Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Piotr Piskozub

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA CYWILNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 konsultacje będą odbywały się w terminach:


1) poniedziałki: 11:10-12:40 - dyżur za pośrednictwem Microsoft Teams


2) wtorki: 8:00-9:30 - dyżur za pośrednictwem Microsoft Teams


 


Link do zespołu, za pośrednictwem którego realizowane są konsultacje: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa8f25561e4a64b5888e41e09df5f9f78%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=95b6cb46-b687-4232-9e28-c6d36587e4d3&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


 

O sobie

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; autor rozprawy doktorskiej zatytułowanej: "Odpowiedzialność podmiotów świadczących uslugi turystyczne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów o świadczenie usług turystycznych", a także kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa turystycznego oraz prawa pomocy społecznej.


Ogłoszenia

Informacja o zaliczeniu wykładu monograficznego dla prawa stacjonarnego z przedmiotu "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wybrane zagadnienia":

Zgodnie z ustaleniami, zaliczenie przedmiotu odbędzie się w formie testu na wirtualnym kampusie w dniu 31.05.2021 r. w godzinach od 17:30 do 18:30. W prowadzonych przeze mnie kursach proszę znaleźć kurs zatytułowany: "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wybrane zagadnienia. Prawo stacjonarne 2020/2021. Test zaliczeniowy.

Test będzie obejmował 15 pytań jednokrotnego wyboru. Czas trwania testu wynosi 15 minut od momentu jego rozpoczęcia.
Drugi termin przewidziany jest na dzień 02.06.2021 r., godzina 13:00-13:30.
 
Osoby, które nie są w stanie przystąpić do zaliczenia w żadnym z powyższych terminów proszę o indywidualny kontakt za pośrednictwem MS Teams.
 
--------------------------------
 
Informacja o egzaminie z przedmiotu "Prawo cywilne cz. 2" dla prawa zaocznego, 3 rok:
 
1) egzamin przedterminowy odbędzie się w formie ustnej w dniu 12 czerwca 2021 r. Godziny egzaminu zostaną ustalone na najbliższym wykładzie, w zależności od liczby osób chętnych.
 
2) egzamin właściwy odbędzie się w dniu 10 lipca 2021 r. w godzinach porannych. Forma egzaminu zostanie ostatecznie ustalona na wykładzie.