiczna RP - założenia i realizacja, [w:] Nowe oblicza dyplomacji, B. Surmacz (red.), Lublin 2013, s. 253–275.
 • Koordynacyjna funkcja Ministerstwa Spraw zagranicznych RP w nowych wymiarach dyplomacji, [w:] Ministerstwa spraw zagranicznych wobec wyzwań XXI wieku, A. Kruk (red.), Łódź 2013, s. 31–48.
 • Europejski lobbing transnarodowych sieci terytorialnych, [w:] Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia, M. Pietraś, H. Dumała, B. Surmacz. A. W. Ziętek (red.), Lublin 2014, s. 491–503.
 • Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na „Priorytety współpracy zagranicznej województw”, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, No 11/2 (2016), s. 109–126.
 • Konwencja Madrycka – Konwencja z Niamey: europejski wzorzec dla Afryki, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, Tom 4, nr 1 (wrzesień 2016), s. 25–41.
 • Kontynuacja i zmiana: prawne regulacje europejskiej współpracy terytorialnej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio K: Politologia, vol. XXIII, nr 2, 2016, s. 41–56.
 • Decentralizacja polityki zagranicznej RP? Inicjatywy zagraniczne samorządu terytorialnego, [w:] Badanie polityki zagranicznej państwa, E. Haliżak (red.), Warszawa 2018, s. 537–558.
 • Support of Economic Transition of Eastern European Countries by the European Bank for Reconstruction and Development, "Facta Simonidis" 2018, nr 1 (11), s. 139–159.
 • Zróżnicowanie formalnych podstaw współpracy gospodarczej Unii Europejskiej z państwami Partnerstwa Wschodniego a wzajemna wymiana handlowa, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 17 (2019), zeszyt 2: 10 lat Partnerstwa Wschodniego UE – perspektywa Polski i Europy Środkowej, red. Jakub Olchowski, s. 171-195, DOI: 10.36874/RIESW.2019.2.7.
 • Zgromadzenie Regionów Europejskich jako grupa interesów regionalnych jednostek terytorialnych, „Przegląd Europejski” 2020, nr 1, s. 77–93, DOI: 10.31971/1641-2478pe.1.20.5.

Inne osiągnięcia:

udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, w tym w USA, RFN, Hiszpanii i na Ukrainie; beneficjentka grantu badawczego Research Suport Scheme Open Society Institute (1997–1999) oraz grantu dydaktycznego Komisji Europejskiej w ramach programu Jeana Monneta (1999–2006); staże naukowe w Université Libré de Bruxelles w ramach programu TEMPUS (1998, 1999).  


Ogłoszenia

 Rozkład zajęć w semestrze letnim roku akad. 2020/2021:

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-9.30

MSGWY 

 

 

 

 

9.40-11.10

 E-konsultacje

SM3

 E-konsultacje

 

 

11.20-12.50

MKOGWY 

SL3

 

 

 

13.00-14.30

 

SL1 (od 27.04)

 

 

 

14.40-16.10

 

 

 

 

 

16.20-17.50

 

 

 

 

 

 Legenda: przedmiotrodzaj zajęć

Kalendarz poprawkowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej (wszystkie zaliczenia i egzaminy odbywają się on-line na WK):

Globalizacja i regionalizacja stosunków międzynarodowych - zaliczenie części wykładowej (test) - 9.02. (wtorek), godz. 10.30; poprawka poprawki - 25.02. (czwartek), godz. 10.00 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - egzamin pisemny, 27.02 (sobota), godz. 9.00.

Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze - egzamin pisemny, 27.02 (sobota), godz. 10.00.