Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Monika Rejdak

Telefon
815375332
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje : 


Kontakt za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams (w godzinach konsultacji): kod do zespołu: 
s43c06s

Działalność naukowa

Doktor habilitowana nauk prawnych. Pracuje w UMCS od 2003 r. W latach 2000-2003 odbyła aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, zakończoną zdaniem egzaminu sędziowskiego (2003 r.). Od 2006 r. wpisana na listę adwokatów. Doktorat uzyskała w roku 2007 na podstawie rozprawy pt. "Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone" (promotor Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki). Stopień doktora habilitowanego uzyskała na podstawie dorobku oraz rozprawy pt. "Zabezpieczenie dowodów w sprawach o naruszenia praw własności intelektualnej" (2020 r.). Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersystetu Marii Curie - Skłodowskiej. W latach 2017 - 2018 była ekspertem zewnętrznym zespołu ds. opracowania koncepcji sądów własności intelektualnej, powołanego przez Ministra Sprawiedliwości. Od 2020 r. wykładowca Krajowej Szkoły Sądów i Prokuratury. 

Zainteresowania naukowe : Postępowanie cywilne, w szczególności zagadnienia dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów, dowodów oraz postępowania dowodowego, a także obszar dotyczący postępowań odrębnych, w tym postępowania grupowego. 

Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu, w tym samodzielnych książek :

M. Rejdak, Postepowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, Warszawa 2009

M. Rejdak (współautor P. Pietkiewicz), Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postepowaniu grupowym. Komentarz, Warszawa 2010

M. Rejdak, Zabezpieczenie dowodów w sprawach o naruszenia praw własności intelektualnej, Warszawa 2019

M. Rejdak, Obowiązywanie w polskim porzadku prawnym postępowania grupowego (ocena i perspektywy zmian), wyd. Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019.

Jest również współautorką Dużego Komentarza do Kodeksu Postepowania Cywilnego, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2020, red. Prof. dr hab. Andrzej Marciniak.