Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Paweł Sadowski

dr Paweł Sadowski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
Telefon
081 537 51 47
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury stacjonarne wtorek 12.30 - 13.30


platfroma MS Teams - kod zespołu - 5t1pyzp


 


Zajęcia dydaktyczne prowadzone są za pośrednictwem platformy MS Teams


Kody zespołów:

Konstytucyjny system organów państwowych PRADMS1 – rok I - bdr6o27

Konstytucyjny system organów państwowych PRADMZ1 – rok I - 8hox2q8

Legislacja administracyjna PRADMS1 - rok III - 8fgza6t

Legislacja administracyjna PRADMZ1 - rok III – jnfyxwc

Ustroje państw współczesnych - ktowws7

Obywatelstwo europejskie - przedmiot monograficzny dla kierunku prawo - iu0n7cm - zajęcia od 5.10.2021

Instytucjonalna ochrona praw obywatelskich - przedmiot monograficzny dla kierunku prawno-administracyjnego - gsoxzkz - zajęcia od 23.11.2021

Obywatelstwo europejskie - przedmiot dla kierunku prawno-administracyjnego moduł Administracja w procesie globalizacji - x6brdis

Obywatelstwo europejskie i prawo partii politycznych w UE - rok I - g81tpbd

O sobie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Pełnił funkcję  Asystenta Rektora UMCS i współpracował z Rzecznikiem Prasowym UMCS oraz Zespołem ds. Promocji. Obecnie jest zatrudniony w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA.

Pełnił funkcję Wydziałowego Koordynatora Rekrutacji na kierunki studiów prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji. Aktualnie pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. rekrutacji 

Pełnił także funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA dla kadry kierowniczej w administracji publicznej oraz ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA dla kadry kierowniczej w ochronie zdrowia, prowadzonych we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Informatyki w Lublinie.

Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym prawa ochrony środowiska, będąc członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie

Osiągnięcia:

- organizacja inauguracji Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów,

-  przygotowanie wizyty delegacji władz UMCS na Uniwersytecie Karola w Pradze, w celu rozpoczęcia współpracy,

- przygotowanie prezentacji Lubelskiego Ośrodka Akademickiego w stacji PAN w Paryżu,

- organizacja Konferencji "Forum o przyszłości Europy" oraz Konferencji pt. Jan Karski Człowiek-Bohater-Uczony.

Jest współautorem podręczników akademickich z zakresu prawa konstytucyjnego - Polskie Prawo Konstytucyjne pod red. prof. dr hab. Wiesława Skrzydło, Konstytucyjny System Organów RP pod red. prof. dr hab. Ewy Gdulewicz oraz Prawo Ochrony Środowiska pod red. prof. dr hab. Jerzego Stelmasiaka.

Zajmuje się problematyką europejskiego oraz polskiego prawa konstytucyjnego, prawa i postępowania administracyjnego, prawa ochrony środowiska.

Obronił rozprawę doktorską dotyczącą działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich - studium prawno-ustrojowe. Za rozprawę tą otrzymał nagrodę Rzecznika Praw Obywatelskich dr Janusza Kochanowskiego. Jest laureatem nagrody im. Grzegorza Leopolda Seidlera.

Rozprawa doktorska ukazała się drukiem w roku 2013.

ORCID 0000-0002-9480-643X