Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Bartosz Zalewski

Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://umcs-pl.academia.edu/BartoszZalewski
https://scholar.google.pl/citations?user=NtZUQ9wAAAAJ&hl=pl
Konsultacje

Konsultacje we wrześniu 2023 r. odbywają się w środy, godz. 10.00-11.00, p. 505 WPiA UMCS.

O sobie

Absolwent studiów prawniczych ukończonych z wynikiem bardzo dobrym na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Od 1 X 2014 r. zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Rzymskiego UMCS; aktualnie na stanowisku adiunkta w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Rzymskiego. W 2018 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski. Pracę doktorską pt. „Humanitas w ustawodawstwie Konstytyna Wielkiego” obronił w roku 2020 z wyróżnieniem. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, opracowując analizy i opinie prawne. Funkcje akademickie: opiekun I roku kierunku Kryminologia I st.; członek Komisji ds. promocji Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Jest członkiem Naukowego Towarzystwa Tomistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Historii Prawa.


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe dotyczą wpływu chrześcijaństwa na prawo rzymskie w okresie późnoantycznym, rzymskiego prawa karnego i jego recepcji w Europie średniowiecznej oraz wczesnonowożytnej, myśli polityczno-prawnej św. Tomasza z Akwinu. W zakresie prawa współczesnego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kwestii związanych z wolnością sumienia i religii.

Działalność dydaktyczna objemuje:

- ćwiczenia - Prawo rzymskie (stacjonarne i niestacjonarne studia prawnicze), 

- konwersatoria - Łacińska terminologia prawnicza (stacjonarne i niestacjonarne studia prawnicze),

- wykład kierunkowy - Romanistyczne tradycje wybranych instytucji obrotu gospodarczego (stacjonarne oraz niestacjonarne studia na kierunku prawno-biznesowym),

- wykład monograficzny - Prawa antyczne i starożytna refleksja nad państwem i prawem (stacjonarne studia prawnicze),

- wykład monograficzny - Historyczne podstawy prawa europejskiego (stacjonarne studia administracyjno-prawne, II st.),

- seminaria dyplomowe - aktualnie kierunek prawno-biznesowy. 

 

Publikacje:

1. Monografia:

Humanitas w ustawodawstwie Konstantyna Wielkiego. Religia - polityka - prawo, wyd. UMCS, Lublin 2021, ss. 424.

 

2. Artykuły naukowe w czasopismach punktowanych:

From Private Ownership to Public Jurisdiction - Creative Use of Roman Law in Chapter V of Mare liberum by Hugo Grotius, "Forum Prawnicze" - artykuł przyjęty do druku po pozytywnej recenzji;

- Morze jako res omnium communes w średniowiecznej i wczesnonowożytnej literaturze prawniczej, "Państwo i Prawo" - artykuł przyjęty do druku po pozytywnej recenzji;

The sanction for parricidium in the light of Cassiodorus’ Variae – comments on Cass., Variae 1, 18, 4 in the light of Roman criminal law and leges romanae barbarorum, "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" - artykuł przyjęty do druku po pozytywnej recenzji; 

‘Furiosus si hominem occiderit non tenetur’. Recepcja rzymskich rozwiązań dotyczących wyłączenia odpowiedzialności karnej osób chorych umysłowo w średniowiecznym ustawodawstwie sycylijskim oraz prawie kanonicznym z uwzględnieniem poglądów ówczesnej jurysprudencji (XII-XIV w.), "Zeszyty Prawnicze" 23/2 (2023), s. 87-118;

Pojęcie ius gentium w Summa Theologiae św. Tomasza z Akwinu, "Rocznik Tomistyczny" 11 (2022), s. 159-179;

Historyczne znaczenie definicji ‘ius gentium’ św. Izydora z Sewilli, "Zeszyty Prawnicze” 22/3 (2022), s. 7-35;

If a Maidservant "Dies a Horrible Death" - Canon 5 of the Synod of Elvira in the Light of the Roman Criminal Law, "Studia Iuridica Lublinensia" 30/1 (2021), s. 386-400;

Prawnokarna ochrona wolności religii we Włoszech i Hiszpanii a przestępstwo obrazy uczuć religijnych w Polsce w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, "Kultura Prawna" 3/1-2 (2020), s. 51-75;

Św. Tomasza z Akwinu koncepcja wspólnoty politycznej - o potrzebie władzy praworządnej, "Kultura Prawna" 2/1 (2019), s. 63-77;

Humanitas and severitas. On the possible impact of Christianity on Roman criminal law in the 4th century, "Studia Prawnicze KUL" 4/80 (2019), s. 249-272;

Ustawodawstwo Konstantyna Wielkiego dotyczące przeprowadzania i oceny dowodów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza" 24/105 (2019), s. 206-217;

Od rzymskiego prawa morskiego do polskiego prawa zobowiązań. Kilka uwag na temat historycznej genezy art. 438 k.c., "Gdańskie Studia Prawnicze" 3 (2019) - zeszyt tematyczny: Roman Maritime Law, Maritime Legal Traditions and Modern Legal Issues, [red.] J. Wiewiorowski, s. 231-242;

Crimen abortionis w rzymskim prawie karnym, "Studia Prawnicze KUL" 77/1 (2019), s. 201-224;

Historyczne znaczenie zasady 'In poenalibus causis benignius interpretandum est', "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza" 22/101 (2018), s. 190-200;

Inspiracje filozoficzne i religijne dla zakazu piętnowania twarzy skazańców. Ze studiów nad konstantyńską humanitas, "Czasopismo Prawno-Historyczne" nr 69 z. 2 (2017), s. 313-329;

Creative interpretation of 'lex Rhodia de iactu' in the legal doctrine of 'ius commune', "Krytyka Prawa" 8/2 (2016), s. 173-191;

Zasada skargowości w rzymskim procesie karnym przed quaestiones perpetuae, "Studia Iuridica Lublinensia" 25/3 (2016), s. 1013-1025;

Uwagi na temat 'compensatio' w twórczości wybranych przedstawicieli szkoły glosatorów, "Zeszyty Prawnicze" 16.2 (2016), s. 61-84;

Actio institoria oraz actio exercitoria jako "powództwa o charakterze dodatkowym" - zagadnienia wybrane, "Studenckie Zeszyty Naukowe" 25/17 (2014), s. 111-120;

Crimen calumniae. Przyczynek do studium historyczno-prawnego, "Studenckie Zeszyty Naukowe" 23/16 (2013), s. 196-207;

Przeszkody małżeńskie w prawie rzymskim na tle uregulowań prawa polskiego, „Język – Prawo - Społeczeństwo” tom IV (2013), s. 22-35.

 

3. Artykuły naukowe (rozdziały) w monografiach wieloautorskich:

Rodzina a państwo w starożytnym Rzymie i we współczesnej Europie, [w:] Paralele. Rzym republikański a UE. Ustrój w okresie rozkwitu czy kryzysu?, [patronat naukowy] A. Tarwacka, Warszawa 2018, s. 71-101 (współautor: T. Zych);

Wpływ rzymskiej 'compensatio' na instytucję potrącenia wierzytelności w Kodeksie Napoleona, [w:] 'Ius pluribus modis dicitur' - prawo rzymskie wciąż żywe, [red.] B. Kowalczyk, B. Szolc-Nartowski, Gdańsk 2016, s. 121-144;

Logografowie, oratorzy, juryści - formy świadczenia pomocy prawnej w starożytnych Atenach i Rzymie, [w:] Prace naukowe aplikantów radcowskich. Zbiór drugi, [red.] S. Pilipiec, Warszawa 2015, s. 11-24.

 

4. Noty recenzyjne i recenzje opublikowane w czasopismach naukowych:

"Leksykon rzymskiego prawa karnego. Podstawowe pojęcia", red. Maciej Jońca, C.H. Beck, Warszawa 2022, ss. 327, "Studia Prawnicze KUL" 1 (2023), s.247-249;

- Dębiński, Antoni, Polityka prawodawcza rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2020, ss. 235, "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" 1 (2022), s. 153-156.

 

5. Hasła słownikowe i encyklopedyczne:

Aestimatio, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Commercium, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Consortium, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

- Contractus aleatoriae, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Culpa in contrahendo, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Emphyteusis, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Favor, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Fons iuris, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Immisiones, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Infamia, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Interdictum, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Locatio conductio, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Lucrum sine causa, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Mandatum, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Missio in bona, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Pactum, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

- Pactum in favorem tertii, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

- Peculium, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Rapina, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Renuntiatio, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Stipulatio poenae, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Synallagma, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Usurae, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016.

 

6. Inne wybrane publikacje:

- wspołautorstwo kompendium Prawo dostępu do informacji publicznej. Praktyczny poradnik i analiza orzecznictwa, [red.] T. Zych, O. Szczypiński, Warszawa 2017.