Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Joanna Sanecka-Tyczyńska

dr hab. Joanna Sanecka-Tyczyńska
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA TEORII I METODOLOGII NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w sesji egzaminacyjnej (pokój A.4.30)


7 II (wtorek) - 9.30-11.30


16 II (czwartek) - 9.30-11.30


W sprawie konsultacji proszę o wcześniejszy kontakt mailowy: joannasanecka@o2.pl


 
 SEMESTR ZIMOWY 2022/2023


* Stacjonarnie w budynku Wydziału Politologii i Dziennikarstwa (pokój A.4.30)


* W formie zdalnej na platformie MS Teams, kod dostępu: rxwb1kc  


 
 


 


 

Adres

Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

dr hab. Joanna Sanecka-Tyczyńska - politolog i historyk, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie. W 2005 roku z wynikiem bardzo dobrym ukończyła studia historyczne o specjalności nauczycielskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS, specjalizacja w dziedzinie historii najnowszej. Temat pracy magisterskiej: Działalność Zrzeszenia Studentów Polskich w Lublinie 1960-1989. Promotor: dr hab. Emil Horoch, prof. nadzw. W 2009 roku ukończyła stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Politologii UMCS i obroniła pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem dr hab. Krystyny Trembickiej, prof. UMCS. Od 2009 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta. Autorka dwóch monografii (Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna. Studium o myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości, Lublin 2011, ss. 302; Racja stanu we współczesnej polskiej myśli politycznej 2001-2015, Lublin 2018, ss. 512) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Od 17 maja 2019 roku doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce. Zainteresowania badawcze: polska myśl polityczna XXI wieku, konserwatywna i liberalna myśl polityczna w Europie, polityka zagraniczna III RP, historia najnowsza, teoria polityki, racja stanu.


Działalność naukowa

Publikacje naukowe (wybrane)

Monografie

Sanecka-Tyczyńska J., Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna: Studium o myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, ss. 302.

Sanecka-Tyczyńska J.,Racja stanu we współczesnej polskiej myśli politycznej 2001-2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018, ss. 512.

Redakcja naukowa

Kościół, religia, myśl katolicka. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Antoniemu Mieczkowskiemu z okazji 70 rocznicy urodzin, red. E. Maj, J. Sanecka-Tyczyńska, M. Wichmanowski, A. Wójcik, Lublin 2012, Wydawnictwo UMCS, ss. 420.

Rozdziały w książkach pod redakcją

Tradycja w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości, [w:] Marzyciele i realiści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2009, s. 663-677

Okrągły Stół w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości, [w:] Okrągły Stół z perspektywy dwudziestolecia. Studia i analizy, red. M. Golińczak [et al.], Wałbrzych 2010, s. 129-135

Państwo czy społeczeństwo? Relacje między władzą państwową i społeczeństwem w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości, [w:] Cechy – procesy – przebudowa. Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. W. Paruch, P. Maj, T. Koziełło, Rzeszów 2011, s. 210-220

Model ustroju państwowego w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości, [w:] Ustrój państwa w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku, red. A. Lewandowski, A. Meller, W. Wojdyłło, Toruń 2011, s. 483-500

Idea IV Rzeczypospolitej. Między aprobatą a odrzuceniem, [w:] Między aprobatą a odrzuceniem. Demokracja polska w refleksji i praktyce XX i XXI wieku, red. M. Strzelecki, Toruń 2012, s. s. 241-258

Geografia polityczna, historyczna i ekonomiczna Kaukazu Południowego, [w:] Armenia, Azerbejdżan, Gruzja: przeszłość i teraźniejszość, red. M. Korzeniowski, D. Tarasiuk, K. Latawiec, Lublin 2013, s. 281-306

The Idea of Raison d'Etat in the Contemporary Polish Political Thought in the Context of Poland’s Membership of the European Union (2004-2014), [w:] Poland in the European Union. Ten Years of Active Membership, red. H. Chałupczak, E. Pogorzała, P. Tosiek, Zamość 2014, s. 11-26

Władza wykonawcza w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości (2001 – 2007), [w:] W kręgu iluzji i realiów. Oblicza polskiej myśli politycznej w XX i XXI wieku. Studia i szkice, red. G. Radomski, M. Strzelecki, P. Tomaszewski, Toruń 2016 (Wydawnictwo Naukowe UMK), s. 259-278

Artykuły w czasopismach

 Organizacja władzy sądowniczej: trybunały i sądy w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości (2001-2005), „Przegląd Naukowy Disputatio” 2010, t. XI, s. 257–269

Polska Rzeczypospolita Ludowa w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologia” 2011, Folia 91, s. 194-207

Model bezpieczeństwa zewnętrznego państwa w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych”, nr 3 (161), Wrocław 2011, s. 218-231

Raison d’état – research challenges, "Humanities and Social Sciences” 2015, vol. XX, 22 (2), p. 123-133

Theoretical and Methodological Considerations on Raison d’État, “Athenaeum. Polish Political Science Studies” 2015, vol. 48, p. 51-63

Prawa i Sprawiedliwości krytyka Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 2018, nr 4 (147), s. 75-88

In search of the European welfare state. Social Europe concepts in contemporary Polish political thought, „Polish Journal of Political Science” 2020, vol. 6, Issue 4, p. 45-59

The Quality of Governance and the Political Capacity of a Country: Contemporary Polish Political Parties and the Idea of Good Governance, „Humanities and Social Sciences” 2021, vol. 28, No. 3 (July-September), p. 65-74

Konferencje naukowe (wybrane)

- IV Ogólnopolski Zjazd Akademickich Zakładów i Katedr Teorii Polityki Teoria polityki wobec wyzwań współczesności, Jurata 18-19 V 2015 r.

- IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy Religia a społeczno-polityczne przemiany współczesnego świata, Polskie Towarzystwo Religioznawcze, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdynia 17-20 VI 2015 r.

- International Conference European Rural History Organization (EURHO), University of Girona (Hiszpania), organizatorzy: Spanish Agricultural History Society (SEHA), the Rural History Research Centre of the University of Girona (CRHR), Girona 7-10 IX 2015 r.

- International Conference European Rural History Organization (EURHO), KU Leuven (Belgia), organizatorzy: Interfaculty Center for Agrarian History, University of Leuven, CORN (Comparative Rural History Network), Leuven 11-14 IX 2017 r.

- IV Ogólnopolski Kongres Politologii „Państwo w czasach zmiany" (18-20 września 2018 r.).

- Politologia teoretyczna w Polsce. Bilans 50-lecia, UAM w Poznaniu(5-6 lipca 2022 r.)

Granty

2022-2023 - grant badawczy Fundacji Polskiej Akademii Nauk w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” – Spory w XXI wieku o politykę zagraniczną Polski. Interpretacje racji stanu; wykonawca

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych

- Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (o. Lublin)

- European Rural History Organisation (EURHO)

- Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne (o. Lublin)

 

 


Ogłoszenia