Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marcin Rządeczka

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD ONTOLOGII I TEORII POZNANIA
Telefon
(81) 537-27-15
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

czwartki, 9.30-11.30


Ze względu na udział w konferencji naukowej konsultacje w dniu 25.04.2019 nie odbędą się. Dodatkowym terminem konsultacji będzie środa, 17.04.2019, godz. 11.00-13.00.

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pok. 307
20-031 Lublin

O sobie

W roku 2004 rozpoczął na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Międzywydziałowe Studia Filozoficzno-Historyczne zakończone w roku 2009 obroną pracy magisterskiej z zakresu historii nauki pt. „Nauka aleksandryjska – źródła, rozwój, specyfika“. W latach 2005-2009 równolegle studiował na UMCS filozofię. W latach 2007-2009 pełniłem funkcję sekretarza Koła Naukowego Filozofów s. teoretyczna. Studia filozoficzne zakończył obroną pracy magisterskiej z zakresu filozofii nauki i metafizyki pt. „Doświadczenie potoczne i naukowe jako źródła podstawowych pytań metafizyki“. Promotorem pracy był prof. dr hab. Janusz Jusiak.

Następnie pod kierunkiem prof. J. Jusiaka rozpoczął w 2009 r. stacjonarne studia doktoranckie z zakresu filozofii. W ramach działalności dydaktycznej prowadził w latach 2009-2011 konwersatoria z ontologii dla studentów filozofii, a w latach 2011-2013 konwersatoria z filozofii przyrody dla studentów chemii. W trakcie odbywania studiów III stopnia Komisja do Wspierania Badań Młodych Naukowców przyznała mi grant na badania naukowe. Studia doktoranckie zakończył we wrześniu 2013 roku złożeniem interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej z pogranicza metodologii nauk biomedycznych i filozofii biologii pt. „Metafizyczne założenia współczesnych nauk biomedycznych“. Egzaminy doktorskie obejmowały: filozofię (dyscyplina podstawowa), biologię (dyscyplina dodatkowa) oraz język angielski. W dniu 19 listopada 2014 r. Rada Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS nadała mu stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Rozprawa została zgłoszona do nagrody Prezesa Rady Ministrów.

Od 01.10.2015 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Ontologii i Teorii Poznania.

 


Działalność naukowa

Monografie

 1. Marcin Rządeczka, Problematyka metafizyczna we współczesnych naukach biologicznych. Zarys wybranych problemów i zagadnień, Copernicus Center Press, Kraków 2018 (ISBN: 978-83-7886-382-3)

Artykuły naukowe

 1. Marcin Rządeczka, Aksjologia formalna. Szkic metafizyczny, „Philosophon Agora” 2007, nr 1, s. 73-82
 2. Marcin Rządeczka, Doświadczenie potoczne i naukowe jako źródła podstawowych pytań metafizyki, „Philosophon Agora” 2008, nr 2, s. 49-64
 3. Marcin Rządeczka, Procesualna interpretacja biologii zachowania bioróżnorodności jako dyscypliny naukowej i działu filozofii praktycznej, „Annales UMCS. Sectio I. Philosophia-Sociologia” 2009, nr 34, s. 67-76
 4. Marcin Rządeczka, Metafilozofia a metanauka – pytanie o zasadność wydzielania metadyscyplin [w:] Metafilozofia - nieporozumienie czy szansa filozofii?, M. Woźniczka (ed.), Częstochowa 2011
 5. Marcin Rządeczka, The theory of evolution and its implications, “Hybris” 2011, nr 12, s. 97-107
 6. Marcin Rządeczka, Historia – nauka idiograficzna czy nomotetyczna? Pytanie o zalety i ograniczenia naturalistycznych koncepcji nauk historycznych, „Kultura i wartości” 2012, nr4, s. 81-88
 7. Marcin Rządeczka, Evolutionary biology and some contemporary debates on the question about the origin of language, “Dialogue and Universalism” 2013, nr 1, s. 151-160
 8. Marcin Rządeczka, Perceptual Knowledge. An Evolutionary Approach [w:] The Philosophy of Perception and Observation, Ch. Limbeck-Lilienau, F. Stadler (eds.), Kirchberg am Wechsel 2017.
 9. Marcin Rządeczka, Problem technologicznego zapośredniczenia rozwoju nauki a powstanie bioinformatyki [w:] Studia Metodologiczne 38, s. 105-116, Poznań 2017.
 10. Marcin Rządeczka, When being right is not good enough. How systematic cognitive biases affect decision-making strategies [w:] Rationality and Decision Making, red. Marek Hetmański, Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 2018, s. 240-252.

Referaty

 1. The processual interpretation of conservation biology as a science and as a part of practical philosophy (Philosophers’ Rally 2010, Uniwersytet Łódzki, 07-09.05.2010)
 2. Metafilozofia a metanauka – pytanie o zasadność wydzielania metadyscyplin (Metafilozofia – ślepy zaułek czy szansa filozofii?, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, 13-14.10.2010)
 3. A priori knowledge from the evolutionary point of view (Czwarte Łódzkie Warsztaty Filozoficzne, Uniwersytet Łódzki 09-10.04.2011)
 4. Ontological framework of the life sciences in the philosophy of Nicolai Hartmann (The Dynamical Ontologies of A. N. Whitehead and N. Hartmann, Wyższe Seminarium Duchowne w Katowicach Panewnikach, 05-07.05.2011)
 5. Holistic medicine. The connection of scientific method and philosophical interpretation (Philosophers’ Rally 2011, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 24-26.06.2011)
 6. Evolutionary biology and contemporary feuds over the question about the origin of language and communication (Culture, Communication and Cognition. Explaining Cognitive-Cultural Components of Media and Communication, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 07-09.05.2012)
 7. W jaki sposób współczesne nauki biomedyczne mogą wpłynąć na sposób pojmowania koncepcji i problematyki czasu? (Odnaleźć się w czasie i przestrzeni. Dyskusja interdyscyplinarna, Uniwersytet Opolski, 10-11.05.2012)
 8. Historia – nauka idiograficzna czy nomotetyczna? Pytanie o zalety i ograniczenia naturalistycznych koncepcji nauk historycznych (Człowiek w kulturze – historia i wyzwania współczesne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 17-18.05.2012)
 9. The uniqueness of biological laws (Philosophers’ Rally 2012, Uniwersytet Gdański, 27-30.06.2012)
 10. Teoriopoznawcze transformacje klasycznego modelu wiedzy medycznej indukowane przez rozwój informatyki medycznej (Homo Informaticus 3.0 – informatyka, człowiek, społeczeństwo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 04-05.12.2015)
 11. Problematyka błędów poznawczych w świetle badań nad behawioralnym układem immunologicznym (XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Uniwersytet Białostocki, 22-24.09.2016)
 12. Znaczenie bioinformatyki dla filozoficznych badań nad pojęciem informacji i kategorią kontekstowości przetwarzania informacji (II Konferencja "Filozofia w Informatyce", Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 17-18.11.2016)
 13. Epistemologiczne konsekwencje rewolucji bioinformatycznej (Homo Informaticus 4.0, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 02-03.12.2016)
 14. Biosfera integralną częścią geosfery. Prebiotyczne warunki powstania życia w ramach koncepcji Smitha i Morowitza (Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, 20.12.2016)
 15. Perceptual Knowledge. An Evolutionary Approach (40th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel, Austria, 06-12.08.2017)
 16. Evolutionary Perspective on Biases in Decision-Making Strategies (Avant Trends in Interdisciplinary Studies: Understanding of Social Cognition", Lublin, 20-22.10.2017)
 17. Bazowe heurystyki decyzyjne w perspektywie ewolucyjnej (Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna „Idee i społeczeństwo – filozoficzne podstawy podejmowania decyzji, Rzeszów, 24.11.2017)
 18. Informacja biologiczna w erze epigenetyki i bioinformatyki. Filozofia informacji wobec rozwoju nauk biologicznych  (Ogólnopolskie Seminarium PAN pt. "Filozofia przyrody - dziś. U początków informacji biologicznej", Warszawa, 13.12.2017)
 19. Status bioinformatyki na tle biologii systemowej, informatyki teoretycznej i biofizyki. Zagadnienie ontologicznego i epistemologicznego zaangażowania bioinformatyki (Ogólnopolska Konferecja "Filozofia w informatyce III", Poznań, 14-15.12.2017)
 20. Czy technologia może być źródłem rewolucji naukowej? Cień Platona (Zebranie Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Lublin, 18.12.2017)
 21. Medycyna ewolucyjna. Kość niezgody czy próba integracji nauk biologicznych i medycznych (III Krakowskie Sympozjum Filozofii Biologii, Kraków, 12-13.04.2018)
 22. Is probable knowledge still a commonsense knowledge? Finite probabilistic justification from the evolutionary point of view (międzynarodowe seminarium "Expert Knowledge", Ponta Delgada, Region Autonomiczny Azorów, 19-20.07.2018)
 23. Psychopatologia ewolucyjna i poszukiwanie ultymatywnych przyczyn zaburzeń psychicznych (Nowe trendy w kognitywistyce. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Kraków, 19-21.09.2018)
 24. Silicon-free computing. Do the advances in biological computing and the bioinformatics redefine the classical problems of the philosophy of computer science? (Filozofia w informatyce IV, Warszawa, 23-24.11.2018)
 25. Głos w debacie "Ewolucjonizm – tradycja, współczesne stanowiska, kontrowersje" zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie (06.12.2018)
 26. Behawioralny układ odpornościowy. Mikroorganizmy a ewolucja ludzkich zachowań społecznych  (Ogólnopolskie Seminarium PAN pt. "Filozofia przyrody - dziś. Filozoficzne problemy nauk biologicznych", Warszawa, 12.12.2018)
 27. Komputery bez krzemu. Biologia syntetyczna i obliczenia w układach biologicznych (Międzyuczelniane Seminarium Naukowe z Filozofii Nauki, Politechnika Warszawska, 24.01.2019)
 28. Maszyny biologiczne. Biologia syntetyczna w poszukiwaniu nowej formy życia (konferencja "Innowacje w praktyce", Lublin, 04-05.04.2019)


Recenzje

 1. Recenzja artykułu Mirosława Twardowskiego pt. "Koncepcja gatunku we współczesnej dyskusji filozoficzno-biologicznej". Publikacja pokonferencyjna pt. Filozoficzne problemy nauk przyrodniczych, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2016.
 2. Recenzja artykułu Mirosława Twardowskiego pt. "Koncepcja redukcji we współczesnej dyskusji filozoficzno-biologicznej". Publikacja pokonferencyjna pt. Filozoficzne problemy nauk przyrodniczych, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2016.
 3. Recenzja artykułu Mirosława Twardowskiego pt. "Status ontyczny gatunku we współczesnej dyskusji filozoficzno-biologicznej". Publikacja pokonferencyjna pt. Filozoficzne problemy nauk przyrodniczych, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2016.
 4. Recenzja artykułu Aleksandra Ziemnego pt. "Zagadnienie wyjaśniania mechanicystycznego w kontekście zjawisk biologii molekularnej". Publikacja pokonferencyjna pt. Filozoficzne problemy nauk przyrodniczych, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2016.
 5. Recenzja artykułu Filipa Stawskiego i Edwarda Gorzelańczyka pt. "Problem jaźni z perspektywy wybranych koncepcji neurobiologicznych". Publikacja pokonferencyjna pt. Prawda i byt - między filozofią a nauką, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2016.
 6. Recenzja artykułu Mateusza Cichockiego pt. "The science of magic: czy sztuka iluzjonistyczna jest w stanie pomóc nam w zrozumieniu ludziego umysłu?". Publikacja pokonferencyjna pt. Człowiek, kultura, społeczeństwo - perspektywa filozoficzna, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2016.
 7. Recenzja artykułu Łukasza Kołodziejczyka pt. "Religia kosmosu Alberta Einsteina". Publikacja pokonferencyjna pt. Zmysły i doświadczenie - w kręgu filozofii religii, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2017.
 8. Recenzja artykułu Pawła Balceraka pt. "Dwa wyzwania dla holizmu semantycznego". Publikacja pokonferencyjna pt. Między nauką a polityką - rozważania filozoficzne, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2017.
 9. Recenzja pracy licencjackiej Wojciecha Rurarza pt. Rytm sen-czuwanie i jego zaburzenia - chronobiologiczna rola światła (11.07.2016).
 10. Recenzja pracy licencjackiej Michała Badowskiego pt. Kognitywistyczna analiza epizodu maniakalnego w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej (13.06.2017).
 11. Recenzja monografii Hansa-Jorga Rheinbergera pt. "Epistemologia historyczna" (https://www.pol-int.org/pl/publikacje/epistemologia-historyczna#r5494)

Popularyzacja nauki
Wykład otwarty pt. Etyka a mózg - czy neuronauki zdołają wyjaśnić ludzkie zachowania moralne? (21.11.2016)

Zajęcia dydaktyczne
Biologia ewolucyjna dla kognitywistów (WY, sem. zimowy, 2015/16)
Filozofia na kierunku Informatyka (WY, sem. zimowy, 2016/17, 2017/18, 2018/19)
Filozofia nauki na kierunku Filozofia (WY, sem. zimowy, 2018/19)
Historia filozofii z elementami filozofii przyrody na kierunku Biologia (WY, sem. zimowy i letni, 2017/18, 2018/19)
Powstanie i rozwój nauk o życiu - historia myśli, odkryć i eksperymentów (wykład ogólnouniwersytecki, sem. letni 2015/16)
Problemy współczesnej filozofii na kierunku Biotechnologia (WY, sem. letni, 2016/17)

Biomedyczne podstawy zachowań (KW, sem. zimowy, 2015/16, 2016/17, 2017/18)
Epistemologia (KW, sem. letni, 2015/16)
Evolutionary Biology for Cognitive Science (KW, sem. zimowy, 2016/17)
Evolutionary Psychology (KW, sem. zimowy, 2018/19)
Filozofia kognitywistyki (KW, sem. zimowy, 2015/16, 2016/17)
Filozofia medycyny z elementami bioetyki (KW, sem. zimowy, 2015/16)
Filozofia nauki na kierunku Fizyka Techniczna (KW, sem. zimowy, 2016/17)
Fizyczne podstawy procesów poznawczych (KW, sem. letni, 2017/18)
Psychologia ewolucyjna (KW, sem. letni, 2015/16, 2016/17, 2018/19)
Teorie informacji (KW, sem. zimowy, 2015/16, 2016/17, 2017/18)

Bioinformatyka dla kognitywistów (LAB, sem. zimowy, 2016/17, 2017/18)
Using Bootstrap. JaveScript and AngularJS for SPAs (LAB, sem. letni, 2017/18, 2018/19)
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa (LAB, sem. zimowy, 2017/18)

Translatorium tekstów filozoficznych (j. angielski, sem. zimowy 2016/17, 2018/19)


Działalność organizacyjna
Instytutowy koordynator programu Erasmus+ (od 01.10.2015)
Wydziałowy koordynator programu MOST (od 01.10.2015)
Sekretarz Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (od 04.02.2015)
Sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej (kadencja 2016-2020)
Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej w Lublinie (od 01.09.2016)
Sekretarz Zespołu Programowego dla kierunku Filozofia
Opiekun roku (Kognitywistyka, II stopień, 2016/17, 2017/18, 2018/19)
Członek komitetu organizacyjnego konferencji Avant Trends in Interdisciplinary Studies: Understanding of Social Cognition, Lublin 20-22.10.2017. Zakres obowiązków: wsparcie techniczne i prowadzenie strony internetowej konferencji (http://avant.edu.pl/trends3/).

Członkostwo w towarzystwach naukowych
Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
Członek Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego
Członek Komisji Filozoficzno-Przyrodniczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Szkolenia
Wsparcie studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego (09.05.2017)
Komunikacja ze sudentem w sytuacji kryzysowej (27.09.2018)