Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Twarowska-Mól

Telefon
(081) 537-52-65
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 708
20-031 Lublin

O sobie

https://orcid.org/0000-0002-2508-0153

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (luty 2021). Praca doktorska "Oddziaływanie układu sił gospodarczych na zasady funkcjonowania i stabilność międzynarodowego systemu walutowego". 

Studia magisterskie ukończone na Wydziale Ekonomicznym UMCS w czerwcu 2012 r. na kierunku Ekonomia oraz w 2013 r. na kierunku Finanse i rachunkowość.

Studia podyplomowe: Metody statystycznej analizy danych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) ukończone w 2022 r., Studium polityki zagranicznej (Akademia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych) ukończone w 2015 r. oraz  studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (Wydział Ekonomiczny UMCS) ukończone w 2011 r.

Od 2013 r. zatrudniona w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej na Wydziale Ekonomicznym UMCS.

Zainteresowania naukowe:  ekonomia i finanse międzynarodowe, w szczególności międzynarodowy system walutowy, kursy walutowe, pieniądz międzynarodowy, cyfryzacja pieniądza, nierównowagi płatnicze, międzynarodowa integracja gospodarcza i logistyka międzynarodowa.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in w PZU S.A., Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym, Narodowym Banku Polskim Oddział Lublin, II Urzędzie Skarbowym w Lublinie oraz Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej. Realizowała projekty z Fundacją Polskiej Akademii Nauk - Oddział Lublin oraz Lubelskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Doświadczenie międzynarodowe zdobywała w ramach Programu Erasmus na Universita Degli Studi di Brescia, Facolta di Economia (Włochy), The International Summer School " Tantamount in Diversity", Matej Bel University, Banska Bystrica (Słowacja) oraz "Work&Travel" Harrisburg, Pennsylvania (USA).


Działalność naukowa

 

PROJEKTY BADAWCZE

1)  Determinanty globalnej nierównowagi płatniczej, grant na finansowanie wewnętrznego projektu badawczego w Instytucie Ekonomii i Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS w roku 2021.

2)  Przyczyny wzrostu znaczenia renminbi jako waluty międzynarodowej, grant na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2018.

3)   Perspektywy zmian międzynarodowego systemu walutowego, grant na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2016.

4)   Międzynarodowy system walutowy jako instrument globalnej polityki ekonomicznej, grant na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2015.

5)   Przesłanki zreformowania międzynarodowego systemu walutowego jako instrumentu globalnej polityki ekonomicznej oraz potencjalne scenariusze zmian, grant na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2013.

PUBLIKACJE 

BEST PAPER za artykuł „The impact of the renminbi internationalization on stability of the international monetary system” na konferencji SGEM Florence ART 2018

 

 1. Factors influencing the choice of the invoicing currency in international trade: panel data analysis for 55 countries, "Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy", 18(1), March, 2023, p-ISSN 1689-765X; e-ISSN 2353-3293; DOI: 10.24136
 2. Recenzja: System z Bretton Woods i jego dziedzictwo. Od pieniądza złotego do cyfrowego. Ryszard Bartkowiak, Janusz Ostaszewski, Zbigniew Polański (red. nauk.) Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2022, "Bank i Kredyt", 54(1), 2023.
 3. Międzynarodowy system walutowy. Od złota do waluty cyfrowej, CeDeWu, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8102-543-0.
 4. Analysis of factors determining global payment imbalances in 2000-2019, "European Research Studies Journal", Volume XXIV, Issue 4B, 2021, s. 455-478 (współautor M. Twarowska-Ratajczak).
 5. The Tax on Certain Financial Institutions in Poland - Objectives and Implications, "Studia Prawno-Ekonomiczne", 121/2021, s. 305-325 (współautor M. Twarowska-Ratajczak).
 6. The Impact Of Foreign Direct Investment On Comparative Advantages In Foreign Trade – The Case Of The CEE Countries, [in] K.S. Soliman (ed.), Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-5-7, 4-5 November 2020, Granada, Spain, pp. 9578-9587 (współautor M. Twarowska-Ratajczak).
 7. Determinants of deterioration in China’s public finances in 2005-2018, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", vol. 63, nr 10, 2019.
 8. Reforms of China’s exchange rate regime and the renminbi internationalization, "Ekonomia i Prawo. Economics and Law", 18(4), 2019, s. 531–556. doi:10.12775/EiP.2019.035.
 9. The impact of the renminbi internationalization on the global monetary order, "SWS Journal of Social Sciences and Art", Vol 1 No 2, 2019, s. 13-30. doi: 10.35603/SSA2019/ISSUE2.02
 10. Underdevelopment of The Financial Market in China as a Barrier to the Internationalization of the Renminbi, [w:] W. Tarczyński, K. Nermend (eds), Effective Investments on Capital Markets. Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Cham, 2019, ISBN 978-3-030-21273-5, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-21274-2_30, s. 439-455.
 11. Rola SDR w perspektywie zmian zasad funkcjonowania międzynarodowego systemu walutowego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 3(335), 2018, s. 87-107. doi: doi.org/10.18778/0208-6018.335.07
 12. The impact of the renminbi internationalization on stability of the international monetary system, [in:] Proceedings of the 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Conference Proceedings, Volume 5, Modern Science, Issue 1.6, 23-26 October, 2018, Florence, Italy, pp. 535-544.
 13. Budgetary policy and the state of public finances in the EU Scandinavian countries in 2000 – 2018, [in:] Proceedings of the 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Conference Proceedings, Volume 5, Modern Science, Issue 1.6, 23-26 October, 2018, Florence, Italy, pp. 339-346 (współautor B. Mucha-Leszko).
 14. Long-term comparative analysis of public finances in Poland and Slovakia in 2000 – 2018, [in:] Proceedings of the 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Conference Proceedings, Volume 5, Modern Science, Issue 1.6, 23-26 October, 2018, Florence, Italy, pp. 463-470 (współautor B. Mucha-Leszko).
 15. Analysis of the Use of the Chinese Renminbi as an International Currency, [in] K.S. Soliman (ed.), Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020, 2018, pp. 6049-6064.
 16. Exchange rate and trade balance in Poland and selected EU countries in 2008-2016, [in:] Proceedings of the 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Volume 5, Issue 1.1, 19-21 March, 2018, Vienna, Austria, pp. 453-460.
 17. Investment as a Determinant of the Sustained Economic Growth in the European Union after Crisis 2008-2009, [in:] Proceedings of the 4th International Conference on European Integration, 2nd part, 17-18 May, 2018, Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic, pp. 1054-1067 (współautor B. Mucha-Leszko).
 18. The configuration of the world’s economic powers and its influence on currency stability in global dimension in 2000-2016, “Journal of International Scientific Publications. Economy & Business”, Volume 11, 2017, s. 126-147.
 19. Powiązanie ratingów krajów strefy euro z sytuacją na rynkach finansowych na podstawie analizy kursu EUR/USD, rentowności obligacji rządowych i notowań CDS, Zeszyty Naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", zeszyt naukowy 153, 2017, s. 29-47.
 20. Ocena pozycji walut kluczowych międzynarodowego systemu walutowego w latach 1990 – 2016 i perspektywy zmian, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego” tom 17(XXXII) 2017 zeszyt 2, s. 267-286.
 21. Potencjalne zagrożenia z przyjęcia wspólnej waluty w Polsce w świetle doświadczeń Hiszpanii i wyników gospodarczych wybranych krajów strefy euro, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” nr 4/2016 (48), s. 34-45 (współautor prof. dr hab. B. Mucha-Leszko).
 22. Efekty międzynarodowej koordynacji polityki walutowej w latach 1978 – 2015, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 4/2016, s. 652-664.
 23. Czynniki i skutki destabilizacji kursów walutowych po upadku systemu walutowego z Bretton Woods, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 266, 2016, s. 49-60 (współautor prof. dr hab. B. Mucha-Leszko).
 24. European Union as the global economic power, “Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe” vol. 19, no. 3/2016, s. 27-44 (współautor prof. dr hab. B. Mucha-Leszko).
 25. Ocena polityki kursu walutowego wybranych krajów Europy Środkowo – Wschodniej w aspekcie optymalizacji strategii przyjęcia euro, „Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia” nr 3/2016 (81) , s. 237-252.
 26. Polityka kursowa Stanów Zjednoczonych a deficyt handlowy, “Annales UMCS” Sectio H. Oeconomia, Vol. 49, Nr 2, Lublin 2015, s. 215-232.
 27. The Impact of Exchange Rate on Poland’s Trade Flows, „International Journal of Management, Knowledge and Learning”, 2015, volume 4, issue 1, s. 41-57.
 28. Od Mao Zedonga do Xi Jinpinga. Cechy, cele, kierunki i narzędzia zagranicznej polityki gospodarczej Chińskiej Republiki Ludowej, „Ekonomia międzynarodowa”, 2015, nr 10, s. 50-63.
 29. Problem nadwyżek i deficytów na rachunkach obrotów bieżących krajów strefy euro, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, 2015, nr 41, t. 3, s. 185-197 (współautor prof. dr hab. B. Mucha-Leszko).
 30. Analiza potrzeb inwestycyjnych miasta Lublin i bariery w wykorzystaniu środków unijnych, [w:] T.H. Bednarczyk (red.), Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty. Wybrane problemy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 33-50.
 31. Opodatkowanie jako determinanta bezpośrednich inwestycji zagranicznych, [w:] T. Sporek, S. Talar (red.), Problemy rozwojowe i powiązania gospodarcze w wymiarze międzynarodowym. Wyniki wybranych badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 152-162 (współautor M. Twarowska).
 32. The role of the exchange rate policy in the Latvian economy, “Annales UMCS” Sectio H. Oeconomia, Vol. 48, Nr 2, Lublin 2014, s. 111-124.
 33. Reformy międzynarodowego systemu walutowego wobec zmian w układzie sił gospodarczych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” Future of finance. Przyszłość finansów publicznych i bankowości, vol. 299, nr 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 331-340.
 34. Znaczenie najważniejszych walut w gospodarce światowej a współczesne problemy ekonomiczne, „Współczesne Problemy Ekonomiczne” Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, nr 9, ZN nr 819, 2014.
 35. Konkurencja podatkowa w obszarze opodatkowania dochodów przedsiębiorstw w Unii Europejskiej a wzrost gospodarczy, "Gentes&Nationes. Studia z Zakresu Spraw Międzynarodowych" 8, Zeszyt 2/2013, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2014, s. 67-86.
 36. Polityka pieniężna i walutowa NBP, [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej, Wyd. UMCS, Lublin 2014.
 37. Ekonomiczne przesłanki zreformowania MSW, [w:] T. Sporek, S. Talar, Zjawiska i procesy w gospodarce światowej i jej podsystemach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 11-24.
 38. Krajowe systemy kursowe a ryzyko w handlu zagranicznym i w logistyce,[w:] E. Gołembska, Z. Bentyn (red.) Gospodarcze konsekwencje rozwoju logistyki międzynarodowej, Interlog 2014, Poznań 2014.
 39. Motywy wyboru banku kredytodawcy, [w:] A. Korzeniowska, W. Misterek, J. Czarecki, (red.), Banki a gospodarstwa domowe w województwie lubelskim, Wyd. UMCS, Lublin 2014, s. 101-108.
 40. Analysis of factors affecting fluctuations in the exchange rate of polish zloty against euro, [w:] Active Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life. Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2014, ToKnowPress ISBN 978-961-6914-09-3, ISSN 2232-3309, paper ML14-652, www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-09-3/papers/ML14-652.pdf (współautor M. Kąkol).
 41. Education level and competitiveness of economy - case of Poland, [w:] E. Ľapinová, J. Gubalová, Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania (Education as a determinant of social enterprise development), Inštitút ekonomických vied Ekonomickej fakulty Univerzity M. Bela, Slovakia 2014.
 42. Rosnące zadłużenie gospodarki USA a debt ceiling i klif fiskalny, [w:] M. Kamieniecka, A. Korzeniowska, W. Misterek (red.), Zarządzanie długiem w gospodarce, Wyd. UMCS, Lublin 2013, s. 163 – 167.
 43. International business strategy – reasons and form of expansion into foreign markets, [w:] Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation, Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2013, 19-21 June 2013, Zadar, Croatia, ToKnowPress ISBN 978-961-6914-01-7, ISSN 2232-3309, Management, Knowledge and Learning International Conference 2013, paper ML13-349 (współautor M. Kąkol).
 44. Analysis of the economic situation in the Visegrad Group member states and prospects of full participation in Economic and Monetary Union (EMU), [w:] publikacja pokonferencyjna doktorantów The International Summer School “Tantamount in Diversity 05.09.2012 – 07.09.2012, Faculty of Political Sciences and International Relations, Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia 2012.
 45. Realizacja celu inflacyjnego w polityce pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego w latach 2008 - 2010, [w:] B. Mucha – Leszko (red.), Gospodarka i polityka makroekonomiczna strefy euro w latach 2008 – 2010. Skutki kryzysu i słabości zarządzania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, ISBN 978-83-7784-003-0, s. 139 – 177.
 46. Venture capital’s influence on the innovation of enterprises, [w:] Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук y дослiджeннях молодихвчених молодихвчених „Пoдзинка 2011”. Cерія: Економіки, Підприэмництво,Туризм (Aktualne problemy nauk przyrodniczych i humanitarnych. Osiągnięcia młodych naukowców), publikacja po XIII Ukraińskiej konferencji naukowej młodych naukowców, 14 – 15 kwietnia 2011, Czerkasy, Ukraina, s. 169 – 172 (współautor M. Twarowska).
 47. Analiza wpływu kryzysu finansowego na islamski rynek finansowy w latach 2008 – 2009, [w:] M. Kicia (red.), Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS Nr 2/2011, Wydawnictwo AT Group, Lublin 2011, s. 53 - 64.
 48. Bezpieczeństwo rynku finansowego Unii Europejskiej – „superregulacja” czy decentralizacja, [w:] M. Kicia (red.), Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS Nr 1/2010, Wydawca UMCS, Wydawnictwo AT Group, Lublin 2010, ISSN 2082-5323, s. 31 – 44.
 49. Rynek Catalyst – nowoczesny rynek obligacji w Polsce, [w:] J. Czarecki, R. Zajkowski (red. nauk.), Nowe perspektywy funkcjonowania rynku finansowego. Wybrane aspekty, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, ISBN 978-83-227-3241-0, s. 111 – 124.
 50. Powiązania rynków kapitałowych ze sferą realną gospodarki – analiza rynków wschodzących na przykładzie Polski i innych państw regionu, [w:] M. Kicia, A. Korzeniowska (red. nauk.), Wybrane aspekty funkcjonowania rynku finansowego w warunkach kryzysu, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, ISBN 978-83-227-3058-4, s. 11 – 24.

 

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Ekonomia międzynarodowa

Ekonomia integracji europejskiej

System gospodarczy Unii Europejskiej

Rynki międzynarodowe

Konkurencyjność międzynarodowa

Podstawy biznesu międzynarodowego

Internacjonalizacja przedsiębiorstwa

Logistyka międzynarodowa i centra logistyczne

Transport międzynarodowy

Pieniądz międzynarodowy - od złota do waluty cyfrowej