Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Beata Konopska

dr hab. Beata Konopska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA GEOMATYKI I KARTOGRAFII
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek 9:00-11:00


środa: 9:00-10:00

O sobie

WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Warszawski, 2014 r. 
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 
Doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie kartografii
Uniwersytet Wrocławski, 1991 r. 
Instytut Historyczny, Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii;
Uniwersytet Wrocławski, 1985 r. 
Instytut Geograficzny; Specjalizacja: Kartografia; Magister geografii;

ZATRUDNIENIE
od 2016 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gosp. Przestrzennej, 
Zakład Kartografii i Geomatyki, adiunkt
2010-2015 - Instytut Geodezji i Kartografii
z-ca dyrektora, p.o. dyrektora (powołanie przez Ministra Administracji i Cyfryzacji)
1992-2010 - praca poza jednostkami naukowymi - Grupa Kapitałowa PPWK S.A., redaktor naczelna, wiceprezes zarządu
1998-1999 - Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki, adiunkt
1985-1992 - Polska Akademia Nauk, Instytut Historii, Zakł. Atl. Hist. Polski, adiunkt

Udział w działaności towarzystw naukowych

Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego 
od 2016 – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2012–2016 – wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
redaktor naczelna "Polish Cartographical Review" 
https://content.sciendo.com/view/journals/pcr/pcr-overview.xml

Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN
od 2011 – wiceprzewodnicząca

Polskie Towarzystwo Historyczne
od 2016 – przewodnicząca Komisji Geografii Historycznej
od 2017 – członek zarządu Oddziału Warszawskiego PTH (Tow. Miłośników Historii)
Członek redakcji (współzałożycielka) "Studia Geohistorica. Rocznik Historyczno-Geograficzny"
https://studiageohistorica.pl/sghist

2004–2016 – członek Komitetu Narodowego ds. Asocjacji Kartograficznej

Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej
2012-2015 członek komisji rewizyjnej


Działalność naukowa

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Monografie 

Konopska B., 2012, Wpływ aparatu władzy w latach 1944–1989 na polskie publikacje kartograficzne do użytku powszechnego. „Monografie Instytutu Geodezji i Kartografii” nr 16, Warszawa: Wydawnictwo IGiK, 208 s. ISBN 978-83-60024-16-4 

Konopska B., 1994, Polskie atlasy historyczne – koncepcje i realizacje. Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN, 197 s. ISBN 83-86062-35-5 

Pysiewicz-Jędrusik R., Pustelnik A. Konopska B., 1998, Granice Śląska. Wrocław: Wyd. „Rzeka”, wyd. 1 – 1998, wyd. 2. popr. – 1998, 105 s.ISBN 83-911532-0-7 

Artykuły

 1. Konopska B., Bogacz T.,  2017, Names on maps as an element of the discussion about relativism in the understanding of national identity (based on the example of western and northern Polish territories after 1945 and 1989). “Polish Cartographical Review” Vol. 49, no. 4, pp. 199–207. DOI: 10.1515/pcr­2017­0015
 2. Konopska B., 2016, The cartographic materials auxiliary in the determination of the borders of Poland during the Paris Peace Conference (1919–1920) in the light of archival records. “Polish Cartographical Review” Vol. 48, no. 2, pp. 67–75. DOI: 10.1515/pcr-2016-0006.
 3. Konopska B., 2015, Adaptations of foreign geographical atlases from before 1989 published for the Polish users. “Polish Cartographical Review” Vol. 47, no 4, pp. 213–224. DOI: 10.1515/pcr-2015-0016.
 4. Konopska B., PasławskiJ., 2015, Polish adaptation of foreign geographical atlases for general use at the turn of the 20th and 21st centuries. „Polish Cartographical Review” Vol. 47, no 2, pp. 77–90. DOI: 10.1515/pcr-2015-0009.
 5. Konopska B., 2014, Using in-depth group interviews to optimize the design and communication of city maps produced for the public, “Geoinformation Issues” Vol. 6, No 1(6), s. 37–48.
 6. Konopska B., 2013, The tightening of censorship rules in cartography in Poland 1944–1989. “Geoinformation Issues”  Vol. 5, No 1(5), s. 5–20.
 7. Konopska B., 2013, Preferencje użytkowników dotyczące treści i formy graficznej planów miast w świetle badań metodą wywiadu pogłębionego. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 45, nr 2, s. 105–120.

Rozdziały w monografiach

 1. Konopska B., Krukowski M., 2018, Bazy opisów klęsk elementarnych jako rozmyty model pojęciowy. W: Z Jeleniej Góry do Wrocławia i z powrotem. Wokół historii społecznej i gospodarczej pod red. T. Głowińskiego. Wrocław: Wydawnictwo TUM, s. 233-246. ISBN 978-83-7454-441-2
 2. Konopska B., Ciołkosz A., 2017, Informatyzacja procesów kartograficznych w PRL jako element wspólnej polityki państw bloku wschodniego. W: High-Tech za „żelazną kurtyną” pod red. J. Sikory. Katowice – Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, s. 279–294. ISBN 978-83-8098-094-5
 3. Konopska B., Bogacz T., 2016, Historia kartografii we Wrocławiu czy wrocławska szkoła historii kartografii. W:Szkoły, ośrodki i twórcy polskiej historii kartografii (1945–2015), „Z Dziejów Kartografii” T. 20. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN, s. 25–45 ISBN: 978-83-86062-38-6
 4. Konopska B., Wrochna  A., Gąsiorowski  J., Mirończuk A., 2016, Powodzie na Śląsku do końca XVIII wieku – aplikacja przestrzenno-diachroniczna. W: Klęski żywiołowe w postaci zdarzeń powodziowych i ich pochodnych na Śląsku od XIV do XX wieku pod red. E. Kościk i B. Konopskiej. Warszawa:  Polskie Towarzystwo Historyczne, s. 113–135. ISBN 978-83-929107-2-5.
 5. Konopska B., 2016, Wpływ technologii satelitarnej na obraz dróg na polskich mapach turystycznych – od map papierowych do mobilnych. W: Galicyjskie drogi i bezdroża II. Studium infrastruktury, organizacji i kultury podróżowania pod red.Z. Budzyńskiego i J. Kamińskiej-Kwak. Przemyśl – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,  s. 211–225. ISBN 978-83-89092-52-2.
 6. Konopska B., Ciołkosz A., 2016, Z góry widać lepiej – dane obrazowe o stanie środowiska naturalnego i ich użyteczność dla władzy PRL.W: Od systemu żarowego do ekorozwoju. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich – aspekt historyczny pod red. T. Głowińskiego i M. Zawadki. Wrocław: GAJT Wydawnictwo 1991 s.c.,  s. 225–236. ISBN 978-83-62584-85-7
 7. Konopska B., 2015,Cenzura wojskowa wobec treści map przeznaczonych dla społeczeństwa okresu PRL. W: Zakazane i niewygodne. Ograniczanie wolności słowa od XIX do XXI wieku, pod red. D. Degen, G. Gzelli i J. Gzelli. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 159–171. ISBN 978-83-231-3453-4
 8. Konopska B., 2015, Unowocześnianie procesów kartograficznych w kontekście potrzeb i modernizacji gospodarki odradzającego się państwa polskiego. W: Modernizacja – Polskość – Trwanie. Społeczne, kulturowe i polityczne aspekty aktywności Polaków na przełomie XIX i XX wieku, pod red. S. Wierzchosławskiego.  Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 293–313. ISBN 978-83-231-3489-3
 9. Konopska B., 2015, Rola atlasów geograficznych i historycznych w kształtowaniu świadomości narodowej Polakówna przełomie XIX i XX wieku. W: Na co dzień i od święta. Książka w życiu Polaków  w XIX–XXI wieku, pod red. A. Chamery, D. Jarosza. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA, s. 353–370. ISBN 978-83-7545-626-4
 10. Konopska B., Bogacz T., 2014, A map as an instrument in the educational communication process at school level. W: Social communication, ed. M. Wawrzak−Chodaczek, J. Kowal, A. Kuzio. “Communication and information technology in society”, vol. 3, Cambridge Scholars Publishing, s. 135–154; współautorka T. Bogacz.
 11. Konopska B., 2014, Atrybut miejsca w czasie jako właściwość dawnych map z punktu widzenia antropologii kulturowej na przykładzie publikacji okresu PRL. W: Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, pod red. B. Konopskiej, J. Ostrowskiego. „Z Dziejów Kartografii” T. 18. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN, s. 285–300; ISBN: 978-83-86062-18-8
 12. Konopska B., Bogacz T., 2014, Infrastruktura szlaków komunikacyjnych na mapach Śląska z XVIII i XIX wieku. W: Na lądzie, w wodzie i w powietrzu. Z dziejów transportu na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. T. Głowińskiego, R. Klementowskiego.  Wrocław: GAJT Wydawnictwo 1991 s.c., s. 11–22. ISBN: 978-83-62584-57-4
 13. Konopska B., 2014, Nowoczesne przedsiębiorstwa kartograficzne Drugiej Rzeczypospolitej – modele biznesu, technologia i promocja jako czynniki sukcesu rynkowego. W: Praca i Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, red. W. Mędrzeckiego, C. Leszczyńskiej, „Metamorfozy Społeczne” T.9. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Historii PAN, s. 209–230. ISBN 978-83-63352-31-8
 14. Konopska B., 2013, Zmiany ustrojowe w Polsce końca XX w. kamieniem milowym polskiej kartografii do użytku powszechnego. W: Kamienie milowe w kartografii, red. J. Ostrowski, P.E. Weszpiński, „Z Dziejów Kartografii”  T. 17. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN, s. 347–355. ISBN 978-83-86062-14-0
 15. Konopska B., 2013, Niewygodne dla władzy słowa na mapach na przykładzie publikacji kartograficznych wydawanych w okresie PRL. W: Nie należy dopuszczać do publikacji. Cenzura PRL, red. G. Gzella, J. Gzella. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 122–137. ISBN: 978-83-231-3061-1

Redakcje monografii

 1. Dawne mapy hstoryczne i wojskowe. "Z Dziejów Kartografii" T. 22, red. B. Konopska, J. Ostrowski, P.E.Weszpiński.  Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN, 2018. ISSN 0138-0850, ISBN 978-83-86062-44-7
 2. „Z Dziejów Kartografii”  T. 21. red. B. Konopska, W. Spallek, G. Strauchold.  Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN, 2017, ss. 318. ISSN 0138-0850, ISBN 978-83-86062-39-3
 3. Klęski żywiołowe w postaci zdarzeń powodziowych i ich pochodnych na Śląsku od XIV do XX wieku,red.  E. Kościk, B. Konopska. Warszawa: Polskie Towarzystwo Historyczne, 2016, ss. 292. ISBN: 978-83-929107-2-5
 4. Szkoły, ośrodki i twórcy polskiej historii kartografii (1945–2015), „Z Dziejów Kartografii” T. 20, red. B. Konopska, T. Bogacz. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN, 2016, ss. 171. ISSN  0138-0850, ISBN: 978-83-86062-38-6
 5. Znowuż «z kuferkiem i chlebakiem»… Tom poświęcony Wielkiemu Humaniście Julianowi Janczakowi, „Spotkania Dolnośląskie” T. 5, red. B. Konopska,  J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold. Wrocław: Atut Oficyna Wydawnicza,  2014, ss. 404. EAN 9788379770786
 6. Czterdziestolecie Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii NaukiPolskiej Akademii Nauk. „Z Dziejów Kartografii” T. 19., red. B. Konopska, T. Bogacz. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN,  2015, ss. 108. ISSN  0138-0850, ISBN 83-86062-99-7
 7. Cartographic activities in Poland 2011–2014. National Report, eds. B. Konopska, J. Ostrowski.  Warszawa: Head Office of Geodesy and Cartography, 2015, 50 pp. ISBN 978-83-60024-22-5
   Wersja on-line http://icaci.org/files/documents/national_reports/2011–2015/poland.pdf
 8. 70-lecie – Instytutu Geodezji  i Kartografii. Wydanie Jubileuszowe. „Monografie Instytutu Geodezji i Kartografii” T. 20, red. naukowa B. Konopska.  Warszawa: Instytut Geodezji i Kartografii,  2015, ss. 199. ISBN 978-83-60024-21-
 9. Gołaski J., Górska-Gołaska K., Rutkiewicz-Hanczewska M., Brzezińska-Klusek M., Mirończuk A., Drachal J., Zabytkowe nazewnictwo polskie na Pojezierzu Wałeckim. „Monografie Instytutu Geodezji  i Kartografii” nr 19, redakcja naukowa B. Konopska. Warszawa: Instytut Geodezji i Kartografii, 2015, ss. 134 + 17 map. ISBN 978-83-60024-20-1 
 10. Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, „Z Dziejów Kartografii” T. 18, red. B. Konopska,  J. Ostrowski. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN,  2014, ss. 360. ISSN  0138-0850, ISBN 978-83-86062-18-8

Granty (aktualnie prowadzone)

Tytuł: Kształtowanie granic niepodległej Polski w świetle dokumentów kartograficznych
numer projektu: 01SPN17003218
źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, program „Szlakami Polski Niepodległej” 2017–2018
wartość projektu: 1 228 485,– zł
lata realizacji: 2018–2022
jednostka naukowa: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
charakter udziału: kierownik projektu

Podręczniki  (atlasy)

 1. Konopska B., Przybytek D., Multimedialny atlas historyczny świata, wyd. 1 – 1999 (wyd. 2 – 2003). Warszawa: Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera, S.A.
 2. Konopska B.,  Mazur C., Klimczewska A., Świat wokół nas. Atlas. Przyroda. 72 s., wyd.1 – 2002 (wyd. 2 - 2003) Warszawa: Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera, S.A.;  w latach 2004–2012 wydawany corocznie przez Wydawnictwo Nowa Era sp. z o.o. 
 3. Konopska B., Przybytek D., Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności. Szkoła Podstawowa. 52 s. wyd.1 – 1999. Warszawa: Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera, S.A., 1999–2003 wydawany corocznie przez PPWK SA, 2004–2008 wydawany corocznie przez Wydawnictwo Nowa Era sp. z o.o.
 4. Konopska B., Przybytek D.,  I. Hajkiewicz, Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności. Gimnazjum. 72 s.  wyd. 1 – 2000, Warszawa: Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera, S.A.; 2000–2003 wydawany corocznie przez PPWK S.A., 2004–2012 wydawany  corocznie przez wyd. Nowa Era sp. z o.o.