Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Trębska-Kerntopf

dr Anna Trębska-Kerntopf
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
CENTRUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ DLA POLONII I CUDZOZIEMCÓW
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://www.cjkp.umcs.lublin.pl/
Konsultacje

KONSULTACJE - SEMESTR ZIMOWY 2021/2022


ŚRODA: 13.45. - 14.45.


ZDALNE: 06.10.21; 13.10.21


STACJONARNE: 20.10.21; 27.10.21; 3.11.21; 10.11,21; 17.11.21;


24.11.21;01.12.21;08.12.21; 15.12.21;22.12.21


CJKP UMCS, ul. Weteranów 18, p.28 (II piętro)


 CZWARTEK: 13.30-14.30


 ZDALNE:


07.10.21; 14.10.21; 21.10.21; 18.11.21; 02.12.21; 16.12.21; 13.01.22; 27.01.22.


STACJONARNE:


28.10.21;25.11.21; 09.12.21; 03.02.22.


CJKP UMCS, ul.Weteranów 18, p.28 (II piętro)


 


 


 


 


 


 

Działalność naukowa

       Wybrane prace autorskie

 1. Trębska A., 1980,Pole wyrazowe Miasto w "Worku Judaszowym" Sebastiana Klonowica, "Zeszyty Językoznawcze UMCS", Lublin, s.83-100.
 2. Trębska A., 1987, Dni polskie w Ołomuńcu, "Kierunki". Pismo społeczno-kulturalne katolików, nr 24(1601), s.15
 3. Trębska A.,1987, O polonistyce na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu, "Zwrot" 10/87, Czeski Cieszyn, s. 37-40.
 4. Trębska A., 1987, Polskie prace dotyczące ekspresywności - przegląd problematyki,1987,[w:] Slavica Olomucensis, Facultas Philosophica. Philologica 56, Praha, s. 177-185.
 5. Trębska A., 1988,Mechanizmy prowadzące do powstawania neosemantyzmów ekspresywnych,  [w:] Z cesko-polskich jazykovych a literarnych styku. red. J. Petr, Katedra Slavistiky na Filozoficke Fakulte Univerzity Karlovy v Praze, Praha, s. 157-171.
 6. Trębska-Kerntopf A.,1993, Kultura wartości zakodowana w języku a nauczanie języka polskiego jako obcego, [w:] Metodyka kształcenia językowego Polaków ze Wschodu red. J. Mazur, Lublin, s. 153-163.
 7. Trębska-Kerntopf A., 1994, Sprawozdanie z II warsztatów dla autorów podręczników do nauczania języka polskiego na świecie, "Rota' 3/4(15/16), s.131-132.
 8. Trębska-Kerntopf A., 1995, Percepcja symboli zwierzęcych-różnice i podobieństwa w myśleniu obrazowym Polaków i cudzoziemców, [w:] Kształcenie sprawności komunikacyjnej Polaków ze Wschodu, pod red. J. Mazur, Lublin, s. 175-193.
 9. Trębska-Kerntopf A., 1998, 50 lat polonistyki na Uniwersytecie im. F. Palackiego w Ołomuńcu, [w:] Promocja języka i kultury polskiej w świecie pod red. J. Mazur, Lublin, s. 151-157.
 10. Trębska-Kerntopf A., 1999, „Błędne koło ratunkowe” czyli dwa frazeologizmy w jednym aforyzmie,  [w:] Sbornik prispevku z VI konference polonistu Ćeske Republiky, Ostrava 19-20. 11.1997, Universitas Ostraviensis Acta Facultatis Philosofhicae. Polonica 1997, Ostravska Univerzita Ostrava, Filozoficka fakulta, s. 51-54.
 11. Trębska-Kerntopf A., 2000, Praca z tekstem poetyckim w grupie o profilu polonistycznym na poziomie zaawansowanym [w:] Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych red. J. Mazur, Lublin, s. 175-185.
 12. Trębska-Kerntopf A., 2004, Aforyzm (miniatura literacka) w aspekcie nauczania języka polskiego jako obcego, [w:] Opisywanie, rozwijanie i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego Materiały z Konferencji Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, red. A. Seretny, W. Martyniuk i E. Lipińska, Kraków, s. 27-47.
 13. Trębska-Kerntopf A., 2004, „Przyszłość ocala co jej potrzebne”- aluzje literackie w aforyzmach, [w:] W kręgu wiernej mowy, tom dedykowany Prof. dr hab. Janowi Mazurowi w czterdziestolecie pracy naukowej, red. M. Wojtak, M. Rzeszutko, Lublin, s. 225-239.
 14. Trębska-Kerntopf A., 2005, Kto czyta nie błądzi - o różnych stylach czytania ze zrozumieniem tekstu autentycznego w nauczaniu języka polskiego jako obcego (na przykładzie aforyzmu), [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, Warszawa, s.430-440.
 15. Trębska-Kerntopf A., 2006, Polska i Polacy w aforystycznych definicjach, [ w:] Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, t. 2, red. J. Mazur , M. Rzeszutko-Iwan, Lublin, s. 13-25.
 16. Trębska-Kerntopf A., 2007, Odrzeczywistnianie świata w aforystycznych definicjach, [w:] Humor i Karnawalizacja we współczesnej komunikacji językowej, red. J. Mazur, M. Rumińska, Lublin, s. 133-147.
 17. Trębska-Kerntopf A., 2007,  „Piękno jako wartość”- scenariusz zajęć na lektoracie języka polskiego jako obcego w ramach cyklu „Nauczanie przez i dla wartości”, [w:] Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość?,  red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin, s. 267-279.
 18. Trębska-Kerntopf A., 2008, Możliwości wykorzystania aforyzmu w rozwijaniu sprawności mówienia, [w:] Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. M. Witkowska - Gutkowska, B. Grochala, Łódź, s. 55-71.
 19. Trębska-Kerntopf A., Co słychać w słuchowisku? Czyli o technikach pracy
  z teatrem wyobraźni na zajęciach języka polskiego jako obcego,
  2011, [w:]Teksty i Podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego – 3, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców t.18, red. B. Grochala, M. Wojenka-Karasek, Łódź, 63-73.
 20. Trębska-Kerntopf A., 2011, O tablicy "Solidarności" w 10.rocznicę jej ufundowania., Wiadomości Uniwersyteckie. MiesięcznikUniwesytetu Marii Curie-Skłodowskiej, nr 7., s.26-27.
 21. Trębska-Kerntopf A., 2013a Metody aktywizujące w glottodydaktyce polonistycznej – opis metody projektu, Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, tom 2,  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 135-145.
 22. Trębska – Kerntopf A., 2013b Zastosowanie teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w glottodydaktyce polonistycznej, [w:] Sukcesy, problemy, wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Filologiczno-Filozoficzny Prace Komisji Językoznawczej Tom 62, (red.) A. Mielczarek, A. Roter-Bourkane, M. Zduniak-Wiktorowicz, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań , s.139-164.
 23. Trębska-Kerntopf A., 2014, Koncepcja skryptu "Wokół Polski i Polaków" do nauczania jpjo na poziomie średnim B2 w świetle teorii konektywizmu i nowych technologii, [w:] Acta Univwersitatis Lodziensis.Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców', t.21., "Glottodydaktyka -media -komunikacja.Niegocjowanie znaczeń, red. I,Dembowska-Wosik, B.Grochala, E.Pałuszyńska, M.Wojenka-Karasek, s.177-201.
 24. Trębska-Kerntopf A., 2014, Wspomnienia z pracy lektorskiej na polonistyce w Ołomuńcu w Czechach w lataCH 1985-1989, [w:] M.Sobotkova, a kolektiv/a inni, Dwujęzyczna monografia Polonistyka v Olomouci v minulosti a dnes/Polonistyka w Ołomuńcu dawniej i dziś, Universita Palackeho w Olomouci, s.115-117, 314-319.
 25. Trębska-Kerntopf A.,luty 2015, "Kopciszek" w CJKP, Wiadomości Uniwersyteckie. Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, nr 2/211, , s.38.
 26. Trębska-Kerntopf A., grudzień 2015, Krzyż Wolności i Solidarności dla józefa Kaczora, Wiadomości Uniwersyteckie.Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, nr 10/219, s.57-58.
 27. Trębska - Kerntopf A., 2015, Aforyzm w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Lublin.
 28. Trębska-Kerntopf A., czerwiec 2017, Spotkanie wielkanocne NSZZ "Solidarność" UMCS w Dworku Kościuszków, Wiadomości Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, nr 6/235, s.41.
 29. Trębska-Kerntopf A., 2017, O aforyzmach posługujących się paradoksem,[w:] Barwy słów. Studia lingwiastyczno-kulturowe, pod red. D. Filar i P. Krzyżanowskiego, Lublin, s.795-805.
 30. Trębska-Kerntopf A., 2018, Esej - gatunek twórczości słownej w roli tekstu autentycznego stymulującego rozwijanie sprawności mówienia w nauczaniu języka polskiego jako obcego,[w:] Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej "Życie zaczyna się po sześćdziesiątce...", red. naukowa P. Potasińska, M. Stasieczek-Górna, Polonicum, seria Studia  Glottodydaktyczne, red.Justyna Zych, Warszawa, s.147-164.

   31. Trębska-Kerntopf A., 2018, Wizyta studentów CJKP UMCS w Zespole Szkół nr 1 im. W. Grabskiego w Lublinie, Wiadomości Uniwersyteckie UMCS nr 4/243, s.47.

Prace współautorskie

 1. Ausz M., Nowak P., Trębska-Kerntopf A. 2021, Spacer z historią. Multimedialny podręcznik do nauczania rozumienia ze słuchu dla Polonii i cudzoziemców na poziomie B2/C1.
 2. Butcher A., Maliszewski B., Przechodzka A., Rzeszutko-Iwan M., Trębska-Kerntopf A., 2009, Wokół Lublina. Zadania testowe z języka polskiego jako obcego. Poziom podstawowy, średni i zaawansowany, Lublin.
 3. Brzeziński J., Trębska-Kerntopf A., 2010,  „Spektakl teatralny >Poemat o mieście
  Lublinie< J. Czechowicza jako przykład integratywnego i interaktywnego
  nauczania kultury w CJKP UMCS”,
  [w:] „Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego”, red. P. Garncarek, P. Kajak, A. Zieniewicz, Warszawa, Wyd. UW; s. 221-228.
 4. Brzeziński J., Trębska-Kerntopf A. 2011, Teatr i działalność artystyczna w CJKP UMCS, [W:] Służbie języka i kultury. Jubileusz XX- lecia Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, red. J. Mazur, A. Dunin-Dudkowska, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin, Wyd. UMCS, s.73-89.
 5. Brzeziński J., Trębska-Kerntopf A., 2011, Teatr i działalność artystyczna w CJKP, [w:] XX-ecie działalności CJKP UMCS, Wiadomości Uniwersyteckie. Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, nr 9, s.43.
 6. Brzeziński J., Trębska-Kerntopf A., 2011, Lekcja polskiego dla nie-Polaków, czyli o możliwościach wykorzystania piosenek Agnieszki Osieckiej w glottodydaktyce, [w:] Po prostu Agnieszka w 75. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Studia i materiały, red. I. Borkowski, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 287-299.
 7. Brzeziński J., Trębska-Kerntopf A., 2011,Osoba Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II w nauczaniu  kultury polskiej  w CJKP UMCS w Lublinie – retrospekcja i współczesność, [w:]  „Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obceg Polonicumo II”  , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 177-203.
 8. Brzeziński J., Trębska-Kerntopf A., styczeń 2013, Opłatek CJKP, Wiadomości Uniwersyteckie UMCS, nr 1/191,s.11-12.
 9. Brzeziński J., Trębska-Kerntopf A., maj 2013, II Dwujęzyczny Konkurs Recytatorski w CJKP UMCS, Wiadomości Uniwersyteckie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, nr 5/195, s.45-46.
 10. Brzeziński J., Guziuk-Świca B., Trębska-Kerntopf A., Legenda jako tworzywo projektów kulturowych w glottodydaktyce polonistycznej, 2014, [w:] Metoda projektów w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Od teorii do praktyki, red. K. Filipowicz – Tokarska, Berlin.
 11. Brzeziński J., Trębska-Kerntopf A., styczeń 2014, Wigilia w CJKP, Wiadomości Uniwersyteckie. Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, nr 1/201, s.6-7.
 12. Brzeziński J., Trębska-Kerntopf A.,2014,  Dwujęzyczne konkursy recytatorskie w Centrum Języka i Kultury polskiej UMCS w Lublinie. Retrospekcja i współczesność, [w:] Glottodydaktyka wobec wielokulturowości, red. naukowa E. Kaczmarska, A. Zieniewicz, Warszawa, s. 151-162.
 13. Brzeziński J., Guziuk-Świca B., Trębska-Kerntopf A., 2014, Inscenizacje legend narodowych obcokrajowców w świetle teorii transkulturowości, [w:] Glottodydaktyka wobec wielokulturowości, red. naukowa E. Kaczmarska, A.Zieniewicz, Warszawa, s. 121-132.
 14. Brzeziński J., Guziuk-Świca B., Kołodziej D., Trębska-Kerntopf A.,2014, Tradycja obchodzenia Wigilii w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie jako dośwaiczenie glottokulturowe, [w:] Glottodydaktyka wobec wielokulturowości, red, naukowa E. Kaczmarska, A.Zieniewicz, Warszawa 2014,s.141-150.
 15. Brzeziński J., Trębska - Kerntopf A., 2015,  IV Dwujęzyczny Konkurs Recytatorski w CJKP UMCS, Wiadomości Uniwersyteckie. Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej nr 6/215, s.50- 52.
 16. Brzeziński J., Trębska - Kerntopf A., 2017,  Wigilia w CJKP, Wiadomosci Uniwersyteckie nr 1/230, styczeń s.42- 43.
 17. Brzeziński J., Trębska - Kerntopf A., 2016, Rola nowotwórcza metody przekładu intersemiotycznego w aspekcie nauczania języka polskiego jako obcego, [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje tom I, red.: Wiola Próchniak, Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, Wydawnictwo KUL, Lublin s.261-285.
 18. Brzeziński J., Trębska-Kerntopf A.,2018,  Wigilia w CJKP, Wiadomości Uniwersyteckie UMCS, nr 1/250, s.8-9.
 19. Ciesielska-Musameh R., Trębska-Kerntopf A., 1998, Średniowiecze. Podręcznik do nauki historii literatury polskiej dla Polonii i cudzoziemców, Lublin.
 20. Ciesielska-Musameh R., Trębska-Kerntopf A., 2000, Odrodzenie. Podręcznik do nauki historii literatury polskiej dla Polonii i cudzoziemców, Lublin. 
 21. Ciesielska – Musameh R., Grzesiuk A., Trębska-Kerntopf A., 1994,Nauczanie cudzoziemców historii literatury polskiej. Koncepcja podręcznika, [w:] Merytoryczne kształcenie Polaków ze Wschodu red. Jan Mazur, Lublin, s.115-125.
 22. Ciesielska-Musameh R., Trębska- Kerntopf A., 2006, Musical jako kolaż tekstów kultury, [w:] Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku t. 1, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin, s.107-115.
 23. Dunin-Dudkowska A., Trębska-Kerntopf A., 2006, Ekonomia – to nie boli. Polski język ekonomiczny dla cudzoziemców, Lublin.
 24. Dunin-Dudkowska A., Trębska-Kerntopf A., 1998 a., Teksty prymarne, adaptowane i sekundarne w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie średnim-problemy i postulaty, [w:] „Acta Universitatis  Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 10, s.35-41
 25. Dunin-Dudkowska A., Trębska-Kerntopf A., 1998 b., Polski język ekonomiczny dla cudzoziemców-koncepcja podręcznika, [w:] Socjolingwistyczne i kulturoznawcze elementy w nauczaniu języków obcych w aspekcie jednoczącej się Europy.Materiały IX międzynarodowej konferencji naukowo-dydaktycznej, 8-11 października 1998, red. naukowy R. Kuźmińska, Prace Naukowe Studium Nauki Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej 34 seria: Konferencje: 2, Wrocław, s. 60-68.
 26. Dunin-Dudkowska A., Trębska-Kerntopf A., 2004 a. ,Kolorowo o niekolorowych kolorach, czyli jak uczyć się bawiąc, a bawić ucząc na zajęciach J P j O, [w:] Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia "Bristol"  red. A. Dąbrowska, Wrocław, s.395-405.
 27. Dunin-Dudkowska A., Trębska-Kerntopf A., 2004 b. ,Kulturowe zróżnicowanie symboliki barw niekolorowych-konsekwencje dla glottodydaktyki, [w:] Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia "Bristol" pod red. A. Dąbrowskiej, Wrocław, s. 385-395.
 28. Dunin-Dudkowska A., Trębska-Kerntopf A., 2004 c., Rytualizacja aktu notarialnego a dydaktyka języka polskiego jako obcego, [w:] Rytualizacja w komunikacji społecznej i interkulturowej pod red. J. Mazura, Lublin, s. 139-145.
 29. Dunin-Dudkowska A., Trębska-Kerntopf A., 2008, Propozycje ćwiczeń na rozumienie ze słuchu do podręcznika "Ekonomia-to nie boli. Polski język ekonomiczny dla cudzoziemców", [w:] Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym,  red. A. Seretny i E. Lipińska, seria, red. W. Martyniuk, Kraków, s.49-71.
 30. Karczmarczuk B., Trębska-Kerntopf A., Spotkanie po latach z wietnamskimi studentami, styczeń 2016, Wiadomości Uniwersyteckie. Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s.30-31.
 31. Kołodziej D., Trębska-Kerntopf A., 2019, Koncepcja CBLT w glottodydaktyce polonistycznej na przykładzie realiazacji projektu międzyprzedmiotowego "QUIZ MULTIMEDIALNY - 700 LAT MIASTA LUBLINA',[w:] Bariery i pomosty w gottodyaktyce polonistycznej pod red. d. Lech-Kirstein i Marzeny Makuchowskiej, Opole 2019.
 32. Padewski A., Trębska-Kerntopf A., 2018, "Solidarność" UMCS dla Niepodległej, Wiadomości Uniwersyteckie UMCS, nr 10/246, s.8-9.
 33. Przechodzka A., Trębska-Kerntopf A.,  2000, Przydatność portretu psychologicznego studenta ze Wschodu (na podstawie badań ankietowych) w nauczaniu JPjO w grupach zaawansowanych językowo, [w:] Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych red. J. Mazur, Lublin, s. 309-317.
 34. Przechodzka A., Trębska-Kerntopf A., 2001, Miejsce dzieła sztuki malarskiej w nauczaniu multimedialnym języka polskiego jako obcego, [w:] Inne optyki Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego  red. R. Cudak i J. Tambor, Katowice, s.183-198.
 35. Trębska-Kerntopf A., Wawrzyczek I.,2010, Uroczystości jubileuszowe NSZZ „Solidarność” na UMCS, Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego”, nr 1 (799) Lublin, s. 8-9.
 36. Trębska-Kerntopf A., Wawrzyczek I., styczeń 2010,XXXlat NSZZ "Solidarność" na UMCS, Wiadomości uniwersyteckie. Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, nr 1, s.31-32.
 37. Trębska – Kerntopf A., Brzeziński J., 2013, Praca z tekstami XX-wiecznych mistrzów polszczyzny jako przykład konstruktywistycznej kultury uczenia w glottodydaktyce polonistycznej w CJKP UMCS, [w:] Edukacja międzykulturowa. Forum glottodydaktyczne. Materiały z konferencji naukowej, pod red. Anny Rabczuk,Warszawa 2013, s. 66-81, wydanie internetowe: http:/ WWW.polonicum.uw.edu.pl/pdf/forum_ksiazka.pdf., Warszawa.
 38. Trębska – Kerntopf A., Brzeziński J., 2013c, Kultura żywego słowa i emisja głosu w CJKP UMCS jako zajęcia uświadamiające wykorzystanie środków aktorskich w komunikowaniu społecznym, [w:] Komunikacja jest w nas.Procesy komunikowania w kulturze, mediach, języku i administracji, (red.) Anna Warych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski, s.107-119.
 39. Trębska-Kerntopf A., Wawrzyczek I., luty 2016, 35-letnia sztafeta pokoleń "Solidarności" na UMCS, Wiadomości Uniwersyteckie.Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, nr 2/221, s.22-23.
 40. Trębska-Kerntopf A., Karczmarczuk B.,Kołodziej D., Multimedialny quiz o Lublinie w CJKP UMCS z okazji jubileuszu 700-lecia miasta, Wiadomości Uniwersyteckie. Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, nr 6/235, s. 60-61.
 41. Trębska- Kerntopf A., Brzeziński J., 2018, VII Dwujęzyczny Konkurs Recytatorski w CJKP UMCS, Wiadomości Uniwersyteckie UMCS nr 6/245, s.54.
 42. Prace współredaktorskie
 43. XXX lat NSZZ „Solidarność“ Uniwersytetu  Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, red. M. Nowak, A.Trębska-Kerntopf, I. Wawrzyczek, Lublin.
 44. Wywiady
 45. W trosce o Polonię ze Wschodu.Wywiad z Anną Trębską-Kerntopf, 1992 [w:] "Exodus" katolickie pismo Wspólnoty Polskiej w Europie, nr 7-8, 
 46. Pomoc polakom na Wschodzie. Rozmowa z mgr Anną Trębską-Kerntopf, 1994, [w:] Ks. R. Iwan, U progu polskiej demokracji. Szkice etyczno-społeczne, wywiady-rozmowy, Norbertinum Lublin -Kilonia, Biblioteka Polonii Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem KUL, red. E.Walewander, s.160-166.