Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński

prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA HISTORII STAROŻYTNEJ I ŚREDNIOWIECZNEJ
Telefon
815372749
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0003-4830-5201
https://umcs-pl.academia.edu/AndrzejPleszczy%C5%84ski
Konsultacje

Pokój 320 Nowa Humanistyka


konsultacje w semestrze letnim 2019/20 zostały z powodu epidemii zawieszone - jestem dostępny stale z wyjątkiem godzin nocnych (12.00 - 7.00) na następujących komunikatorach:


skype: andple@yahoo.com


WhatsApp  


proszę najpierw lepiej napisać.

O sobie

Publikacje z lat 2010-2018:

Monografie:
Przestrzeń i polityka. Studium rezydencji władcy wcześniejszego średniowiecza. Przykład czeskiego Wyszehradu, Lublin 2000 -

 • rec.: J. Žemlička, "Česky Časopis Historicky", 98, 2000, č. 4, s. 870-871; 
 • rec.: P. Kopal, "Medievalia Historica Bohemica", 9, 2003 s. 327-328.


Vyšehrad – rezidence českých panovníků. Studie o rezidenci panovníka raného středověku na příkladu českého Vyšehradu, Praha 2002;

 • rec.: D. Kalhous - D. Malaťák, „Časopis Matice Moravské”, 122, 2003, s. 229-233.

Niemcy wobec Pierwszej Monarchii Piastowskiej (963-1034). Narodziny stereotypu – Postrzeganie i cywilizacyjna klasyfikacja władców Polski i ich kraju, Lublin 2008; 

 • rec.: M. Wihoda, „Časopis Matice Moravské”, 127, 2008, s. 410-515.
 • rec.: N. Kersken, „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung”, 58, 2009, 3, s. 399-401; 
 • rec.: G. Verkamer, Sehepunkte.de
 • rec.: J. Strzelczyk, „Studia Historica Slavo-Germanica”, 28, 2011, s. 279-281.


The Birth of a Stereotype. Polish Rulers and their Country in German Writings c. 1000 A.D. , Boston-Leiden 2011.

 • rec.: D. A. Warner, "The Medieval Review" /Indiana University/  https://scholarworks.iu.edu/handle/2022/3631
 • rec.: E. Muehle, "Speculum"/ The Medieval Academy of America/, 88, 2013, 2, s. 567-569.
 • rec.: D. Kalhous, „Časopis Matice Moravské”, 133, 2014, s. 466-470.
 • rec: N. Zajac, "Austrian History Yearbook", 45, 2014, s. 252-253.

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów, Lublin 2016.

 • rec.: J. Wojtczak, "Historia Slavorum Occidentis", 2017, 2 (13), s. 119-121.

 Historia communitatem facit. Struktura narracji tworzących tożsamoścu grupowe w średniowieczu, Wrocław 2016 (wespół z J. A. Sobiesiak, K. Szejgiecem, M. Tomaszkiem, P. Tyszką).

 

Redakcja: 

Moc a jeji symbolika v středověku (wespół z M. Nodlem), Praha 2011.

Historia narrat. Studia mediewistyczne, (wyd. wespół z: J. Sobiesiak, M. Tomaszek, P. Tyszka), Lublin 2012. 

Imagined Communities. Constructing Collective Identities in Medieval Europe, ed. A. Pleszczyński, J. Sobiesiak, Michał Tomaszek, Przemysław Tyszka, Leiden-Boston 2018.

 

Artykuły i recenzje :

 
Das Reich und das Verhältnis des Piastenstaates zu ihm im Urteil der Chronik des sogenannten Gallus Anonymus, „Frühmittelalterliche Studien“, 43, s. 297-314.

Świętość i polityka. Henryk II na synodzie w Dortmundzie (rok 1005), w: Świat średniowiecza. Księga Jubileuszowa Profesora Henryka Samsonowicza, red. A Bartoszewicz, G. Myśliwski, J. Pysiak, P. Żmudzki, Warszawa 2010, s. 127-141. 

Pierwsza Monarchia Piastowska w koncepcjach urządzenia wschodnich obszarów imperium Ludolfingów u schyłku X i początku XI wieku a problem aspiracji politycznych władców polskich, w: Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku, wyd. M. Wihoda, Brno 2010, s. 32-58.

Znaczenie symboliczno-insygnialne dekoracji pochwy tzw. Miecza Rzeszy (wykonanej ok. 1070), w: ‘Klio viae et invia’. Opuscula Marco Cetwiński dedicata, wyd. A. Odrzwolska-Kidawa, Warszawa 2010, s. 827-834.

Hofburg, w: Dynastie Europy - Habsburgowie, red. A. Dąbrowska, J. Cieślewska, Warszawa 2010, s. 116-123.

Bolesława Chrobrego z Henrykiem II rozmowy bez słów a Thietmara z Merseburga polemika ze współczesnymi (Kronika Thietmara VI/92). Uwagi na marginesie koncepcji Philippe'a Buca dotyczącej rozumienia średniowiecznych rytuałów, w: Średniowiecze w rozjaśnieniu, red. K. Skupieński, Warszawa 2010, s. 177-188.

The Symbolic Meaning of the Scabbard Decoration of the Reich Sword (c. 1070), w: Moc a jeji symbolika v středověku, ed. M. Nodl, A. Pleszczyński, Praha 2011, s. 127-136.

Powołanie i koronacja króla niemieckiego od X do XIII wieku. Miejsca, ryty, insygnia - zarys problematyki, w: Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ch środkowoeuropejskie konteksty, wyd. J. Dobosz, M. Matla, L. Wtesko, Gniezno 2011, s. 59-73.

Schönheit vergeht – Tugend besteht albo o modzie i racji w nauce: przykład analizy wstępnych części Kroniki Czechów Kosmasa oraz Dudona z St Quentin 'Librorum tres de moribus et actis primorum Normanniae ducum', w: Historia narrat. Studia mediewistyczne, wyd. A. Pleszczyński, J. Sobiesiak, M. Tomaszek, P. Tyszka, Lublin 2012, s. 129-144.

The Struggle for power in Suzdal-Vladimir Rus’ in 1252 according to the author of ‘The Life of Alexander Nevsky’, w: Violence or Consensus? Birth of States in Medieval Northern and Eastern Central Europe, wyd. Sławomir Moździch, Przemysław Wiszewski, Wrocław 2013 (Inerdisciplinary Medieval Studies, wyd. Sławomir Moździch, Przemysław Wiszewski, vol 1), s. 219-229.

Zur Geschichte und Bedeutung der Stiftung des Klarissenkloster in Zawichist, w: Monarchische und adlige Sakralstiftungen im mittelalterlichen Polen, wyd. Eduard Mühle, Berlin 2013, s. 395-416.

Die Taufe Polens – das Jahr 966, w: Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Konstitution und Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff, red. Joahim Bahlcke, Stephan Rohdewald, Thomas Wünsch, Berlin 2013, s. 795-803.

Die uralten Wurzeln des neuzeitlichen Polenstereotypes bei den Deutschen, oder: Welchen Zusammenhang hatte Hitlers Propaganda mit der Wahrnehmung der Slawen im Mittelalter?, „Res Historica”, 36, 2013, s. 55-71.

Meandry pamięci o chrzcie Polski 966 r. ujęte brzegami paradygmatu badawczego stworzonego przez Pierre’a Nora. Zalety i wady metody, w: Memoria et damnatio memorie ve středověku, ed. M. Nodl, P. Węcowski, (Colloquia mediaevalia pragensia 15), Praha 2014, s. 15-27.

Rec. A. Pieniądz, Więzi braterskie we wczesnym średniowieczu: wyobrażenia i praktyka społeczna, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2014, ss. 318, „Res Historica” 38, 2014, s. 303-307.

Mauritani, id est omne genus Slavorum. Wizja pochodzenia Polaków w Chronicon Imperatorum et Pontificum Bavaricum (XIII w.), w: Scientia nihil est quam veritatis imago. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. Anna Sochacka, Paweł Jusiak, Lublin 2014, s. 1225-1235.

Wenezlan, Hornboge, Herman i inni: Pôlân (Polacy) w epice niemieckiej dojrzałego średniowiecza (XIII w.); główne cechy oraz historyczno-kulturowe podłoże ich przedstawiania, w: Ludzie – Władza – Narody – Religie: Lubelszczyzna – Polska – Europa, red. A. Kidzińska-Król, Lublin 2015, s. 343-353.

Bruno z Kwerfurtu, „Mówią Wieki”, 669, 10: 2015, s. 54-56.

Blask i cień rzymskiej korony, w: 966: Narodziny Polski, (Polityka, Pomocnik historyczny 8), ed. Leszek Będkowski, Warszawa 2015, s. 26-29.

Wiadomości Ottona z Fryzyngi i Rahewina o Polsce na tle ich doniesień o wschodnich sąsiadach Niemiec, „Roczniki Historyczne”, 2015, s. 87-106.

Organizacja przestrzeni władzy w europejskich społecznościach tradycyjnych – zarys problemu, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio F: Historia, 52, 2015, s. 9 - 27.

Rec.: Dariusz Andrzej SIKORSKI, Początki Kościoła w Polsce [Die Anfänge der Kirche in Polen] (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Historycznej, tom 70), Poznań 2012, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 343 S., ISBN 978-83-7654-159-4; Dariusz Andrzej SIKORSKI, Wczesnopiastowska architektura sakralna (jako źródło do dziejów Kościoła w Polsce) [Die frühpiastische Sakralarchitektur (als die Quelle für die Geschichte der Kirche in Polen)] (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Historycznej, tom 72), Poznań 2012, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 217 S., ISBN 978-83-7654-224-9, „Deutsches Archiv”, 71, 2015, 1, s. 408.

Problem genezy grup prawa samorządowego – cechów, gildii, komun – i kwestia ich znaczenia dla historii cywilizacji europejskiej, w: Pravni kultura středověku, (Colloquia mediaevalia Pragensia 17), Praha 2016, s. 1-15.

Chrzest Mieszka I – świadomy wybór, czy konieczność polityczna? , „Mówią Wieki”, 675, 2016, 4, s. 8-12.

Legenda powstania klasztoru w Lubiążu zawarta w Wierszach lubiąskich (Versus lubenses), jej budowa i znaczenie, w: Stilo et animo. Prace historyczne ofiarowane Tomaszwoi Jasińskiemu w 65. rocznicę urodzin, red. M. Dorna, M. Matla, M. Sosnowski, E. Syska, Poznań 2016, s. 159-169.

Drużyna Mieszka I, rdzeń wczesnego państwa „ Mówią Wieki”, 679, 2016, 8, s. 14-17.

rec.: Mühle, Eduard, ed. Breslau und Krakau im Hohen und Späten Mittelalter: Stadtgestalt - Wohnraum – Lebensstil. Vienna: Böhlau, 2014. pp. vi, 384, maps, illus., “Austrian History Yearbook”, 47, 2016, s. 207-208.

Próba interpretacji formy, funkcji i znaczenia projektu palatium w Gieczu w kontekście struktury tamtejszej siedziby Piastów i innych wybranych rezydencji europejskich wcześniejszego średniowiecza, w: Gród piastowski w Gieczu. Geneza – funkcja – kontekst, red. M. Kara, T. Krysztofiak, A.M. Wyrwa, Poznań 2016, s. 155-178.

Postawy i działania europejskich społeczeństw pogańskich w średniowieczu wobec misji chrześcijańskich- zarys problemu, w: Chrystianizacja „Młodszej Europy”, red. J. Dobosz, J. Strzelczyk, M. Matla, Poznań 2016, s. 293-304.

Rec.: Karol Kollinger, Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025), Wrocław 2014, Chronicon, ss. 524, „Kwartalnik Historyczny”, 2016, 3, s. 602-606.

Rec.: A. Pieniądz, Więzi braterskie we wczesnym średniowieczu: wyobrażenia i praktyka społeczna, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2014, ss. 318, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 72, 2016, 1, s. 367.

The Problem of an Ideological and Sacral Structure of the Přemyslids Seat at Czech Vyšehrad (10th–12thCenturies), and Its Relations to the Prague Castle, “Annales UMCS” section F, 2016, s. 9-24.

Gall Anonim o relacji Polski do Niemiec/Cesarstwa Rzymskiego w kontekście wywodu Mnicha Sazawskiego o położeniu Czech, w: Symboliczne i realne podstawy tożsamości społecznej w średniowieczu, red. S. Gawlas, P. Żmudzki, Warszawa 2017, s. 313-332.

Od ‘króla rybaka’ do ‘króla sodomity’ – bricolage średniowiecznej historiografii polskiej, w: Między nauką a sztuką. Wokół problemów współczesnej historiografii, red. E. Solska, P. Witek, M. Woźniak, Lublin 2017, s. 301-316.

Zagadka pochodzenia Słowian, „Mówią Wieki”, 685, 2017, 2, s. 8-11.

Die polnische Öffentlichkeit im 19. und frühen 20. Jahrhundert gegenüber den preuβischen Initiativen zur Verherrlichung Friedrichs I. Barbarossa, w: Friedrich Barbarossa in den Nationalgeschichten Deutschlands und Ostmiteleuropas (19-20. Jh.), wyd. K. Görich, M. Wihoda, Köln-Weimar-Wien 2017, s. 47-62.

O potrzebie uprawiania mediewistyki albo o „Polakach idiotach“. Drobne uwagi do wielkiego problemu, w: Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w średniowieczu, red. L. Słupecki i in., Rzeszów 2017, s. 83-105.

T. Jasiński, Gall Anonim - poeta i mistrz prozy. Studia nad rytmiką prozy i poezji w okresie antycznym i średniowiecznym [Gallus Anonymus — Dichter und Meister der Prosa. Studien zum Prosarhythmus und zur rhythmischen Dichtung in der Antike und im MA], Kraków 2016, Avalon, 430 S., ISBN 978-83-7730-206-4, "Deutsches Archiv", 73, 2017,1, s. 326.

spr.: The Conference “Lublin 1317 – narodziny miasta europejskiego. Lublin 1317 – Die Geburt einer europäischen Stadt. Lublin 1317 – the origins of an European city”, UMCS, 26–28 June 2017, "Annales UMCS, F: Historia”, 72, 2017, s. 245-248.

Niemcy i Polska w czasach Ottona z Bambergu: ludzie i wydarzenia, przestrzenie współpracy i rywalizacji, w:  Biskup Otto z Bambergu i jego świat, red. M. Rębkowski, S. Rosik, Wrocław 2018, s. 73-88.

Slavs in the 13th century German literature: Problems of perception/ Cлавяне  в немецкой итературе XIII века: Проблемы восприятия, “Studia Slavica et Balcanica Petropolitana”, 2018, 1,  pp. 42-70.

The Identity of Self-Governing Groups (Guilds and Communes) in the Middle Ages and Their Collective Identity, w: Imagined Communities. Identities in Medieval Europe, ed. A. Pleszczyński, J. Sobiesiak, Michał Tomaszek, Przemysław Tyszka, Leiden-Boston 2018, s. 204-221.

Kryzys i upadek wczesnych państw słowiańskich oraz ich odbudowa (IX-XI wiek). Zarys problemu, "Kwartalnik Historyczny", 125, 2018, 2, s. 263-302.

 Krzyż - Drzewo Życia z wrocławskiego kościoła Świętego Krzyża. Znaczenie i kontekst kulturowy wyobrażenia, w: Hierofanie, wierzenia obrzędy. Kultura symboliczna w średniowieczu między pogaństwem a chrześcijaństwem (Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 2), red. S. Rosik, S. Jędrzejewska, K Kolinger, Rzeszów 2018, s. 103-120

Zainteresowania naukowe

Mediewistyka (szeroko pojęta) i średniowiecze - epoka, w której ukształtowała się cywilizacja europejska, zajmuje mnie najbardziej, jednak staram się zawsze spoglądać w stronę starożytności oraz ku nowożytności (aż do czasów współczesnych), jeśli dostrzegam w badanym materiale:
1/struktury myślowe i fabularne (mity, stereotypy, archetypy i inne) - ciekawi mnie ich budowa i funkcjonowanie w przekazach pisemnych i obrazowych; podobnie:
2/ideologia władzy - zajmują mnie sposoby jej wyrażania, trwałość pewnych form, zmiennośc innych;
3/konfrontacje - spotkania kultur.

 

Życiorys naukowy

1982-1987 studia historyczne na UMCS w Lublinie: praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Tymowskiego na temat: „Wyprawy europejskie do Imperium Wielkich Chanów. Niebezpieczeństwa i trudy podróży”. Przez ostatnie lata studiowania historii (od roku 1985) uczestnictwo w zajęciach historii sztuki na KUL w Lublinie, sfinalizowane w r. 1990 obroną pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Chrzanowskiego, poświęconej wizerunkom mieszkańców Nowego Świata na barokowych malowidłach pojezuickiego kościoła śś. Franciszka Ksawerego i Ignacego Loyoli w Krasnymstawie.

1 października 1989 r. zatrudnienie w Zakładzie Historii Krajów Anglosaskich (późniejsza: Pracownia, następnie Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej) Instytutu Historii UMCS w Lublinie w charakterze asystenta.

24 czerwca 1998 r. obrona pracy doktorskiej, pisanej pod promotorską opieką prof. dr hab. Jacka Banaszkiewicza, pt. „ Wyszehrad jako gród stołeczny i siedziba władców czeskich od X do schyłku XII w.”; przejście na stanowisko adiunkta.

3 grudnia 2008 r. nadanie przez Radę Wydziału Humanistycznego UMCS tytułu doktora habilitowanego po obronie rozprawy pt.: Niemcy wobec pierwszej monarchii piastowskiej (963-1034): Narodziny stereotypu (Postrzeganie i cywilizacyjna klasyfikacja władców Polski i ich kraju), Lublin 2008.

 9 maja 2018 nadanie tytułu profesora przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.


Działalność naukowa

Biorę udział jako wykonawca w następujących projektach badawczych:

- Cohesion building of multiethnic societies, 10th-21st c. - NPRH kier. prof. P. Wiszewski

- Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu XII/XIII w. - NPRH kier. prof. S. Rosik

An Uneven Friendship and Its Perception: The Holy Roman Empire and Poland in the Eyes of the Other’s Chroniclers/Authors During the Middle Ages (10th-15th c.)” - NCN kier. dr hab. Grischa Vercamer

- Du Dictionnaire historique de l’Europe centrale médiévale et de la première modernité, kier.: prof. M.-M. de Cevins, Un. Rennes 2.