Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Jolanta Rodzoś

dr Jolanta Rodzoś
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, KATEDRA GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
Funkcje
Dziekan, Pełnomocnik J.M. Rektora
Telefon
514 690 282
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Dyżury dziekańskie (pok. 9D):


poniedziałek 10:30 - 12:00


czwartek 12:00 - 14:00


 


Konsultacje dydaktyczne (pok. 2B):


wtorek 15:30 - 16:30


piątek 9:00 - 10:00 

Działalność naukowa

Wybrane publikacje

 

Artykuły naukowe

Rodzoś J., Flaga M., 2011, Nowa sytuacja społeczna starych osiedli mieszkaniowych na przykładzie osiedla im. A. Mickiewicza w Lublinie, XXIII Konwerstaorium Wiedzy o Mieście, Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, 101-118.

Kałamucka W., Rodzoś J., 2011, Miejsca znaczące Lublina, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 15, Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych, 161 – 175.

Szczęsna J., Rodzoś J., 2011, Terms of Reforming the Polish Educational System in Political Transformation Period, Prace i Studia Geograficzne T. 48, 15-26.

Pytka P., Rodzoś J., 2011, Więzi terytorialne w kontekście zjawiska peryferyjności, Barometr Regionalny, nr 3, 21-32.

Rodzoś J., 2011, Efekty kształcenia a jakość pracy szkoły – rozważania teoretyczne. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, t. 1, red. M. Tracz, E. Szkurłat, Kraków-Warszawa: 47-57.

Rodzoś J., Szczęsna J., 2012, Multiculturalism as an element of Lublin’s tourism product. Annales UMCS, sec. B, vol. LXVII,1, 199-217.

Rodzoś J., 2012, The geographical foundations of cultural identity in contemporary Lublin. Analecta Archeologica Ressoviensia  7, 1-28.

Rodzoś, J., Wesołowska M., 2013, Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubelskim, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica,  13, 133-151.

Rodzoś J., 2014, Polish qualification framework for higher education., Vestnik Universiteta, nr 19, Gosudarstviennyj Universitet Upravlenija, Moskwa, 198 – 204.

Rodzoś J., Wesołowska M., Łoboda K., 2015, Turystyka aktywna na obszarach wiejskich wschodniej części województwa lubelskiego, Uwarunkowania rozwoju turystyki, wybrane problemy. Biuletyn KPZK PAN, z. 256, 71-92.

Tracz M. Rodzoś J., 2015, The role of Geography Textbook in developing key competences – a comparative study, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica IX (2015), 173-183.

Rodzoś J., Wesołowska M., 2016, Metropolitan aspirations of cities in East Poland during the process of their development. Environmental & Socio-economic Studies. Volume 4, Issue 1, 35–52, (Online).

Pantyley V., Rodzoś J., Piskorski M., 2017, Perception of urban safety: the case of Lublin, Poland, Miscellanea Geographica 21 (1), 25-34.

Szczęsna J., Rodzoś J., 2019, Miasto w realizacji turystyki szkolnej – stan obecny i potrzeby, Czasopismo Geograficzne, 90 (1), 159-171.

Rodzoś J., Szczęsna J., 2019, Turystyka w świecie konsumpcjonizmu, Czasopismo Geograficzne, 90 (1), 191-204.

Rodzoś J., 2019, The Concept of Human Needs in Sustainable Development of Cities, Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development, vol. 14, no 2, 91-99.

 

Autorstwo monografii i rozdziałów w monografiach

Rodzoś J., Wojtanowicz J., 2011, Położenie geopolityczne Lublina w kontekście rozwoju miasta [w:] Koncepcje i problemy badawcze geografii, red. Marciniak K., Sikora K., Sokołowski D., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 203-217.

Wesołowska M., Rodzoś J., 2012: Obraz wsi lubelskiej w świetle danych o zabudowie gospodarczej. [w:] K. Kurowska i M. Gwiaździńska-Goraj (red.) Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej. Studia Obszarów Wiejskich, tom XXIX, PTG, PAN, Warszawa, 161-173.

Rodzoś, J., Wesołowska M., 2013, Rozwój budownictwa mieszkaniowego w miastach województwa lubelskiego, [w:] Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast, red. J. Dzieciuchowicz, L. Grygier, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego, 159-177.

Flaga M., Rodzoś J., Szczęsna J. 2015, Historyczne podstawy tożsamości Lublina [w:] Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski II. Pod red. M. Flagi i P. Mroczka, PTG Oddział Lubelski, WNoZiGP UMCS, Lublin, 25-47.

Flaga M., Rodzoś J., Szczęsna J. 2015, Przestrzeń kulturowa Lublina [w:] Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski II. Pod red. M. Flagi i P. Mroczka, PTG Oddział Lubelski, WNoZiGP UMCS, Lublin, 49-73.

Rodzoś J., 2016, Terrorism as a threat to Tourism [w:] NATO Science for Peace and Security, series D: Information and Communication Security, vol. 47, Meeting Security Challenges through Data Analytics and Decision Support, 114-122.

Rodzoś J., 2018, Historyczne uwarunkowania rozwoju Lublina, [w:] Lublin: historia - społeczeństwo - gospodarka, red. W. Janicki, wyd. UMCS, Lublin, 9-20.