Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Ireneusz Topolski

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Telefon
+48(81)5376051
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.umcs.pl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2021-2022:


wtorek – godz. 11.15-12.55


 


Konsultacje odbywają się w sposób zdalny (MSTeams), po wcześniejszym ustaleniu drogą elektroniczną.

Adres

Plac Litewski 3
20-080 Lublin

O sobie

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe:

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce, specjalność naukowa: stosunki międzynarodowe, zatrudniony na stanowisku adiunkta.

1994 – magister (Wydział Politologii UMCS).

2003 – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Wydział Politologii UMCS). Tytuł rozprawy: Siła militarna w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskie.

2014 – doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Wydział Politologii UMCS). Tytuł rozprawy: Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Wschodniej.

 

Zainteresowania badawcze:

Międzynarodowe stosunki militarne, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji militarnej państwa oraz funkcjonowania sił zbrojnych.

Instrumenty militarne polityki państwa.

Siły zbrojne państwa.

Zagrożenia wojskowe bezpieczeństwa.

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Stosunki międzynarodowe na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny militarnej.

Siła militarna w regionach międzynarodowych; siła militarna w regionie Indo-Pacyfiku.

Pozycja militarna państw regionu Ameryki Łacińskiej.

 

Prowadzone zajęcia:

Międzynarodowe stosunki militarne.

Zagrożenia wojskowe bezpieczeństwa.

Międzynarodowe stosunki militarne w regionie Pacyfiku.

Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej.

Seminarium doktoranckie.

Seminarium licencjackie.

 

Inne osiągnięcia:


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

I. Topolski, Manewry wojskowe jako forma demonstracji siły militarnej Federacji Rosyjskiej w Europie, „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne”, Vol. 5, 2019, nr 1, Wydawnictwo UMCS, s. 185-201.

I. Oleksiewicz, J. Reginia-Zacharski, I. Topolski, Faces of the modern world. Political dimension, Berlin 2018;

I. Topolski, Działania ONZ na rzecz kontroli zbrojeń [w:] Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w kształtowaniu ładu międzynarodowego, red. M. Pietraś, K. A. Wojtaszczyk, Warszawa 2017, s. 53-68;

I. Topolski, Military relations of the Russian Federation and the United States of America in 1992–2002, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji”, 2017, T. 15, z. 4, s. 146-154;

I. Topolski, Instrument militarny polityki zagranicznej państwa, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, 2016, T. 11, z. 3, s. 147–164.

I. Topolski, Instrument militarny w polityce Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne”, 2016, Vol. 2, nr 2, s. 123-143;

I. Topolski, Międzynarodowa pozycja militarna Chińskiej Republiki Ludowej [w:] Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia, red. M. Pietraś, H. Dumała, B. Surmacz, A. W. Ziętek, Lublin 2014, s. 241–261;

I. Topolski, Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Wschodniej, Lublin 2013;

I. Topolski, Współpraca militarna państw Europy Słowiańskiej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2013, R. 11, z. 2, s. 71–84;

Białoruś w stosunkach międzynarodowych, red. I. Topolski, Lublin 2009;

Regiony w stosunkach międzynarodowych, red. I. Topolski, H. Dumała, A. Dumała, Lublin 2009;

Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, red. A. Czarnocki, I. Topolski, Lublin 2006;

I. Topolski, Siła militarna w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Lublin 2004.

Pełnione funkcje:

Działalność naukowa:


Ogłoszenia

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2021-2022:

 

 

Konsultacje w  czasie  sesji eegzaminacyyjnej:

10.02.2022 i  17.02.2022  -po  zakończeniu egzaminów.

 

 

Konsultacje odbywają się w sposób zdalny (MSTeams), po wcześniejszym ustaleniu drogą elektroniczną.