Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Paweł Cebrykow

dr hab. Paweł Cebrykow
Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA GEOMATYKI I KARTOGRAFII

O sobie

Magister geografii, specjalność kartografia, stopień uzyskany na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dniu 22 czerwca 1995 r. na podstawie pracy pt.: „Mapy koncentracji ludności Polski w 1990 roku”, promotor pracy – dr hab. Mieczysław Sirko.

Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, stopień uzyskany na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dniu 7 maja 2003 r. na podstawie rozprawy pt.: „Metodyka opracowywania map izopletowych z zastosowaniem procedury wygładzania kartogramu”, promotor pracy – dr hab. Jerzy Mościbroda prof. UMCS.

Doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii, stopień uzyskany na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dniu 24styczmia 2018 r. na podstawie monografii pt.: „Generalizacja map statystycznych”.

Zainteresowania badawcze:

1. Metodyka prezentacji kartograficznej

2. Kartograficzna metoda badań, teledetekcja

3. Kartoznawstwo i wykorzystanie map dawnych

4. Generalizacja kartograficzna i problemy redagowania map tematycznych

5. Systemy Informacji Geograficznej


Działalność naukowa

Publikacje

Cebrykow P., Petrzak P., 2020, Consistency of the presentation of forests on topographic maps, Miscellanea Geographica, Vol. 24, No. 4, ISSN: 2084-6118 • DOI:https://doi.org/10.2478/mgrsd-2020-0024

Cebrykow P., 2017, Generalizacja map statystycznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, ISBN 978-83-7784-977-4,

Cebrykow P., Krukowski M., Flaga M., Kałamucki K., (2016), Changes in the population distribution in Poland in the years 1946-2012. Journal of Maps, VOL. 12, NO. 4, s. 655–658, ISSN: 1744-5647,

Kałamucka W., Kałamucki K., Cebrykow P., Cygan J. (2016), Zmiany wielkości i struktury przestrzennej lesistości a rozwój sieci obszarów chronionych na Roztoczu w XX w., „Annual Set The Environment Protection”, 18, s. 363–374, ISSN 1506-218X

Cebrykow P., Meksuła M., Krukowski M., Zarański A., (2013), Changes in Administrative Borders and Their Stability in Lubelskie Region in 1949–2010, „Barometr Regionalny”, T. 11, nr 2, s. 51–64, ISSN 1644-9398

Cebrykow P., Flaga M., Krukowski M., (2015), Cartographic image of changes in population distribution As an indicator of peripherality, „Barometr regionalny“, Tom 13, nr 1, s. 91–97, ISSN 1644-9398

Cebrykow P., (2017), Cartographic generalization yesterday and today, „Polish Cartographical Review” Vol. 49, 2017, no. 1, s. 5–15, DOI: 10.1515/pcr-2017-0001, ISSN-2450-6966

Cebrykow P., (2017), Znaczenie podkładu kartograficznego w mapach statystycznych, „Polish Cartographical Review” Vol. 49, no. 2, s. ISSN-2450-6966

Cebrykow P., Grabowski T., Kałamucka W., Kałamucki K., (2012), Zarządzanie systemami krajobrazowymi w Roztoczańskim Parku Narodowym, Problemy Ekologii Krajobrazu, PAEK, Tom XXXIII, s. 185-192, ISSN 1899-3850.

Cebrykow P., Kałamucka W., Kałamucki K. (2012), Zagospodarowanie turystyczne gmin nadwieprzańskich na tle istniejącej sieci obszarów chronionych, Problemy Ekologii Krajobrazu, PAEK, Tom XXXIV, s. 269–273, ISSN 1899-3850.

Krukowski M., Płusa J., Cebrykow P., (2016), Klasyfikacja terenów zieleni w Lublinie na podstawie zdjęcia satelitarnego IKONOS 2, „Barometr Regionalny”, Tom 14, nr 2, s. 35–44, ISSN 1644-9398.

Cebrykow P., Doroszewicz W., (red.), (2014), Sustainable Rural Development in Peripheral Regions: book of abstracts / ed. by P. Cebrykow, W. Doroszewicz, Kartpol S.C., Lublin, s. 95, ISBN: 978-83-62664-52-8

Cebrykow P., Ostrowski W., (red.), (2013), Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, streszczenia referatów i komunikatów, Kartpol S.C., Lublin, s. 72, ISBN 978-83-62664-25-2, s. 72.

Cebrykow P., Kałamucka W., Kałamucki K. (2014), Podkarpackie Voivodeship The Presov Region, Accessiblity by sustainable transport to the areas of natural and tourist values in the Carpathian Region, skala 1:300 000, format B1, Kartpol, Lublin, s. 1–2, ISBN 978-83-62664-39-9.

Cebrykow P., Kałamucka W., Kałamucki K., Meksuła M. (2014), West Polesie Transboundary Biosphere Reserve, skala 1:110 000, format B1, Kartpol, Lublin, s. 1–2, ISBN 978-83-62664-60-3.

Cebrykow. P., Grabowski T., Kałamucka W., Kałamucki K. (2015), Roztocze. Natural Diversity and Cultural Haritage, skala 1:75 000, Mapa w 3 arkuszach, format 3xB1, s. 1–2, Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec, ISBN 978-83-94380-02-1.

Cebrykow P., Czubla P., Wojciechowski K.J., (2007), Komentarz do Mapy Sozologicznej Polski, skala 1: 50 000, arkusz M-34-35-A Siedliszcze, GUGiK Warszawa, ISBN 83-239-9616-X

Cebrykow P., (2007), Nowa jakość generalizacji w metodzie izopletowej, [w:] M. Sirko i P. Cebrykow (red.), „Współczesne problemy metodyki kartograficznej”, „Prace i Studia Kartograficzne”; t. 1, Lublin, Oddział Kartograficzny PTG, s. 132–138, ISBN 83-92479-74-2.

Grabowski T., Cebrykow P., Rabiega R. (2012), Turystyka rowerowa na Roztoczu – stan i perspektywy rozwoju [w:] „Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie”, ISBN 978-83-7005-534-9, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Warszawa

Cebrykow P., Czerny A., Kałamucki K., (2015), Roztocze na mapach, [w:] Grabowski T. i inni (red.) „Roztocze – przyroda i człowiek”, Wyd. Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec, rozdz. 1.3, s. 41–49, ISBN: 978-83-943800-4-5.

Kałamucki K., Cebrykow P., (2013), Przydatność dawnych map do poznawania środowiska przyrodniczego i kulturowego Parku, [w:] Reszel R., Grązdiel T., (red.) „Roztoczański Park Narodowy – Przyroda i Człowiek”, Wyd. Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec, rozdz. 1.3, s. 25–31, ISBN: 978-83-935430-2-1

Cebrykow P., (2015), Dawne mapy topograficzne Lubelszczyzny jako źródła informacji w badaniach historyczno-geograficznych, [w:] Czerny A. (red.) „Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych”, s. 85–102, ISBN: 978-83-939172-2-8.