Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ewelina Panas

dr Ewelina Panas
Stanowisko
adiunkt
Funkcje
Pełnomocnik J.M. Rektora
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Terminy dyżurów: czwartki 9:00-11:00


Office hours:


Thursdays 9:00-11:00 


Room no A.5.06


W pilnych sprawach proszę o kontalt mailowy/


In urgent queries, please contact me by e-mail

ewelina.panas@mail.umcs.pl


 


 

Adres

ul. Głęboka 45, Lublin
20-612 Lublin

Działalność naukowa

Wybrane publikacje: 

G. M. Wojcik, O. Shriki, L. Kwasniewicz,  A. Kawiak, K. Wróbel, B. Bartosik, Y. ben-Horin, S. Furman,  E. Panas, Investigating brain cortical activity in patients with post-COVID-19 brain fog. Front. Neurosci. Sec. Brain Imaging Methods, Volume 17 – 2023 |doi: 10.3389/fnins.2023.1019778.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2023.1019778/full

E. Panas, M. Gołębiowski, Proces inkluzji studentów cudzoziemców jako element rozwoju uczelni wyższej. Analiza na przykładzie funkcjonowania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w: B. Mikołajczyk, D. Konieczka-Śliwińska (red.), Kształcenie akademickie. Współczesne konteksty i wyzwania, Lublin 2022.


E. Panas, Soft power transnarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, Lublin 2021, ISBN: 978-83-227-9537-8. Liczba stron: 297.


E. Panas, M. Gołębiowski, Educational and scientific programmes for the citizens of Belarus as an example of science diplomacy – a political and legal analysis, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 19(2021), z. 4, s. 243-264, doi: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.4.12.


E. Panas, Functioning of transnational civil society in cyberspace, w: J. Bylina (red.), Selected Topics in Applied Computer Science, 2021, vol. 1, str. 187-199, ISBN 978-83-227-9530-9.


K. Smoleń, E. Panas, Czynniki międzynarodowych stosunków politycznych, w: M. Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2021, str. 66-80.


E. Panas, Power of transnational organizations of civil society as a post-Westphalian type of power, "TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych" 2014, t. IXa.
http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPol9a_2014.html


E. Panas, Problem odpowiedzialności transnarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w: E. Haliżak, M. Pietraś (red.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, t. 2, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013.


E. Panas, Potęga transnarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w: M. Sułek (red.), Potęgometria, t. 1, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, Warszawa 2013.


E. Panas, Transnarodowe organizacje pozarządowe jako nowe podmioty działań dyplomatycznych, w: B. Surmacz (red.), Nowe oblicza dyplomacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.


E. Panas, Rola transnarodowych organizacji pozarządowych we współczesnych stosunkach międzynarodowych, w: W. Gizicki (red.), Polityczne wyzwania współczesnych państw. Perspektywa globalna, t. 1, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.


E. Panas, Ł. Lewkowicz, Euroregion Tatry – 15 lat współpracy na pograniczu polsko-słowackim, w: B. Dziemidok-Olszewska, T. Bichta (red.), Dwadzieścia lat demokratyzacji systemu politycznego RP, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.


E. Panas, Ł. Lewkowicz, Cave tourism in the Polish-Slovak transfrontier area, portal Młodsza Europa – Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, www.mlodszaeuropa.pl, październik 2011.


E. Panas, Rola mediów w funkcjonowaniu „nowej dyplomacji”, w: I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Wolne media?, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.


E. Panas, Myśl globalnie, działaj lokalnie – Euroregion Nysa jako płaszczyzna współpracy na pograniczu polsko-czeskim, portal Młodsza Europa – Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, www.mlodszaeuropa.pl, grudzień 2010. 


E. Panas, Transnarodowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego w „nowej dyplomacji”. Analiza na przykładzie genezy Międzynarodowego Trybunału Karnego, „Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów” 2009, nr 4-5.


E. Panas, Udział organizacji pozarządowych w kształtowaniu prawa międzynarodowego, w: M. Grochowski, J. Kostrubiec, E. Streit (red.), Współczesne przemiany państwa i prawa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.

Granty badawcze, wyróżnienia:

2021-2022 – interdyscyplinarny grant badaczy "Grant Interwencyjny" Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, BPN/GIN/2021/1/00019/U/00001 "Zrozumieć mgłę mózgową – badania zespołu przewlekłego zmęczenia po przebyciu COVID-19" (członek zespołu badawczego).

17.09.2020 – Srebrny Krzyż Zasługi  za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki. 

2012-2014 – grant badawczy „PRELUDIUM” Narodowego Centrum Nauki nr 2011/03/N/HS5/02802, pt. „Soft power transnarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego" (kierownik projektu).

4. 12.2013 – wyróżnienie za najlepszą rozprawę doktorską nadane uchwałą Rady Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za pracę pt. „Soft power transnarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Marka Pietrasia.

31.09.2013 – wyróżnienie pracy doktorskiej pt. „Soft power transnarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego” w konkursie organizowanym przez Collegium Civitas w Warszawie o nagrodę im. prof. Roberta Mroziewicza na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego i dyplomacji.

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych: 
Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych – członek komisji rewizyjnej Oddziału PTSM w Lublinie
Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych – członek
International Political Science Association – członek
Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich – członek