Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Beata Konopska

dr hab. Beata Konopska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA GEOMATYKI I KARTOGRAFII
Funkcje
Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://orcid.org/0000-0002-9302-5164
https://umcs-pl.academia.edu/BeataKonopska
https://www.researchgate.net/profile/Beata_Konopska
https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&authuser=1&user=oBvOAHIAAAAJ
Konsultacje

Konsultacje: 


 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTYyZGM5YTItZTA2Yi00MjA2LWE4MTctMmQ0OTBiYTgzZTM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22567214f8-3359-4698-850c-195c0ab94bc7%22%7d


 DYDAKTYKA


Zajęcia w roku akad. 2021/2022: 1) Dawne mapy jako źródło inrofmacji o środowisku geograficznym (GI), 2) Geowizualizacja z elementami metodyki kartograficznej (GI), 3) Zarządzanie projektami geoinformatycznymi (GI), 4) Seminarium magisterskie 2R 2st. (GI), 5)Seminarium magisterskie 1R 2st. (GI), 6) Seminarium magisterskie 1R 2st. Geografia (specjalizacja), 7) Historia gospodarcza (KW, GP)
Zajęcia w roku akad. 2020/2021: 1) Dawne mapy jako źródło inrofmacji o środowisku geograficznym (GI), 2) Geowizualizacja z elementami metodyki kartograficznej (GI), 3) Zarządzanie projektami geoinformatycznymi (GI), 4) Seminarium magisterskie 2R 2st. (GI), 5)Seminarium magisterskie 1R 2st. (GI)
Zajęcia w roku akad. 2019/2020: 1) Dawne mapy jako źródło inrofmacji o środowisku geograficznym (GI), 2) Geowizualizacja z elementami metodyki kartograficznej (GI), 3) Zarządzanie projektami geoinformatycznymi (GI), 4) Seminarium magisterskie 2R 2st. (GI), 5)Seminarium magisterskie 1R 2st. (GI)
Zajęcia w roku akad. 2018/2019: 1) Dawne mapy jako źródło inrofmacji o środowisku geograficznym (GI), 2) Geowizualizacja z elementami metodyki kartograficznej (GI), 3) Zarządzanie projektami geoinformatycznymi (GI), 4) Seminarium magisterskie 2R 2st. (GI), 5) Bazy danych przestrzennych, 6) Wizualizacja kartograficzna danych,  7) Źródła i bazy danych przestrzennych, 8) Seminarium magisterskie 1R 2st. (GI), 9)Seminarium magisterskie (G)
Zajęcia w roku akad. 2017/2018: 1) Dawne mapy jako źródło inrofmacji o środowisku geograficznym (GI), 2) Geowizualizacja z elementami metodyki kartograficznej (GI), 3) Zarządzanie projektami geoinformatycznymi (GI), 4) Seminarium magisterskie 2R 2st. (GI), 5)Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej, 6) Seminarium magisterskie (G), 7) Seminarium magisterskie 1R 2st. (GI)
Zajęcia w roku akad. 2016/2017: 1) Pozyskiwanie danych przestrzennych, 2) Gromadzenie i przetwarzanie danych przestrzennych, 3) Seminarium magisterskie (G), Seminarium magisterskie 1R 2st. (GI)
Zajęcia w roku akad. 2015/2016: 1) Redakcja i metodyka kartograficzna, 2) Gromadzenie i przetwarzanie danych przestrzennych, 3) Seminarium magisterskie (G)
Studia 3stopnia (doktoranckie):
2019/2020 - 
Zaawansowane metody badawcze w geografii 
2016/2017 - 
Mapa jako źródło informacji o środowisku geograficznym 
2015/2016
- praktyka zawodowa


 


O sobie

WYKSZTAŁCENIE
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie kartografii
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Instytut Historyczny, Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii
Instytut Geograficzny, Magister geografii (specjalizacja kartograficzna)

ZATRUDNIENIE
od 2016 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gosp. Przestrzennej, Katedra Geoinformatyki i Kartografii 
2010-2015 - Instytut Geodezji i Kartografii
z-ca dyrektora, p.o. dyrektora (powołanie przez Ministra Administracji i Cyfryzacji)
1992-2010 - praca poza jednostkami naukowymi - Grupa Kapitałowa PPWK S.A., wiceprezes zarządu, redaktor naczelna
1998-1999 - Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki
1985-1992 - Polska Akademia Nauk, Instytut Historii, Zakł. Atl. Hist. Polski

ZAINTERESOWANIA
- mapa jako forma komunikacji społecznej
- mapa jako zapis kulturowy (XIX-XX w.)
- critical cartography (zwłaszcza wpływ aparatu władzy, cenzura w kartografii)
- geografia i kartografia historyczna (HGIS, spatial turn)

Prace magisterskie nagrodzone lub wyróżnione w  ogólnopolskich konkursach
2021 - Nagroda im Stanisława Alexandrowicza za prace dyplomowe z zakresu historii kartografii
dla
Marii Kuźmy za pracę Wykorzystanie GIS do oceny kartometryczności wybranych źródeł kartograficznych, wykorzystanych podczas paryskiej konferencji pokojowej (1919–1920) (opiekun dr hab. Beata Konopska, prof. UMCS)
GEOFORUM - Wybrano najlepsze prace dyplomowe o historii kartografii
Nagroda im. S. Alexandrowicza 2021 | Zespół Historii Kartografii przy IHN PAN (maphist.waw.pl)
https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2022/0127/090059-wu-283-net.pdf
https://geoforum.pl/news/33048/obradowali-o-fortyfikacjach-na-dawnych-mapach

2020 - Nagroda im. Stanisława Alexandrowicza za prace dyplomowe z zakresu historii kartografii dla Mateusza Palczewskiego za pracę Ocena kartometryczności planów miast Polski i krajów sąsiednich wydanych w okresie zimnej wojny (opiekun dr hab. Beata Konopska, prof. UMCS)
GEOFORUM - Nagroda PAN za pracę o zimnowojennych planach miast

Zespół Historii Kartografii IHN PAN | Facebook
(4) I Seminarium Zespołu Historii Kartografii PAN - YouTube
Dawne mapy - Konkurs Zespołu Historii Kartografii IHN PAN dla studentów (ptgeo.org.pl)
093136-wu-271.pdf (umcs.pl)

2020 - Nagroda im. Dr Anny Siedleckiej dla najlepszych absolwentów Wydziałów Biologii i Biotechnologii oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej laureatem Marcin Pałka autor pracy Metodyczne problemy odtworzenia i zobrazowania 3D obiektu topograficznego, na przykładzie Banku Spółdzielczego Rzemieślników i Rolników w Przemyślu (opiekun dr hab. Beata Konopska, prof. UMCS) 

2020 - XII Ogólnopolski Konkurs Prac Dyplomowych z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji - III miejsce zajął Marcin Pałka za pracę Metodyczne problemy odtworzenia i zobrazowania 3D obiektu topograficznego, na przykładzie Banku Spółdzielczego Rzemieślników i Rolników w Przemyślu (opiekun dr hab. Beata Konopska, prof. UMCS)
https://drive.google.com/drive/folders/1K67sjQCPTqE33TqW0vCrzE07OWeZugsL
https://geoforum.pl/news/29831/i-miejsce-za-wizualizacje-gmachu-glownego-pw
https://www.kartografia.org/xii-konkurs-prac-dyplomowych---fina
084422-wu-270-ost.pdf (umcs.pl)

2019 - XI Ogólnopolski Konkurs Prac Dyplomowych z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji
I miejsce zajął Mateusz Kamiński za pracę Koncepcja gry mobilnej o tematyce historycznej dla Lublina (opiekun dr hab. B. Konopska, prof. UMCS) 
https://www.kartografia.org/xi-konkurs-prac
https://geoforum.pl/news/27328/najlepsze-prace-dyplomowe-z-zakresu-kartografii-geomatyki-i-geoinformacji
https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/0628/092914-wu-255-net.pdf

2018 - Konkurs PFRON Otwarte Drzwi – Edycja XV 
Wyróżnienie w kategorii: prace magisterskie z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz rozwiązań technologicznych służących osobom niepełnosprawnym - Diana Kwapińska, Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej do analizy stanu przystosowania wybranego obszaru Lublina dla osób niepełnosprawnych ruchowo (opiekun dr hab. B. Konopska, prof. UMCS)
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/lista-laureatow-konkursu-otwarte-drzwi-edycja-xv-2018-r/
Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej do analizy stanu wybranego obszaru Lublina dla niepełnosprawnych ruchowo - WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS - Kwartalnik Niepełnosprawność (pfron.org.pl)

PUBLIKACJE STUDENTÓW (SEMINARZYSTÓW)

2020 - Kuźma M., The use of GIS tools in the automation of examining the cartometry of old maps, “Polish Cartographical Review” Vol. 52, no. 4, pp. 152-161. DOI: 10.2478/pcr-2020-0013 https://sciendo.com/article/10.2478/pcr-2020-0013 
2020 
- Konopska B., Kamiński M., City guide as a multi-sensory mobile phone application, Polish Cartographical Review” Vol. 52, no. 1, pp. 33–43. DOI: https://doi.org/10.2478/pcr-2020-0003
2019 - Konopska B., Kowalski D., Cartographic image of “wandering streets and their names” in Lublin (in the 20th and 21st century) – verification of a research method, Polish Cartographical Review” Vol. 51, no. 4, pp. 195–206. 
DOI: https://doi.org/10.2478/pcr-2019-0016 
2019 - Kwapińska D., Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej do analizy stanu wybranego obszaru Lublina dla niepełnosprawnych ruchowo, Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr II/2019(31) s. 164-180
Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej do analizy stanu wybranego obszaru Lublina dla niepełnosprawnych ruchowo - WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS - Kwartalnik Niepełnosprawność (pfron.org.pl)

 Przewodnicząca Komitetu Naukowego: 
    I Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne - GIS Challenge Lublin 2017 
  II Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne - GIS Challenge Lublin 2018 
 III Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne - GIS Challenge Kraków 2019 
https://geoforum.pl/news/27395/znamy-zwyciezcow-gis-challenge-2019https://www.facebook.com/gischallenge
https://www.youtube.com/watch?v=2SJIuBLDvlo
http://gischallenge.com/
https://www.arcanagis.pl/akademickie-mistrzostwa-geoinformatyczne-gis-challenge-2017/ 
https://www.youtube.com/watch?v=pqORBGZtVIs

POPULARYZACJA

2021 - Ekspert w wystawie Niepodległa na mapach
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/niepodlegla-na-mapach-ksztaltowanie-granic-po-1918-roku-bezplatna-wystawa-do-pobrania/ 

2018
-
Ekspert w filmie Atlas Niepodległości, reż. Piotr Kuciński, prod.: Produkcja Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny, Telewizja Polska (57'00'')
https://vod.tvp.pl/video/atlas-niepodleglosci,atlas-niepodleglosci,39899818
2018 - Ekspert w filmie Droga do Polski Niepodległej, reż.: M. Wiśnicka, prod.: AW Film Studio (47’00’’)

I Nagroda: Złota Szabla IX Międzynarod. Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych (kat. dokumnet) http://www.warszawa.pl/kultura/festiwal-filmow-historycznych-i-wojskowych/
2015 - członek-założyciel Krajowego Komitetu Obchodów Międzynarodowego Roku Mapy
https://rokmapy.bull-design.com.pl/


Działalność naukowa

UDZIAŁ W DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI NAUKOWYCH
FUNKCJE (POZA UMCS)

od 2021 - członek Rady Sieci Naukowej Analiz Przestrzennych
Posiedzenie Rady Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych / Aktualności / Strona główna - CENAGIS (pw.edu.pl)
2016–2024 (kolejne kadencje) – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału Kartograficznego Pol. Tow. Geograficznego 
2012–2016 – wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

https://www.kartografia.org/
2017-2025 (kolejne kadencje) – członek zarządu Oddziału Warszawskiego Pol. Tow. Historycznego (Tow. Miłośników Historii)
http://www.tmh.org.pl/page/o-nas
od 2016 (kolejne kadencje) – przewodnicząca Kom. Geografii Historycznej Pol.Tow. Historycznego
http://pth.net.pl/sekcje-i-centra/komisja-geografii-historycznej-pth
https://www.facebook.com/kghpth/
2022-2025 - członek Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Tow. Historycznego
od 2011 (kolejne kadencje)  – wiceprzewodnicząca Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN http://www.maphist.waw.pl/o-nas/
https://www.facebook.com/zhkihnpan/http://www.maphist.waw.pl/wp-content/uploads/2015/09/B.%20Konopska.pdf

2004-2023 (kolejne kadencje) – członek Narodowego Komitetu ds. Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

od 2012- członek Pol. Tow. Historii Gospodarczej (2012-2015 członek Komisji Rewizyjnej)

REDAKCJE I RADY NAUKOWE CZASOPISM

od 2014 - redaktor naczelna (2000-2014 członek redakcji) "Polish Cartographical Review" (dawniej "Pol. Przegl. Kartograficzny"),  https://content.sciendo.com/view/journals/pcr/pcr-overview.xml
od 2013 - z-ca redaktora naczelnego (współzałożycielka) czasopisma naukowego "Studia Geohistorica. Rocznik Historyczno-Geograficzny" https://studiageohistorica.pl/sghist
od 2015 - członek Rady Redakcyjnej Atlas Fontium AtlasFontium
od 2017 - członek Kolegium Redakcyjnego Historical and geographical research in Ukraine (Історико-географічні дослідження в Україні) Періодичні та серійні видання | Інститут історії України (history.org.ua)
od 2021 - członek Rady Naukowej "Prace i Studia Geograficzne" Prace i Studia Geograficzne | Studies in Geography (uw.edu.pl)
o
d 2021 - członek Rady Redakcyjnej Wydawnictwa Naukowego PTG
Wydawnictwo Naukowe PTG - Polskie Towarzystwo Geograficzne (PTG) (ptgeo.org.pl)

FUNKCJE (UMCS)
2020-2024 - członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia WNoZiGP
2020-2022 - członek Komisji ds. awansów stanowiskowych
2016-2019 - przewodnicząca Wydziałowego Zepołu ds. Jakości Kształcenia
2016-2019 - członek Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
2016-2019 - członek Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

UDZIAŁ W ROZWOJU KADRY NAUKOWEJ
2022 - recenzent w postępowaniu habilitacyjnym dr Izabeli Gołębiowskiej (UW)
2022 - recenzent w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Monice Cepil (UŁ)
2021 - recenzent w postępowaniu hablitacyjnym dr Anny Dmowskiej (UAM)
2019 - recenzent w postępowaniu hablitacyjnym dr. Waldemara Spallka (UWr)
2019 - promotor w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Zawadzkiego (UMCS)
2018 - rezenzent w postępowaniu habilitacyjnym dr. Pawła Cebrykowa (UMCS)
2017 - sekretarz komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Pawła Zielińskiego 

GRANTY NAUKOWE (aktualnie realizowane)

Tytuł: Kształtowanie granic niepodległej Polski w świetle dokumentów kartograficznych
nr proj. 01SPN17003218, program MNiSW „Szlakami Polski Niepodległej” 
wartość: 1 228 485 zł
realizacja: 2018–2023, UMCS
charakter udziału: kier. proj.

Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. Kazimierz Dolny, Puławy, Wąwolnica
nr proj. NPRH/DN/SP/508655/2021/11
wartość: 925 369 zł
realizacja: 2023-2028, UMCS
charakter udziału: kier.k proj.

Tytuł: Badanie kartometryczności europejskich planów miast z okresu zimnej wojny
nr proj. 2022/45/N/HS4/00282, NCN PRELUDIUM 21
wartość: 110 029 zł
realizacja: 2023-2025, UMCS
charakter udziału: opiekun naukowy

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE
Monografie 

 1. Konopska B., Barwiński M., 2021, Kształtowanie granic Polski po pierwszej wojnie światowej. Metodyczne problemy badań źródeł kartograficznych i tekstowych. Wyd. PTH: Warszawa. ISBN 978-83-963556-1-4.
  Kształtowanie granic Polski po pierwszej wojnie światowej. Metodyczne problemy badań źródeł kartograficznych i tekstowych (lodz.pl) ; 
 2. Konopska B., 2012, Wpływ aparatu władzy w latach 1944–1989 na polskie publikacje kartograficzne do użytku powszechnego. Monografie Instytutu Geod. i Kartogr. nr 16. Wyd. IGiK: Warszawa. ISBN 978-83-60024-16-4
  http://bc.igik.edu.pl/Content/352/Seria_Monograficzna_nr_16.pdf
 3. Konopska B., 1994, Polskie atlasy historyczne – koncepcje i realizacje. Wyd. IHN PAN: Warszawa. ISBN 83-86062-35-5 
 4. Pysiewicz-Jędrusik R., Pustelnik A. Konopska B., 1998, Granice Śląska. Wyd. Rzeka: Wrocław. ISBN 83-911532-0-7 

Artykuły

 1. Konopska B., 2019, Computerization of cartographic publishing activity – an outline of the problem exemplified by the former monopolist in Poland. Polish Cartographical Rev. Vol. 51, no. 3, pp. 143-150
 2. Konopska B., Krukowski M., 2018, Image data paradox - on the impact of the development of image-based remote sensing on the maps’ content in the Eastern Bloc. The case of Poland. Polish Cartographical Review Vol. 50, no. 4, pp. 211-222. DOI: 10.2478/pcr-2018-0016
  https://content.sciendo.com/view/journals/pcr/50/4/article-p211.xml
 3. Konopska B., Bogacz T.,  2017, Names on maps as an element of the discussion about relativism in the understanding of national identity (based on the example of western and northern Polish territories after 1945 and 1989). Polish Cartographical Rev. Vol. 49, no. 4, pp. 199–207. DOI: 10.1515/pcr­2017­0015
  https://content.sciendo.com/view/journals/pcr/49/4/article-p199.xml
 4. Konopska B., 2016, The cartographic materials auxiliary in the determination of the borders of Poland during the Paris Peace Conference (1919–1920) in the light of archival records. “Polish Cartographical Review” Vol. 48, no. 2, pp. 67–75. DOI: 10.1515/pcr-2016-0006.
  https://content.sciendo.com/view/journals/pcr/48/2/article-p67.xml
 5. Konopska B., 2015, Adaptations of foreign geographical atlases from before 1989 published for the Polish users. Polish Cartographical Review Vol. 47, no 4, pp. 213–224. DOI: 10.1515/pcr-2015-0016.
  https://content.sciendo.com/view/journals/pcr/47/4/article-p213.xml
 6. Konopska B., PasławskiJ., 2015, Polish adaptation of foreign geographical atlases for general use at the turn of the 20th and 21st centuries. Polish Cartographical Revi. Vol. 47, no 2, pp. 77–90. DOI: 10.1515/pcr-2015-0009.
  http://ppk.net.pl/artykuly/2015201.pdf
 7. Konopska B., 2014, Using in-depth group interviews to optimize the design and communication of city maps produced for the public, Geoinformation Issues Vol. 6, No 1(6), s. 37–48. DOI:10.34867/gi.2014.3
  https://doi.org/10.34867/gi.2014.3
 8. Konopska B., 2013, The tightening of censorship rules in cartography in Poland 1944–1989. Geoinformation Issues Vol. 5, No 1(5), s. 5–20. DOI: 10.34867/gi.2013.1
  https://doi.org/10.34867/gi.2013.1
 9. Konopska B., 2013, Preferencje użytkowników dotyczące treści i formy graficznej planów miast w świetle badań metodą wywiadu pogłębionego. Polski Przeg. Kartograficzny T. 45, nr 2, s. 105–120.
  http://ppk.net.pl/artykuly/2013201.pdf
 10. Konopska B., 2012,  Skuteczność metody zogniskowanego wywiadu grupowego w jakościowych badaniach rynku kartograficznego. Polski Przegl. Kartograficzny T. 44, nr 4, s. 315–323. 
  http://ppk.net.pl/artykuly/2012402.pdf
 11. Konopska B., 2012, Polish Scientific Historical Atlases in XIX–XX. “Ukrainian Historical Journal“   nr 4 (505), s. 201–211.
  https://www.researchgate.net/publication/315276742_Polski_naukovi_istoricni_atlasi_v_XIX-XX_st
 12. Konopska B., 2012,  Evolution Of The Concept Of The Polish Scientific Historical Atlases In The 19th–20th Centuries. W: The Historical and Geographical Studies in Ukraine, red. G. W. Boriak, NANU Kijów  s.124–142.
 13. Konopska B., 2011, Geometryczne deformacje treści polskich planów miast do użytku  ogólnego w latach 1955–1981. Polski Przegl. Kartograficzny T.43, nr 4, s. 354–367.
  http://ppk.net.pl/artykuly/2011402.pdf
 14. Konopska B., 2010, Wpływ przepisów o zachowaniu tajemnicy wojskowej i państwowej na zakres i sposób prezentacji treści polskich planów miast wydawanych w latach 1944–1955. Polski Przegl. Kartograficzny T.42, nr 1, s. 5–17.
  https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0005-0027 

Rozdziały w monografiach 

 1. Konopska B., 2023, Bibliografia zagranicznego piśmiennictwa kartograficznego jako źródło informacji o publikacjach obcych dostępnych polskim kartografom. W: Zagranczne piśmiennictwo kartograficzne 1968–2018, red. Z. Kozieł ISBN 978-83-231-5161-6
 2. Konopska B., 2022, Teksty w pracy nad dawną mapą. Refleksje warsztatowe. W: Mapa a tekst, red. K. Łopatecki
 3. Konopska B., 2021, Bibliografia polskiego piśmiennictwa kartograficznego jako źródło wiedzy o kartografii i aktywności naukowej kartografów w Polsce. W: Polskie  piśmiennictwo kartograficzne 1968-2020, red. Z. Kozieł
 4. Konopska B.  Ostrowski J., 2020, Podsumowania i oceny kartografii polskiej w ostatnim stuleciu w wybranych pozycjach piśmiennictwa kartograficznego – selektywna bibliografia dziedzinowa. W: Mapa w służbie odrodzonej Polski, „Z Dziejów Kartografii” T. 23. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN,  s. 27–42 ISBN: 978-83-960759-2-5
 5. Konopska B., Weszpiński P. 2020, Dr Kazimierz Kozica (1965–2019), badacz i kustosz dawnych map. W: Mapa w służbie odrodzonej Polski, „Z Dziejów Kartografii” T. 23. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN, s. 27–42 ISBN: 978-83-960759-2-5. 
 6. Konopska B., 2020, Koncepcje map gospodarczych do zarządzania krajem (XVIII–XX w.). W: Mapa w służbie odrodzonej Polski, „Z Dziejów Kartografii” T. 23. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN, s. 27–42 ISBN: 978-83-960759-2-5.
 7. Konopska B., 2020, Ślady masowej turystyki socjalnej okresu PRL  w bibliotekach domowych na początku XXI wieku. W: Kto by tam czytał gazety… Księga jubileuszowa dedykowana prof. Grażynie  Gzelli, red. Wandy A. Ciszewska-Pawłowska, B. Centek, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 253-269. ISBN: 978-83-231-4377-2
 8. Konopska B., Krukowski M., 2018, Bazy opisów klęsk elementarnych jako rozmyty model pojęciowy. W: Z Jeleniej Góry do Wrocławia i z powrotem. Wokół historii społecznej i gospodarczej pod red. T. Głowińskiego. Wrocław: Wydawnictwo TUM, s. 233-246. ISBN 978-83-7454-441-2
 9. Konopska B., Ciołkosz A., 2017, Informatyzacja procesów kartograficznych w PRL jako element wspólnej polityki państw bloku wschodniego. W: High-Tech za „żelazną kurtyną” pod red. J. Sikory. Katowice – Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, s. 279–294. ISBN 978-83-8098-094-5  
 10. Konopska B., Bogacz T., 2016, Historia kartografii we Wrocławiu czy wrocławska szkoła historii kartografii. W:Szkoły, ośrodki i twórcy polskiej historii kartografii (1945–2015), „Z Dziejów Kartografii” T. 20. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN, s. 25–45 ISBN: 978-83-86062-38-6
 11. Konopska B., Wrochna  A., Gąsiorowski  J., Mirończuk A., 2016, Powodzie na Śląsku do końca XVIII wieku – aplikacja przestrzenno-diachroniczna. W: Klęski żywiołowe w postaci zdarzeń powodziowych i ich pochodnych na Śląsku od XIV do XX wieku pod red. E. Kościk i B. Konopskiej. Warszawa:  Polskie Towarzystwo Historyczne, s. 113–135. ISBN 978-83-929107-2-5.
 12. Konopska B., 2016, Wpływ technologii satelitarnej na obraz dróg na polskich mapach turystycznych – od map papierowych do mobilnych. W: Galicyjskie drogi i bezdroża II. Studium infrastruktury, organizacji i kultury podróżowania pod red.Z. Budzyńskiego i J. Kamińskiej-Kwak. Przemyśl – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,  s. 211–225. ISBN 978-83-89092-52-2.
 13. Konopska B., Ciołkosz A., 2016, Z góry widać lepiej – dane obrazowe o stanie środowiska naturalnego i ich użyteczność dla władzy PRL.W: Od systemu żarowego do ekorozwoju. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich – aspekt historyczny pod red. T. Głowińskiego i M. Zawadki. Wrocław: GAJT Wydawnictwo 1991 s.c.,  s. 225–236. ISBN 978-83-62584-85-7
 14. Konopska B., 2015,Cenzura wojskowa wobec treści map przeznaczonych dla społeczeństwa okresu PRL. W: Zakazane i niewygodne. Ograniczanie wolności słowa od XIX do XXI wieku, pod red. D. Degen, G. Gzelli i J. Gzelli. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 159–171. ISBN 978-83-231-3453-4
 15. Konopska B., 2015, Unowocześnianie procesów kartograficznych w kontekście potrzeb i modernizacji gospodarki odradzającego się państwa polskiego. W: Modernizacja – Polskość – Trwanie. Społeczne, kulturowe i polityczne aspekty aktywności Polaków na przełomie XIX i XX wieku, pod red. S. Wierzchosławskiego.  Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 293–313. ISBN 978-83-231-3489-3
 16. Konopska B., 2015, Rola atlasów geograficznych i historycznych w kształtowaniu świadomości narodowej Polakówna przełomie XIX i XX wieku. W: Na co dzień i od święta. Książka w życiu Polaków  w XIX–XXI wieku, pod red. A. Chamery, D. Jarosza. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA, s. 353–370. ISBN 978-83-7545-626-4
 17. Konopska B., Bogacz T., 2014, A map as an instrument in the educational communication process at school level. W: Social communication, ed. M. Wawrzak−Chodaczek, J. Kowal, A. Kuzio. “Communication and information technology in society”, vol. 3, Cambridge Scholars Publishing, s. 135–154; współautorka T. Bogacz
 18. Konopska B., 2014, Atrybut miejsca w czasie jako właściwość dawnych map z punktu widzenia antropologii kulturowej na przykładzie publikacji okresu PRL. W: Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, pod red. B. Konopskiej, J. Ostrowskiego. „Z Dziejów Kartografii” T. 18. Warszawa: Wyd. Instytutu Historii Nauki PAN, s. 285–300; ISBN: 978-83-86062-18-8
 19. Konopska B., 2014, Nowoczesne przedsiębiorstwa kartograficzne Drugiej Rzeczypospolitej – modele biznesu, technologia i promocja jako czynniki sukcesu rynkowego. W: Praca i Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, red. W. Mędrzeckiego, C. Leszczyńskiej, „Metamorfozy Społeczne” T.9. Warszawa: Wyd. Instytutu Historii PAN, s. 209–230. ISBN 978-83-63352-31-8
 20. Konopska B., 2013, Zmiany ustrojowe w Polsce końca XX w. kamieniem milowym polskiej kartografii do użytku powszechnego. W: Kamienie milowe w kartografii, red. J. Ostrowski, P.E. Weszpiński, „Z Dziejów Kartografii”  T. 17. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN, s. 347–355. ISBN 978-83-86062-14-0
 21. Konopska B., 2013, Niewygodne dla władzy słowa na mapach na przykładzie publikacji kartograficznych wydawanych w okresie PRL. W: Nie należy dopuszczać do publikacji. Cenzura PRL, red. G. Gzella, J. Gzella. Toruń: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 122–137. ISBN: 978-83-231-3061-1
 22. Konopska B., 2012, Nowa koncepcja organizacji podróży na przykładzie map samochodowych. W: Nowa ekonomia turystyki kulturowej,  red. M.K. Leniartek, K. Widawski. Wrocław, s. 247–265.
 23. Konopska B., 2012, Funkcje map przemysłu polski w atlasach wydanych w okresie PRL a sposób prezentacji danych. W: Z dziejów przemysłu po 1945 roku, red. R. Klementowski, E. Kościk,  Wrocław: Wyd. Gajt, s. 21–32.
 24. Konopska B., 2011,  Cenzura wobec polskich planów miast od zakończenia drugiej wojny światowej do podpisania Układu Warszawskiego. W: Dawna kartografia miast, red. J. Ostrowski, P. Weszpiński „Z Dziejów Kartografii” T. 15,  IHN PAN, s. 429–444.
 25. Konopska B., 2011, Społeczne skutki cenzury w kartografii turystycznej (1944–1981). W: „Społeczny wymiar turystyki” red. E. Kościk, Wrocław: Wyd. Gajt,  s. 315–326. 

Redakcje monografii

 1. Mapa w służbie odrodzonej Polski. "Z Dziejów Kartografii" T. 23, red. B. Konopska, J. Ostrowski. Warszawa: Wyd. IHN PAN, 2020, ss. 258. ISSN 0138-0850, ISBN 978-83-960759-2-5
 2. Dawne mapy hstoryczne i wojskowe. "Z Dziejów Kartografii" T. 22, red. B. Konopska, J. Ostrowski, P.E.Weszpiński.  Warszawa: Wyd. IHN PAN, 2018, ss. 374, ISBN 978-83-86062-44-7
 3. „Z Dziejów Kartografii”  T. 21. red. B. Konopska, W. Spallek, G. Strauchold.  Warszawa: Wyd. Instytutu Historii Nauki PAN, 2017, ss. 318. ISSN 0138-0850, ISBN 978-83-86062-39-3
 4. Klęski żywiołowe w postaci zdarzeń powodziowych i ich pochodnych na Śląsku od XIV do XX wieku,red.  E. Kościk, B. Konopska. Warszawa: Polskie Tow. Historyczne, 2016, ss. 292. ISBN: 978-83-929107-2-5
 5. Szkoły, ośrodki i twórcy polskiej historii kartografii (1945–2015), „Z Dziejów Kartografii” T. 20, red. B. Konopska, T. Bogacz. Warszawa: Wyd. IHN PAN, 2016, ss. 171. ISSN  0138-0850, ISBN: 978-83-86062-38-6
 6. Znowuż «z kuferkiem i chlebakiem»… Tom poświęcony Wielkiemu Humaniście Julianowi Janczakowi, „Spotkania Dolnośląskie” T. 5, red. B. Konopska,  J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold. Wrocław: Atut Oficyna Wydawnicza,  2014, ss. 404. EAN 9788379770786
 7. Czterdziestolecie Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii NaukiPolskiej Akademii Nauk. „Z Dziejów Kartografii” T. 19., red. B. Konopska, T. Bogacz. Warszawa: Wyd. Instytutu Historii Nauki PAN,  2015, ss. 108. ISSN  0138-0850, ISBN 83-86062-99-7
 8. Cartographic activities in Poland 2011–2014. National Report, eds. B. Konopska, J. Ostrowski.  Warszawa: Head Office of Geodesy and Cartography, 2015, 50 pp. ISBN 978-83-60024-22-5
   Wersja on-line http://icaci.org/files/documents/national_reports/2011–2015/poland.pdf
 9. Gołaski J., Górska-Gołaska K., Rutkiewicz-Hanczewska M., Brzezińska-Klusek M., Mirończuk A., Drachal J., Zabytkowe nazewnictwo polskie na Pojezierzu Wałeckim. „Monografie Instytutu Geodezji  i Kartografii” nr 19, redakcja naukowa B. Konopska. Warszawa: Instytut Geodezji i Kartografii, 2015, ss. 134 + 17 map. ISBN 978-83-60024-20-1 
 10. Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, „Z Dziejów Kartografii” T. 18, red. B. Konopska,  J. Ostrowski. Warszawa: Wyd. Instytutu Historii Nauki PAN,  2014, ss. 360. ISSN  0138-0850, ISBN 978-83-86062-18-8

Podręczniki  (atlasy szkolne)

 1. Konopska B., Przybytek D., Multimedialny atlas historyczny świata, wyd. 1 – 1999 (wyd. 2 – 2003). Warszawa: Polskie Przedsiębiorstwo Wyd. Kartograficznych im. E. Romera, S.A.
 2. Konopska B.,  Mazur C., Klimczewska A., Świat wokół nas. Atlas. Przyroda. 72 s., wyd.1 – 2002 (wyd. 2 - 2003) Warszawa: PPWK;  2004–2012 wydawany corocznie przez Wyd. Nowa Era 
 3. Konopska B., Przybytek D., Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności. Szkoła Podstawowa. 52 s. wyd.1 – 1999. Warszawa: PPWK. 1999–2003 wyd. corocznie przez PPWK SA, 2004–2008 wydawany corocznie przez Wyd. Nowa Era
 4. Konopska B., Przybytek D.,  I. Hajkiewicz, Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności. Gimnazjum. 72 s.  wyd. 1 – 2000, Warszawa: PPWK. 2000–2003 wyd. corocznie przez PPWK, 2004–2012 wyd. corocznie przez wyd. Nowa Era