Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marcin Rządeczka

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD ONTOLOGII I TEORII POZNANIA
Telefon
(81) 537-27-15
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Urlop wypoczynkowy w dniach 15.07.2019-31.08.2019

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pok. 307
20-031 Lublin

O sobie

W roku 2004 rozpoczął na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Międzywydziałowe Studia Filozoficzno-Historyczne zakończone w roku 2009 obroną pracy magisterskiej z zakresu historii nauki pt. „Nauka aleksandryjska – źródła, rozwój, specyfika“. W latach 2005-2009 równolegle studiował na UMCS filozofię. W latach 2007-2009 pełnił funkcję sekretarza Koła Naukowego Filozofów s. teoretyczna. Studia filozoficzne zakończył obroną pracy magisterskiej z zakresu filozofii nauki i metafizyki pt. „Doświadczenie potoczne i naukowe jako źródła podstawowych pytań metafizyki“. Promotorem pracy był prof. dr hab. Janusz Jusiak.

Następnie pod kierunkiem prof. J. Jusiaka rozpoczął w 2009 r. stacjonarne studia doktoranckie z zakresu filozofii. W ramach działalności dydaktycznej prowadził w latach 2009-2011 konwersatoria z ontologii dla studentów filozofii, a w latach 2011-2013 konwersatoria z filozofii przyrody dla studentów chemii. W trakcie odbywania studiów III stopnia Komisja do Wspierania Badań Młodych Naukowców przyznała mu grant na badania naukowe. Studia doktoranckie zakończył we wrześniu 2013 roku złożeniem interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej z pogranicza metodologii nauk biomedycznych i filozofii biologii pt. „Metafizyczne założenia współczesnych nauk biomedycznych“. Egzaminy doktorskie obejmowały: filozofię (dyscyplina podstawowa), biologię (dyscyplina dodatkowa) oraz język angielski. W dniu 19 listopada 2014 r. Rada Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS nadała mu stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Rozprawa została zgłoszona do nagrody Prezesa Rady Ministrów.

Od 01.10.2015 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Ontologii i Teorii Poznania.

 


Działalność naukowa

Monografie

 1. Marcin Rządeczka, Problematyka metafizyczna we współczesnych naukach biologicznych. Zarys wybranych problemów i zagadnień, Copernicus Center Press, Kraków 2018 (ISBN: 978-83-7886-382-3)

Artykuły naukowe

 1. Marcin Rządeczka, Aksjologia formalna. Szkic metafizyczny, „Philosophon Agora” 2007, nr 1, s. 73-82
 2. Marcin Rządeczka, Doświadczenie potoczne i naukowe jako źródła podstawowych pytań metafizyki, „Philosophon Agora” 2008, nr 2, s. 49-64
 3. Marcin Rządeczka, Procesualna interpretacja biologii zachowania bioróżnorodności jako dyscypliny naukowej i działu filozofii praktycznej, „Annales UMCS. Sectio I. Philosophia-Sociologia” 2009, nr 34, s. 67-76
 4. Marcin Rządeczka, Metafilozofia a metanauka – pytanie o zasadność wydzielania metadyscyplin [w:] Metafilozofia - nieporozumienie czy szansa filozofii?, M. Woźniczka (ed.), Częstochowa 2011
 5. Marcin Rządeczka, The theory of evolution and its implications, “Hybris” 2011, nr 12, s. 97-107
 6. Marcin Rządeczka, Historia – nauka idiograficzna czy nomotetyczna? Pytanie o zalety i ograniczenia naturalistycznych koncepcji nauk historycznych, „Kultura i wartości” 2012, nr4, s. 81-88
 7. Marcin Rządeczka, Evolutionary biology and some contemporary debates on the question about the origin of language, “Dialogue and Universalism” 2013, nr 1, s. 151-160
 8. Marcin Rządeczka, Perceptual Knowledge. An Evolutionary Approach [w:] The Philosophy of Perception and Observation, Ch. Limbeck-Lilienau, F. Stadler (eds.), Kirchberg am Wechsel 2017.
 9. Marcin Rządeczka, Problem technologicznego zapośredniczenia rozwoju nauki a powstanie bioinformatyki [w:] Studia Metodologiczne 38, s. 105-116, Poznań 2017.
 10. Marcin Rządeczka, When being right is not good enough. How systematic cognitive biases affect decision-making strategies [w:] Rationality and Decision Making, red. Marek Hetmański, Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 2018, s. 240-252.

Referaty

 1. The processual interpretation of conservation biology as a science and as a part of practical philosophy (Philosophers’ Rally 2010, Uniwersytet Łódzki, 07-09.05.2010)
 2. Metafilozofia a metanauka – pytanie o zasadność wydzielania metadyscyplin (Metafilozofia – ślepy zaułek czy szansa filozofii?, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, 13-14.10.2010)
 3. A priori knowledge from the evolutionary point of view (Czwarte Łódzkie Warsztaty Filozoficzne, Uniwersytet Łódzki 09-10.04.2011)
 4. Ontological framework of the life sciences in the philosophy of Nicolai Hartmann (The Dynamical Ontologies of A. N. Whitehead and N. Hartmann, Wyższe Seminarium Duchowne w Katowicach Panewnikach, 05-07.05.2011)
 5. Holistic medicine. The connection of scientific method and philosophical interpretation (Philosophers’ Rally 2011, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 24-26.06.2011)
 6. Evolutionary biology and contemporary feuds over the question about the origin of language and communication (Culture, Communication and Cognition. Explaining Cognitive-Cultural Components of Media and Communication, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 07-09.05.2012)
 7. W jaki sposób współczesne nauki biomedyczne mogą wpłynąć na sposób pojmowania koncepcji i problematyki czasu? (Odnaleźć się w czasie i przestrzeni. Dyskusja interdyscyplinarna, Uniwersytet Opolski, 10-11.05.2012)
 8. Historia – nauka idiograficzna czy nomotetyczna? Pytanie o zalety i ograniczenia naturalistycznych koncepcji nauk historycznych (Człowiek w kulturze – historia i wyzwania współczesne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 17-18.05.2012)
 9. The uniqueness of biological laws (Philosophers’ Rally 2012, Uniwersytet Gdański, 27-30.06.2012)
 10. Teoriopoznawcze transformacje klasycznego modelu wiedzy medycznej indukowane przez rozwój informatyki medycznej (Homo Informaticus 3.0 – informatyka, człowiek, społeczeństwo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 04-05.12.2015)
 11. Problematyka błędów poznawczych w świetle badań nad behawioralnym układem immunologicznym (XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Uniwersytet Białostocki, 22-24.09.2016)
 12. Znaczenie bioinformatyki dla filozoficznych badań nad pojęciem informacji i kategorią kontekstowości przetwarzania informacji (II Konferencja "Filozofia w Informatyce", Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 17-18.11.2016)
 13. Epistemologiczne konsekwencje rewolucji bioinformatycznej (Homo Informaticus 4.0, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 02-03.12.2016)
 14. Biosfera integralną częścią geosfery. Prebiotyczne warunki powstania życia w ramach koncepcji Smitha i Morowitza (Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, 20.12.2016)
 15. Perceptual Knowledge. An Evolutionary Approach (40th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel, Austria, 06-12.08.2017)
 16. Evolutionary Perspective on Biases in Decision-Making Strategies (Avant Trends in Interdisciplinary Studies: Understanding of Social Cognition", Lublin, 20-22.10.2017)
 17. Bazowe heurystyki decyzyjne w perspektywie ewolucyjnej (Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna „Idee i społeczeństwo – filozoficzne podstawy podejmowania decyzji, Rzeszów, 24.11.2017)
 18. Informacja biologiczna w erze epigenetyki i bioinformatyki. Filozofia informacji wobec rozwoju nauk biologicznych  (Ogólnopolskie Seminarium PAN pt. "Filozofia przyrody - dziś. U początków informacji biologicznej", Warszawa, 13.12.2017)
 19. Status bioinformatyki na tle biologii systemowej, informatyki teoretycznej i biofizyki. Zagadnienie ontologicznego i epistemologicznego zaangażowania bioinformatyki (Ogólnopolska Konferecja "Filozofia w informatyce III", Poznań, 14-15.12.2017)
 20. Czy technologia może być źródłem rewolucji naukowej? Cień Platona (Zebranie Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Lublin, 18.12.2017)
 21. Medycyna ewolucyjna. Kość niezgody czy próba integracji nauk biologicznych i medycznych (III Krakowskie Sympozjum Filozofii Biologii, Kraków, 12-13.04.2018)
 22. Is probable knowledge still a commonsense knowledge? Finite probabilistic justification from the evolutionary point of view (międzynarodowe seminarium "Expert Knowledge", Ponta Delgada, Region Autonomiczny Azorów, 19-20.07.2018)
 23. Psychopatologia ewolucyjna i poszukiwanie ultymatywnych przyczyn zaburzeń psychicznych (Nowe trendy w kognitywistyce. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Kraków, 19-21.09.2018)
 24. Silicon-free computing. Do the advances in biological computing and the bioinformatics redefine the classical problems of the philosophy of computer science? (Filozofia w informatyce IV, Warszawa, 23-24.11.2018)
 25. Głos w debacie "Ewolucjonizm – tradycja, współczesne stanowiska, kontrowersje" zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie (06.12.2018)
 26. Behawioralny układ odpornościowy. Mikroorganizmy a ewolucja ludzkich zachowań społecznych  (Ogólnopolskie Seminarium PAN pt. "Filozofia przyrody - dziś. Filozoficzne problemy nauk biologicznych", Warszawa, 12.12.2018)
 27. Komputery bez krzemu. Biologia syntetyczna i obliczenia w układach biologicznych (Międzyuczelniane Seminarium Naukowe z Filozofii Nauki, Politechnika Warszawska, 24.01.2019)
 28. Maszyny biologiczne. Biologia syntetyczna w poszukiwaniu nowej formy życia (konferencja "Innowacje w praktyce", Lublin, 04-05.04.2019)
 29. E pluribus unum. Zaburzenia psychiczne w kontekście megaparadygmatu ewolucyjnego (konferencja "Granice Nauki 2019. Ewolucjonizm a inne programy badawcze", Wrocław, 25-26.04.2019)
 30. Computational psychopathology. How computational modelling can contribute to the understanding of mental disorders? (International Workshop on Computational Modelling, Warszawa, 14.05.2019)


Recenzje

 1. Recenzja artykułu Mirosława Twardowskiego pt. "Koncepcja gatunku we współczesnej dyskusji filozoficzno-biologicznej". Publikacja pokonferencyjna pt. Filozoficzne problemy nauk przyrodniczych, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2016.
 2. Recenzja artykułu Mirosława Twardowskiego pt. "Koncepcja redukcji we współczesnej dyskusji filozoficzno-biologicznej". Publikacja pokonferencyjna pt. Filozoficzne problemy nauk przyrodniczych, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2016.
 3. Recenzja artykułu Mirosława Twardowskiego pt. "Status ontyczny gatunku we współczesnej dyskusji filozoficzno-biologicznej". Publikacja pokonferencyjna pt. Filozoficzne problemy nauk przyrodniczych, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2016.
 4. Recenzja artykułu Aleksandra Ziemnego pt. "Zagadnienie wyjaśniania mechanicystycznego w kontekście zjawisk biologii molekularnej". Publikacja pokonferencyjna pt. Filozoficzne problemy nauk przyrodniczych, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2016.
 5. Recenzja artykułu Filipa Stawskiego i Edwarda Gorzelańczyka pt. "Problem jaźni z perspektywy wybranych koncepcji neurobiologicznych". Publikacja pokonferencyjna pt. Prawda i byt - między filozofią a nauką, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2016.
 6. Recenzja artykułu Mateusza Cichockiego pt. "The science of magic: czy sztuka iluzjonistyczna jest w stanie pomóc nam w zrozumieniu ludziego umysłu?". Publikacja pokonferencyjna pt. Człowiek, kultura, społeczeństwo - perspektywa filozoficzna, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2016.
 7. Recenzja artykułu Łukasza Kołodziejczyka pt. "Religia kosmosu Alberta Einsteina". Publikacja pokonferencyjna pt. Zmysły i doświadczenie - w kręgu filozofii religii, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2017.
 8. Recenzja artykułu Pawła Balceraka pt. "Dwa wyzwania dla holizmu semantycznego". Publikacja pokonferencyjna pt. Między nauką a polityką - rozważania filozoficzne, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2017.
 9. Recenzja pracy licencjackiej Wojciecha Rurarza pt. Rytm sen-czuwanie i jego zaburzenia - chronobiologiczna rola światła (11.07.2016).
 10. Recenzja pracy licencjackiej Michała Badowskiego pt. Kognitywistyczna analiza epizodu maniakalnego w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej (13.06.2017).
 11. Recenzja monografii Hansa-Jorga Rheinbergera pt. "Epistemologia historyczna" (https://www.pol-int.org/pl/publikacje/epistemologia-historyczna#r5494)

Popularyzacja nauki
Wykład otwarty pt. Etyka a mózg - czy neuronauki zdołają wyjaśnić ludzkie zachowania moralne? (21.11.2016)

Zajęcia dydaktyczne
Biologia ewolucyjna dla kognitywistów (WY, sem. zimowy, 2015/16)
Filozofia na kierunku Informatyka (WY, sem. zimowy, 2016/17, 2017/18, 2018/19)
Filozofia nauki na kierunku Filozofia (WY, sem. zimowy, 2018/19)
Historia filozofii z elementami filozofii przyrody na kierunku Biologia (WY, sem. zimowy i letni, 2017/18, 2018/19)
Powstanie i rozwój nauk o życiu - historia myśli, odkryć i eksperymentów (wykład ogólnouniwersytecki, sem. letni 2015/16)
Problemy współczesnej filozofii na kierunku Biotechnologia (WY, sem. letni, 2016/17)

Biomedyczne podstawy zachowań (KW, sem. zimowy, 2015/16, 2016/17, 2017/18)
Epistemologia (KW, sem. letni, 2015/16)
Evolutionary Biology for Cognitive Science (KW, sem. zimowy, 2016/17)
Evolutionary Psychology (KW, sem. zimowy i letni, 2018/19)
Filozofia kognitywistyki (KW, sem. zimowy, 2015/16, 2016/17)
Filozofia medycyny z elementami bioetyki (KW, sem. zimowy, 2015/16)
Filozofia nauki na kierunku Fizyka Techniczna (KW, sem. zimowy, 2016/17)
Fizyczne podstawy procesów poznawczych (KW, sem. letni, 2017/18)
Psychologia ewolucyjna (KW, sem. letni, 2015/16, 2016/17, 2018/19)
Teorie informacji (KW, sem. zimowy, 2015/16, 2016/17, 2017/18)

Bioinformatyka dla kognitywistów (LAB, sem. zimowy, 2016/17, 2017/18)
Using Bootstrap. JaveScript and AngularJS for SPAs (LAB, sem. letni, 2017/18, 2018/19)
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa (LAB, sem. zimowy, 2017/18)

Translatorium tekstów filozoficznych (j. angielski, sem. zimowy 2016/17, 2018/19)


Działalność organizacyjna
Instytutowy koordynator programu Erasmus+ (od 01.10.2015)
Wydziałowy koordynator programu MOST (od 01.10.2015)
Sekretarz Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (od 04.02.2015, współorganizator prawie 20 referatów i debat w ramach PTF)
Sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej (kadencja 2016-2020)
Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej w Lublinie (od 01.09.2016)
Sekretarz Zespołu Programowego dla kierunku Filozofia
Opiekun roku (Kognitywistyka, II stopień, 2016/17, 2017/18, 2018/19)
Członek komitetu organizacyjnego konferencji Avant Trends in Interdisciplinary Studies: Understanding of Social Cognition, Lublin 20-22.10.2017. Zakres obowiązków: wsparcie techniczne i prowadzenie strony internetowej konferencji (http://avant.edu.pl/trends3/).

Członkostwo w towarzystwach naukowych
Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
Członek Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego
Członek Komisji Filozoficzno-Przyrodniczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Szkolenia
Wsparcie studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego (09.05.2017)
Komunikacja ze sudentem w sytuacji kryzysowej (27.09.2018)