Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Andrzej Chmiel

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim w roku akademickim 2023/24


konsultacje - najbliższe terminy (w dniach 26 luty - 1 marca br.): środa - 28 luty br. godz. 9.15-10.15; czwartek - 29 luty br. godz.  9.30-10.30 (pokój 503 WPiA UMCS).  


Egzamin - Prawo rzymskie - Prawo niestacjonarne 


Uprzejmie przypominam, że egzamin z przedmiotu - Prawo rzymskie dla I roku prawa niestacjonarnego odbędzie się w dniu 11 lutego br. (tj. niedziela) o godz. 15.00 (Aula A WPiA)


Ogłoszenie


Szanowni Państwo,


uprzejmie informuję, iż nasze pierwsze zajęcia z przedmiotu - Łacińska terminologia prawnicza zaplanowane na dzień 11 października br. (tj. środa) przewidziane dla prawa stacjonarnego dla grupy III (z godz. 11.10-12.40) i grupy IV (z godz. 12.45-14.15) zostały przeniesione na dzień 13 października br. (tj. piątek) i odbędą się w sali nr 2 w DSZ (Domu Studenta Zaocznego Kronos) według następującego porządku - grupa III w godz. 9.35-11.05, grupa IV w godz. 11.10-12.40.


 


Uprzejmie informuję, iż pierwsze zajęcia z przedmiotu monograficznego - Łacińska terminologia prawnicza (kierunek Prawno-administracyjny I st.) odbędą się w dniu 4 października 2023 r. według planu zajęć.


 


Ogłoszenie


Prawo niestacjonarne I rok - egzamin poprawkowy z przedmiotu - Prawo rzymskie


24 luty 2023 tj. piątek - godz. 19.00 - Aula A WPiA UMCS


Uprzejmie przypominam, iż warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu!


 


 


 


 


 link do konsultacji w formie zdalnej w teamsie: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab041bf6b6d01496c9af10f37ad03f992%40thread.tacv2/conversations?groupId=16e5e109-16a4-4c1f-bbbd-521fdae3a3ca&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


  


 

O sobie

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (2001-2006). W latach 2008 - 2013 ukończył na WPiA UMCS studia doktoranckie w zakresie prawa. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał uchwałą Rady WPiA UMCS z dnia 19 czerwca 2013 r. na podstawie rozprawy doktorskiej: Zeznania świadków i ich wartość dowodowa w rzymskim procesie karnym, przygotowanej w Katedrze Prawa Rzymskiego UMCS pod kierunkiem Prof. dr. hab. Krzysztofa Amielańczyka i obronionej 29 maja 2013 r. na tymże wydziale. Od 1 października 2013 r. zatrudniony na stanowisku asystenta, zaś od 1 lutego 2018 r. na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Rzymskiego UMCS. Od października 2017 r. opiekun Koła Naukowego Prawa Rzymskiego UMCS (KNPR UMCS). W latach 2014-2019 członek Wydziałowej Komisji ds. Promocji WPiA UMCS, a od października 2019 członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej.   


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe obejmują rzymskie prawo karne, rzymski proces karny a w szczególności problematykę stron procesowych. 

Prowadzone na WPiA UMCS zajęcia dydaktyczne:

- Prawo rzymskie - ćwiczenia (prawo stacjonarne), wykład (prawo niestacjonarne),

- Rzymskie prawo publiczne - wykład (bezpieczeństwo wewnętrzne I st.),

- Seminarium dyplomowe (bezpieczeństwo wewnętrzne I i II st.),

- Łacińska terminologia prawnicza - konwersatorium (prawo); wykład monograficzny (kierunek prawno-administracyjny I st.),

- Ustrój i administracja państw antycznych - wykład monograficzny (kierunek prawno-administracyjny II st.)

 

Dorobek naukowy:

- Studia Profesora Adama Wilińskiego nad rzymskim prawem karnym, Studia Iuridica Lublinensia, 13 (2010), s. 123-132.

Ochrona bezpieczeństwa właścicieli niewolników w świetle S.C. Silanianum - zagadnienia dowodowe [w:] Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim, pod red. K. Amielańczyka, A. Dębińskiego, D. Słapka, Lublin 2010, s. 53-64.

Ustrój rzymskich organów jurysdykcyjnych w sprawach karnych, Studia Prawnoustrojowe UWM 12 (2011), s. 49-55.

Zeznania świadków i ich wartość dowodowa w rzymskim procesie karnym, Lublin 2013, ss. 322 (rozprawa doktorska, niepubl.).

Proces katylinarczyków jako przykład rzymskiego "procesu politycznego", [w:] Prawo karne i polityka w państwie rzymskim, red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek, Lublin 2015, s. 47-62. 

Zasada crimen extinguitur mortalitate a samobójstwo oskarżonego w rzymskim procesie karnym, [w:] Justynian i prawo rzymskie. Refleksje w 1450. rocznicę śmierci cesarza, pod red. K. Szczygielskiego, Białystok 2015, s. 97-112. 

Immediacy principle in the Roman criminal procedure, Krytyka Prawa, t. 8 nr 2 (2016), s. 2-16.

Dzieła naukowe jurystów rzymskich w zakresie prawa karnego, Studia Iuridica Lublinensia, nr 25/3 (2016), s. 151-164.

Pomówienie oskarżonego w rzymskim procesie karnym, [w:] Ius pluribus modis dicitur - prawo rzymskie wciąż żywe, red. B.J. Kowalczyk, B. Szolc-Nartowski, Gdańsk 2016, s. 35-57.

Przykład zastosowania s.c. Silanianum, czyli o tym, dlaczego rzymska iustitia stawała się niekiedy okrutna, [w:] Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktura, interpretacje, red. D. Słapek, I. Łuć, Lublin 2017, s. 299-310.

Przyznanie się oskarżonego do winy w rzymskim procesie karnym, Zeszyty Naukowe KUL 60 (2017), nr 3 (239), s. 465-483.

Zasada kontradyktoryjności w rzymskim procesie karnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, z. 101, Seria Prawnicza, Prawo 22 (2018), s. 42-57

- Summum supplicium in the Legislation of Christian Roman Emperors, Studia Prawnicze KUL 4 (80) 2019, s. 39-56. 

 - Reus vel suspectus? On the Status of the Accused and the Suspect in the Roman Criminal Procedure, "Studia Iuridica Lublinensia" 30/2 (2021), s. 63-79 - tekst dostępny pod adresem: https://journals.umcs.pl/sil/article/view/10886/pdf

Defence Right of the Accused and the Evidence from Slave’s Testimony in the Roman Criminal Procedure, "Studia Iuridica Lublinensia" 30/5 (2021), s. 107-121 (DOI: 10.17951/sil.2021.30.5.107-121)

 

 

 

   

 


Ogłoszenia