Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Bartosz Zalewski

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020:


- wtorek - godz. 9.30-11.00, p. 505 WPiA UMCS


- środa - godz. 9.00-10.30, p. 505 WPiA UMCS

O sobie

Absolwent studiów prawniczych ukończonych z wynikiem bardzo dobrym na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Od 1 X 2014 r. zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Rzymskiego UMCS (aktualnie: Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Rzymskiego). W 2018 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, opracowując analizy i opinie prawne.


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe dotyczą historii i tradycji prawa rzymskiego, a w szczególności działalności szkół glosatorów i komentatorów oraz wpływu prawa rzymskiego na współczesne porządki prawne, rzymskiego prawa zobowiązań i rzymskiego prawa karnego. W zakresie prawa współczesnego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół praw człowieka i filozofii prawa.

Działalność dydaktyczna objemuje ćwiczenia z przedmiotu prawo rzymskie oraz konwersatoria z łacińskiej terminologii prawniczej.

 

Tematy ćwiczeń z prawa rzymskiego

 1. Pojęcie, podziały i systematyka prawa rzymskiego. Źródła prawa rzymskiego w rozwoju historycznym.
 2. Organizacja rzymskiego procesu cywilnego w rozwoju historycznym. 
 3. Przebieg rzymskiego procesu cywilnego.
 4. Prawo osobowe. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
 5. Czynności prawne w prawie rzymskim.
 6. Prawo rodzinne. Małżeństwo i władza ojcowska.
 7. Główne pojęcia rzymskiego prawa spadkowego.
 8. Pojęcie i podziały rzeczy według prawa rzymskiego. Posiadanie w prawie rzymskim.
 9. Własność według prawa rzymskiego.
 10.  Prawa na rzeczy cudzej.
 11. Zobowiązania: pojęcie i podziały.
 12. Powstanie i wygaśnięcie zobowiązań.
 13. Odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązań.
 14. Kontrakty i quasi-kontrakty.
 15. Delikty i quasi-delikty.

 

Publikacje naukowe w zakresie prawa rzymskiego oraz historii prawa:

1. Artykuły naukowe w czasopismach punktowanych:

- Przeszkody małżeńskie w prawie rzymskim na tle uregulowań prawa polskiego, „Język – Prawo - Społeczeństwo” tom IV (2013), s. 22-35.

- Crimen calumniae. Przyczynek do studium historyczno-prawnego, "Studenckie Zeszyty Naukowe" 23/16 (2013), s. 196-207;

- Actio institoria oraz actio exercitoria jako "powództwa o charakterze dodatkowym" - zagadnienia wybrane, "Studenckie Zeszyty Naukowe" 25/17 (2014), s. 111-120;

- Uwagi na temat 'compensatio' w twórczości wybranych przedstawicieli szkoły glosatorów, "Zeszyty Prawnicze" 16.2 (2016), s. 61-84;

- Zasada skargowości w rzymskim procesie karnym przed quaestiones perpetuae, "Studia Iuridica Lublinensia" 25/3 (2016), s. 1013-1025;

- Creative interpretation of 'lex Rhodia de iactu' in the legal doctrine of 'ius commune', "Krytyka Prawa" 8/2 (2016), s. 173-191;

- Inspiracje filozoficzne i religijne dla zakazu piętnowania twarzy skazańców. Ze studiów nad konstantyńską humanitas, "Czasopismo Prawno-Historyczne" nr 69 z. 2 (2017), s. 313-329;

- Historyczne znaczenie zasady 'In poenalibus causis benignius interpretandum est', "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza" 22/101 (2018), s. 190-200;

Crimen abortionis w rzymskim prawie karnym, "Studia Prawnicze KUL" 77/1 (2019), s. 201-224;

Od rzymskiego prawa morskiego do polskiego prawa zobowiązań. Kilka uwag na temat historycznej genezy art. 438 k.c., "Gdańskie Studia Prawnicze" 3 (2019) - zeszyt tematyczny: Roman Maritime Law, Maritime Legal Traditions and Modern Legal Issues, [red.] J. Wiewiorowski, s. 231-242;

Ustawodawstwo Konstantyna Wielkiego dotyczące przeprowadzania i oceny dowodów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza" 24/105 (2019), s. 206-217;

Humanitas and severitas. On the possible influence of Christianity on Roman criminal law in the fourth century, "Studia Prawnicze KUL" (artykuł w druku po pozytywnej recenzji).

 

2. Artykuły naukowe (rozdziały) w monografiach wieloautorskich:

Logografowie, oratorzy, juryści - formy świadczenia pomocy prawnej w starożytnych Atenach i Rzymie, [w:] Prace naukowe aplikantów radcowskich. Zbiór drugi, [red.] S. Pilipiec, Warszawa 2015, s. 11-24;

Wpływ rzymskiej 'compensatio' na instytucję potrącenia wierzytelności w Kodeksie Napoleona, [w:] 'Ius pluribus modis dicitur' - prawo rzymskie wciąż żywe, [red.] B. Kowalczyk, B. Szolc-Nartowski, Gdańsk 2016, s. 121-144;

Rodzina a państwo w starożytnym Rzymie i we współczesnej Europie, [w:] Paralele. Rzym republikański a UE. Ustrój w okresie rozkwitu czy kryzysu?, [patronat naukowy] A. Tarwacka, Warszawa 2018, s. 71-101 (współautor: T. Zych).

 

3. Hasła słownikowe i encyklopedyczne:

Aestimatio, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Commercium, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Consortium, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

- Contractus aleatoriae, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Culpa in contrahendo, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Emphyteusis, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Favor, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Fons iuris, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Immisiones, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Infamia, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Interdictum, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Locatio conductio, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Lucrum sine causa, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Mandatum, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Missio in bona, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Pactum, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

- Pactum in favorem tertii, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

- Peculium, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Rapina, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Renuntiatio, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Stipulatio poenae, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Synallagma, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Usurae, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016.

 

4. Inne wybrane publikacje:

- wspołautorstwo kompendium Prawo dostępu do informacji publicznej. Praktyczny poradnik i analiza orzecznictwa, [red.] T. Zych, O. Szczypiński, Warszawa 2017.

 


Ogłoszenia