Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Aleksandra Wiącek-Burmańczuk

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA PRACY
Telefon
815375232
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Pokój 615, VI piętro


Wtorek 12.00-14.00


Piątek 13.00-14.00


 


 

Działalność naukowa

Opiekun praktyk kierunek Prawo studia stacjonarne

Praktyki 2018/2019

Składanie dokumentów związanych z praktykami odbywa się za pośrednictwem Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (http://praktyki.umcs.lublin.pl).

W celu odbycia praktyki należy:

1) zgłosić chęć odbycia praktyki we właściwym dziekanacie.

2) zalogować się do Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk i wprowadzić: - dane dotyczące podstawy odbycia praktyki.

3) po zatwierdzeniu praktyki przez opiekuna, odebrać z dziekanatu umowę lub deklarację i dostarczyć ją do podpisu praktykodawcy.

W celu zaliczenia praktyki należy: 1) zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk skany dokumentów potwierdzających odbycie praktyki (zaświadczenie o odbyciu praktyki oraz umowa/deklaracja/skierowanie, na których podstawie praktyka była odbywana); 2) dostarczyć opiekunowi praktyk oryginały dokumentów zamieszczonych w systemie.

ZALICZENIE JAKO PRAKTYKI PRACY ZAWODOWEJ LUB INNEJ DZIAŁALNOŚCI: W celu zaliczenia jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności należy: 1) zalogować się do Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk i zgłosić praktykę wybierając opcję: praktyka zaliczona na innej podstawie; 2) pobrać i wypełnić wniosek o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności (dostępny w zakładce: Do pobrania); 3) zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk skan wniosku o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności i dokumentów potwierdzających miejsce i czas zatrudnienia lub wykonywania działalności oraz zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku; 4) dostarczyć opiekunowi praktyk oryginały dokumentów zamieszczonych w systemie.

Wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji i akceptacji praktyki należy najpierw wprowadzić do systemu infromatycznego, a po zakończeniu realizacji praktyki przedstawić Opiekunowi praktyki; po zakończeniu praktyki proszę o informację do pok.615, w godzinach dyżuru (wtorki i piątki), w przypadku braku mozliwosci stawiennictwa w godzinach dyżuru proszę o kontakt mailowy.

Studenci Wydziału Prawa i Administracji nie mają obowiązku prowadzenia Dziennika praktyk.

Obowiązkowe ubezpieczenie NNW.

Wykaz aktów prawnych (dostępnych na stronie WPiA, w zakładce Praktyki): Zarządzenie Rektora UMCS nr 70/2015 z dnia 30 listopada 2015 r., Zarządzenie Rektora UMCS nr 13/2016 z dnia 9 marca 2016 r., Regulamin praktyk na WPiA - Załącznik do Zarządzenia Dziekana WPiA UMCS z dnia 10 marca 2016 r.

 

 

 


Ogłoszenia

Ogłoszenie dotyczące praktyk III, IV i V rok Prawo stacjonarne -praktyki w Prokuraturze:

Studenci w zgłoszeniu praktyk powinni wpisać:

1) Praktykodawca - Prokuratura Okręgowa w Lublinie,
2) osoba upoważniona do podpisania umowy - Prokurator Okręgowy Magdalena Kanadys-Marko,
3) miejsce odbywania praktyk - Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

Umowy o przyjęciu praktykanta w celu odbycia praktyki w Prokuraturze Okręgowej na okres 10.12.2018 do 08.02.2019, które nie zostały odebrane przez studentów odbywajacych praktykę w Prokuraturze są do odbioru w pok.615 we wtorki w godzinach dyżuru.

Uprzejmie informuję, że od dnia 11 lutego 2019 r. przebywam na zwolnieniu lekarskim, w kwestiach zaliczeń ćwiczeń proszę kontaktować sie z pracownikami Zakładu Prawa Pracy (pok.615) po przerwie semestralnej, tj.po 25 lutego 2019 r.

Ogłoszenie w sprawie praktyk:

Studenci, którzy przedstawili u opiekuna praktyk oryginały stosownych dokumentów do zaliczenia praktyk (po załączeniu skanów dokumentów w systemie praktyk), do dnia 5 lutego 2019 r., mają wpisane oceny w USOS zaliczające praktyki w semestrze zimowym. Dokumenty dotyczące praktyk zostaną przekazane do Dziekanatu, najpóźniej do dnia 8 marca 2019 r.

W związku z tym, że od dnia 11 lutego 2019 r. przebywam na zwolnieniu lekarskim wszelkie kwestie związane z praktykami proszę kierować do nowego opiekuna- do Pani Sylwii Zaborskiej (Katedra Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych) począwszy od dnia 6 marca 2019 r. 

W razie zapytań proszę o wiadomość mailową.

Przepraszam Państwa za niedogodności. Nieobecność opiekuna spowodowana zwolnieniem lekarskim nie będzie rzutować na ocenę zaliczanych przez Państwa praktyk.