Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Grzegorz Polak

Telefon
815372838
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://umcs-pl.academia.edu/GrzegorzPolak
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim: piątki, 18:00-20:00 po uprzednim umówieniu mailowym za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Sposób łączenia się poprzez funkcję: zadzwoń.


Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTE2MGVjOTUtNjFiNC00YjFiLWJhNGUtYWMzM2I2MzI2YWE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22f6edc2e1-c55e-46dd-b449-609ff4b6231f%22%7d

O sobie

 

Moja działalność naukowa jest poświęcona kwestii pierwotnego buddyzmu, a głownie problematyce filozoficznej i soteriologicznej: praktyce medytacyjnej, filozoficznym poglądom na temat rzeczywistości, umysłu i języka. W moich badaniach stosuję podejście interdyscyplinarne.

ENGLISH VERSION: https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,2226,en.html

 

https://umcs-pl.academia.edu/GrzegorzPolak

https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Polak5

https://scholar.google.com/citations?user=vxvNDAIAAAAJ&hl=en&oi=ao 

 

 

 


Działalność naukowa

 

 

 

 

 

  

GRANTY I PROJEKTY BADAWCZE

 

Sheng Yen Education Foundation Grant for Visiting Scholars From Abroad (National Chengchi University in Taipei): Chan Buddhism in relation to early Buddhism: A reassessment based on new results of research of early Buddhist literature (01.03.2019-30.06.2019)

 

Filozoficzne idee pierwotnego buddyzmu: krytyczna rekonstrukcja przy zastosowaniu podejścia interdyscyplinarnego, Projekt zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu OPUS 16 ogłoszonego przez NCN w dniu 14 września 2018 r.(01.07.2019-30.06.2022)

 

「禪宗」與「早期佛教」的禪修方法和哲學思想之比較研究 (Chinese Chan and Early Buddhism – A Comparative Study of Meditative Methods and Philosophical Ideas), Chung-Hwa Institute of Buddhist Studies Research Grant, Dharma Drum Mountain, Taiwan (01.10.2017-31.01.2018)

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

Wczesny buddyzm a chan. Medytacja i wyzwolenieWydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2020.

Language, Conscious Experience and the Self in Early Buddhism: A Cross-cultural Interdisciplinary Study, Journal of the Oxford Centre for Buddhist Studies, vol 14, 2018 (5):pp. 37-76.JOCBS_vol14_Polak_Language, Conscious Experience and the Self in Early Buddhism.pdf

How Was Liberating Insight Related to the Development of the Four Jhānas in Early Buddhism? A New Perspective through an Interdisciplinary Approach, Journal of the Oxford Centre for Buddhist Studies, vol 10, 2016 (5): 85-112:https://www.academia.edu/34093627/How_Was_Liberating_Insight_Related_to_the_Development_of_the_Four_Jh%C4%81nas.pdf

Reexamining Jhāna: Towards a Critical Reconstruction of Early Buddhist SoteriologyWydawnictwo UMCS, Lublin 2011. https://www.academia.edu/34093551/Reexamining_Jhana_Towards_a_Critical_Reconstruction_of_Early_Buddhist_Soteriology

Problem dżhany w pierwotnym buddyzmie: Wprowadzenie, „Politeja: Studia buddyjskie - Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, t. 18, nr. 4 (2011), s. 75-88.

Samoumartwianie czy zaawansowana praktyka medytacyjna? Krytyczna analiza opisu wysiłków (padhāna) bodhisatty zawartego w Suttapitace, „Przegląd Religioznawczy”, t. 265, nr 3 (2017), s. 133-152. 

Czy Budda praktykował ascezę w okresie poprzedzającym jego przebudzenie? Krytyczna analiza sutty Māhasīhanāda ze zbioru Majjhimanikāya, „ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal, vol. 7, no. 1 (2017), s. 17-32. 

Problematyka medytacyjnego wglądu i wiedzy wyzwalającej w soteriologii wczesnego buddyzmu. Krytyczna analiza problemu przy zastosowaniu podejścia interdyscyplinarnego, „Diametros”, nr. 56 (2018), s. 17-38.

 

CYTOWANIA:

Reexamining Jhāna: Towards a Critical Reconstruction of Early Buddhist Soteriology:

Rose, Kenneth, Yoga, Meditation and Mysticism: Contemplative Universals and Meditative Landmarks, Bloomsbury Academic, London; New York, 2016: s. 57, s. 58, s. 63, s. 66, s. 180.

Anālayo, Bhikkhu, Early Buddhist Meditation Studies (Volume 1), Barre Center for Buddhist Studies, Barre – Massachusetts, 2017: s. 40 , s. 154, s. 167, s. 168.

Millet Gil Daniel, The path and the castle : a comparative study of the Path of purification of Buddhaghosa and the Interior castle of Saint Teresa of Ávila : an analytical study on their similarities in the dynamics of spiritual life, A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy at The University of Hong Kong, 2019: s. 232, s. 232 , s. 244, s. 264 , s.266, s. 277.

Bronkhorst Johannes, What can we learn from Musīla and Nārada?, "The Indian International Journal of Buddhist Studies” vol. 20 (2019), pp. 1-19: s.3 

Wynne Alexander, Sariputta or Kaccāna? A preliminary study of two early Buddhist philosophies of mind and meditation, „Journal of the Oxford Centre for Buddhist Studies” 2018 (14): 77-107: s.89.

Cintita Bhikkhu (John Dinsmore), Dhammānupassanā: seeing through the eyes of the Buddha, 2018, https://bhikkhucintita.files.wordpress.com/2018/05/dhammanupassana.pdf: s. 33, s. 38.

Cintita Bhikkhu (John Dinsmore), With Needle and Thread: Essays on Early Buddhism, 2019, http://sitagu.org/austin/About/Cintita/documents/ReflectionsWeb.pdf: s. 83, s. 95.

Zhi Yun Cai (Long Yun Shi), Doctrinal Analysis Of The Origin And Evolution Of The Thai Kammaṭṭhana Tradition With A Special Reference To The Present Kammaṭṭhana Ajahns, A Dissertation Presented To The Faculty Of The Department Of Religious Studies, University of the West, San Diego, UMI 3682822 Published by ProQuest, UMI Disseration Publishing LLC, 2015. s. 76, 83, 86, 108, 139, 153-154, 167-168, 170-171, 190, 191, 192.

釋洞恆 (Shi Dong Heng), 佛教禪法之研究: 依據巴利《尼卡雅》及漢譯《阿含經》, (Fojiao Chan Fa Zhi Yanjiu Yiju Bali Nikaya Ji Han Yi A Han Jing - Study Of Jhana Buddhism : According To Pali " Nikaya " And Translation Of "Agama”) , 獨立作家-秀威出版 (Independent Writers - Xiu Wei Publishing , 01.05.2014. s: 6, 8.

Szuksztul Robert, Sobory chrześcijańskie a „sobory” buddyjskie. Kilka refleksji porównawczych, “The Polish Journal of the Arts and Culture” nr 6 (3/2013), s. 206.

廖永賢 (Liao, Yung-hsien) 從世尊對外道禪法的批判來探析 「佛四禪」成立過程可能存在的內在理路 (An exploratory study on how Buddhist four jhānas may be internally related during the formation process: From the aspect of how non-Buddhist meditation practices were criticized by the Buddha), “圓光學報第三十三期”(Yuan Kuang Journal of Buddhist Studies), No. 33 (2019), s. 1-48. s: 13, 14.

Skilton Andrew, Crosby Kate, Kyaw Pyi Phyo, Terms of Engagement: Text, Technique and Experience in Scholarship on Theravada Meditation, “Contemporary Buddhism” VOL. 20, NOS. 1–2 (2019). s. 1–35, https://doi.org/10.1080/14639947.2019.1666342 . s: 27

Brasington Leigh, Right Concentration: A Practical Guide to the Jhanas, Shambhala, Boston 2015: s. 210, s. 124, s. 201, s. 150.

również: Leigh Brasington, More Right Concentration, A Free Supplement to Right Concentration: A Practical Guide to the Jhanas: 

http://rc.leighb.com/more/The_Gradual_Training.htmhttp://rc.leighb.com/more/Nimitta.htmhttp://rc.leighb.com/more/Visuddhimagga_Jhanas.htm

Polak Grzegorz, How Was Liberating Insight Related to the Development of the Four Jhānas in Early Buddhism? A New Perspective through an Interdisciplinary Approach, „Journal of the Oxford Centre for Buddhist Studies”, vol. 10 (2016), pp. 85- s: 105. 

 

How Was Liberating Insight Related to the Development of the Four Jhānas in Early Buddhism? A New Perspective through an Interdisciplinary Approach:

Anālayo Bhikkhu, Early Buddhist Meditation Studies (Volume 1), Barre Center for Buddhist Studies, Barre – Massachusetts, 2017. s. 102, s.110.

Bronkhorst Johannes, What can we learn from Musīla and Nārada?, "The Indian International Journal of Buddhist Studies” vol. 20 (2019), pp. 1-19: s. 3 

Piskorska Anna Maria, Zapart Jarosław, Wgląd w rzeczywistość – typologia kina buddyjskiego, [w:] Krzysztof Jakubczak (red.) Oblicza sztuki buddyjskiej, ss. 197-236, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków 2018. s. 227

廖永賢 (Liao, Yung-hsien) 從世尊對外道禪法的批判來探析 「佛四禪」成立過程可能存在的內在理路 (An exploratory study on how Buddhist four jhānas may be internally related during the formation process: From the aspect of how non-Buddhist meditation practices were criticized by the Buddha), “圓光學報第三十三期”(Yuan Kuang Journal of Buddhist Studies), No. 33 (2019), pp. 1-48. s. 7 

Whitaker Justin. S., Smith Douglass, "Ethics, Meditation and Wisdom" [w]: Daniel Cozort, ‎James Mark Shields (red.) The Oxford Handbook of Buddhist Ethics, Oxford University Press 2017. s. 66.

Anālayo, A Brief criticism of the ‘Two Paths to Liberation’ Theory’, “Journal of the Oxford Centre for Buddhist Studies”, vol. 11 (2016), pp. 38-51. s: 38, 42, 44, 45, 

Anālayo, On the Two Paths Theory: Replies to Criticism, “Journal of Buddhist Studies”, Vol. XV (2018), pp. 1-22. s: 1, 2, 11.

Anālayo, A Brief History of Buddhist Absorption, “Mindfulness” vol 11, Volume 11, Issue 3 (2020), pp. 571–586. ISSN: 1868-8527 (Print) 1868-8535 (Online) https://doi.org/10.1007/s12671-019-01268-7, s. 584

林方鴻 ( Fang Heng, Lim),《本事・二法品》之比較研究  (The Comparative Study of Chapter of the Two-fold in the Benshi) 2019-06,法鼓文理學院機構典藏系統 [佛教學系] 博碩士論文 (Dharma Drum Institute of Liberal Arts Institutional Repository, Department of Buddhist Studies, Degree thesis), http://ir.dila.edu.tw:8080/handle/987654321/802, s. 68. 

 

Language, Conscious Experience and the Self in Early Buddhism: A Cross-cultural Interdisciplinary Study

Silva Charlies Uilian de Campos, Da reflexão sobre os pronomes à proposição semiológica da interpretância da língua: os signos vazios como elo teórico no pensamento de Émile Benveniste, Tese de doutorado em Letras apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Letras pelo Programa de Pós- Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, s.103.

  

POBYTY NA UCZELNIACH ZAGRANICZNYCH:

01.03.2019 - 30.06.2019 National Chengchi University (NCCU) in Taipei, Sheng Yen Foundation Grant for Visiting Scholars from Abroad 

03.01.2017-31.01.2018 Dharma Drum Institute of Liberal Arts (DILA)

 

WYKŁADY GOŚCINNE:

No-Thought as Wisdom: An Interdisciplinary Investigation of Early Chan Views on Mind, Language and RealityChengchi Buddhist Philosophy Forum, National Chengchi University, Taipei Jun 12, 2019, http://buddhica.nccu.edu.tw/forum/read.php?1265,89552

Cognition, Language, Self-Consciousness and Its Cessation in Early Buddhism: A New Perspective Through Textual Analysis and Interdisciplinary Approach, Chengchi Buddhist Philosophy Forum, National Chengchi University, Taipei Oct 30, 2017. http://buddhica.nccu.edu.tw/forum/read.php?1265,86031

Theravāda Buddhism, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”, Kraków, Poland May 16, 2018

A critical introduction to selected meditative and philosophical ideas of Early Buddhism. An investigation of the links and similarities between Chan and Early Buddhism (針對早期佛教某些禪修與哲學思想之批評性介紹--禪宗與早期佛教之間的關係與相似性之比較分析), Dharma Drum Institute of Liberal Arts (法鼓文理學院), Taiwan, June 06 2017.06.06, 

The practices of the Buddha before his awakening - asceticism or yoga? (佛陀覺悟之前的修行-苦行或者瑜伽行?) Dharma Drum Institute of Liberal Arts (法鼓文理學院), Taiwan, June 08 2017.

 

KONFERENCJE:

Can the ‘end of the world’ be reached by means of jhāna? A reexamination of the role and place of saññā in early Buddhist jhāna meditation, IABS 2017 Toronto, XVIIIth Congress of The International Association of Buddhist Studies, Toronto, 2017, August 19-26, 2017.

The issue of problematic origins of modern meditative traditions of Theravada Buddhism - a challenge or a chance? The International Academic Conference "Monk Wears Prada? The Doctrinal and Moral Controversies in and about Buddhism", Cracow, December 11-13, 2015.

The bodhisatta’s practice of breath retention: self-mortification or an advanced meditative technique? IAHR 2015 ERFURT, 21st World Congress of the International Association for the History of Religions., Germany, Erfurt, August 23-29, 2015.

Was Insight an Intrinsic Quality of the Meditative State of jhāna in Early Buddhism? IABS 2014 VIENNA, 17th Congress of The International Association of Buddhist Studies, Austria, Vienna, August 18-23, 2014.

An innovator or an imitator? A critical assessment of Jiddu Krishnamurti’s psychological concepts, III INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE POLISH SOCIETY FOR THE PSYCHOLOGY OF RELIGION AND SPIRITUALITY PSYCHOLOGY – CULTURE – BIOLOGY, Poland, Cracow, June 20 – 22, 2016 

Language, Conscious Experience and Self in Early Buddhism. A New Perspective Through Cross-Cultural Comparative Approach, Society for Asian and Comparative Philosophy 50th Annual Conference:Power and Creativity, Cracow, June 8-11, 2018 .

Early Buddhism and Chan: A Comparative Study of Selected Meditative Concepts,  From the Caoxi Creek to Mogao Cave: Interdisciplinary Studies of Chan Buddhism and the Dunhuang Cache from Multiple Sources and Perspectives, DILA, Taiwan January 13-15, 2018.

Asceticism or Meditation? Some Remarks on the True Character of Practices Preceding the Buddha’s Awakening in Early Buddhist Texts, The 19th Biennial Meeting of the International Association of Shin Buddhist Studies: Buddhist Meditative Traditions and Contemporary Pure Land Thought, May 24 — May 26, 2019 Dharma Drum Institute of Liberal Arts, New Taipei City, Taiwan

 

 

 

NAGRODY: 

Award of the Minister of Science and Higher Education of Poland (for the book Reexamining Jhāna: Towards a Critical Reconstruction of Early Buddhist Soteriology)

  

 

 

 

PROWADZONE ZAJĘCIA:

 

Zajęcia dydaktyczne w języku polskim

Wschodnie metody samodoskonalenia (wspólnie z prof. K. Kosiorem)

Filozofia religii (wykład i konwersatorium) lata: 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016

Histor

ia religii Wschodu (wykład i konwersatorium)

Kultura indyjska. Wprowadzenie (konwersatorium)

Translatorium

Translatorium w języku angielskim

Translatorium tekstów filozoficznych

Lectures in English for ERASMUS students:

The concepts of meditation, self-development, identity and sexuality in eastern religions

Indian meditation and mysticism

An introduction to philosophy of religion

Contemporary issues in philosophy of religion