Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Paweł Daszczuk

dr Paweł Daszczuk
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO I HANDLOWEGO
Telefon
887 404 409; fax 81 442 17 75
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.kancelariadsp.pl
Konsultacje

poniedziałek 15-16


wtorek 13-14


pokój 314


kontakt mail - p_daszczuk@o2.pl 


tel. 887 404 409


 


Linki do kanałów na Teams


 


Prawo handlowe - prawo stacjonarne IV rok


https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5bdb00f9b6344d098cb1555e34ff13ab%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=8a977761-79cd-4f5d-b580-4b3b6a760914&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


Prawo przedsiębiorców - kierunek prawno-biznesowy III rok - https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a66b1f1471c30439681ae2c9ad25a1d14%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b47a5f61-b4db-4328-8901-96ce9804a791&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


Prawo przedsiębiorców - kierunek prawno-biznesowy, zaoczne, Ist, III rok


https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a61f6571338f8400d876e1281c5d23008%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=9cf3bc5a-359c-4b4b-b0f7-bbc746be6f86&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


Zarys prawa handlowego - kierunek prawnoadministracyjny, zaoczne, Ist, III rok


https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aedd489e1a9394e5e8fe49a5c0d036e55%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=def681ad-a95d-45e0-83a0-aa96fd9d60e3&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


Zarys prawa handlowego - Administracja publiczna, zaoczne, Ist, III rok, Puławy


https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a138c7b3229e84669a070b478f3d2d85a%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=13cbc4cc-3ca2-403f-91dd-ebb904ada0da&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-036 Lublin

O sobie

W latach 2003-2008 studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Pracę magisterską pisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Andrzeja Kidyby pt. „Podwyższenie kapitału zakładowego w oparciu o kapitał docelowy” obronił w 2008 r. roku z wynikiem bardzo dobrym. Studia prawnicze ukończył również z wynikiem bardzo dobrym. Za pracę magisterską został nagrodzony III nagrodą w konkursie Przeglądu Prawa Handlowego na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego. W roku 2008 r. w ramach programu Sokrates Erasmus odbył studia prawnicze na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii.

W roku 2008 wpisany na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Doświadczenie zdobywał w kancelariach adwokackich adwokata Janusza  Łomży i adwokata Stanisława Estreicha. W roku 2012 zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów.

W 2010 r. został zatrudniony jako asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS gdzie prowadzi zajęcia z prawa handlowego i prawa przedsiębiorców.

W 2019 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Kurator prawa materialnego przedsiębiorcy – osoby prawnej” napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Andrzeja Kidyby. Jej recenzentami byli Prof. dr hab. Wojciech J. Katner i Prof. dr hab. Józef Frąckowiak.

WYBRANE PUBLIKACJE

  1. Wpływ postępowania karnego skarbowego na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego”, Przegląd Podatkowy nr 1/2012, s. 28-35 (wspólnie z M. Charkiewiczem)
  2. Obowiązek naprawienia szkody w razie nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane”, Księga pamiątkowa prof. Stefana Buczkowskiego, Wydawnictwo UMCS 2012
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich” [w:] Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego pod red. J. Kruczalak-Jankowskiej, LexisNexis 2013, s.  470-480.
  4. "Kilka uwag na temat zmian w ustawie o kredycie konsumenckim", Acta Iuris Stetinensis 3/2017,
  5. "Skutki prawne zapłaty podatku akcyzowego przez podmiot działający jako wyręczyciel, w związku z usługami wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych świadczonymi przez zarejestrowanego odbiorcę" (w:) T. Nowak (red.), P. Stanisławiszyn (red.), Prawo celne, podatek akcyzowy oraz kary pieniężne w ustawie o grach hazardowych – doświadczenia i wyzwania, Wolters Kluwer, Warszawa 2018 (wspólnie z M. Charkiewiczem i D. Matoszko-Borowską)
  6. "Rozwiązanie, likwidacja i ustanie fundacji" (w:) P. Litwiniuk, A. Milewska, M. Wasilewski (red.), Prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania fundacji, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019
  7. "Zakres kognicji sądu rejestrowego w odniesieniu do oświadczeń woli złożonych pod wpływem błędu lub groźby", Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 3/2020
  8. "Nadawanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółek osobowych", Studia Iuridica Lublinesia 3/2020
  9. "Nowelizacje kodeksu spółek handlowych na tle niemieckiej ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością" (w:) M. Dumkiewicz, J. Szczotka, K. Kopaczyńska-Pieczniak (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom I i II, Warszawa 2020

https://orcid.org/0000-0002-2399-7224

PROWADZONE PRZEDMIOTY

- Prawo handlowe

- Zarys prawa handlowego

- Wstęp do prawa handlowego

- Prawo przedsiębiorców

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

- rejestr przedsiębiorców i postępowanie rejestrowe

- umowy w obrocie gospodarczym

- reprezentacja przedsiębiorców


Ogłoszenia

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy p_daszczuk@o2.pl

 

Prezentacje z ćwiczeń znajdują się na stronie: http://kancelariadsp.pl/publikacje/