Jednostki i pracownicy - książka adresowa

PhD Katarzyna Twarowska-Mól

PhD Katarzyna Twarowska-Mól
Position
Assistant Professor
Units
KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Telephone number
(081) 537-52-65
E-mail address
Show
Consultation
Tuesday 1:00 p.m. - 2.30 p.m.
Wednesday 1:00 p.m. - 2.30 p.m.

online consultation via MS Teams application
Name of the team: Konsultacje dr Katarzyna Twarowska-Mól
Team's code: pybqcwf

Tutor consultations LOGISTICS (year I, second-cycle studies):
1.03, 8.03, 15.03, 29.03, 5.04, 12.04, 26.04, 17.05, 31.05, 14.06 (Tuesday 8:45 a.m. - 9:45 a.m.)
Team code: a8xpl85

Meetings are also possible in the building of the Faculty of Economics (room 708) - please contact me in advance by e-mail.

Address

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 708
20-031 Lublin

Personal information

https://orcid.org/0000-0002-2508-0153

 

My research interests are in the area of international economics, particularly the international monetary system, exchange rates, international finance, international economic integration and international logistics. In my research work I am concerned with changes in the configuration of global economic powers and their impact on the international monetary system. In recent years, China's economy has occupied a special place in my research. I am also interested in digital money (central bank digital currencies and cryptocurrencies). 


Scientific Activity

Selected Research Projects:

1)   Determinants of global payment imbalances (Research project at the Institute of Economics and Finance of the Faculty of Economics of Maria Curie-Sklodowska University, 2021) 

2)   Reasons for the rise of the renminbi as an international currency (Young Researchers Grant, Maria Curie-Sklodowska University, 2018)  

3)   Prospects for changes in the international monetary system (Young Researchers Grant, Maria Curie-Sklodowska University, 2016) 

4)   The international monetary system as an instrument of global economic policy, (Young Researchers Grant, Maria Curie-Sklodowska University, 2015) 

5)   Reasons for reforming the international monetary system as an instrument of global economic policy and potential scenarios for change(Young Researchers Grant, Maria Curie-Sklodowska University, 2013) 

Selected Publications:

 1. Międzynarodowy system walutowy. Od złota do waluty cyfrowej, CeDeWu, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8102-543-0.
 2. Analysis of factors determining global payment imbalances in 2000-2019, "European Research Studies Journal", Volume XXIV, Issue 4B, 2021, s. 455-478 (współautor M. Twarowska-Ratajczak).
 3. The Tax on Certain Financial Institutions in Poland - Objectives and Implications, "Studia Prawno-Ekonomiczne", 121/2021, s. 305-325 (współautor M. Twarowska-Ratajczak).
 4. The Impact Of Foreign Direct Investment On Comparative Advantages In Foreign Trade – The Case Of The CEE Countries, [in] K.S. Soliman (ed.), Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-5-7, 4-5 November 2020, Granada, Spain, pp. 9578-9587 (współautor M. Twarowska-Ratajczak).
 5. Determinants of deterioration in China’s public finances in 2005-2018, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", vol. 63, nr 10, 2019.
 6. Reforms of China’s exchange rate regime and the renminbi internationalization"Ekonomia i Prawo. Economics and Law", 18(4), 2019, s. 531–556. doi:10.12775/EiP.2019.035.
 7. The impact of the renminbi internationalization on the global monetary order, "SWS Journal of Social Sciences and Art", Vol 1 No 2, 2019, s. 13-30. doi: 10.35603/SSA2019/ISSUE2.02
 8. Underdevelopment of The Financial Market in China as a Barrier to the Internationalization of the Renminbi, [w:] W. Tarczyński, K. Nermend (eds), Effective Investments on Capital MarketsSpringer Proceedings in Business and Economics, Springer, Cham, 2019, ISBN 978-3-030-21273-5, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-21274-2_30, s. 439-455.
 9. Rola SDR w perspektywie zmian zasad funkcjonowania międzynarodowego systemu walutowego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 3(335), 2018, s. 87-107. doi: doi.org/10.18778/0208-6018.335.07
 10. The impact of the renminbi internationalization on stability of the international monetary system, [in:] Proceedings of the 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Conference Proceedings, Volume 5, Modern Science, Issue 1.6, 23-26 October, 2018, Florence, Italy, pp. 535-544.
 11. Budgetary policy and the state of public finances in the EU Scandinavian countries in 2000 – 2018, [in:] Proceedings of the 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Conference Proceedings, Volume 5, Modern Science, Issue 1.6, 23-26 October, 2018, Florence, Italy, pp. 339-346 (współautor B. Mucha-Leszko).
 12. Long-term comparative analysis of public finances in Poland and Slovakia in 2000 – 2018, [in:] Proceedings of the 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Conference Proceedings, Volume 5, Modern Science, Issue 1.6, 23-26 October, 2018, Florence, Italy, pp. 463-470 (współautor B. Mucha-Leszko).
 13. Analysis of the Use of the Chinese Renminbi as an International Currency, [in] K.S. Soliman (ed.), Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020, 2018, pp. 6049-6064.
 14. Exchange rate and trade balance in Poland and selected EU countries in 2008-2016, [in:] Proceedings of the 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Volume 5, Issue 1.1, 19-21 March, 2018, Vienna, Austria, pp. 453-460.
 15. Investment as a Determinant of the Sustained Economic Growth in the European Union after Crisis 2008-2009, [in:] Proceedings of the 4th International Conference on European Integration, 2nd part, 17-18 May, 2018, Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic, pp. 1054-1067 (współautor B. Mucha-Leszko).
 16. The configuration of the world’s economic powers and its influence on currency stability in global dimension in 2000-2016, “Journal of International Scientific Publications. Economy & Business”, Volume 11, 2017, s. 126-147.
 17. Powiązanie ratingów krajów strefy euro z sytuacją na rynkach finansowych na podstawie analizy kursu EUR/USD, rentowności obligacji rządowych i notowań CDS, Zeszyty Naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", zeszyt naukowy 153, 2017, s. 29-47.
 18. Ocena pozycji walut kluczowych międzynarodowego systemu walutowego w latach 1990 – 2016 i perspektywy zmian, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego” tom 17(XXXII) 2017 zeszyt 2, s. 267-286.
 19. Potencjalne zagrożenia z przyjęcia wspólnej waluty w Polsce w świetle doświadczeń Hiszpanii i wyników gospodarczych wybranych krajów strefy euro, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” nr 4/2016 (48), s. 34-45 (współautor prof. dr hab. B. Mucha-Leszko).
 20. Efekty międzynarodowej koordynacji polityki walutowej w latach 1978 – 2015, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 4/2016, s. 652-664.
 21. Czynniki i skutki destabilizacji kursów walutowych po upadku systemu walutowego z Bretton Woods, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 266, 2016, s. 49-60 (współautor prof. dr hab. B. Mucha-Leszko).
 22. European Union as the global economic power, “Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe” vol. 19, no. 3/2016, s. 27-44 (współautor prof. dr hab. B. Mucha-Leszko).
 23. Ocena polityki kursu walutowego wybranych krajów Europy Środkowo – Wschodniej w aspekcie optymalizacji strategii przyjęcia euro, „Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia” nr 3/2016 (81) , s. 237-252.
 24. Polityka kursowa Stanów Zjednoczonych a deficyt handlowy, “Annales UMCS” Sectio H. Oeconomia, Vol. 49, Nr 2, Lublin 2015, s. 215-232.
 25. The Impact of Exchange Rate on Poland’s Trade Flows, „International Journal of Management, Knowledge and Learning”, 2015, volume 4, issue 1, s. 41-57.
 26. Od Mao Zedonga do Xi Jinpinga. Cechy, cele, kierunki i narzędzia zagranicznej polityki gospodarczej Chińskiej Republiki Ludowej, „Ekonomia międzynarodowa”, 2015, nr 10, s. 50-63.
 27. Problem nadwyżek i deficytów na rachunkach obrotów bieżących krajów strefy euro, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, 2015, nr 41, t. 3, s. 185-197 (współautor prof. dr hab. B. Mucha-Leszko).
 28. Analiza potrzeb inwestycyjnych miasta Lublin i bariery w wykorzystaniu środków unijnych, [w:] T.H. Bednarczyk (red.), Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty. Wybrane problemy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 33-50.
 29. Opodatkowanie jako determinanta bezpośrednich inwestycji zagranicznych[w:] T. Sporek, S. Talar (red.), Problemy rozwojowe i powiązania gospodarcze w wymiarze międzynarodowym. Wyniki wybranych badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 152-162 (współautor M. Twarowska).
 30. The role of the exchange rate policy in the Latvian economy, “Annales UMCS” Sectio H. Oeconomia, Vol. 48, Nr 2, Lublin 2014, s. 111-124.
 31. Reformy międzynarodowego systemu walutowego wobec zmian w układzie sił gospodarczychActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” Future of finance. Przyszłość finansów publicznych i bankowości, vol. 299, nr 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 331-340.
 32. Znaczenie najważniejszych walut w gospodarce światowej a współczesne problemy ekonomiczne, „Współczesne Problemy Ekonomiczne” Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, nr 9, ZN nr 819, 2014.
 33. Konkurencja podatkowa w obszarze opodatkowania dochodów przedsiębiorstw w Unii Europejskiej a wzrost gospodarczy, "Gentes&Nationes. Studia z Zakresu Spraw Międzynarodowych" 8, Zeszyt 2/2013, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2014, s. 67-86.
 34. Polityka pieniężna i walutowa NBP, [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej, Wyd. UMCS, Lublin 2014.
 35. Ekonomiczne przesłanki zreformowania MSW, [w:] T. Sporek, S. Talar, Zjawiska i procesy w gospodarce światowej i jej podsystemach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 11-24.
 36. Krajowe systemy kursowe a ryzyko w handlu zagranicznym i w logistyce,[w:] E. Gołembska, Z. Bentyn (red.) Gospodarcze konsekwencje rozwoju logistyki międzynarodowej, Interlog 2014, Poznań 2014.
 37. Motywy wyboru banku kredytodawcy, [w:] A. Korzeniowska, W. Misterek, J. Czarecki, (red.), Banki a gospodarstwa domowe w województwie lubelskim, Wyd. UMCS, Lublin 2014, s. 101-108.
 38. Analysis of factors affecting fluctuations in the exchange rate of polish zloty against euro, [w:] Active Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life. Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2014, ToKnowPress ISBN 978-961-6914-09-3, ISSN 2232-3309, paper ML14-652, www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-09-3/papers/ML14-652.pdf (współautor M. Kąkol).
 39. Education level and competitiveness of economy - case of Poland[w:] E. Ľapinová, J. Gubalová, Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania (Education as a determinant of social enterprise development), Inštitút ekonomických vied Ekonomickej fakulty Univerzity M. Bela, Slovakia 2014.
 40. Rosnące zadłużenie gospodarki USA a debt ceiling i klif fiskalny, [w:] M. Kamieniecka, A. Korzeniowska, W. Misterek (red.), Zarządzanie długiem w gospodarce, Wyd. UMCS, Lublin 2013, s. 163 – 167.
 41. International business strategy – reasons and form of expansion into foreign markets, [w:] Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation, Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2013, 19-21 June 2013, Zadar, Croatia, ToKnowPress ISBN 978-961-6914-01-7, ISSN 2232-3309, Management, Knowledge and Learning International Conference 2013, paper ML13-349 (współautor M. Kąkol).
 42. Analysis of the economic situation in the Visegrad Group member states and prospects of full participation in Economic and Monetary Union (EMU), [w:] publikacja pokonferencyjna doktorantów The International Summer School “Tantamount in Diversity 05.09.2012 – 07.09.2012, Faculty of Political Sciences and International Relations, Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia 2012.
 43. Realizacja celu inflacyjnego w polityce pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego w latach 2008 - 2010, [w:] B. Mucha – Leszko (red.), Gospodarka i polityka makroekonomiczna strefy euro w latach 2008 – 2010. Skutki kryzysu i słabości zarządzania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, ISBN 978-83-7784-003-0, s. 139 – 177.
 44. Venture capital’s influence on the innovation of enterprises, [w:] Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук y дослiджeннях молодихвчених молодихвчених „Пoдзинка 2011”. Cерія: Економіки, Підприэмництво,Туризм (Aktualne problemy nauk przyrodniczych i humanitarnych. Osiągnięcia młodych naukowców), publikacja po XIII Ukraińskiej konferencji naukowej młodych naukowców, 14 – 15 kwietnia 2011, Czerkasy, Ukraina, s. 169 – 172 (współautor M. Twarowska).
 45. Analiza wpływu kryzysu finansowego na islamski rynek finansowy w latach 2008 – 2009, [w:] M. Kicia (red.), Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS Nr 2/2011, Wydawnictwo AT Group, Lublin 2011, s. 53 - 64.
 46. Bezpieczeństwo rynku finansowego Unii Europejskiej – „superregulacja” czy decentralizacja, [w:] M. Kicia (red.), Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS Nr 1/2010, Wydawca UMCS, Wydawnictwo AT Group, Lublin 2010, ISSN 2082-5323, s. 31 – 44.
 47. Rynek Catalyst – nowoczesny rynek obligacji w Polsce, [w:] J. Czarecki, R. Zajkowski (red. nauk.), Nowe perspektywy funkcjonowania rynku finansowego. Wybrane aspekty, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, ISBN 978-83-227-3241-0, s. 111 – 124.
 48. Powiązania rynków kapitałowych ze sferą realną gospodarki – analiza rynków wschodzących na przykładzie Polski i innych państw regionu, [w:] M. Kicia, A. Korzeniowska (red. nauk.), Wybrane aspekty funkcjonowania rynku finansowego w warunkach kryzysu, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, ISBN 978-83-227-3058-4, s. 11 – 24.

 

 

Courses I Teach

 • International Economic Relations
 • International Economics
 • Economics of European Integration
 • The Economic System of the European Union
 • International Markets
 • International Competitiveness
 • Introduction to international business
 • Enterprise internationalization
 • International logistics and logistics centers
 • International transport