Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Marta Wójcicka

dr hab. Marta Wójcicka
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA KOMUNIKACJI MEDIALNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


 


Konsultacje w semestrze zimowym 2021/22 w terminach: wtorek: 17-18.00 (MS Teams)


czwartek: 13.30-14.30 (gabinet A.5.32)


 


Proszę o wcześniejsze zasygnalizowanie potrzeby rozmowy za pośrednictwem wiadomości mailowej.


 


 


 


 


adres e-mail: marta.wojcicka@poczta.onet.pl


 


 


 


 

Adres

Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach; Wydział Politologii i Dziennikarstwa; ul. Głęboka 45, gabinet A.5.32

O sobie

doktor habilitowana nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 

specjalista Public Relations (2009/2010 - Podyplomowe Studium Public Relations, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Rozwoju Biznesu

 

 

2014 - habilitacja na podstawie monografii Pamięć zbiorowa a tekst ustnyLublin 2014: Wyd. UMCS, ss. 366.

2008 - rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Adamowskiego na temat Formuły inicjalne i finalne w tekstach prozy ludowej; recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Ługowska (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (UMCS).

2002 - praca magisterska w Instytucie Filologii Polskiej UMCS pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego (Tytuł w strukturze tekstu językowego). 

 

Zainteresowania naukowe: pamięć zbiorowa, komunikacja, tożsamość, lingwistyka (tekstu, mediów, obrazu), foklorystyka

 

Granty: 

 • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego NPRH "Uniwersalia 2.1" - "Przekład monografii Pamięć zbiorowa a tekst ustny" (2018-2020) (nr rej. 21H 17 0262 85).
 • promotorski 2007-2009 - "Formuły inicjalne i finalne w tekstach prozy ludowej" (nr N 104 008 32/0623).

 

Nagrody i wyróżnienia:

2020 - Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za osiągnięcia naukowe

2015 - Nagroda indywidualna I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, w tym rozprawę habilitacyjną "Pamięć zbiorowa a tekst ustny";

2015 - Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego przed ukończeniem 40. roku życia;

2014 - Medal Brązowy za długoletnią służbę (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej);

2012 - Nagroda "Marii Curie" dla zespołu pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego za publikację "Lubelskie" z serii "Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źródła i Materiały";

2011 - Nagroda Indywidualna III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za osiągnięcia naukowe 

 

  

https://orcid.org/0000-0002-9846-9776 

 

Wypromowany doktor: Patrycja Olejniczak (temat rozprawy: Obraz polskiego społeczeństwa w filmach Wojciecha Smarzowskiego. Studium socjokulturowe, data obrony: 17.03.2021)

 

Opieka promotorska nad:

1) mgr Piotrem Pękalą (Wizja świata w twórczości filmowej Andrzeja Żuławskiego)

2) mgr Patrycją Bilińską (Perswazja kulturowa w blogach parentingowych) 

3) mgr Agnieszką Jęczeń (Estetyzacja w kulturze współczesnej. Istota i funkcje)

4) mgr Katarzyną Kraczoń (promotor pomocniczy; Semiotyka gestów rytualnych w polskiej obrzędowości rodzinnej i dorocznej)

 

Recenzje doktoratów (4): UMCS (językoznawstwo), UŚ (językoznawstwo), Uniwersytet Ostrawski (językzonawstwo), UO (nauki o kulturze i religii)

 

członkini Zespołu Programowego na kierunku Produkcja medialna (od maja 2021)


Działalność naukowa

WYBRANE PUBLIKACJE (pełna lista na dole strony):

Monografie:

 1. Mem internetowy jako multimodalny gatunek pamięci zbiorowej, Lublin 2019, ss. 203. [https://wydawnictwo.umcs.eu/produkt/5247/mem-internetowy-jako-multimodalny-gatunek-pamieci-zbiorowej]
 2. Collective Memory and Oral Text,Berlin 2020, ss. 366 (translated by Przemysław Łozowski). 
 3. Pamięć zbiorowa a tekst ustny, Lublin 2014, ss. 366. [http://www.wydawnictwo.umcs.eu/produkt/4066/pamiec-zbiorowa-a-tekst-ustny].
 4. Dawno to temu, już bardzo dawno... Formuły ramowe w tekstach polskiej prozy ludowej, Lublin 2010, ss. 230. [press.umcs.lublin.pl/perl/ksin_wu.pl].

 

 

Opublikowane w wydawnictwach zwartych (wybór):

 

 1. Pamięć i pamiętanie w przestrzeni języka z perspektywy badań lingwistycznych, [w:] Język(i) w czasie i przestrzeni, red. Piotr Stalmaszczyk, Łódź 2021, s. 211-235 [współautor: Waldemar Czachur].

 2. Teksty, komunikaty, ślady? Tekst kultury w ujęciu pamięcioznawczym, [w:] Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, red. Małgorzata Rzeszutko, Bartłomiej Maliszewski, Lublin 2021, s. 15-25. 

 3. Mem internetowy - gatunek pamięci komunikatywnej, [w:] Język a media. Perspektywy i zagrożenia komunikacji we współczesnych mediach, red. Ewa Horyń, Bogusław Skowronek, Agnieszka Walecka-Rynduch, Kraków 2020, s. 24-46. 
 4. O tytule tekstu z perspektywy semiotyki, [w:] Wybrane zagadnienia lingwistyki tekstu, analizy dyskursu i komunikacji międzykulturowej – In memoriam Profesor Anny Duszak (1950-2015), red. Urszula Okulska, Urszula Topczewska, Anna Jopek-Bosiacka. Warszawa 2018, s. 149-174.
 5. Tożsamość a wizerunek. Zarys relacji, [:] Autopromocja, autoprezentacha, wizerunek w mediach audiowizualnych, t. 4, red. Aleksandra Kalisz, Ewelina Tyc, Katowice 2018, s. 9-18.
 6. Tytuły piosenek Wojciecha Młynarskiego wśród aktów mowy, [w:] Strasznie lubię cię, piosenko. Szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Barbarze Kudrze, red. Katarzyna Burska, Elwira Olejniczak, Łódź 2018, s. 153-162.
 7. Niepamięć jako negacja wartości?, [w:] Negacja w języku, tekście, dyskursie, red. Ewa Szudlarek-Śmiechowicz, Bartłomiej Cieśla, Łódź 2018, s. 31-40. 
 8. Społeczno-kulturowe funkcje Obcego/Innego, [w:] Obcy/Inny - propozycje aplikacji pojęciowych, red. Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec, Lublin 2018, s. 127-138.
 9. Wokół „ja/my”. Na tropach związków tożsamości z językiem, [w:] Język nasz ojczysty w kontaktach międzyludzkich, red. Bożena Taras, Rzeszów 2018, s. 13-24.
 10. Wędrówki (w) pamięci zbiorowej (na przykładzie motywu Kopciuszka), [w:] Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze, red. Ewa Bułas-Pleszak, Joanna Przyklenk, Artur Rejter, Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Katowice 2018, s. 69-79;
 11. Komunikacja i przekaz – pamięć zbiorowa w świetle mediologii, [w:] Tradycja dla współczesnościt. 12: Kultura jako komunikacja, red. Małgorzata Dziekanowska, Marta Wójcicka, Lublin 2018, s. 53-64.
 12. Memy internetowe jako nośniki pamięci zbiorowej, [w:] Popkulturowe formy pamięci, red. Sławomir Buryła, Lidia Gąsowska, Danuta Ossowska, Warszawa 2018, s. 159-172.
 13. Język pamięci zbiorowej (w kontekście kultury oralności, piśmienności i eletralności). Prolegomena, [w:] Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne, red. Waldemar Czachur, Warszawa 2018, s. 68-93.
 14. Memy internetowe jako teksty folkloru, [w:] Językowe i kulturowe modelowanie świata, red. Jan Kajfosz, Katarzyna Marcol, Czeski Cieszyn 2017, s. 271-288.  
 15. Kiedy obcy staje się swoim? O roli obcego w kreowaniu tożsamości, [w:] Tradycja dla współczesności, t. 11: Tożsamości w procesach społeczno-kulturowych, red. Małgorzata Dziekanowska, Marta Wójcicka, Lublin 2017, s. 89-98. 
 16. Głupota jest jak bigos... Obraz głupoty w memach internetowych, [w:] Głupota wszechobecna jest. O uniwersalności pewnej ludzkiej przywary, red. Katarzyna Łeńska-Bąk, Opole 2017, s. 297-310.
 17. Toasty – konwencja i kreacja w przemianach gatunku, [w:] Konwencja i kreacja w tekstach kultury, red. Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec, Lublin 2016, s. 235-252.
 18. Przyjemność komunikowania (się), [w:] Przyjemności duchowe i cielesne w kulturze na przestrzeni dziejów, red. Robert Bubczyk, Barbara Hołub, Lublin 2016, s. 295-305.
 19. Tożsamość jako tekst, [w:] Tradycja dla współczesności, t. 9: Tożsamości społeczno-kulturowe - kreacja i komunikacjared. Małgorzata Dziekanowska, Marta Wójcicka, Lublin 2016, s. 59-67.
 20. Parafraza tekstu folkloru w świetle teorii pamięci zbiorowej - od pamięci komunikatywnej do międzykulturowej, [w:] Działania na tekście. Przekład - redagowanie - ilustrowanie, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Tomasz Piekot, Lublin 2015, s. 183-196.
 21. Rola pamięci zbiorowej w komunikacji międzyludzkiej,  [w:] Człowiek, zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej,  red. Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec, Lublin 2015, s. 45-56.
 22. Wartości a pamięć zbiorowa, [w:] Tradycja dla współczesnościt.8: Wartości w języku i kulturze, red. Jan Adamowski, Marta Wójcicka, Lublin 2015, s. 65-72. 
 23. Historia mówiona - między historią a pamięcią, [w:] Historia mówiona w świetle nauk humanistycznych i społecznych, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Mirosław Szumiło, przy udziale Janusza Kłapcia, Lublin 2014, s. 89-105. 
 24. Lubelska ballada ludowa. Symbolika wybranych elementów świata przedstawionego, [w:] Lubelska pieśń ludowa na tle porównawczym, red. Jerzy Bartmiński, Beata Maksymiuk-Pacek, Lublin 2014, s. 193-208.
 25. Strój ludowy jako nośnik pamięci zbiorowej, [w:] Tam na Podlasiu, V, Codzienny i świąteczny ubiór ludności południowego Podlasia, red. Jan Adamowski, Marta Wójcicka, Wola Osowińska 2014, s. 13-25. 
 26. Pamięć zbiorowa w ujęciu kognitywnym i komunikacyjnym[w:] Jazyk a kultura z kognitivneho aspektu. Zbornik vedeckych prac z medzinarodnou ucastou, ed. Natalia Korina, Jana Sokolova, Nitra 2014, s. 200-209. 
 27. Ciało jako tekst kultury i nośnik pamięci, [w:] O płci, ciele i seksualności w kulturze i historii, red. Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec, Lublin 2014, s. 69-85.
 28. Tekst kultury jako struktura i proces, [w:] Tekst - kontekst - intertekst, red. Olga Kielak, Anna Kowalska, Joanna Szadura, Lublin 2013, s. 49-66.
 29. Ubran legends in Poland [w:] Estonia and Poland: creativity and tradition in cultural communicationvol. 2: Perspectives on national and regional identity, red. Liisi Laineste, Dorota Brzozowska, Władyslaw Chłopicki, Tartu 2013, s. 43-58.
 30. Oral textual patterns in modern advertising[w:] Estonia and Poland: creativity and tradition in cultural communicationvol. 2: Perspectives on national and regional identityred. Liisi Laineste, Dorota Brzozowska, Władyslaw Chłopicki, Tartu 2013, s. 121-136.
 31. Kapliczkowe inskrypcje - próba analizy i typologii[w:] Krzyże i kapliczki przydrożne jako znaki społecznej, kulturowej i religijnej pamięcired. Jan Adamowski, Marta Wójcicka, Lublin 2011, s. 81-92.
 32. Struktura tekstu bajki zwierzęcej[w:] Bajka zwierzęca w tradycji ustnej i pisanejred. Adrian Mianecki, Violetta Wróblewska, Toruń 2011, s. 99-112.
 33. Kolędy aktualizowane (współaut: Jan Adamowski), [w:] Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiałyt.4, Lubelskiecz. 1, Pieśni i obrzędy dorocznered. Jerzy Bartmiński, Lublin 2011, s. 192-206.
 34. Wzorce tradycyjnych tekstów ustnych we współczesnej reklamie[w:] Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmianat. 4: Tradycja w kontekstach kulturowych, red. Jan Adamowski, Marta Wójcicka, Lublin 2011, s. 167-177.
 35. Diabelskie intrygi. Obraz diabła w tekstach prozy ludowej, [w:] Zmowa, intryga, spisek. O tajnych układach  w strukturze codziennościred. Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara, Opole 2010, s. 257-272.
 36. Formuła a gatunkowa dyferencjacja prozatorskich tekstów folkloru[w:] Między kulturą ludową a masową. Historia, teraźniejszość i perspektywy badańred. Teresa Smolińska, Kraków-Opole 2010, s. 325-342.  
 37. Menu jako gatunek językowo-kulturowej wypowiedzi[w:] Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturzered. Rastislava Stolična, Anna Drożdż, Cieszyn - Katowice - Brno 2010, s. 265-273.
 38. Przejawy intertekstualności w tekstach kultury popularnej i współczesnych tekstach folkloru[w:] Intertekstualność we współczesnej komunikacji językowej, red. Jan Mazur, Agata Małyska, Katarzyna Sobstyl, Lublin 2010, s. 143-151. 
 39. Językowy obraz papieża Jana Pawła II w internetowej księdze kondolencyjnej, [w:] Karol Wojtyła - Jan Paweł II. Słowa prawdy i życia. Szkice lingwistyczne, red. Kazimierz Ożóg, Bożena Taras, Rzeszów 2010, s. 32-41.
 40. Językowe strategie oswajania choroby (na podstawie wypowiedzi internetowych)[w:] Wokół choroby, medycyny i praktyk leczniczych. Teorie, konteksty, interpretacjered. Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara, Opole 2009, s. 339-354.
 41. Współczesne gatunki folkloru jako gra z tradycją[w:] Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmianat. 2, Tradycja w tekstach kulturyred. Jan Adamowski, Józef Styk, Lublin 2009, s. 109-118.
 42. Formy etykiety językowej w prozatorskich tekstach folkloru[w:] Sztuka życia, zasady dobrego zachowania, etykieta. O zmienności obyczaju w kulturze, red. Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara, Opole 2008, s. 203-211.
 43. Czy istnieje styl publicystyczny?[w:] Współczesne odmiany języka narodowegored. Kazimierz Michalewski, Łódź 2004, s. 198-207.
 44. Między „łopatologią” a grą językową. O tytułach rozpraw naukowych, artykułów prasowych i utworów poetyckich[w:] XXX Ogólnopolskie seminarium kół naukowychOlsztyn 2001, s. 94-97.

 

Opublikowane w czasopismach:

 1. Gatunek pamięci zbiorowej. Rekonesans, "Stylistyka" 2019, nr 28, s. 81-92; doi.org/10.25167/Stylistyka28.2019.6
 2. O funkcjach słowa w kulturze, „Ethos” 32(2019), nr 1(125), s. 214-235.
 3. The role of language in the study of collective memory (based on examples of the accounts of the regaining of independence in 1918, as given by Lublin residents), "Ethnologia Europae Centralis" 2018, t. 15, s. 54-71.
 4. Gatunek mowy: zamknięty system cech, tekst otwarty, czy kategoria poznawcza? (z Przemysław Łozowski), "Terium. Półrocznik Językoznawczy" 2018, nr 3 (1), s. 56-77. https://journal.tertium.edu.pl/index.php/JaK/article/view/66/105.
 5. Słowo w tekstach prozy ludowej w świetle teorii aktów mowy (zarys problematyki), "Literatura Ludowa" 2017, nr 6, s. 3-12, DOI: 10.12775/LL.6.2017.001, http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LL/article/view/LL.6.2017.001/14816
 6. Styl jako praktyka i forma pamięci zbiorowej, "Terium. Półrocznik językoznawczy" 2017, nr 2, s. 29-42. https://journal.tertium.edu.pl/index.php/JaK/article/view/2/58.
 7. Tożsamość w procesie komunikacji, "Artes Humanae" 2016, vol. 1: Problemy i perspektywy badawcze humanistyki, s. 69-88.
 8. Media i nośniki pamięci zbiorowej w praktykach wcielania i zapisu, "Forum Socjologiczne", 6: Pamięć a przestrzeń, red. Paweł Czajkowski, Barbara Pabjan, Marcelina Zuber, 2015, nr 6, s. 299-315. 
 9. Człowiek i jego przyjemności w legendach miejskich, "Annales UMCS", vol. 32, Sectio FF, Lublin 2014, s. 113-131.
 10. Plotka wyleci wróblem, a wraca wołem. Analiza morfologiczna legendy miejskiej o zaginionym Marku W., „Język a Kultura", t. 23, Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej, red. Anna Burzyńska-Kamieniecka, Wrocław 2012, s.435-449.
 11. Tytuł a stylowo-gatunkowe zróżnicowanie tekstu„Annales UMCS", vol 24,  Sectio FF, Lublin 2006, s. 113-146.

Opublikowane na stronach www:

 1. Polska bajka ludowa. Słownik, red. Violetta Wróblewska (http://bajka.umk.pl/slownik/lista-hasel/)

Ogłoszenia

Ze względu na wyjazd służbowy odwołuję zajęcia i konsultacje zaplanowane na 3.12. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony na kolejnym spotkaniu. Załączniki