Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Adam Szot

dr Adam Szot
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA TEORII I FILOZOFII PRAWA
Adres e-mail
Wyświetl

O sobie

W roku 2008 ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej uzyskując tytuł zawodowy magistra administracji na podstawie pracy dyplomowej pt. „Proces Boloński – założenia, podstawy prawne i wpływ na jakość kształcenia w Polsce”.

Od pierwszego roku studiów osiągał bardzo wysokie wyniki w nauce, co w połączeniu z działalnością naukową w Studenckim Kole Naukowym Prawników zaowocowało dwukrotnym przyznaniem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe. Został również uczelnianym laureatem konkursu Primus Inter Pares oraz otrzymał wyróżnienie w trakcie XXXI Środowiskowego Konkursu Krasomówczego.

Naukę w trakcie studiów łączył z działalnością społeczną. Od początku aktywnie włączał się w działalność wydziałowego samorządu studenckiego, najpierw jako jego członek, a następnie przewodniczący. Uczestniczył również w pracach samorządu studentów UMCS oraz Parlamentu Studentów RP. Był również członkiem Senatu Akademickiego UMCS, Rady Wydziału Prawa i Administracji oraz licznych komisji senackich i wydziałowych. W trakcie studiów współorganizował kilka ogólnopolskich konferencji. Aktywnie udzielał się również na rzecz sportu akademickiego – reprezentował UMCS w lidze lekkiej atletyki oraz byłem członkiem Zarządu Klubu Uczelnianego AZS UMCS. W 2006 r. został studenckim ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Na ostatnim roku studiów odbył staż w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA UMCS.

W latach 2005-2007 ukończył Podyplomowe Studia Mediacji Sądowej i Pozasądowej (Wydział Prawa i Administracji UMCS) oraz Podyplomowe Studia z Filozofii XX w. (Collegium Civitas). W roku 2009 rozpoczął naukę na studiach prawniczych, które ukończył z wyróżnieniem w roku 2012 broniąc pracę magisterską pt. „Sądowa kontrola decyzji administracyjnych”.

Od października 2008 roku jest zatrudniony w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji. W tym czasie opublikował 15 artykułów naukowych i sprawozdań, w tym 4 w języku obcym. Uczestniczył w ponad 20 zarówno krajowych, jak również międzynarodowych (m.in. w Brazylii, Niemczech, Czechach oraz na Węgrzech) konferencjach naukowych na większości z wystąpieniem referatowym. Jest wykładowcą w ramach programu Erasmus Teaching Staff Mobility – przebywał z wykładami University of West Bohemia (Pilzno, Czechy) oraz Universidad de Jaén (Jaen, Hiszpania). Jest członkiem International Association of the Legal and Social Philosophy (IVR).

Głównym polem badawczym jego zainteresowań naukowych są zagadnienia stosowania prawa przez organy administracji publicznej. W tym zakresie przygotował rozprawę doktorską pt. „Swoboda decyzyjna w administracyjnym typie stosowania prawa”, której obrona odbyła się w październiku 2014 roku na WPiA UMCS. Obecnie realizuje w tym zakresie (jako kierownik) grant badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, a w drugim grancie jest głównym wykonawcą.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się również na badaniach nad szkolnictwem wyższym. Od 2008 roku jestem ekspertem formalno-prawnym Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a od 2013 ekspertem ds. jakości PKA. W roku 2014 uczestniczył, jako przedstawiciel strony społecznej, w procesie legislacyjnym nad nowelizacją przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

W roku 2013 został powołany (jako jedyny przedstawiciel nauk prawnych) do Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym też roku powierzono mu pełnienie funkcji Rzecznika Praw Studenta RP.


Działalność naukowa

PROJEKTY BADAWCZE:

1. Kierownik grantu NCN (PRELUDIUM) - Wpływ orzeczeń sądowych na dyskrecjonalną władzę administracji publicznej w procesach stosowania prawa (2013/11/N/HS5/04212)

Prowadzonym badaniom przyświecały dwa główne cele - (1) analiza i opis (stworzenie modelu opisowego) sposobu i zakresu wpływu orzeczeń sądów administracyjnych na decyzje stosowania prawa wydawane przez organy administracji publicznej w ramach posiadanej przez nie władzy dyskrecjonalnej, na zakres i sposób korzystania z tej władzy na różnych etapach procesu decyzyjnego (począwszy od zainicjowania postępowania, poprzez ustalanie stanu faktycznego, rozumowania walidacyjne i interpretacyjne oraz kwalifikację), a w konsekwencji na treść decyzji końcowej oraz (2) sformułowanie postulatów optymalizacyjnych (stworzenie modelu normatywnego) dotyczących z jednej strony sposobu „korzystania” przez administrację z argumentacji sformułowanej w uzasadnieniu orzeczeń sądowych (w odniesieniu do pojedynczej decyzji oraz decyzji wydawanych w podobnym stanie faktycznym), a z drugiej sposobu „komunikowania się” sądów z organami administracji publicznej oraz zakresu sprawowanej przez nie kontroli. 

 

2. Członek zespołu "Ustawa 2.0"

 

PUBLIKACJE DOSTĘPNE - Adam Szot on ResearchGate

 

 

 

WYKAZ PUBLIKACJI  

1. Public administration and the rule of law [w:] “Human Rights, Rule of Law and the Contemporary Challenges in Complex Societies” XXVI. World Congress of  Philosophy of Law and Social Philosophy, Belo Horizonte 2013.

2. Mental models theory and a paradigm of law application process [w:] “Law, science, technology – 25th IVR World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy” Frankfurt am Main 2011.

3. Analiza konfliktowa w administracyjnym typie stosowania prawa (zarys problematyki) [w:] Państwo, prawo, polityka – księga poświęcona pamięci Profesora Henryka Groszyka, Lublin 2012. (współautor: Marzena Myślińska).

4. Słuszność a uznanie administracyjne [w:] “Studia Iuridica Lublinensia Tom XV” Lublin 2011.

5. Przewrotna) rola klauzul generalnych w orzecznictwie europejskim. Studium „interesu publicznego” i „moralności publicznej”[w:] „Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?” red. O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło, Warszawa 2012. (współautor: Anna Kalisz).

6. Sprawozdanie z konferencji z okazji 40-lecia Instytutu Historii i Teorii Państwa i Prawa WPiA UMCS – „Idea słuszności w prawie – przeszłość i teraźniejszość” [w:]  „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2/2011, Warszawa 2011.

7. Między jednolitością a elastycznością stosowania prawa [w:] „Wpływ teorii Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo” pod. red. T. Bekrychta i M. Zirka-Sadowskiego, Warszawa 2011.

8. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji “Second Central and Eastern European Forum for Young Legal, Social and Political Theorists” [w:] “Studia Iuridica Lublinensia Tom XIV” Lublin 2010.

9. General clause - a measure of universalizing the contents of law or an expression of its diversity? On `public interest` and `public moral` clauses [w:] Legal and Political Theory in the Post-National Age – Central and Eastern European Forum for Legal, Political, and Social Theory Yearbook, Frankfurt am Main 2011.

10. Obecność mediacji w kształceniu prawników w Polsce [w:] „ADR - Arbitraż i Mediacja”, 2010 nr 3 (11). (współautor: Anna Kalisz, Marzena Myślińska).

11. Kształcenie prawników na studiach wyższych w Polsce w świetle założeń Procesu Bolońskiego [w:] „Legal system, civil society and the state” - Lwów 2010;

12. Sprawiedliwość formalna a sprawiedliwość materialna w koncepcji Johna Rawlsa [w:] Życie prawne: stan współczesny a perspektywy rozwoju”, Łuck 2010.

13. Control of decisions based on administrative discretion [w:] “Humanitas Journal of European Studies”, Katowice 2009; special editors: A. Wilczyńska, T. Pietrzykowski.

14. Reguły kolizyjne w wykładni przepisów prawa państwowego [w:] Życie prawne: stan współczesny a perspektywy rozwoju,Łuck 2008.

15. Wpływ studentów na poprawę jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w funkcjonowaniu Państwowej Komisji Akredytacyjnej [w:] Dylematy edukacyjne współczesnego człowieka a jakość kształcenia w szkole wyższej, B. Sitarska, R. Droba, K. Jankowski (red.), Siedlce 2008.