Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Daniluk-Jarmoniuk

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA PRACY
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


 DYŻURY W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2020/21


 


 poniedziałek: 10:00 - 11:30


wtorek: 11:30 - 13:00


Preferowany kontakt przez Teams lub mailowy


 


 


 

Ogłoszenia

 

PRAKTYKI STUDENCKIE

 

Opiekun praktyk na kierunku ADMINISTRACJA (studia niestacjonarne I i II stopnia).

Studenci studiów I i II stopnia są zobowiązani do odbycia jednej praktyki na każdym stopniu studiów (rok III studiów I stopnia i rok II studiów II stopnia) w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin. Studenci zamierzający odbyć praktyki studenckie powinni w pierwszej kolejności zgłosić ten fakt do Dziekanatu. Nastepnie należy zalogować się do Systemu Obsługi Praktyk Studenckich na stronie http://praktyki.umcs.lublin.pl/ oraz zapoznać się z treścią Instrukcja - Moduł Student http://praktyki.umcs.lublin.pl/media/fileman/Uploads/Documents/Instrukcja-_Modul_Student_(aktualizacja_z_dn._17.10.2017).pdf 

Ńa wniosek studenta opiekun praktyk może wyrazić zgodę na odbycie praktyki odpowiednio na II roku studiów I stopnia oraz I roku studiów II stopnia. W tym celu należy złożyc wniosek do Opiekuna praktyk studenckich / wzór wniosku dostępny w załącznikach poniżej. Załączenie podania do systemu jest warunkiem akceptacji wyboru praktyki.

Istnieje możliwość zaliczenia działalności zawodowej studenta w ramach praktyki studenckiej (zatrudnienie w ramach stosunku pracy, umów cywilnoprawnych, staż, własna działalnośc gospodarcza). W tym celu należy w pierwszej kolejności złożyc odpowieni wniosek do Opiekuna praktyk studenckich / wzór wniosku dostępny w załącznikach poniżej. Dokumentami niezbędnymi do zaliczenia pracy zawodowej są (w zależności od rodzaju działalności zawodowej): umowa o pracę i zakres czynnności/ umowa cywilnoprawna/ umowa o staż i Program stażu/ wypis z CEIDG. PODANIE POWINNO ZOSTAĆ ZAŁĄCZONE DO SYSTEMU JEDNOCZEŚNIE Z DOKUMENTAMI ZALICZAJĄCYMI I JEST WARUNKIEM AKCEPTACJI I ZALICZENIA PRAKTYKI.

WARUNKIEM AKCEPTACJI I ZALICZENIA PRAKTYKI JEST ZREALIZOWANIE WSZYSTKICH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZYPISANYCH DO DANEGO KIERUNKU STUDIÓW.

Efekty kształcenia dostępne w załącznikach poniżej.

Wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji i akceptacji praktyki należy najpierw wprowadzić do systemu infromatycznego, a po zakończeniu realizacji praktyki przedstawić Opiekunowi praktyki dodatkowo w wersji papierowej.

Studenci Wydziału Prawa i Administracji nie prowadzą Dziennika praktyk.

Obowiązkowe ubezpieczenie NNW!

UMCS NIE MA PODPISANEJ UMOWY RAMOWEJ Z PRAKTYKODAWCAMI W PRZYPADKU STUDENTOW KIERUNKU ADMINISTACJA - do wyboru jest zatem wyłącznie deklaracja lub umowa standardowa.

  ABY OTRZYMAĆ ZALICZENIE PRAKTYKI I OCENĘ NALEŻY UPRZEDNIO ZŁOŻYĆ WSZYSTKIE DOKUMENTY ZALICZAJĄCE DO DZIEKANATU  PROSZĘ POINFORMOWAĆ MNIE O TYM FAKCIE MAILOWO.