Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jerzy Szczotka

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO I HANDLOWEGO
Telefon
81-537-51-36
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek/13.00 - 14.00 - pok. 317

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-033 Lublin

O sobie

            Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego, ze specjalizacją w dziedzinie prawa autorskiego i własności przemysłowej. Studia prawnicze w latach 1979-1983, ukończone z wyróżnieniem, na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Od 1983 r. zatrudniony jako asystent a od 1994 r. jako adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS. Od 1.10.2016 profesor nadzwyczajny UMCS.

            Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w 1993r. nt. „Zwielokrotnianie i rozpowszechnianie wideogramów w świetle prawa autorskiego”. Autor monografii oraz komentarzy min.: „Wprowadzenie do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (LWP Lublin 1994), „Spółka jawna" (Branta 2002), „Sprzedaż konsumencka. Komentarz” (wyd. I 2004 i wyd. II 2007) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, opinii prawnych oraz innych opracowań; współautor min. podręcznika pt. „Prawo autorskie i prawa pokrewne” (Branta 2007). W 2014 r. habilitacja na podstawie rozprawy pt. „Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jako odrębne pola eksploatacji”(Wolters Kluwer 2013).

            Wyróżniony nagrodami: min. nagrodą Rektora za udział w realizacji prac naukowo-badawczych prowadzonych w ramach Resortowego Programu Badań Podstawowych (RPBP.III.50). Odbył staż naukowy na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi wykłady, seminaria magisterskie oraz zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu prawa handlowego i własności intelektualnej. Promotor wielu prac licencjackich oraz magisterskich. Recenzent prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich. Uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowych. Członek wspierający ELSA Lublin.

            W latach 2000-2004 sprawował funkcję Kierownika Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Pełnił także funkcję sekretarza Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej oraz był członkiem Wydziałowej Komisji Dydaktycznej.

            Brał udział pracach legislacyjnych nad ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W latach 1997-2000 współpraca ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS i Agencją Ochrony Praw Autorskich w Lublinie. Prowadzi wykłady i szkolenia dla sędziów, aplikantów adwokackich, rzeczników patentowych oraz kadry kierowniczej podmiotów gospodarczych.


Ogłoszenia