Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Aleksandra Nowosad

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA KARNEGO I KRYMINOLOGII
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżur (stacjonarny):


Wtorek godz. 11:05-12:05, pokój 519


 


Dyżur zdalny:


Środa godz. 11:30-12:30, proszę łączyć się ze mną przez teams.


 


 


Można także kontaktować się ze mną w każdym czasie przez teams i mailowo.


 


 


aleksandranowosad@gmail.com


 Uprzejmie informuję, że w okresie od 12 do 15 września 2023 r. przebywam na urlopie wypoczynkowym. Sprawy praktyk załatwiam na bieżąco.

Ogłoszenia

Ogloszenie dla Studentów Prawa niestacjonarnego IV i V rok

Szanowni Państwo,

zapraszam do odwiedzenia zespołu praktyk.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2d296193d003421aaed40dc1a22c1e08%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a74f5dac-67d7-4350-844f-f81e4301b016&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

kod do zespołu:

45dw4sn

 

Opiekun praktyk na kierunku Prawo (studia niestacjonarne).

Szanowni Państwo,

W tym roku akademickim składanie dokumentów związanych z praktykami odbywa się za pośrednictwem Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (http://praktyki.umcs.lublin.pl).  Jeżeli chcą Państwo  odbyć praktyki zawodowe w danym semestrze proszę skontaktować się z Pracownikiem właściwego Dziekanatu i poprosić o zapisanie Państwa w systemie USOS na przedmiot praktyczny. Następnie proszę zalogować się do Systemu i wprowadzić niezbędne dane (instrukcja logowania). Szczegółowe instrukcje zostały zamieszczone w zakładce "DO POBRANIA".

Proszę wprowadzić:
- dane dotyczące podstawy odbycia praktyki (ze standardową deklaracją/umową Uczelni, z umową ramową Uczelni, z indywidualną umową Praktykodawcy);
- terminy rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz czas trwania praktyki (120 godzin);
- NIP praktykodawcy;
- nazwę praktykodawcy;
- adres praktykodawcy (należy wypełnić pola: Kraj, Powiat, Województwo, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta, Ulica, Nr domu, Nr lokalu);
- dane osoby upoważnionej do podpisania deklaracji/umowy z ramienia praktykodawcy (należy podać tytuł lub stopień, imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko, według wzoru:
insp. Anna Nowak, Komendant Miejski Policji w Lublinie;
- dane dotyczące miejsca odbywania praktyki.


Nie należy wprowadzać:
- numeru telefonu i adresu email osoby upoważnionej do podpisania deklaracji/umowy;
- danych opiekuna ze strony praktykodawcy.

Praktyki u większości praktykodawców odbywają się na podstawie standardowej deklaracji Uczelni (proszę wybrać opcję: Praktyka ze standardową deklaracją Uczelni). Deklaracja przygotowywana jest przez Pracownika Dziekanatu, na podstawie danych wprowadzonych przez Studenta do systemu. Dane do deklaracji zasysają się automatycznie na podstawie informacji wprowadzonych przez Państwa przy zgłoszeniu praktyki. Po zatwierdzeniu praktyki przez opiekuna, proszę skontaktować się z Dziekanatem w sprawie przesłania umowy lub deklaracji i dostarczyć ją do podpisu praktykodawcy.

Po zakończonej praktyce proszę zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk skany dokumentów potwierdzających odbycie praktyki (zaświadczenie o odbyciu praktyki według wzoru dla IV i V roku oraz umowa/deklaracja/skierowanie, na których podstawie praktyka była odbywana). Oficjalne wzory dokumentów (m.in. zaświadczenie o odbytej praktce) zamieszczone są w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk w zakładce "Dokumentacja praktyki".

Zaświadczenie o odbytej praktyce proszę pobrać z konta w Systemie Obsługi Praktyk (zakładka Dokumentacja praktyki), a nie ze strony  https://praktyki.umcs.lublin.pl/do-pobrania-0.

Dokumenty należy zeskanować do jednego pliku pdf, zachowując następującą kolejność:
1) zaświadczenie o odbyciu praktyki,
2) umowa/deklaracja/skierowanie.
Plik powinien być opisany imieniem, nazwiskiem i numerem albumu studenta, według wzoru: Jan Kowalski (123456) - dokumentacja praktyki.
Plik należy zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk, korzystając z opcji: załącz pliki do systemu.

Potem proszę dostarczyć do Państwa Dziekanatu oryginały dokumentów zamieszczonych w systemie.

 

Nie ma obowiązku prowadzenia dziennika praktyk. Mogą Państwo wybrać opcję: praktyka bez dziennika praktyk. Jeżeli jednak nie wybiorą Państwo opcji praktyki bez dziennika praktyk, to muszą go Państwo prowadzić w formie elektronicznej.

Praktyki w sądach w okręgu lubelskim odbywają się na podstawie umowy ramowej. Przed rozpoczęciem praktyki proszę zgłosić się do mnie po skierowanie. Wypełniając formularz w systemie proszę wpisać jako miejsce odbycia praktyki: Sąd Okręgowy w Lublinie, a osobę odpowiedzialną za podpisanie umowy: Prezesa Sądu Okręgowego.

Praktyki w prokuraturze w okręgu lubelskim odbywają się na podstawie standardowej umowy Uczelni. Przed rozpoczęciem praktyki proszę zgłosić się do mnie po skierowanie. Wypełniając formularz w systemie proszę wpisać jako miejsce odbycia praktyki: Prokuratura Okręgowa w Lublinie, a osobę odpowiedzialną za podpisanie umowy Prokuratora Okręgowego.

Praktyki w innych sądach i prokuraturach odbywają się na podstawie standardowej umowy Uczelni lub deklaracji lub umowy indywidualnej (w zależności od wymagań jednostki).  

Proszę pamiętać o konieczności posiadania aktualnego ubezpieczenia NNW.

Jeżeli chcą Państwo otrzymać zaliczenie praktyki na innej podstawie, np. na podstawie zatrudnienia u Pracodawcy, proszę wybrać sposób realizacji: "Praktyka zaliczona na innej podstawie" i na etapie zgłaszania praktyki załączyć do systemu dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki: skan wypełnionego przez Państwa wniosku o zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyki, zaświadczenia o zatrudnieniu, wykazu obowiązków.

Po zakończeniu praktyki, prosze o dostarczenie dokumentów (w zależności od wybranej opcji: deklaracja i zaświadczenie lub umowa i zaświadczenie lub dokumenty potwierdzające zatrudnienie itp.) do Dziekanatu.

Proszę zapoznać się z aktami prawnymi regulującymi problematykę praktyk (Zarządzenie Rektora UMCS nr 70/2015 z dnia 30 listopada 2015 r., Zarządzenie Rektora UMCS nr 13/2016 z dnia 9 marca 2016 r., Regulamin praktyk na WPiA - Załącznik do Zarządzenia Dziekana WPiA UMCS z dnia 10 marca 2016 r.), dostępnymi na stronie Wydziału w zakładce praktyki.

W przypadku pytań proszę do mnie pisać, dzwonić lub zapraszam na dyżur w teams.

W zespole praktyk umieszczam otrzymane od Praktykodawców ogłoszenia o możliwości odbywania praktyki w określonym miejscu.

Link do zespołu praktyk:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2d296193d003421aaed40dc1a22c1e08%40thread.tacv2/conversations?groupId=a74f5dac-67d7-4350-844f-f81e4301b016&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

Z poważaniem,

Aleksandra Nowosad