Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Małgorzata Stefaniuk

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA TEORII I FILOZOFII PRAWA
Telefon
81 537 57 78
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wtorki w godz. 9.30 - 11.30  w semastrze letnim 2020/21 w formie zdalnej w aplikacji Teams. Kod do Zespołu  ufq9zk4.


 

O sobie

Zatrudnienie na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie od 1 października 1988 r. w Zakładzie Socjologii Prawa. Obecnie w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa. W latach 2016-2019 Kierownik Zakładu Socjologii Prawa. Od 4 marca 1998 r. doktor nauk prawnych; od 23 lutego 2011 r. doktor habilitowany nauk prawnych. Od 25 października 1995 radca prawny.

W latach 2012-2019 Prodziekan Wydziału ds. Stacjonarnych Studiów Administracyjnych. Prezes Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół WPiA UMCS w Lublinie.


Działalność naukowa

Rozprawa doktorska: Teoria elit Vilfreda Pareta (1998); rozprawa habilitacyjna: Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz w procesie stanowienia i stosowania polskiego prawa w latach 1989-2007, Lublin 2009;

Zainteresowania naukowe: problematyka elit politycznych; zagadnienia demokratycznego państwa prawnego, w szczególności konstytucyjnych zasad prawa i instytucji ombudsmańskich na świecie; preambuł aktów normatywnych; edukacji prawnej i edukacji prawniczej; nieodpłatnej pomocy prawnej; zagadnień metodologicznych prawoznawstwa; społecznego działania prawa (teorii działania prawa w społeczeńśtwie i przejawów patologii społecznych - samobójstw oraz etycznych delematów prawa: aborcji, eutanazji, kary śmierci); słuszności jako kryterium oceny prawa; roli opinii publicznej w procesie legislacyjnym; zasady odpowiedniego vacatio legis;


Ogłoszenia

 

Małgorzata Stefaniuk 

Sz. Państwo, podaję kody do Zespołów na prowadzone przeze mnie wykłady w semestrze letenim 2020/21:

1) Społeczne działanie prawa - studia stacjonarne, kierunek: prawno-administracyjny I rok II stopnia czwartki godz. 8.00      m3o0g3h;

2) Patologie społeczne - studia stacjonarne, kryminologia I stopnia, poniedziałki godz. 9.35    de7ah5d;

3) Metodologia badań nad prawnymi aspektami bezpieczeństwa studia stacjonarne, II rok BW II stopnia wtorki 8.00  prp9iyl ;

4) Metodologia badań nad prawnymi aspektami bezpieczeństwa, studia niestacjonarne, II rok BW II stopnia   rsruw0e;

5) Socjologia prawa, studia stacjonarne: prawo, yx27x3I;

6) Adminsitracja w demokratycznym państwie prawnym stduia niestacjonarne, kierunek prawno-adminsitracyjny I stopnia   qcddlpx

Kody na nowe seminaria

1) Seminarium na kryminologii II stopnia studia niestacjonarne  ufgeoi6   (pierwsze spotkanie wg. planu zajęć)

2) Seminarium na bezpieczeństwie wewnętrznym II stopnia I rok studia stacjonarne  xmq1whl   (prześlę na czacie propozycję terminu