Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Magdalena Piechota

dr hab. Magdalena Piechota
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA KOMUNIKACJI MEDIALNEJ
Telefon
815376049
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury w semestrze zimowym 2023/24 (pokój A5.32):


środy 14:40-15:40


czwartki 14:40-15:40


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Adres

ul. Głęboka 45, pok. A 5.32
20-612 Lublin

O sobie

1994 – magisterium „Kino i film w poezji dwudziestolecia międzywojennego”, promotor prof. dr hab. Krzysztof Stępnik

1994-1998 – studia doktoranckie przy IFP UMCS

2000 – doktorat „Obraz Stanów Zjednoczonych Ameryki w reportażu polskim okresu dwudziestolecia międzywojennego”, promotor prof. dr hab. Krzysztof Stępnik

2001-2009 – adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Instytucie Filologii Polskiej

od 2009 - adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej na Wydziale Politologii

2014 - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

2019 - profesor uczelni w Katedrze Komunikacji Medialnej na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa

Specjalność naukowa: nauki o komunikacji społecznej i mediach

Zainteresowania badawcze: genologia dziennikarska (szczególnie reportaż), dyskurs medialny, styl wypowiedzi dziennikarskiej, edutainment


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

 

Monografie i podręczniki autorskie oraz współautorskie:

 1. Jaka Ameryka? Polscy reportażyści dwudziestolecia międzywojennego o Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
 2. M. Piechota, G. Stachyra, P. Nowak, Rozrywka w mediach i komunikacji społecznej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2012, ss. 327.
 3. Literatura. Media. Polityka. Prace ofiarowane Panu Profesorowi Krzysztofowi Stępnikowi, red. M. Piechota, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, ss. 195.

 

Monografie i podręczniki współredagowane:

 1. Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym, współredakcja z Krzysztofem Stępnikiem, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 2. Socrealizm. Fabuły – komunikaty – ikony, współredakcja z Krzysztofem Stępnikiem, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.
 3. Polityka historyczna w literaturze polskiej, współredakcja z Krzysztofem Stępnikiem, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011.
 4. Igrzyska Olimpijskie w mediach masowych: 1948-1984, red. E. Pawlak-Hejno, M. Piechota, P. Nowak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ss. 192.
 5. Trzydzieści. Polska w reportażu, reportaż w Polsce po 1989 roku, red. E. Pawlak-Hejno. M. Piechota, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020, ss. 282.

 

Wybrane artykuły naukowe:

 

 • Poetyka fragmentu – kolaże Ryszarda Kapuścińskiego („Lapidarium” I-IV), [w:] Literatura polska 1990-2000, red. T. Cieślak i K. Pietrych, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2002, s. 197-218.
 • Eter jako kanał negocjacji form przekazu i treści z odbiorcą – strategie realizacji na przykładzie „Akademickiego Radia Centrum” w Lublinie (wspólnie z Grażyną Stachyrą), [w:] Media lokalne – w świecie wolności i ograniczeń, red. Igor Borkowski i Aleksander Woźny, Wrocław 2004, s.163-173.
 • Polski reportaż o Stanach Zjednoczonych w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym, red. K. Stępnik i M. Piechota, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 225-238.
 • Stylistyczny kształt felietonów Kazika Staszewskiego, [w:] Beiträge der Europäischen Slavitischen Llinguistik (POLYSLAV), Band 8, red. M. Bayer, M. Betach, R. Zimny, München 2005, s. 140-149.
 • Śladem tajemnicy – o reportażach Wojciecha Tochmana, [w:] Reportaż a przemiany społeczne po 1989 roku, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Kraków-Rzeszów 2005, s. 75-86.
 • Kobieta w polskim filmie socrealistycznym, [w:] Socrealizm. Fabuły – komunikaty – ikony, red. K. Stępnik, M. Piechota, Lublin 2006, s.297-313.
 • „Opowiedzieć coś ważnego” – reportaż prasowy w audiowizualnym świecie, [w:] Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków, red. K. Wolny-Zmorzyński, M. Wrońska, W. Furman, Rzeszów 2006, s. 151-158.
 • Strategie nadawcze w reportażach Wojciecha Tochmana, [w:] Oblicza Komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska, Kraków 2006, s. 561-576.
 • Wojciecha Tochmana podróże „za śmiercią” – „Jakbyś kamień jadła” i „Córeńka” jako zapis doświadczenia egzystencjalnego, [w:] „Studia Historicolitteraria VII”, pod red. B. Farona, Kraków 2007, s.186-200.
 • Funkcje socjolektów w reportażach tygodnika „Polityka”, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), Band 10 Pod red. B. Brehmer, V. Ždanowa, R. Zimny, München 2007, s. 97-106.
 • Odkłamywanie PRL-u – perswazja w reportażach Hanny Krall, [w:] Mechanizmy perswazji i manipulacji, red. G. Habrajska i A.Obrębska, Łódź 2007, s. 149-158. 
 • Stylizacja i intertekstualność w reportażu, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) Band 11, red. E.Graf, N. Thielemann, R. Zimny, Verlag Otto Sagner, München 2008, s. 171-178.
 • Slang młodzieżowy w reportażach „Polityki”, [w:] Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji II, red. M. Rutkowski, K. Zawilska, Olsztyn 2008, s. 160-178.
 • Lubelska szkoła reportażu radiowego, [w:] Media regionalne. Sukcesy i porażki, red. J. Adamowski, K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2008, s.133-143 (współautorstwo z Grażyną Stachyrą).
 • Pułapki edutainment (na przykładzie programu Clever! Widzisz i wiesz), [w:] Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, semiotyka, edukacja. Monografia, red. M. Filipiak, G. Ptaszek, Warszawa 2009, s. 204-222.
 • Edurozrywka – przyczynek do opisu zjawiska, [w:] "Teorie komunikacji i mediów", vol. 2, red. M. Graszewicz i J. Jastrzębski, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, s. 231-239.
 • O wyższości Słowiańszczyzny nad Germanią. Andrzeja Stasiuka postkolonialna wizja Europy („Jadąc do Babadag”, „Fado”, „Dojczland”), [w:] Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską, red. K. Stępnik, D. Trześniowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 319-331.
 • Działania edurozrywkowe w telewizji, [w:] "Teorie komunikacji i mediów", vol. 3, red. M. Graszewicz i J. Jastrzębski, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, s. 307-319.
 • Strategie edutainment a sytuacja komunikacyjna, [w:] Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja, red. I. Matusiak-Kempa, S. Przybyszewski, Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie, Olsztyn 2011, s. 352-361.
 • Techniki narracyjne we współczesnym polskim reportażu literackim, [w:] Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011, s. 97-107.
 • „Prawda czasu, prawda ekranu”. Gry komunikacyjne w mediach, [w:] „Teorie komunikacji i mediów”, vol. 4, red. M. Graszewicz, J. Jastrzębski, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2011, s. 143-157 (współautorstwo z Pawłem Nowakiem).
 • Hanna Krall – the master of story-telling in reportage, [w:] Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt – obraz kobiety w języku i literaturze, red. J. Smól, Maiuscula, Poznań 2011, s. 345-362.
 • Nauka i jej konteksty w e-wydaniach „Faktu”, „Oblicza komunikacji” 4/2011, Tabloidy. Język – wartości – obraz świata, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 165-178.
 • Hanna Krall – mistrzyni reporterskiej opowieści, [w:] Literatura i jej obrzeża. Prace ofiarowane Pani Profesor Marii Woźniakiewicz-Dziadosz, red. A. Chomiuk, M. Ryszkiewicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 155-172.
 • Czy ludyczność jest wartością? Media i komunikacja społeczna w dyskursie humanistycznym, [w:] Wartości i wartościowanie w badaniach nad językiem, pod red., M. Karwatowskiej, A Siwca, PWSZ w Chełmie, Chełm 2012, s. 105-120 (współautorstwo z Pawłem Nowakiem).
 • Transformacje przestrzeni muzealnej – narracje w muzeach interaktywnych, [w:] Performatywne wymiary kultury, red. K. Skowronek i K. Leszczyńska, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2012, s. 411-426.
 • Talent show. Rozrywka sformatowana, [w:] „Teorie komunikacji i mediów”, vol. 6, pod red. M. Graszewicza, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2012, s. 53-69.
 • Obraz lat 80. XX wieku w tekstach Krzysztofa Jaryczewskiego – analiza dyskursu, [w:] Unisono w wielogłosie III. Rock a korespondencja sztuk, red. R. Marcinkiewicz, Wydawnictwo GAD Records, Sosnowiec 2012, s. 164-177.
 • Rozrywka w medialnych metaforach konwencjonalnych i oryginalnych, [w:] Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV. Metafory i amalgamaty pojęciowe, red. M. Cichmińska i I. Matusiak-Kempa, Wydawca: Instytut Filologii Polskiej UWM w Olsztynie, Olsztyn 2012, s. 177-196 (współautorstwo z Pawłem Nowakiem i Matuszem Sarneckim).
 • Centrum nauki jako widowisko komunikacyjne, [w:] Teorie komunikacji i mediów. Poprawność i stosowność w komunikacji, vol. 6, red. M. Graszewicz, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2013, s. 231-243.
 • Centrum nauki – nowy model komunikacji edukacyjnej, [w:] Komunikacja. Tradycja i innowacje, M. Karwatowska, S. Siwiec (red.), GRASP Drukarnia, Chełm 2013, s. 534-548.
 • Poetyka reportażu portretowego (na przykładzie „Papuszy” Angeliki Kuźniak), [w:] Literatura. Media. Polityka. Prace ofiarowane Panu Profesorowi Krzysztofowi Stępnikowi, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 83-105.
 • Reportaże seksualne Katarzyny Surmiak-Domańskiej, [w:] O płci, ciele i seksualności w kulturze i historii, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 247-263.
 • „O tych, którym trudniej”. Reportaże Lidii Ostałowskiej, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2014 nr 4 (12), publikacja elektroniczna dostępna pod adresem http://naukowy-przeglad-dziennikarski.org/nr/4-2014/4-2014.pdf (stron 10).
 • Pomnik z okruchów pamięci. Konstruowanie obrazowości w reportażu Małgorzaty Szejnert „Śród żywych duchów”, [w:] Współczesne media. Medialny obraz świata. Tom drugi. Studium przypadku, red. I. Hofman i D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 89-108.
 • Hybrydyczność reportażu sportowego (na przykładzie Bohdana Tomaszewskiego „Halo, halo, tu mikrofony Polskiego Radia w Melbourne), [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja. Tom V. Gatunek a granice, red. D. Ostaszewska i J. Przyklęk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 382-392.
 • Magia sportu – medialna mitologizacja według Tadeusza Olszańskiego, [w:] Człowiek i kultura w komunikacji medialnej, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 161-173.
 • Bohater „małego realizmu” – zwykły człowiek w reportażach Małgorzaty Szejnert („My, właściciele Teksasu”), „Zeszyty Naukowe KUL” 2015 nr 2, s. 75-90.
 • Pochopit a převyprávět: o umění reportáže, [w:] Fenomén: Polská literární reportáž, M. Benešová, R. Rusin-Dybalska, L. Zakopalová a kol., Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Krolinum, Praha 2016, s. 97-111.
 • "Przeżyjmy to jeszcze raz”. Bohdan Tomaszewski i jego igrzyska olimpijskie (1956-1980), [w:] Igrzyska Olimpijskie w mediach masowych: 1948-1984, red. E. Pawlak-Hejno, M. Piechota, P. Nowak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s. 135-154.
 • Multiformity of modern Polish literary reportage, [w:] Media. Business. Culture. The faces of media communication, vol. II, edited by M. Łosiewicz, A. Ryłko-Kurpiewska, TrueSign Doorus Park, Kinvara Co. Galway-Gdynia 2016, s. 307-327.
 • Dziennikarskie zdjęcia igrzysk olimpijskich z lat 1988-2016 w konkursie World Press Photo, „Zeszyty Naukowe KUL” 2017 nr 2, s. 65-88.
 • Kiedy poeta pisze reportaż – wywoływanie obrazu w „Wielkim przypływie” Jarosława Mikołajewskiego, [w:] Współczesne media. Gatunki w mediach. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak, tom I, red. I. Hofman i D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 345-361.
 • Fotoreportaż – narracja w obrazach, [w:] Czy obrazy rządzą ludźmi?, red. A. Kampka, A. Kiryjow, K. Sobczak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2017, s. 283-297.
 • Polak jako obcy („Angole” Ewy Winnickiej), [w:] Obcy. Inny. Analiza przypadków, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 99-119.
 • Idea muzeum a polityka społeczna, [w:] Graszewicz.com. Media. Komunikacja. Kultura, red. D. Lewiński, K. Stasiuk-Krajewska, R. Wróblewski, Wrocław 2017, s. 231-256.
 • Pół wieku temu w Ameryce - obrazy z życia Polonii w USA w tomie reportaży Małgorzaty Szejnert "Borowiki przy ternpajku", [w:] Diaspora polska w Ameryce Północnej, red. R. Raczyński i K.A. Morawska, Muzeum Emigracji w Gdyni, Gdynia 2018, s. 249-271.
 • Dyskursywne konteksty wartościowania w felietonach Krzysztofa Vargi, [w:] Retoryka i wartości, red. A. Budzyńska-Daca, E. Modrzejewska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, s. 108-125.
 • Reportażowe reprezentacje pamięci w tomie Michała Olszewskiego "Najlepsze buty na świecie", "Stylistyka"XXVIII, 2019, s. 11-131.
 • W poszukiwaniu zrozumienia. O twórczości reportażowej Ewy Winnickiej, "Teksty Drugie" 2019 nr 6, s. 330-351.
 • Wprowadzenie, [w:] Trzydzieści. Polska w reportażu, reportaż w Polsce po 1989 roku, red. E. Pawlak-Hejno. M. Piechota, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020, s. 7-12.
 • Kocham, więc nienawidzę. Reportaż i polityka (Ku Klux Klan. Tu mieszka miłość Katarzyny Surmiak-Domańskiej), [w:] Komunikowanie polityk(i) w literaturze i mediach, red. M. Pataj, E. Pawlak-Hejno, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021, s. 157-170.
 • Poetyka exemplum w w reportażu Pawła Kapusty "Pandemia", "Res Rhetorica" 2023 nr 1 (10), s. 106-128.