Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Piotr Witek

dr hab. Piotr Witek
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
ZAKŁAD METODOLOGII HISTORII
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

  Poniedziałek: 12.00-13.00          Nowa Humanistyka, pok. nr 335  


 

Adres

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
Plac Marii Curie Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe: metodologia i epistemologia historii; teoria i antropologia kultury; historia i teoria mediów ekranowych; zwrot audiowizualny w kulturze współczesnej; historia (audio)wizualna; rola fotografii, filmu, telewizji i nowych mediów w przedstawianiu przeszłości i refleksji historycznej; technonauka, technohistoria, historie niekonwencjonalne; historyczność współczesnej kultury, polityka historyczna.

 
DEBATY/ TV/ RADIO/ PRASA/:

 

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH:

 • Polskie Towarzystwo Historyczne
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami
 • Towarzystwo Historiograficzne
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
 • Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

 

GRANTY

 

"EVENTS" (RELACJE VIDEO)

 

 

 

 


Działalność naukowa

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

MONOGRAFIE:
 

 

Recenzje: [1] Tadeusz Lubelski, Czy Andrzej Wajda to historyk?, "Ekrany" 2016, 5(33), s. 110-111; [2] Piotr Zwierzchowski, Wajda, historia i kino, "Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu", nr 3/2016; [3] Robert Birkholc, Historia pełna sprzeczności, "Kino" 2016, nr 11, s. 93; [4]  Mieczysław Kuźmicki, Recenzja książki Piotra Witka "Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z historii wizualnej", Lublin 2016, „MAGAZYN FILMOWY SFP” 2016, nr 11, s. 80; [5] Krzysztof Loska, Piotr Witek, Andrzej Wajda jako historyk: Metodologiczne studium z historii wizualnej [Andrzej Wajda as a Historian: A Methodological Study of Visual History] (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016), 712 pp., "The Polish Review", 2017, Vol. 62, No. 2, p. 110-113; [6] Robert Traba, O niekonwencjonalnej historiografii i filmie, "Kultura i Społeczeństwo", 2017, T. LXI, nr 1, s. 271-276; [7] Andrzej Stępnik, HISTORIA WEDŁUG WAJDY, "Roczniki Humanistyczne" 2017, vol. 65, No 2, s. 186-190.

 

 

Recenzje: [1] Piotr  Witek:  Kultura  film  historia  (metodologiczne  problemy  doświadczenia audiowizualnego). Lublin : Wydawnictvo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005, 285 s., ISBN 83 227- 2409-8 (Juraj Such), "Forum Historiae" 2008, nr 1; [2] Grażyna Szelągowska, Film w warsztacie historyka, „Kwartalnik Historyczny” 2008, R. CXV, nr 1, s. 63–68;[3] Piotr Witek, Kultura. Film. Historia. Metodologiczne problemy doświadczenia audiowizualnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 285 (Dorota Kozdra), "Prace Historyczno-Archiwalne" 2006, T. XVII, s. 280-286.


KSIĄŻKI POD REDAKCJĄ:

Recenzje: [1] Tomasz Gliniecki, "Historia w kulturze współczesnej..."- P. Witek, M. Mazur. E. Solska - Recenzja, www.historia.org.pl;

 

 

ARTYKUŁY:

 1. Kulturowy wymiar spiskowej interpretacji dziejów. Kilka uwag na marginesie książki Daniela Pipesa: Potęga spisku. Wpływ paranoicznego myślenia na dzieje ludzkości, "Historyka" 2000, T. XXX, s. 73-88
 2. Który fundamentalizm, który? Czyli teoria poznania wg. Ernesta Gellnera, "Historyka" 2000, T. XXX, s. 157-175
 3. Metafory spiskowej interpretacji dziejów - czyli czym właściwie jest spisek, "Kultura i Historia" 2001, nr 1.
 4. Film as one of the most important contemporary ways of representing history. Problems of teaching methodology of history, "Kultura i Historia" 2001, nr 1.
 5. Spiskowa interpretacja dziejów jako narracyjna gra kulturowa, "Kultura i Historia" 2002, nr 2.
 6. Metafora źródła, „Historyka” 2002, T. XXXII, s. 3-22
 7. Oglądanie historii... Czy możliwa jest intermedialna historyczna opowieść? [w:] Światooglądy historiograficzne, pod red. Jana Pomorskiego, Lublin 2002, s. 87-105
 8. Metafora źródła – czyli film w funkcji poznawczej, „Przegląd Humanistyczny” 2002, nr 1 (370), s. 57-70
 9. Etyczne implikacje audiowizualnej opowieści historycznej – „Arizona” Ewy Borzęckiej, „Historyka” 2004, T. XXXIV, s. 143-157
 10. Zwrot Audiowizualny. Film i TV jako nowe formy oswajania przeszłości w post-literackiej przestrzeni doświadczenia, [w:] Dokument filmowy i telewizyjny, pod red. Macieja Szczurowskiego, Toruń 2004, s. 48-67
 11. Multimedia jako jeden z wariantów kulturowej gry w historię. Metodologiczne problemy przedstawiania przeszłości w epoce ekranów, [w:] Język a multimedia, pod red. Agnieszki Dytman Stasieńko i Jana Stasieńko, Wrocław 2005, s. 367-390
 12. „Historia” Johna Arnolda jako zapis doświadczenia metodologicznego badacza, „Res Historica” 2005, z. 19, s. 79-87
 13. Oswajanie przeszłości w epoce ekranów. Audiowizualne gry kulturowe jako nowe formy konstruowania historycznych światów możliwych, [w:] Worlds in the Making: Constructivism and Postmodern Knowledge, pod red. Edyty Lorek-Jezińskiej, Teresy Sitek-Piskozub, Katarzyny Więckowskiej, Toruń 2006, s. 453-466.
 14. Historyczny film dokumentalny jako dyskurs metaforyczny, [w:] Media audiowizualne w warsztacie historyka, pod red. Doroty Skotarczak, Poznań 2008, s. 129-148.
 15. "Rozbite lustra historii. Rozmyte ślady historii". Metodologiczne problemy audiowizualnej koncepcji źródła historycznego, [w:] Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne, pod red. Jolanty Kolbuszewskiej i Rafała Stobieckiego, Łódź 2010, s. 91-105.
 16. Geschlossene und offene Geschichtspolitik. Die polnische Dimension des europaischen Ringens mit der Vergangenheit(Aus dem Polnischen von Sandra Ewers), "Historie" 2009/2010, Folge 3, s. 23-51.
 17. Historyczny film dokumentalny jako "kino stylu zerowego", [w:] Świat z historią, pod red. P.  Witka  i M. Woźniaka, Lublin 2010, s. 33-38.
 18. Między historią a post-historią - czyli "historyczność schizofreniczna", [w:] Oblicza przeszłości, pod red. Wojciecha Wrzoska, Bydgoszcz 2011, s. 127-155.
 19. Historia między teatrem a telewizją. Teatr telewizji jako forma oswajania przeszłości, [w:] Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, pod red. P. Witka, M. Mazura, E. Solskiej, Lublin 2011, s. 95-146
 20. Wizualizacja historii w filmie dokumentalnym na przykładzie >>Warm Human Blood<< Ivana Garcii, [w:] Targowisko przeszłości. Społeczne konsekwencje popkulturowych sposobów opowiadania o świecie minionym, red. Elżbieta Nieroba, Warszawa 2011, s. 119-141.
 21. Film historyczny jako "gatunek dwojakiego rodzaju". Kilka uwag metodologicznych o "(nie)użyteczności" teorii genologicznej w refleksji o filmie historycznym, "Annales UMCS" 2011, vol. LXVI, z. 2, s. 87-113.
 22. Doktryna polityki historycznej, czyli "dramat" w kilku aktach, "Historyka" 2011, T. XLI, s. 83-108.
 23. Filmowa historia Lublina, [w:] Europa Środkowa i Wschodnia jako przestrzeń spotkania. Na szlakach tradycji kultury, red. Klaudiusz Święcicki, Gniezno 2012, s. 207-218. [Prezentacja do tekstu]
 24. Historyk wobec metodologii, "Pamięć i Sprawiedliwość" 2012, 2(20), s. 79-102.
 25. Kolor jako element kulturowej gry w historię w Fotoamatorze Dariusza Jabłońskiego, "Res Historica" 2012, nr 34, s. 135-148.
 26. Andrzej Wajda as Historian, [w:] A Companion to the Historical Film, (Eds) Robert A. Rosenstone & Constantin Parvulescu, Malden: Wiley-Blackwell Publishing, 2013, s. 154-178.
 27. Istorines politicos doktrina - arba keliu veiksmu "drama", [w:] Atminties daugiaslouksniśkumas. Miestas. Valstybe. Regionas, red. Alvydas Nikźentaitis, LII Leidykla, Vilnius 2013, s. 539-570.
 28. Metodologiczne problemy historii wizualnej, "Ейдос" (Kijów) 2013, 7, s. 244-260.
 29. Polskie kino historyczne jako kino „post-narodowej pamięci historycznej”. „Jeszcze tylko ten las” Jana Łomnickiego i „Wyrok na Franciszka Kłosa” Andrzeja Wajdy (cz. I), "Sensus Historiae" 2014, nr. 3, s. 171-192.
 30. Polskie kino historyczne jako "kino postnarodowej pamięci historycznej". "Poznań 56" Filipa Bajona i "Rewers" Borysa Lankosza, cz. II, "Sensus Historiae" 2014, vol. XVII, nr 4, s. 175-192.
 31. Polityka historyczna, [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba, współpr. Joanna Kalicka, Warszawa 2014, s. 378-387.(Współautorką tekstu jest Joanna Kalicka).
 32. Metodologiczne problemy historii wizualnej, "Res Historica" 2014, nr 37, s. 157-176.
 33. Między przezroczystością a mozaikowością filmowej narracji historycznej. Przypadek Fotoamatora Dariusza Jabłońskiego, [w:] Okno na przeszłość. Szkice z historii wizualnej, red. Dorota Skotarczak, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2015, s. 49-91.
 34. Szablon edukacyjny "Film i historia", http://historiaimedia.org/filmy/ (Autorzy: P. Witek, M. Wilkowski, M. Przeperski)
 35. Historyczne filmy Andrzeja Wajdy, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo Wschodniej" 2015, Rok 13, zeszyt 1, s. 43-79. 
 36. Pokolenie Andrzeja Wajdy jako narracja historyczna, [w:] Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? Wobec zmiany i ciągłości: pejzaże współczesnego dyskursu historycznego, red. E. Solska, P. Witek, M. Woźniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 156.
 37. Kino historyczne jako kino narodowej pamięci historycznej (reprezentacje dziejów najnowszych w wybranych filmach historycznych realizowanych po 1989 r.), [w:] Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? Wobec zmiany i ciągłości: pejzaże współczesnego dyskursu historycznego, red. E. Solska, P. Witek, M. Woźniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 113-151.
 38. P. Witek, E. Solska, LUBELSKA SZKOŁA METODOLOGII HISTORII W INSTYTUCIE HISTORII UMCS W LUBLINIE, "Historia@Teoria" 2017, vol. 2, nr 4, s. 135-155.
 39. Strategie autobiograficzne w historycznych filmach Andrzeja Wajdy. Zarys problematyki, [w:] Biografistyka we współczesnych badaniach historycznych, red. Jolanta Kolbuszewska, Rafał Stobiecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 195-217.
 40. Narodowe kino historyczne w poszukiwaniu pozytywnych wizji przyszłości na przykładzie "W ciemności" Agnieszki Holland, [w:] Między nauką a sztuką. Wokół problemów współczesnej historiografii, red. Ewa Solska, Piotr Witek, Marek Woźniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 163-180.  


ARTYKUŁY RECENZYJNE:
 

 1. Zmagania historyka z filmową historią. Uwagi na marginesie książki Piotra Kurpiewskiego, Historia na ekranie Polski Ludowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, ss. 304, "Sensus Historiae" 2019, w druku
 2. Historia na ekranie według Natalie Zemon Davis, "Historyka" 2006, T. XXXVI, s. 147-153.
 3. Historia jako przedmiot sporu i przestrzeń dialogu. Kilka uwag po lekturze książki Roberta Traby: Przeszłość w teraźniejszości. Polskie spory o historię na początku XXI wieku, "Dzieje Najnowsze" 2010, R. XLII, nr 2, s. 257-264.
 4. Film w badaniach historycznych, "Klio" 2012, nr 20 (1), s. 268-288.


TŁUMACZENIA:

 


Ogłoszenia

Szanowni Państwo!

Zapraszam na seminarium licencjackie
Problematyka
 1) Historia wizualna jako rodzaj historii niekonwencjonalnej.
 2) Przedstawianie historii w filmie, TV, grach komputerowych, Internecie.
 3) Możliwość przygotowania hybrydowej pracy licencjackiej: tekst pisany + film badawczy. 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTA LEKTUR