Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Bartosz Zalewski

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje odbywają się w:


- poniedziałek, g. 11.00-12.30


- czwartek, g. 11.00-12.30


W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 konsultacje odbywają się aż do odwołania w formie zdalnej. Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad4c93e63da3f471ab1bbf0eca56bc3ff%40thread.tacv2/conversations?groupId=d9473ee1-9f49-48b7-9ffa-89aa797bdcfa&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 

O sobie

Absolwent studiów prawniczych ukończonych z wynikiem bardzo dobrym na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Od 1 X 2014 r. zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Rzymskiego UMCS (aktualnie: Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Rzymskiego). W 2018 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski. Pracę doktorską pt. „Humanitas w ustawodawstwie Konstytyna Wielkiego” obronił w roku 2020 z wyróżnieniem. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, opracowując analizy i opinie prawne. Funkcje akademickie: członek Komisji ds. promocji Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Jest członkiem Naukowego Towarzystwa Tomistycznego.


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe dotyczą historii i tradycji prawa rzymskiego, a w szczególności działalności szkół glosatorów i komentatorów oraz wpływu prawa rzymskiego na współczesne porządki prawne, rzymskiego prawa zobowiązań i rzymskiego prawa karnego. W zakresie prawa współczesnego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół praw człowieka i filozofii prawa.

Działalność dydaktyczna objemuje:

- ćwiczenia - Prawo rzymskie, 

- konwersatoria - Łacińska terminologia prawnicza,

- wykłady monograficzne - Prawa antyczne i starożytna refleksja nad państwem i prawem (stacjonarne studia prawnicze) oraz Historyczne podstawy prawa europejskiego (stacjonarne studia administracyjno-prawne, II st.). 

 

Tematy ćwiczeń z prawa rzymskiego

 1. Pojęcie, podziały i systematyka prawa rzymskiego. Źródła prawa rzymskiego w rozwoju historycznym.
 2. Organizacja rzymskiego procesu cywilnego w rozwoju historycznym. 
 3. Przebieg rzymskiego procesu cywilnego.
 4. Prawo osobowe. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
 5. Czynności prawne w prawie rzymskim.
 6. Prawo rodzinne. Małżeństwo i władza ojcowska.
 7. Główne pojęcia rzymskiego prawa spadkowego.
 8. Pojęcie i podziały rzeczy według prawa rzymskiego. Posiadanie w prawie rzymskim.
 9. Własność według prawa rzymskiego.
 10.  Prawa na rzeczy cudzej.
 11. Zobowiązania: pojęcie i podziały.
 12. Powstanie i wygaśnięcie zobowiązań.
 13. Odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązań.
 14. Kontrakty i quasi-kontrakty.
 15. Delikty i quasi-delikty.

Literatura dla studentów odbywających ćwiczenia z prawa rzymskiego:

I. Literatura podstawowa:

M. Kuryłowicz, A. Wiliński, Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Warszawa 2016

II. Literatura uzupełniająca [fakultatywnie - zaleca się korzystanie z zasobów bibliotecznych UMCS]:

K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, [zaktualizował J. Kodrębski] Warszawa 2007 

W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Berier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2018

M. Kuryłowicz, Prawo i obyczaje w starożytnym Rzymie, Lublin 2020

M. Kuryłowicz, Prawo rzymskie. Historia - tradycja - współczesność, Lublin 2003

Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016

M. Kuryłowicz, Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego, Warszawa 2017

 

Publikacje naukowe w zakresie prawa rzymskiego, historii prawa oraz doktryn polityczno-prawnych:

1. Artykuły naukowe w czasopismach punktowanych:

- Przeszkody małżeńskie w prawie rzymskim na tle uregulowań prawa polskiego, „Język – Prawo - Społeczeństwo” tom IV (2013), s. 22-35.

- Crimen calumniae. Przyczynek do studium historyczno-prawnego, "Studenckie Zeszyty Naukowe" 23/16 (2013), s. 196-207;

- Actio institoria oraz actio exercitoria jako "powództwa o charakterze dodatkowym" - zagadnienia wybrane, "Studenckie Zeszyty Naukowe" 25/17 (2014), s. 111-120;

- Uwagi na temat 'compensatio' w twórczości wybranych przedstawicieli szkoły glosatorów, "Zeszyty Prawnicze" 16.2 (2016), s. 61-84;

- Zasada skargowości w rzymskim procesie karnym przed quaestiones perpetuae, "Studia Iuridica Lublinensia" 25/3 (2016), s. 1013-1025;

- Creative interpretation of 'lex Rhodia de iactu' in the legal doctrine of 'ius commune', "Krytyka Prawa" 8/2 (2016), s. 173-191;

- Inspiracje filozoficzne i religijne dla zakazu piętnowania twarzy skazańców. Ze studiów nad konstantyńską humanitas, "Czasopismo Prawno-Historyczne" nr 69 z. 2 (2017), s. 313-329;

- Historyczne znaczenie zasady 'In poenalibus causis benignius interpretandum est', "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza" 22/101 (2018), s. 190-200;

Crimen abortionis w rzymskim prawie karnym, "Studia Prawnicze KUL" 77/1 (2019), s. 201-224;

Od rzymskiego prawa morskiego do polskiego prawa zobowiązań. Kilka uwag na temat historycznej genezy art. 438 k.c., "Gdańskie Studia Prawnicze" 3 (2019) - zeszyt tematyczny: Roman Maritime Law, Maritime Legal Traditions and Modern Legal Issues, [red.] J. Wiewiorowski, s. 231-242;

Ustawodawstwo Konstantyna Wielkiego dotyczące przeprowadzania i oceny dowodów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza" 24/105 (2019), s. 206-217;

Humanitas and severitas. On the possible impact of Christianity on Roman criminal law in the 4th century, "Studia Prawnicze KUL" 4/80 (2019), s. 249-272;

Św. Tomasza z Akwinu koncepcja wspólnoty politycznej - o potrzebie władzy praworządnej, "Kultura Prawna" 2/1 (2019), s. 63-77;

If a Maidservant "Dies a Horrible Death" - Canon 5 of the Synod of Elvira in the Light of the Roman Criminal Law, "Studia Iuridica Lublinensia" 30/1 (2021), s. 386-400.

 

2. Artykuły naukowe (rozdziały) w monografiach wieloautorskich:

Logografowie, oratorzy, juryści - formy świadczenia pomocy prawnej w starożytnych Atenach i Rzymie, [w:] Prace naukowe aplikantów radcowskich. Zbiór drugi, [red.] S. Pilipiec, Warszawa 2015, s. 11-24;

Wpływ rzymskiej 'compensatio' na instytucję potrącenia wierzytelności w Kodeksie Napoleona, [w:] 'Ius pluribus modis dicitur' - prawo rzymskie wciąż żywe, [red.] B. Kowalczyk, B. Szolc-Nartowski, Gdańsk 2016, s. 121-144;

Rodzina a państwo w starożytnym Rzymie i we współczesnej Europie, [w:] Paralele. Rzym republikański a UE. Ustrój w okresie rozkwitu czy kryzysu?, [patronat naukowy] A. Tarwacka, Warszawa 2018, s. 71-101 (współautor: T. Zych).

 

3. Hasła słownikowe i encyklopedyczne:

Aestimatio, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Commercium, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Consortium, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

- Contractus aleatoriae, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Culpa in contrahendo, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Emphyteusis, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Favor, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Fons iuris, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Immisiones, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Infamia, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Interdictum, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Locatio conductio, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Lucrum sine causa, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Mandatum, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Missio in bona, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Pactum, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

- Pactum in favorem tertii, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

- Peculium, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Rapina, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Renuntiatio, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Stipulatio poenae, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Synallagma, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016;

Usurae, [w:] Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, [red.] A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016.

 

4. Inne wybrane publikacje:

- wspołautorstwo kompendium Prawo dostępu do informacji publicznej. Praktyczny poradnik i analiza orzecznictwa, [red.] T. Zych, O. Szczypiński, Warszawa 2017.

 


Ogłoszenia