Jednostki i pracownicy - książka adresowa

кандидат наук Ewelina Panas

кандидат наук Ewelina Panas
Положення
Ад'юнкт
Oдиниці
KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Функції
Уповноважений ректора зі студентських питань
Адреса e-mail
Wyświetl
Консультація
консультації в семестрі літнім
Понеділок 11:15-12:45
Пятниця 17:45-19:15
кімната № 223

Адреса

ul. Głęboka 45, Lublin
20-612 Lublin

Про мене

Освіта

28 червня 2013 – Отримання ступеня кандидата політичних наук наданого Радою Факультету політології Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні. Докторська дисертація на тему "М'яка сила транснаціональних організацій громадянського суспільства", під керівництвом професора Марека Пєтращя

2008-2013 – аспірантура, кафедра міжнародних відносин, Факультет політології, Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні

10 липня 2008 – Отримання ступеня магістра наук у галузі міжнародних відносин,  Факультет політології, Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні. Магістерська праця - "Транснаціональні організації громадянського суспільства у функціонуванні "нової дипломатії"", під керівництвом професора Марека Пєтращя 

2003-2008 – магістратура, Факультет політології, спеціалізація - міжнародні відносини, Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні


Hаукова діяльність

Дослідницькі гранти, нагороди:

4.12.2013

Нагорода за кращу кандидатську дисертацію надана постановою Ради Факультету політології Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні за працю "М'яка сила транснаціональних організацій громадянського суспільства" написана під пауковим керівництвом професора Марека Пєтращя

31.09.2013 

Відзнака кандидатської дисертації "М'яка сила транснаціональних організацій громадянського суспільства" у конкурсі організованому  Collegium Civitas в Варшаві нагородою ім. Роберта Мрозєвіча за найкращу кандидатську дисертацію в сфері міжнародних відносин, міжнародної безпеки та дипломатії

2012-2014

Дослідницький грант „PRELUDIUM” Національного наукового центру
№2011/03/N/HS5/02802, під назвою "М'яка сила транснаціональних організацій громадянського суспільства"

Публікації:

E. Panas, Power of transnational organizations of civil society as a post-Westphalian type of power, TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, O.L. PAN (w druku). (Е. Панас, Сила транснаціональних організацій громадянського суспільства як пост-Вестфальський тип сили, ТЕКА Комісії політології та міжнародних відносин, ПАН відділ в Любліні 2014, т. IX a).

http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPol9a_2014.html

E. Panas, Problem odpowiedzialności transnarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w: E. Haliżak, M. Pietraś (red.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, t. 2, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013. (Е. Панас, Проблема відповідальності транснаціональних організацій громадянського суспільства, в: E. Халіжак, М. Пєтращ (ред.), Рівні аналізу міжнародних відносин, том 2, Польська асоціація міжнародних студій, видавництво Рамблер, Варшава 2013.)

E. Panas, Potęga transnarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w: M. Sułek (red.), Potęgometria, t. 1, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, Warszawa 2013. (Е. Панас, Могутність транснаціональних організацій громадянського суспільства, в: М. Сулек (ред.), Potęgometria, том 1, Європейський центр геополітичного аналізу, Варшава 2013)

E. Panas, Transnarodowe organizacje pozarządowe jako nowe podmioty działań dyplomatycznych, w: B. Surmacz (red.), Nowe oblicza dyplomacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013. (Е. Панас, Транснаціональні неурядові організації, як нові актори в сфері дипломатичної діяльності в: (ред.) В. Сурмач, Нове обличчя дипломатії, видавництво Університету Марії Кюрі-Склодовської, Люблін 2013)

E. Panas, Rola transnarodowych organizacji pozarządowych we współczesnych stosunkach międzynarodowych, w: W. Gizicki (red.), Polityczne wyzwania współczesnych państw. Perspektywa globalna, t. 1, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011. (Е. Панас, Роль транснаціональних неурядових організацій в сучасних міжнародних відносинах, в: В. Гіжіцкі (ред.), Політичні виклики сучасним державом. Глобальна перспектива, том 1, Видавництво Адам Маршалек, Торунь, 2011)

E. Panas, Ł. Lewkowicz, Euroregion Tatry– 15 lat współpracy na pograniczu polsko-słowackim, w: B. Dziemidok-Olszewska, T. Bichta (red.), Dwadzieścia lat demokratyzacji systemu politycznego RP, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011. (Е. Панас, Л. Левкович, Єврорегіон Татри - 15 років співпраці на польсько-словацькому кордоні, в: Б. Джємідок-Ольшевска, Т. Біхта (ред.), Двадцять років демократизації політичної системи Польщі, видавництво Університету Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, 2011)

E. Panas, Ł. Lewkowicz, Cave tourism in the Polish-Slovak transfrontier area, portal Młodsza Europa – Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, www.mlodszaeuropa.pl, październik 2011. (Е. Панас, Л. Левкович, Печера туризму в прикордонному польсько-словацького районі, сайт Молодша Європа - Інститут Центральної та Східної Європи, www.mlodszaeuropa.pl, жовтень 2011)

E. Panas, Rola mediów w funkcjonowaniu „nowej dyplomacji”, w: I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Wolne media?, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010. (Е. Панас, Роль засобів масової інформації у функціонуванні "нової дипломатії", в: І. Хофман, Д. Кемпа-Фігура (ред.), Сучасні ЗМІ. Вільні ЗМІ?, том 2, видавництво Університету Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, 2010)

E. Panas, Myśl globalnie,działaj lokalnieEuroregion Nysa jako płaszczyzna współpracy na pograniczu polsko-czeskim, portal Młodsza Europa – Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, www.mlodszaeuropa.pl, grudzień 2010. (Е. Панас, Думай глобально, дій локально - Єврорегіон Нейсе як платформа для співпраці на чесько-польському кордоні, сайт Молодша Європа - Інститут Центральної та Східної Європи, www.mlodszaeuropa.pl, грудень 2010)

E. Panas, Transnarodowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego w „nowej dyplomacji”. Analiza na przykładzie genezy Międzynarodowego Trybunału Karnego, „Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów” 2009, nr 4-5. (Е. Панас, Транснаціональні організації громадянського суспільства в "новій дипломатії". Аналіз на прикладі генези Міжнародного кримінального суду, "Щорічник Європейського Коледжу польських і українських університетів", 2009, № 4-5)

E. Panas, Udział organizacji pozarządowych w kształtowaniu prawa międzynarodowego, w: M. Grochowski, J. Kostrubiec, E. Streit (red.), Współczesne przemiany państwa i prawa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009. (Е. Панас, Участь НУО у розвитку міжнародного права, в: М. Гроховський, Я. Кострубєц, Е. Стрейт (ред.), Сучасні перетворення держави і права в країнах Центральної та Східної Європи, видавництво Університету Марії Кюрі-Склодовської, Люблін 2009)

Членство в наукових асоціаціях: 

Польська Асоціація міжнародних студій (ПАМС)- член ревізійної комісії ПАМС філії в Любліні

Польська Асоціація політичних наук- член

International Political Science Association - член

Польська Асоціація європейських студій - член