Jednostki i pracownicy - książka adresowa

PhD Artur Wysocki

PhD Artur Wysocki
Position
Assistant Professor
Units
KATEDRA BADAŃ NAD KULTURĄ I KOMUNIKACJĄ
Functions
Lane Kirkland Program Regional Coordinator
Telephone number
+48 81 537 51 94
E-mail address
Show

Address

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/136
20-031 Lublin

Personal information

Artur Wysocki, Ph.D. - Assistant Professor in The Institute of Sociology, Maria Curie-Skłodowska University. Sociologist of culture, nation and ethnic groups and intercultural relations. The research work deals with social macro-structures, civilization and national and ethnic intercultural relations (including the phenomenon of culture clash), the issue of collective identity and cultural dimension of globalization. Author of over 50 scientific articles, monograph and co-editor of two collective works. A member of the Polish Sociological Association (a member of the board of Section of Sociology of Ethnicity and the Lublin Branch). In the study of intercultural relations, he has many years of experience in being the Regional Coordinator of The Lane Kirkland Scholarship Program (http://www.kirkland.edu.pl/kirkland2017/index.php/en/). Certified moderator of Design Thinking. Completed courses in the areas of universal design, change management, project management, soft skills (communication, negotiation and conflict management), active teaching methods (Learning-by-doing) and innovative methods of data presentation. Participation in many scientific and educational projects, including: monographic study of the environment of dance theaters in Poland and Lublin (2001-2002, project manager); The experience of two totalitarianisms in Poland - interpretations (Doświadczenie dwóch totalitaryzmów – interpretacje, 2017-18, member of the interdisciplinary research group, The Pilecki Institute,  http://instytutpileckiego.pl); DT.Uni – Design Thinking Approach for an Interdysciplinary University  (2018, Erasmus+; co-author of the report Best Interdisciplinarity-Enhancing Practices at Higher Education Institutions https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/0118/095611-dt-uni16012019-internet.pdf).

 

 

 

 


Scientific Activity

https://orcid.org/0000-0001-8345-9308 

 

Research projects:

1. Członek zespołów badawczych projektów dofinansowywanych z dotacji celowej MNiSW na badania statutowe realizowane w Instytucie Socjologii UMCS:

Dialog kultur. Liberalna demokracja wobec wielokulturowości, kierownik dr hab. Ryszard Radzik, termin realizacji: 2009-2011.

Procesy narodotwórcze oraz zderzenia kultur w Europie Środkowo-Wschodniej w dwóch ostatnich stuleciach, kierownik dr hab. Ryszard Radzik, termin realizacji: 2012-2013.

Tożsamości narodów Europy Środkowo-Wschodniej, kierownik: prof. Ryszard Radzik, termin realizacji: 2014-2016.

Procesy zewnętrznej mobilności i wewnętrznej mobilności społecznej, kierownik: prof. Zofia Kawczyńska-Butrym, termin realizacji: 2017-2018.  

2. Kierownik projektu:Zderzenie kultur na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej w ramach grantu Programu Rozwoju Młodych Naukowców w Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS dofinansowanego z dotacji celowej MNiSW„Młoda kadra i doktoranci”. Termin realizacji: 2010-2011.

3. Wykonawca w projekcie: Doświadczenie dwóch totalitaryzmów – interpretacje. Organizator i fundator: Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego w Warszawie. Członek interdyscyplinarnej grupy badawczej. Opracowanie i opublikowanie pracy: Pamięć zbiorowa o okupacji hitlerowskiej, sowieckiej i o PRL jako element współczesnej tożsamości narodowej Polaków w perspektywie badań sondażowych. Termin realizacji: 2017-2018. Strona projektu: https://instytutpileckiego.pl/pl/aktualnosci/projekt-badawczy-doswiadczenie-dwoch-totalitaryzmow-interpretacje/

4. Współwykonawca etapu nr 1 w projekcie DT.Uni – Design Thinking Approach for an Interdysciplinary University realizowanym w ramach programu Erasmus+ nr 2017-1-PL01-KA203-038527. Finansowanie: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ERASMUS+. Termin realizacji: 01.09.2017–31.08.2020. Strona projektu: https://www.umcs.pl/en/dt-uni-design-thinking-approach-for-an-interdisciplinary-university,13512.htm

 

Research publications

2002

1. Koniec książki? Rozważania na marginesie problematyki książki elektronicznej, „Philosophon Agora” 2002, s. 7-14.

2. Krytyka grupowości Cyganerii Warszawskiej. Próba socjologicznej teorii grupy literackiej, „Consensus. Studenckie Zeszyty Naukowe. Wydział Politologii UMCS” 2002, nr 2, s. 22-49. )

2003

3. Książka elektroniczna, [w:] Aleksandra Chomiuk, Obmyślam świat – podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy trzeciej gimnazjum; wyd. Publisher-Innowacje, Goleszów 2002, s. 274-277. 

2005

4. Koniec książki? Rozważania na marginesie problematyki książki elektronicznej, [w:] Kulturowe wyzwania XXI wieku. Szkice z socjologii, antropologii i psychologii społecznej, (pod red.) Urszuli Kusio, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2005, s. 125-132.

5. Kinoteatr Projekt, [w:] Kultura alternatywna w Lublinie. Studia, szkice, eseje, (pod red.) Ewy Krawczak, Wyd. UMCS, Lublin 2005, s. 103-111, 234 (Aneks). 

6. Grupa Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej. Hanna Strzemiecka, [w:] Kultura alternatywna w Lublinie. Studia, szkice, eseje, (pod red.) Ewy Krawczak, Wyd. UMCS, Lublin 2005, s. 163-183, 236-252 (Aneks). 

7. Międzynarodowe Lubelskie Spotkania Teatrów Tańca, [w:] Kultura alternatywna w Lublinie. Studia, szkice, eseje, (pod red.) Ewy Krawczak, Wyd. UMCS, Lublin 2005, s. 185-191, 252-261 (Aneks). 

8. Lubelski Teatr Tańca. Ryszard Kalinowski, [w:] Kultura alternatywna w Lublinie. Studia, szkice, eseje, (pod red.) Ewy Krawczak, Wyd. UMCS, Lublin 2005, s. 193-199, 261-262 (Aneks). 

9. Teatr Tańca z Lublina. Renata Pyszniak, [w:] Kultura alternatywna w Lublinie. Studia, szkice, eseje, (pod red.) Ewy Krawczak, Wyd. UMCS, Lublin 2005, s. 201-206, 262-267 (Aneks). 

10. Teatr Tańca Akt i inne inicjatywy związane ze sztuką teatralno-taneczną, [w:] Kultura alternatywna w Lublinie. Studia, szkice, eseje, (pod red.) Ewy Krawczak, Wyd. UMCS, Lublin 2005, s. 207-209, 267-268 (Aneks). 

2007

11. Постмодерная субкультура: изнутри и снаружи, (recenzja: Muggleton D., Inside Subculture. The Postmodern Meaning of Style, Oxford-New York 2000, 237 p.), „Cоциология: Теорияб, Методы, Маркетинг – Sociology: Theory, Methods. Marketing”, 2006/4, s. 221-224. 

2008

12. Obraz Sowietów w anegdocie okupacyjnej na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (1939-1941), „Acta Albaruthenica” 2007, nr 7 (Literatura. Język. Kultura, (red. nauk.) Mikołaj Timoszuk i Mikołaj Chaustowicz, Warszawa 2007), s. 420-433. 

13. Humor jako składnik zderzenia kulturowego na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej w okresie pierwszej okupacji sowieckiej 1939-1941, „Studia Białorutenistyczne” 2008, t. 2, s. 101-142. 

14. Artykuł recenzyjny: Timothy Snyder, Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa i Białoruś 1569-1999, przełożyła Magda Pietrzak-Merta, Wydawnictwo Fundacja Pogranicze, Sejny 2006, 352 s., „Studia Białorutenistyczne” 2008, t. 2, s. 359-365.

2009

15.Białorusini i białoruskość na Białorusi Zachodniej w latach 1939-1941 jako motyw w polskiej literaturze pamiętnikarskiej, [w:] Acta Albaruthenica, Rossica, Polonica, t. 1., red. G.M. Miezanka, Witebsk 2009, s. 152-155. 

16. Zderzenie kultur na ziemiach wschodnich II RP w latach 1939-1941 na przykładzie sowieckiego systemu edukacji, [w:] Dialog kultur w edukacji, (pod red.) Barbary Myrdzik i Małgorzaty Karwatowskiej, wyd. UMCS, Lublin 2009, s. 166-176. 

17. Вобраз Саветаў у акупацыйнай показцы на паўночна-усходніх землях II Рэчы Паспалітай ва ўспамінах польскага насельніцтва (1939 – 1941), „Беларусіка – Albaruthenika” кн. 29, Мінск 2010,  c. 236-252. 

2010

18. Belarusians and Belarusianness in the Face of Soviet People and Sovietization in Western Belarus in the Years 1939-1941 in the Memoirs of Polish People, „Annus Albaruthenicus” 2010, t. 11, s. 137-152. 

19. От столкновения культур к диалогу культур, [w:] „Naukowi Zapiski. Serija <<Kulturologija>>” ( Probliemi kulturnoj identicznosti: globalnij ta lokalnij wimiri. Materiali możnarodnoj konferencji 23-24 kwitnia. Ostrog – 2010), Wipusk 5, с. 110-125.

20. Sowiecka polityka religijna i reakcje na nią Polaków na ziemiach wschodnich II RP w latach 1939-1941 [w:] Kościół w obliczu totalitaryzmów. Zbiór studiów dla uczczenia XXV rocznicy męczeńskiej śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki. Toruń 16-17 X 2009 r., pod red. Wojciecha Polaka, Waldemara Rozynkowskiego, Michała Białkowskiego, Jakuba Kufla, Toruń 2010, s. 96-104. 

21. O obecności pojęcia zderzenie kultur w naukach społecznych, [w:] Człowiek wobec universum. Księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin Pana Profesora Mariana Filipiaka, red. Anna Biała, Mariusz Gwozda, Jolanta Kociuba, Ewa Krawczak, Urszula Kusio, wyd. UMCS, Lublin 2010, s. 205-216.

22. Sowietyzacja oświaty i szkolnictwa wyższego na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939-1941 w perspektywie zderzenia kulturowego, „Studia Białorutenistyczne” 2010, t. 4, s. 91-116.

23. Nota recenzyjna: Larysa Mikhailik (Larysa Michajlik), Kościół katolicki na Grodzieńszczyźnie 1939-1956, Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza RYTM, „Seria Wschodnia”, Warszawa 2008, 352 s., „Studia Białorutenistyczne” 2010, t. 4, s. 351. 

24. Nota recenzyjna: Walancin Akudowicz, Dialogi z Bogiem, przekład: Halina i Jan Maksymiukowie, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, seria: „Biblioteka Białoruska”, Wrocław 2008, 168 s., „Studia Białorutenistyczne” 2010, t. 4, s. 352. 

25. Problematyka zderzenia kultur w socjologii i antropologii, „Annales UMCS. Sectio I. Philosophia – Sociologia” 2008, vol. XXXIII, s. 23-41. 

2011

26. Zachodnia Białoruś w latach 1939-1941 w relacjach polskich sąsiadów. Życie codzienne, stosunki i procesy społeczne, [w:] Беларусь і суседзі: гістарычныя шляхі, узаемадзеянне  і ўзаемаўплывы (Міжнародная навуковая канферэнцыя, Гомель, 30.09 – 1.10 2010 г.), Гомель (Homel, Białoruś) 2010, s. 306-311. 

27. Funkcje społeczne humoru okupacyjnego na ziemiach wschodnich II RP w latach 1939-1941, [w:] Komunikowanie się Polaków w okresie II wojny światowej, red. Krzysztof Stępnik, Maciej Rajewski, wyd. UMCS, Lublin 2011, s. 197-205. 

28. Białorusini i białoruskość wobec Sowietów i sowietyzacji na Białorusi Zachodniej w latach 1939-1941 we wspomnieniach Polaków, „Studia Białorutenistyczne” 2011, t. 5, s. 163-177.

29. Nota recenzyjna: Białorusini, pod red. Teresy Zaniewskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, 176 s., „Studia Białorutenistyczne” 2011, t. 5, s. 465-466.

2012

30. Вынікі саветызацыі заходнебеларускіх і заходнеўкраінскіх земляў у 1939-1941 г. з перспектывы сутыкнення культур, „Belarusian Historical Review” 2011, том 18, сшыткі 1-2 (34-35), c. 141-185. 

31. Савецкая сістэма асветы ў 1939-1941 гадах у Заходняй Беларусі і Украіне ва ўспамінах польскіх вучняў і настаўнікаў [w:] Супольнасць традыцыі – садружнасць у будучыні: Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. Зборнік навуковых артыкулаў. – Мінск: Выдавецтва “Кнігазбор”, 2012. – (серыя Беларусіка=Albaruthenika . Кн.34), c. 94 – 103. 

2013

32. Антропологічнесоціологічнеполітологічнета комунікаційне розуміння поняття зіткнення культур, [w:] „Naukowi Zapiski. Serija <<Kulturologija>>” Wipusk 11. Materiali VI Możnarodnoj naukowoj konferencji „Kultura w garizonti stalich i plinnych identicznostiej (12-13 kwitnia 2013 roku, m. Ostrog), Czastina 1, Ostróg 2013, с. 89-107. 

33. Про необхідність врахування просторового виміру в дослідженнях зіткнень культур, [w:] Етносоціологічний та епістемологічний дискурс у науковому просторі/ Etnosociological and epistemological discourse in scientific space, За ред. В.Евтуха, Р.Радзіка, Г.Кіслої, Київ 2013, c. 104-124. 

34. Sprawozdanie z konferencji: „Kultura w horyzoncie stałych i płynnych tożsamości” („Culture in the Horizon of Stable and Liquid Identities”) Ostróg, Ukraina, 12-13 kwietnia 2013 r., „Konteksty Społeczne” 2013, Tom I (1), s. 103-104. 

35.

a) Belarusian Identity in the Focus of International Experts (recenzje: Tożsamości zbiorowe Białorusinów, red. Ryszard Radzik, wyd. UMCS, Lublin 2012, 423 s.; Ryszard Radzik, Białorusini – między Wschodem a Zachodem, wyd. UMCS, Lublin 2012, 262 s.), „IISEPS News. Analytical Bulletin of Independent Institute of Socio-Economic and Political Studies” June 2013, Issue 2 (68), p. 48-50. 

b) Bielaruskaja identicznost w fokusie wnimanija mieżdunarodnych ekspertow (recenzje: Tożsamości zbiorowe Białorusinów, red. Ryszard Radzik, wyd. UMCS, Lublin 2012, 423 s.; Ryszard Radzik, Białorusini – między Wschodem a Zachodem, wyd. UMCS, Lublin 2012, 262 s.), „IISEPS News. Analytical Bulletin of Independent Institute of Socio-Economic and Political Studies” 2013, no. 2 (68), c. 53-55. 

36. Badanie zderzenia kultur metodą biograficzną. „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2013, t. 9, nr 4, s. 152–166. [dostęp 02.12.2013]. Dostępny w Internecie: http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org/Volume24/PSJ_9_4_Wysocki.pdf. 

37. Динамика столкновения культур на территории Западной Белaруси в 1939–1941 гг. / А. Высоцки // Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаўнасці, міжнацыянальныя і міждзяржаўныя адносіны: Зборнік навук. артыкулаў. Вып. 2. / рэдкал.: Р.Р. Лазько (гал. рэд.) [і інш.]. – Гомель, ГДУ імя Ф.Скарыны, 2013. – С. 88–94. 

2014

38. Obrazawacielnoje i kammunikatiwnoje panimanije koncjepcyi stałknowienija kultur, [w:] Globalnyje wyzowy sowriemiennosci i socjalna ja strategija rassijskoj sistiemy obrazowanija, Wyd. Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. A.I. Hercena, Sankt Petersburg 2013, c. 494-501. 

39. Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939-1941 we wspomnieniach Polaków, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, 387 s. 

40. Sociology from Lublin, ed. Ryszard Radzik, Bogdan Szajkowski, Artur Wysocki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, 354 s. 

41. Clash of Cultures: Spatial Dimension in Studies of Intercultural Relations, [w:] Sociology from Lublin, ed. Ryszard Radzik, Bogadn Szajkowski, Artur Wysocki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, p. 47-69. 

2015

42.Social Change and Identity in Poland: The Social Criteria of Polishness, 1988–2008, [w:] Contemporary Problems of Social Change: Polish and Ukrainian Experience, ed. Volodymyr Yevtukh, Ryszard Radzik, Ganna Kisla, Publishing House Scientific Production Association "Interservice" Ltd., Kyiv (Kijów) 2015, p. 83-96. 

43. Educational System in a Process of Radical Change: Sovietisation on the Eastern Polish Territories, 1939-1941, [w:] Contemporary Educational Challenges, ed. Ryszard Radzik, Anna Kisla, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, p. 145-161. 

44. Зіткнення культур – між конфліктом і діалогом культур, „Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент / International Scientific Forum: Sociology, Psychology, Pedagogy, Management”, Випуск 17, Київ 2015, c. 30-41. 

45. O rozumieniu i stosowaniu tożsamości narodowej w naukach społecznych. Recenzja: Paweł Ścigaj, Tożsamość narodowa. Zarys problematyki, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, (Societas, seria pod red. Bogdana Szlachty, tom 48), Kraków 2012, 464 s., „Konteksty Społeczne” 2014, Numer 2, Tom 4, s. 59-61. 

2016

46. Глобализация и кризис национальных идентичностей? Случай польского общества, [w:] „Naukowi Zapiski Nacjonalnowo Uniwersytetu <<Ostrozka Akademija>>. Serija <<Kulturologija>>” Wipusk 17. Materiali IX Miżnarodnoj naukowoj konferencji „Probliemy kulturnoj identicznosti w sytuacji suczasnowo dialogu kultur” (20-21 trawnia 2016 roku, Ostrog), Wydawnictwo:Nacjonalnowo Uniwersytetu <<Ostrozka Akademija>>, Ostrog (Ostróg, Ukraina) 2016, c. 171-189. 

47. Identities of Central-Eastern European Nations, ed. Volodymyr Yevtukh, Artur Wysocki, Ganna Kisla, Andrzej Jekaterynczuk, Wydawnictwo: SPA “Interservice” Ltd., Kyiv (Kijów) 2016, 310 p. 

48. Polish National Identity in the Regional Context: An Analysis of Selected Public Opinion Surveys on the National Autostereotype and Perception of Poland’s Neighbours (1993–2015), [w:] Identities of Central-Eastern European Nations, ed. Volodymyr Yevtukh, Artur Wysocki, Ganna Kisla, Andrzej Jekaterynczuk, Publishing House Scientific Production Association "Interservice" Ltd., Kyiv (Kijów) 2016, p. 87-112. 

49. Między uniwersalizmem a przestrzennym uwarunkowaniem modeli teoretycznych w badaniu relacji międzykulturowych. Przypadek zderzenia kulturowego, „Konteksty Społeczne” 2015, Tom 3, Nr 2 (6), s. 8-20. 

2017

50. Wysocki, Artur, Zderzenie kultur: Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939-1941 we wspomnieniach Polaków (The collision of cultures: Polishness and Sovietness in the eastern lands of the Polish Republic In 1939-1941 in the memories of Poles) (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2014), 269-72, 273-74, 275-79, 280, 281-82, 285. , in The Great West Ukrainian Prison Massacre of 1941. A Sourcebook, Edited by Ksenya Kiebuzinski and Alexander Motyl, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017, pp. 154-163.

51. Dialogotwórcza funkcja zderzenia kultur. Przypadek kontaktu Polaków z sowieckością na ziemiach wschodnich II RP w latach 1939-1941, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. Philosophy and Sociology” 2016, Vol 41, No 2, s. 7-25.

52. Poczucie tożsamości narodowej Polaków w kontekście zachodnioeuropejskim, „Opuscula Sociologica” 2017, nr 3 (21), s. 57-77.

2018

53. Pamięć zbiorowa o okupacji hitlerowskiej, sowieckiej i o PRL jako element współczesnej tożsamości narodowej Polaków w perspektywie badań sondażowych, [w:] Doświadczenie dwóch totalitaryzmów. Interpretacje, red. Paweł Kaczorowski, Marek Kornat, Joanna Lubecka, Piotr Madajczyk, Wyd. Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, Warszawa 2018, s. 453-508.

54. Stosunek społeczeństwa polskiego do przeszłości a tożsamość narodowa. Analiza badań sondażowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. Philosophy and Sociology” 2018, vol 43, nr 1, s. 111-124.

55. Czy Polacy czują się Europejczykami? Analiza wyników badań opinii publicznej nad poczuciem autoidentyfikacji i więzi społecznych, [w:] Identicznosti narodiw centralno-schidnoj ewropy (Tożsamości narodów Europy Środkowo-Wschodniej), red. A. Jekaterynczuk, N. Kovalisko, R. Radzik, Wyd. Państwowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franka, Lwiw (Lwów) 2018, s. 142-165.

2019

56. Best Interdisciplinarity – Enhancing Practices at Higher Education Institutions, Edited by Agnieszka Kolasa-Nowak, Michał Nowakowski, Artur Wysocki, Erasmus+ Programme of the European Union, Lublin 2018, 267 pp. (https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/0118/095611-dt-uni16012019-internet.pdf)

 57. (with Agnieszka Kolasa-Nowak i Michal Nowakowski) Introduction, in: Best Interdisciplinarity – Enhancing Practices at Higher Education Institutions, Edited by Agnieszka Kolasa-Nowak, Michał Nowakowski, Artur Wysocki, Erasmus+ Programme of the European Union, Lublin 2018, p. 5-8. (https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/0118/095611-dt-uni16012019-internet.pdf)

 58. Academic Staff of the Future, in: Best Interdisciplinarity – Enhancing Practices at Higher Education Institutions, Edited by Agnieszka Kolasa-Nowak, Michał Nowakowski, Artur Wysocki, Erasmus+ Programme of the European Union, Lublin 2018, p. 10-13. (https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/0118/095611-dt-uni16012019-internet.pdf)

 59. Information Society, in: Best Interdisciplinarity – Enhancing Practices at Higher Education Institutions, Edited by Agnieszka Kolasa-Nowak, Michał Nowakowski, Artur Wysocki, Erasmus+ Programme of the European Union, Lublin 2018, p. 84-87. (https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/0118/095611-dt-uni16012019-internet.pdf)

 60. „Wojna polsko-polska”. Między polityzacją tożsamości zbiorowych Polaków a realnym konfliktem społecznym, [w:] Kultury narodowe i lokalne a polityka. Powiązania w różnych kontekstach, pod red. Joanny Kurczewskiej i Zdzisława Macha, przy współpracy Marcina Ślarzyńskiego, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2019, s. 129-151.

2020

 61. National identity of Poles in the eastern territories of the Second Polish Republic in the years 1918-1939 against the background of nation-forming processes and territorial-socio-structural conditions, w: Iдентичність та соціальна солідарність у Центрально-Східній Європі / Tożsamość i solidarność społeczna w Europie Środkowo-Wschodniej,ЗаредН. Коваліско, А. Єкатеринчука, О. Лісеєнко, Р. Радзіка, ЛНУ імені Івана Франка, Видавництво УМКС / LUN im. Iwana Franki, Wydawnictwo UMCS, Львів-Люблін /Lwów-Lublin 2020, p. 77-89. 

 62. Społeczne kryteria polskiej tożsamości narodowej w latach 1988-2018, „Dialogi Polityczne” 2020, nr 29, s. 191-205. (DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2020.027)

2021

 63. Integrating a new student group, w: Nowy model dydaktyczny wzmacniający myślenie dywergencyjne w oparciu o realne zadania dydaktyczne; case for IO5, DT.Uni, 6 p. Baza zadań edukacyjnych: http://portal.ipg.pt/DtTasks/

 64. Design thinking workshops for students of sociology, Nowy model dydaktyczny wzmacniający myślenie dywergencyjne w oparciu o realne zadania dydaktyczne; case for IO5, DT.Uni, 7 p. Baza zadań edukacyjnych: http://portal.ipg.pt/DtTasks/

 65. Sociology students as DT moderators, Nowy model dydaktyczny wzmacniający myślenie dywergencyjne w oparciu o realne zadania dydaktyczne; case for IO5, DT.Uni, 6 p. Baza zadań edukacyjnych: http://portal.ipg.pt/DtTasks/

2022

 66. Polak – katolik? O związkach między deklarowaną religijnością a poczuciem tożsamości narodowej Polaków, „Przegląd Religioznawczy/The Religious Studies Review” 2022, nr 2 (284), s. 125-140. (DOI: 10.34813/ptr2.2022.11)


Announcements

Issues of the seminar diploma:
 
1. Sociology of the Nation and Ethnic Groups
2. Intercultural Relations
3. Cultural Identities (civilizational, national, ethnic, religious)
4. Globalization in economic, political, cultural and social spatial
5. Sociology of Culture
6. Sociology of Education