Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marcin Rządeczka

dr Marcin Rządeczka
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
INSTYTUT FILOZOFII, LABORATORIUM BADAŃ NAD MULTIMODALNOŚCIĄ
Funkcje
Kierownik Laboratorium, Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+, Z-ca Dyrektora Instytutu
Telefon
(81) 537-28-01
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Najbliższe stacjonarne konsultacje odbędą się w poniedziałek, 06.02.2023 w godz. 14.00-16.00 w pok. 204.


ResearchGate


Google Schoolar


Academia.edu

Adres

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pok. 204
20-031 Lublin

O sobie

W roku 2004 rozpoczął na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie studia historyczne zakończone w roku 2009 obroną pracy magisterskiej z zakresu historii nauki pt. „Nauka aleksandryjska – źródła, rozwój, specyfika“. W latach 2005-2009 równolegle studiował na UMCS filozofię. W latach 2007-2009 pełnił funkcję sekretarza Koła Naukowego Filozofów s. teoretyczna. Studia filozoficzne zakończył obroną pracy magisterskiej z zakresu filozofii nauki pt. „Doświadczenie potoczne i naukowe jako źródła podstawowych pytań metafizyki“. Promotorem pracy był prof. dr hab. Janusz Jusiak.

Następnie rozpoczął w 2009 r. stacjonarne studia doktoranckie z zakresu filozofii. Studia doktoranckie zakończył we wrześniu 2013 roku złożeniem interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej z pogranicza metodologii nauk biomedycznych i filozofii biologii pt. „Metafizyczne założenia współczesnych nauk biomedycznych“. Egzaminy doktorskie obejmowały: filozofię (dyscyplina podstawowa), biologię (dyscyplina dodatkowa) oraz język angielski. W dniu 19 listopada 2014 r. Rada Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS nadała mu stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Rozprawa została zgłoszona do nagrody Prezesa Rady Ministrów.

Od 01.10.2015 zatrudniony na stanowisku adiunkta. Od 01.10.2019 pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Filozofii UMCS. Od 01.10.2021 pełni funkcję kierownika Laboratorium Badań nad Multimodalnością MultiLab.

 


Działalność naukowa

ORCID

 

 

 

 

 

Monografie

 1. Marcin Rządeczka, Problematyka metafizyczna we współczesnych naukach biologicznych. Zarys wybranych problemów i zagadnień, Copernicus Center Press, Kraków 2018 (ISBN: 978-83-7886-382-3)

Artykuły naukowe

 1. Marcin Rządeczka, Aksjologia formalna. Szkic metafizyczny, Philosophon Agora 2007, nr 1, s. 73-82
 2. Marcin Rządeczka, Doświadczenie potoczne i naukowe jako źródła podstawowych pytań metafizyki, Philosophon Agora 2008, nr 2, s. 49-64
 3. Marcin Rządeczka, Procesualna interpretacja biologii zachowania bioróżnorodności jako dyscypliny naukowej i działu filozofii praktycznej, Annales UMCS. Sectio I. Philosophia-Sociologia 2009, nr 34, s. 67-76
 4. Marcin Rządeczka, Metafilozofia a metanauka – pytanie o zasadność wydzielania metadyscyplin [w:] Metafilozofia - nieporozumienie czy szansa filozofii?, M. Woźniczka (ed.), Częstochowa 2011
 5. Marcin Rządeczka, The theory of evolution and its implications, Hybris 2011, nr 12, s. 97-107
 6. Marcin Rządeczka, Historia – nauka idiograficzna czy nomotetyczna? Pytanie o zalety i ograniczenia naturalistycznych koncepcji nauk historycznych, Kultura i wartości 2012, nr 4, s. 81-88
 7. Marcin Rządeczka, Evolutionary biology and some contemporary debates on the question about the origin of language, Dialogue and Universalism 2013, nr 1, s. 151-160
 8. Marcin Rządeczka, Perceptual Knowledge. An Evolutionary Approach [w:] The Philosophy of Perception and Observation, Ch. Limbeck-Lilienau, F. Stadler (eds.), Kirchberg am Wechsel 2017.
 9. Marcin Rządeczka, Problem technologicznego zapośredniczenia rozwoju nauki a powstanie bioinformatyki [w:] Studia Metodologiczne 38, s. 105-116, Poznań 2017.
 10. Marcin Rządeczka, When being right is not good enough. How systematic cognitive biases affect decision-making strategies [w:] Rationality and Decision Making, red. Marek Hetmański, Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 2018, s. 240-252.
 11. Marcin Rządeczka, The Philosophy of Expertise in the Age of Medical Informatics: How Healthcare Technology is Transforming Our Understanding of Expertise and Expert Knowledge?, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 63 (76) 2020, s. 209-225.
 12. Maciej Wodziński, Marcin Rządeczka, Marcin Moskalewicz, How to Minimize the Impact of Experts’ Non‑rational Beliefs on Their Judgments on Autism, Community Mental Health Journal, Published Online 03.12.2022, https://doi.org/10.1007/s10597-022-01062-1.

Redakcje i współredakcje

1. Avant, Volume XI, Issue 2. ISSN: 2082-6710. Editors: Marcin Miłkowski, Marcin Rządeczka, Marcin Trybulec & Witold Wachowski, http://avant.edu.pl/en/22020-2

Referaty

 1. The processual interpretation of conservation biology as a science and as a part of practical philosophy (Philosophers’ Rally 2010, Łódź, 07-09.05.2010)
 2. Metafilozofia a metanauka – pytanie o zasadność wydzielania metadyscyplin (Metafilozofia – ślepy zaułek czy szansa filozofii?, Częstochowa, 13-14.10.2010)
 3. A priori knowledge from the evolutionary point of view (Czwarte Łódzkie Warsztaty Filozoficzne, Łódź,  09-10.04.2011)
 4. Ontological framework of the life sciences in the philosophy of Nicolai Hartmann (The Dynamical Ontologies of A. N. Whitehead and N. Hartmann, Katowice, 05-07.05.2011)
 5. Holistic medicine. The connection of scientific method and philosophical interpretation (Philosophers’ Rally 2011, Toruń, 24-26.06.2011)
 6. Evolutionary biology and contemporary feuds over the question about the origin of language and communication (Culture, Communication and Cognition. Explaining Cognitive-Cultural Components of Media and Communication, Lublin, 07-09.05.2012)
 7. W jaki sposób współczesne nauki biomedyczne mogą wpłynąć na sposób pojmowania koncepcji i problematyki czasu? (Odnaleźć się w czasie i przestrzeni. Dyskusja interdyscyplinarna, Opole, 10-11.05.2012)
 8. Historia – nauka idiograficzna czy nomotetyczna? Pytanie o zalety i ograniczenia naturalistycznych koncepcji nauk historycznych (Człowiek w kulturze – historia i wyzwania współczesne, Lublin, 17-18.05.2012)
 9. The uniqueness of biological laws (Philosophers’ Rally 2012, Gdańsk, 27-30.06.2012)
 10. Teoriopoznawcze transformacje klasycznego modelu wiedzy medycznej indukowane przez rozwój informatyki medycznej (Homo Informaticus 3.0 – informatyka, człowiek, społeczeństwo, Poznań, 04-05.12.2015)
 11. Problematyka błędów poznawczych w świetle badań nad behawioralnym układem immunologicznym (XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Białystok, 22-24.09.2016)
 12. Znaczenie bioinformatyki dla filozoficznych badań nad pojęciem informacji i kategorią kontekstowości przetwarzania informacji (II Konferencja Filozofia w Informatyce, Kraków, 17-18.11.2016)
 13. Epistemologiczne konsekwencje rewolucji bioinformatycznej (Homo Informaticus 4.0, Poznań, 02-03.12.2016)
 14. Biosfera integralną częścią geosfery. Prebiotyczne warunki powstania życia w ramach koncepcji Smitha i Morowitza (Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Lublin, 20.12.2016)
 15. Perceptual Knowledge. An Evolutionary Approach (40th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel, Austria, 06-12.08.2017)
 16. Evolutionary Perspective on Biases in Decision-Making Strategies (Avant Trends in Interdisciplinary Studies: Understanding of Social Cognition, Lublin, 20-22.10.2017)
 17. Bazowe heurystyki decyzyjne w perspektywie ewolucyjnej (Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna Idee i społeczeństwo – filozoficzne podstawy podejmowania decyzji, Rzeszów, 24.11.2017)
 18. Informacja biologiczna w erze epigenetyki i bioinformatyki. Filozofia informacji wobec rozwoju nauk biologicznych  (Ogólnopolskie Seminarium PAN Filozofia przyrody - dziś. U początków informacji biologicznej, Warszawa, 13.12.2017)
 19. Status bioinformatyki na tle biologii systemowej, informatyki teoretycznej i biofizyki. Zagadnienie ontologicznego i epistemologicznego zaangażowania bioinformatyki (Filozofia w informatyce III, Poznań, 14-15.12.2017)
 20. Czy technologia może być źródłem rewolucji naukowej? Cień Platona (Zebranie Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Lublin, 18.12.2017)
 21. Medycyna ewolucyjna. Kość niezgody czy próba integracji nauk biologicznych i medycznych (III Krakowskie Sympozjum Filozofii Biologii, Kraków, 12-13.04.2018)
 22. Is probable knowledge still a commonsense knowledge? Finite probabilistic justification from the evolutionary point of view (międzynarodowe seminarium Expert Knowledge, Ponta Delgada, Region Autonomiczny Azorów, 19-20.07.2018)
 23. Psychopatologia ewolucyjna i poszukiwanie ultymatywnych przyczyn zaburzeń psychicznych (Nowe trendy w kognitywistyce. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Kraków, 19-21.09.2018)
 24. Silicon-free computing. Do the advances in biological computing and the bioinformatics redefine the classical problems of the philosophy of computer science? (Filozofia w informatyce IV, Warszawa, 23-24.11.2018)
 25. Głos w debacie "Ewolucjonizm – tradycja, współczesne stanowiska, kontrowersje" zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie (06.12.2018)
 26. Behawioralny układ odpornościowy. Mikroorganizmy a ewolucja ludzkich zachowań społecznych  (Ogólnopolskie Seminarium PAN Filozofia przyrody - dziś. Filozoficzne problemy nauk biologicznych, Warszawa, 12.12.2018)
 27. Komputery bez krzemu. Biologia syntetyczna i obliczenia w układach biologicznych (Międzyuczelniane Seminarium Naukowe z Filozofii Nauki, Politechnika Warszawska, 24.01.2019)
 28. Maszyny biologiczne. Biologia syntetyczna w poszukiwaniu nowej formy życia (Innowacje w praktyce, Lublin, 04-05.04.2019)
 29. E pluribus unum. Zaburzenia psychiczne w kontekście megaparadygmatu ewolucyjnego (Granice Nauki 2019. Ewolucjonizm a inne programy badawcze, Wrocław, 25-26.04.2019)
 30. Computational psychopathology. How computational modelling can contribute to the understanding of mental disorders? (International Workshop on Computational Modelling, Warszawa, 14.05.2019),  https://youtu.be/vDkTBoLWMQo
 31. Zaburzenia psychiczne w perspektywie ewolucyjnej.  W stronę naturalistycznej koncepcji psychopatologii (XI Polski Zjazd Filozoficzny, Lublin, 09-14.09.2019)
 32. Przekształcenia koncepcji wiedzy eksperckiej w medycynie w kontekście rozwoju informatyki medycznej (XI Polski Zjazd Filozoficzny, Lublin, 09-14.09.2019)
 33. How to define medical expertise in the age of deep medicine? (Epistemological and cognitive analyses of cognition, beliefs and knowledge, Grenada, Hiszpania, 26-27.09.2019)
 34. Evolutionary explanation of Autism Spectrum Disorder and Schizophrenia Spectrum Disorder in the Light of the Life History Theory (21st Annual Conference of the International Network for Philosophy and Psychiatry ‘Experts in Mental Health’, Warszawa, 22-24.10.2019)
 35. How Artificial Intelligence can help mental health experts (Filozofia w informatyce V, Lublin, 22-23.11.2019)
 36. Nauka otwarta. Czy kontrolowany udział nienaukowców w uprawianiu nauki jest owocną praktyką badawczą? (Wiedza w akademii i poza akademią, Lublin, 09-10.10.2020)
 37. How Technology is Transforming Our Understanding of Expertise in Medicine (Telemedicine Poland 2021, Warszawa, 23-24.04.2021)
 38. Ewolucyjne teorie emocji. Przyszłość, teraźniejszość i przyszłość (V Letnia Szkoła Kognitywistyki, Kazmierz Dolny, 8-11.09.2021)
 39. Computational psychiatry from an epistemological perspective. How computational paradigm can facilitate the analysis of complex mental disorders? (Philosophy in Informatics VI, Kraków, 16-17.12.2021)
 40. Głos w debacie "Znaczenie i wartość kategorii zdrowia psychicznego" zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie (27.01.2022)
 41. Mental disorders in the digital age. Integrating computational psychiatry and evolutionary psychopathology to understand the hidden complexity of mental disorders (Homo Informaticus 8.0, Poznań, 22-23.04.2022)
 42. A computational perspective on complex mental disorders. Are mental disorders just suboptimal algorithms? (Information and Computing in Nature. Philosophical Perspectives, Kraków, 01.12.2022)
 43. Recent advances in the computational psychiatry. Theory-driven vs. data-driven approach (Philosophy in Informatics VII, 02-03.12.2022)

Recenzje monografii

 1. Recenzja monografii Hansa-Jorga Rheinbergera pt. "Epistemologia historyczna" (https://www.pol-int.org/pl/publikacje/epistemologia-historyczna#r5494)
 2. Recenzja monografii M. Hurley, D. Dennett, R. Adams, Filozofia dowcipu. Humor jako siła napędowa umysłu, Copernicus Center Press, Kraków 2015, 578 ss. (https://filozofuj.eu/marcin-rzadeczka-filozofia-dowcipu-recenzja)
 3. Recenzja monografii Antonio Damasio, Odczuwanie i poznawanie, tłum. A. Binder, Copernicus Center Press, Kraków 2022, 208 ss. (https://filozofuj.eu/marcin-rzedeczka-odczuwanie-i-poznawanie-recenzja)

Recenzje artykułów naukowych

 1. Recenzja artykułu w j. polskim dla czasopisma Filozofia Nauki (12.08.2022).
 2. Recenzja artykułu w j. angielskim dla czasopisma Philosophical Problems in Science / Zagadnienia Filozoficzne w Nauce / ZFN (11.11.2022).

Recenzje wniosków grantowych

 1. Recenzja wniosku w j. angielskim w konkursie Junior Research Award 2023-24 dla Fulbright Poland (sierpień 2022).
 2. Recenzja wniosku w j. angielskim w konkursie Preludium 21 dla Narodowego Centrum Nauki (listopad 2022).

Nagrody

 1. 2019 Nagroda Rektora UMCS (indywidualna, III stopnia)
 2. 2022 Nagroda Rektora UMCS (indywidualna, IV stopnia)
 3. Nagroda Homo didacticus, sem. zimowy 21/22

Recenzje i promotorstwo prac dyplomowych

 1. Recenzent pracy licencjackiej Wojciecha Rurarza pt. "Rytm sen-czuwanie i jego zaburzenia - chronobiologiczna rola światła" (11.07.2016).
 2. Recenzent pracy licencjackiej Michała Badowskiego pt. "Kognitywistyczna analiza epizodu maniakalnego w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej" (13.06.2017).
 3. Promotorstwo pracy licencjackiej Dariusza Rębisza pt. "Wpływ wizualizacji informacji na jej przyswajanie na przykładzie interfejsu użytkownika gier logicznych" (16.10.2019).
 4. Promotorstwo pracy licencjackiej Snizhany Chornej pt. "Różnice płciowe w występowaniu i przebiegu zaburzeń ze spektrum schizofrenii" (17.09.2020).
 5. Promotorstwo pracy licencjackiej Jagody Kryk pt. "Zaburzenia ze spektrum schizofrenii w ujęciu ewolucyjnym" (17.09.2020).
 6. Promotorstwo pracy licencjackiej Grzegorza Włodarskiego pt. "Social and Cognitive Aspects of Supernatural Beliefs. An Evolutionary Perspective" (24.09.2020).
 7. Promotorstwo pracy licencjackiej Dawida Krzywickiego pt. "Krótkoterminowe i długoterminowe strategie doboru partnera u ludzi w ujęciu ewolucyjnym" (29.09.2020).
 8. Promotorstwo pracy licencjackiej Michała Sławińskiego pt. "Lęk przed wystąpieniami publicznymi w perspektywie ewolucyjnej" (08.07.2021).
 9. Promotorstwo pracy licencjackiej Kingi Jabłońskiej pt."Wysoka wrażliwość emocjonalna i jej wpływ na skłonność do zaburzeń depresyjnych" (22.09.2021).
 10. Promotorstwo pracy licencjackiej Aleksandry Kowalik pt. "Perswazja i manipulacja w ujęciu neurobiologicznym i ewolucyjnym" (22.09.2021).
 11. Promotorstwo pracy licencjackiej Klaudi Buniowskiej pt. "Wpływ doświadczeń z dzieciństwa na powstawanie zaburzeń osobowości" (24.09.2021).
 12. Recenzent pracy licencjackiej Diany Czochrowskiej pt. "Interfejsy mózg-komputer w diagnozowaniu zaburzeń świadomości. Przegląd Teoretyczny" (04.07.2022).
 13. Promotorstwo pracy licencjackiej Dawida Śmietańskiego pt. "Wpływ wirtualnej rzeczywistości na leczenie fobii specyficznych" (13.07.2022).
 14. Promotorstwo pracy licencjackiej Marcina Skoczylasa pt. "Wpływ czynników ewolucyjnych na tendencje do formowania przekonań pseudonaukowych" (21.09.2022).
 15. Recenzent pracy licencjackiej Aleksandry Cząstkiewicz pt. "Badania ścieżki uwagi wzrokowej u daltonistów" (21.09.2022).
 16. Promotorstwo pracy licencjackiej Gabrieli Stachyry pt. "Czynniki środowiskowe modyfikujące neuroplastyczność u ludzi" (28.09.2022).
 17. Recenzent pracy licencjackiej Jakuba Barana pt. "Muzykoterapia w leczeniu zaburzeń lękowych" (09.11.2022).

Popularyzacja nauki

1. Wykład otwarty pt. Etyka a mózg - czy neuronauki zdołają wyjaśnić ludzkie zachowania moralne? (21.11.2016)
2. Wykład otwarty dla Koła Naukowego Studentów Psychologii UKSW w Warszawie pt. "Psychopatologia ewolucyjna. Założenia, nadzieje i ograniczenia" (31.03.2022)

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Projekt pt. "Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań przyszłych studentów w Skandynawii" realizowany dla Think Poland Sp. o.o. (badania eye-trackingowe)

Zajęcia dydaktyczne
Biologia ewolucyjna dla kognitywistów (WY, 2015/16)
Filozofia na kierunku Informatyka (WY, 3 edycje, 2016/19)
Filozofia nauki na kierunku Filozofia (WY, 2018/19)
Historia filozofii z elementami filozofii przyrody na kierunku Biologia (WY, 2017/18, 2018/19)
Powstanie i rozwój nauk o życiu - historia myśli, odkryć i eksperymentów (wykład ogólnouniwersytecki, 2015/16)
Problemy współczesnej filozofii na kierunku Biotechnologia (WY, 2016/17)
Biomedyczne podstawy zachowań (KW, 4 edycje, 2015/18 i 2022/23)
Introduction to Biological Psychology (KW, 3 edycje, 2019-2022)
Epistemologia (KW, 2015/16)
Evolutionary Biology for Cognitive Science (KW, 2016/17)
Evolutionary Psychology (KW, 5 edycji, 2018-2023)
Filozofia kognitywistyki (KW, 2015/16, 2016/17)
Filozofia medycyny z elementami bioetyki (KW, 2015/16)
Filozofia nauki na kierunku Fizyka Techniczna (KW, 2016/17)
Fizyczne podstawy procesów poznawczych (KW, 2017/18)
Psychologia ewolucyjna (KW, 2015/16, 2016/17, 2018/19)
Teorie informacji (KW, 2015/16, 2016/17, 2017/18)
Bioinformatyka dla kognitywistów (LAB, 2016/17, 2017/18)
Warsztaty krytycznego myślenia (KW, 2018/19, 2019/2020, 2020/21)
Bootstrap, JavaScript and Angular (LAB, 4 edycje, 2017/20 i 2021/22)
Introduction to Java Programming (LAB, 2019/20, 2021/22)
Wyszukiwanie informacji i praca grupowa (LAB, 2017/18)
Wizualizacja i komnikacja danych (LAB, 5 edycji, 2018/23)
Translatorium tekstów filozoficznych (j. angielski, 2016/17, 2018/19)

Działalność organizacyjna

Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii (od 01.10.2019)
Instytutowy koordynator programu Erasmus+ (od 01.10.2015)
Wydziałowy koordynator programu MOST (01.10.2015-30.09.2019)
Sekretarz Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (od 04.02.2016, współorganizator ponad 20 referatów i debat w ramach PTF)
Sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej (2016-2020)
Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej w Lublinie (od 01.10.2016)
Sekretarz Komisji Filozoficzno-Przyrodniczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (od 01.10.2019)
Członek zespołu programowego kierunku Kognitywistyka (od 01.10.2020)
Członek Komisji ds. Zatrudniania Nauczycieli Akademickich IF UMCS (od 01.10.2021)
Koordynator Komisji ds. Oceny Pracowników IF UMCS (od 01.10.2021)
Opiekun Koła Kognitywistyki UMCS (od 01.10.2020)
Opiekun roku (Kognitywistyka, II stopień w latach 2016/17, 2017/18, 2018/19 oraz 2019/20, I stopień w latach 2020/21, 2021/22 oraz 2022/23)
Członek komitetu organizacyjnego konferencji "Avant Trends in Interdisciplinary Studies: Understanding of Social Cognition", Lublin 20-22.10.2017. Ponadto wsparcie techniczne i prowadzenie strony internetowej konferencji (http://avant.edu.pl/trends3/).
Sekretarz komitetu organizacyjnego oraz członek rady naukowej konferencji "Filozofia w informatyce V", Lublin, 22-23.11.2019. Ponadto wsparcie techniczne i prowadzenie strony internetowej konferencji (http://calculemus.org/fi5/).

Członkostwo w towarzystwach naukowych
Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
Członek Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego
Członek Komisji Filozoficzno-Przyrodniczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Szkolenia

Wsparcie studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego (09.05.2017)
Komunikacja ze studentem w sytuacji kryzysowej (27.09.2018)
Szkolenie z podstaw okulografii i zastosowania badawczego eyetrackera mobilnego (21.09.2020)
Szkoleniu z autoprezentacji i wystąpień publicznych (01-02.06.2022)
Warszaty z emisji głosu (14.06.2022)

Kompetencje językowe

Biegła znajomość j. angielskiego potwierdzona certyfikatem Cambridge English: C2 Proficiency (CPE)
Bardzo dobra znajomość j. niemieckiego potwierdzona certyfikatem Goethe-Zertifikat C1