Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ewelina Panas

dr Ewelina Panas
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Funkcje
Pełnomocnik J.M. Rektora
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Terminy dyżurów: wtorki 12:50-14:20

 


Kod: q0mb4d2


 


Office hours:


Tuesdays 12:50-14:20


Code: q0mb4d2


 


W pilnych sprawach proszę o kontalt mailowy/


In urgent cases, please contact me by e-mail

ewelina.panas@umcs.pl


 


 

Adres

Plac Litewski 3, 20-080 Lublin
Lublin

Działalność naukowa

Granty badawcze, wyróżnienia:

4.12.2013

wyróżnienie za najlepszą rozprawę doktorską nadane uchwałą Rady Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za pracę pt. „Soft power transnarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Marka Pietrasia

31.09.2013 

wyróżnienie pracy doktorskiej pt. „Soft power transnarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego” w konkursie organizowanym przez Collegium Civitas w Warszawie o nagrodę im. prof. Roberta Mroziewicza na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego i dyplomacji

2012-2014

grant badawczy „PRELUDIUM” Narodowego Centrum Nauki nr 2011/03/N/HS5/02802, pt. „Soft power transnarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego”

Wybrane publikacje:

E. Panas, Power of transnational organizations of civil society as a post-Westphalian type of power, "TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych" 2014, t. IXa.

tekst dostępny na: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPol9a_2014.html

E. Panas, Problem odpowiedzialności transnarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w: E. Haliżak, M. Pietraś (red.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, t. 2, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013.

E. Panas, Potęga transnarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w: M. Sułek (red.), Potęgometria, t. 1, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, Warszawa 2013.

E. Panas, Transnarodowe organizacje pozarządowe jako nowe podmioty działań dyplomatycznych, w: B. Surmacz (red.), Nowe oblicza dyplomacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.

E. Panas, Rola transnarodowych organizacji pozarządowych we współczesnych stosunkach międzynarodowych, w: W. Gizicki (red.), Polityczne wyzwania współczesnych państw. Perspektywa globalna, t. 1, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

E. Panas, Ł. Lewkowicz, Euroregion Tatry – 15 lat współpracy na pograniczu polsko-słowackim, w: B. Dziemidok-Olszewska, T. Bichta (red.), Dwadzieścia lat demokratyzacji systemu politycznego RP, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.

E. Panas, Ł. Lewkowicz, Cave tourism in the Polish-Slovak transfrontier area, portal Młodsza Europa – Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, www.mlodszaeuropa.pl, październik 2011.

E. Panas, Rola mediów w funkcjonowaniu „nowej dyplomacji”, w: I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Wolne media?, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.

E. Panas, Myśl globalnie, działaj lokalnie – Euroregion Nysa jako płaszczyzna współpracy na pograniczu polsko-czeskim, portal Młodsza Europa – Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, www.mlodszaeuropa.pl, grudzień 2010. 

E. Panas, Transnarodowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego w „nowej dyplomacji”. Analiza na przykładzie genezy Międzynarodowego Trybunału Karnego, „Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów” 2009, nr 4-5.

E. Panas, Udział organizacji pozarządowych w kształtowaniu prawa międzynarodowego, w: M. Grochowski, J. Kostrubiec, E. Streit (red.), Współczesne przemiany państwa i prawa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych: 

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych – członek komisji rewizyjnej Oddziału PTSM w Lublinie
Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych – członek
International Political Science Association – członek
Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich – członek